Arviot
Kuukausi
Arvio: Antebellum-elokuvassa kidutaan valkoisen pahuuden lonkeroissa

Arvio: An­te­bel­lum-elo­ku­vas­sa ki­du­taan val­koi­sen pa­huu­den lon­ke­rois­sa

17.09.2020 19:00 0
Tilaajille
Arvio: Charles Dickensin klassikkoromaanin uusfilmatisointi on valloittavan viehättävä, ja kunnianosoitus ikuisen optimismin vankkumattomalle voimalle

Arvio: Charles Dic­ken­sin klas­sik­ko­ro­maa­nin uus­fil­ma­ti­soin­ti on val­loit­ta­van vie­hät­tä­vä, ja kun­nian­osoi­tus ikuisen op­ti­mis­min vank­ku­mat­to­mal­le voi­mal­le

17.09.2020 16:00 0
Tilaajille
Arvio: Kaunis mieli, ja kuinka se murehtii – Synninkantajien pikku Aaron hakee riipaisevuudessa vertaistaan Paavo Rintalan Poikien Jakesta ja Näkymättömän Elinan nimihenkilöstä

Arvio: Kaunis mieli, ja kuinka se mu­reh­tii – Syn­nin­kan­ta­jien pikku Aaron hakee rii­pai­se­vuu­des­sa ver­tais­taan Paavo Rin­ta­lan Poikien Jakesta ja Nä­ky­mät­tö­män Elinan ni­mi­hen­ki­lös­tä

15.09.2020 17:00 0
Tilaajille
Päivän leffapoiminnat: Poika tulee miesten huusholliin komediassa, joka irvailee itsekeskeisen julkkiskokin ja ohjaajan elämänmuutokselle

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Poika tulee miesten huus­hol­liin ko­me­dias­sa, joka ir­vai­lee it­se­kes­kei­sen julk­kis­ko­kin ja oh­jaa­jan elä­män­muu­tok­sel­le

06.09.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Nostalgiaa Näsijärven täydeltä, 1980-luvun Manserock kuskaa romanttista komediaa

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Nos­tal­giaa Nä­si­jär­ven täy­del­tä, 1980-lu­vun Man­se­rock kuskaa ro­mant­tis­ta ko­me­diaa

05.09.2020 07:00 1
Syömässä: Kahden kerroksen lounasväkeä Ravintola Pekurissa

Syö­mäs­sä: Kahden ker­rok­sen lou­nas­vä­keä Ra­vin­to­la Pe­ku­ris­sa

04.09.2020 09:01 1
Tilaajille
Vanhemmat
Arvio: Huoranpenikat ja muut herjatut – Petri Laukan ja Ari Turusen historiateos Solvaajat vetää häpäisyn pitkän linjan

Arvio: Huo­ran­pe­ni­kat ja muut her­ja­tut – Petri Laukan ja Ari Turusen his­to­ria­teos Sol­vaa­jat vetää hä­päi­syn pitkän linjan

23.08.2020 18:00 2
Tilaajille
Arvio: Jenni Toivoniemen esikoisohjaus Seurapeli on tutkielma venytetystä nuoruudesta: "35-vuotiaana kaikki voi tuntua samalta kuin 25-vuotiaana, mutta onko niin sittenkään?"

Arvio: Jenni Toi­vo­nie­men esi­kois­oh­jaus Seu­ra­pe­li on tut­kiel­ma ve­ny­te­tys­tä nuo­ruu­des­ta: "35-vuo­tiaa­na kaikki voi tuntua samalta kuin 25-vuo­tiaa­na, mutta onko niin sit­ten­kään?"

21.08.2020 09:00 0
Tilaajille
Arvio: Peruskoulua käsittelevässä romaanissa eletään rinnakkaistodellisuutta vuonna 2021, mutta toista kotimaista kieltä ”ei vieläkään ole saatu putsattua tunkiolle”

Arvio: Pe­rus­kou­lua kä­sit­te­le­väs­sä ro­maa­nis­sa eletään rin­nak­kais­to­del­li­suut­ta vuonna 2021, mutta toista ko­ti­mais­ta kieltä ”ei vie­lä­kään ole saatu put­sat­tua tun­kiol­le”

09.08.2020 19:00 0
Tilaajille
Arvio: Kesän lapsia, kesän nuoria – rippileirielokuva on vastateesi sanonnalle ”nuoruus menee hukkaan nuorilla”

Arvio: Kesän lapsia, kesän nuoria – rip­pi­lei­ri­elo­ku­va on vas­ta­tee­si sa­non­nal­le ”nuo­ruus menee hukkaan nuo­ril­la”

06.08.2020 20:00 0
Tilaajille
Vaikka muu vietäisiin, jäljellä on vielä rohkeus – HBO-sarjan Praha rakentuu murretuista sävyistä, tupakansavusta ja jokapäiväisistä järjestelmän sortotoimista

Vaikka muu vie­täi­siin, jäl­jel­lä on vielä rohkeus – HBO-sar­jan Praha ra­ken­tuu mur­re­tuis­ta sä­vyis­tä, tu­pa­kan­sa­vus­ta ja jo­ka­päi­väi­sis­tä jär­jes­tel­män sor­to­toi­mis­ta

06.08.2020 07:00 0
Arvio: The High Note kuvaa musiikkimaailman lumoa ja petollisuutta ennalta arvattavasti – suinkaan kaikista ei ole tähdiksi

Arvio: The High Note kuvaa mu­siik­ki­maail­man lumoa ja pe­tol­li­suut­ta ennalta ar­vat­ta­vas­ti – suin­kaan kai­kis­ta ei ole täh­dik­si

31.07.2020 10:31 0
Tilaajille

Poi­min­to­ja ra­dio-oh­jel­mis­ta: Pod­cas­teis­sa pu­hu­taan hä­pei­le­mät­tä ra­han­käy­tös­tä ja poh­di­taan teat­te­rin­te­koa ko­ro­na­ke­vään jälkeen

29.07.2020 07:00 0
Arvio: Arttu Tuomisen uusin dekkari Hyvitys on korutonta kertomaa isistä ja pojista – kirjailija korostaa yksilön oikeutta elää seksuaalisen suuntautumisensa mukaista elämää

Arvio: Arttu Tuo­mi­sen uusin dekkari Hyvitys on ko­ru­ton­ta ker­to­maa isistä ja pojista – kir­jai­li­ja ko­ros­taa yksilön oi­keut­ta elää sek­suaa­li­sen suun­tau­tu­mi­sen­sa mu­kais­ta elämää

26.07.2020 18:00 0
Tilaajille
Suoratoistopalveluiden tarjonnasta poimittua: Erillään kasvaneiden siskosten tarina koskettaa, uudella kaudella paljastuu perhesalaisuus

Suo­ra­tois­to­pal­ve­lui­den tar­jon­nas­ta poi­mit­tua: Eril­lään kas­va­nei­den sis­kos­ten tarina kos­ket­taa, uudella kau­del­la pal­jas­tuu per­he­sa­lai­suus

18.07.2020 07:00 0
Tilaajille
Päivän leffapoiminnat: Palestiinan rohkeat nykynaiset pyristelevät uuden ja vanhan maailman välissä

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Pa­les­tii­nan rohkeat ny­ky­nai­set py­ris­te­le­vät uuden ja vanhan maail­man välissä

15.07.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Murray puuskuttaa aavikon laidalla harhailukomediassa

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Murray puus­kut­taa aavikon lai­dal­la har­hai­lu­ko­me­dias­sa

07.07.2020 07:00 0
Arvio: Vammautuminen mullistaa ratsastajan elämän – tositarinaan pohjautuva Aika jonka sain vakuuttaa tallimaailman kuvauksellaan

Arvio: Vam­mau­tu­mi­nen mul­lis­taa rat­sas­ta­jan elämän – to­si­ta­ri­naan poh­jau­tu­va Aika jonka sain va­kuut­taa tal­li­maail­man ku­vauk­sel­laan

01.07.2020 19:00 0
Tilaajille
Päivän leffapoiminnat: Aika on muuttanut Oscar-voittajaa, Forrest Gumpissa on traagisempiakin sävyjä

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Aika on muut­ta­nut Os­car-voit­ta­jaa, Forrest Gum­pis­sa on traa­gi­sem­pia­kin sävyjä

16.06.2020 07:00 0
Tilaajille
Tom Cruise luottaa vain nyrkkeihinsä toimintajännärin jatko-osassa

Tom Cruise luottaa vain nyrk­kei­hin­sä toi­min­ta­jän­nä­rin jat­ko-osas­sa

15.06.2020 07:00 0
Tilaajille