Kolumni: Se tärsky oli lo­pet­taa pyö­räi­lyn al­kuun­sa, mutta toisin kävi

Kunta-ala
Kuukausi
Sovintoesitys sisältää opettajien toivoman monivuotisen palkkaohjelman – OAJ:n pääneuvottelija kaipaa alalle tulleille kolmosella alkavaa lähtöpalkkaa

So­vin­to­esi­tys si­säl­tää opet­ta­jien toi­vo­man mo­ni­vuo­ti­sen palk­ka­oh­jel­man – OAJ:n pää­neu­vot­te­li­ja kaipaa alalle tul­leil­le kol­mo­sel­la alkavaa läh­tö­palk­kaa

10.05.2022 18:09 15
Tilaajille
Sovittelulautakunta antoi sovintoesityksen kunta-alalle – "Kansalaisten osoitettava veronmaksuhalukkuutta"

So­vit­te­lu­lau­ta­kun­ta antoi so­vin­to­esi­tyk­sen kun­ta-alal­le – "Kan­sa­lais­ten osoi­tet­ta­va ve­ron­mak­su­ha­luk­kuut­ta"

10.05.2022 13:58 27
Tiistaina alkavan kunta-alan lakon vähän puhuttu ammattiryhmä on palkkakuopassa – Varautuvat pitkään lakkoon: "Kentän kärsivällisyys alkaa olla loppu"

Tiis­tai­na alkavan kun­ta-alan lakon vähän puhuttu am­mat­ti­ryh­mä on palk­ka­kuo­pas­sa – Va­rau­tu­vat pitkään lak­koon: "Kentän kär­si­väl­li­syys alkaa olla loppu"

02.05.2022 16:57 11
Tilaajille
Kunta-alan lakko sulkee Oulussa pääosan kouluista ja päiväkodeista, myös uimahallien ja pienten kirjastojen ovet säpissä – "Lakon vaikutukset tuntuvat varmasti lapsiperheissä hyvin laajasti"

Kun­ta-alan lakko sulkee Oulussa pääosan kou­luis­ta ja päi­vä­ko­deis­ta, myös ui­ma­hal­lien ja pienten kir­jas­to­jen ovet säpissä – "Lakon vai­ku­tuk­set tun­tu­vat var­mas­ti lap­si­per­heis­sä hyvin laa­jas­ti"

02.05.2022 14:58 61
Tilaajille
Vanhemmat
Kunta-alan riidat vaativat poikkeuksellisen järeää sovittelua – "Kaikki eivät voi saada samaa palkkaa, mutta samankaltaisista korotuksista voidaan sopia"

Kun­ta-alan riidat vaa­ti­vat poik­keuk­sel­li­sen järeää so­vit­te­lua – "Kaikki eivät voi saada samaa palk­kaa, mutta sa­man­kal­tai­sis­ta ko­ro­tuk­sis­ta voidaan sopia"

09.04.2022 18:30 9
Tilaajille
Kunta-alalla alkaa uusi ylityö- ja vuoronvaihtokielto ensi viikon maanantaina

Kun­ta-alal­la alkaa uusi ylityö- ja vuo­ron­vaih­to­kiel­to ensi viikon maa­nan­tai­na

28.03.2022 13:10 2
Opettajat, varhaiskasvattajat ja hoitajat ovat antaneet laajat lakkovaroitukset – "Palkankorotukset ovat ansaittuja, erimielisyydet liittyvät korotusten tasoon"

Opet­ta­jat, var­hais­kas­vat­ta­jat ja hoi­ta­jat ovat an­ta­neet laajat lak­ko­va­roi­tuk­set – "Pal­kan­ko­ro­tuk­set ovat an­sait­tu­ja, eri­mie­li­syy­det liit­ty­vät ko­ro­tus­ten tasoon"

27.03.2022 18:30 17
Tilaajille
Kunta-alan pitkä työehtosopimuskiista ratkeamassa – neuvottelutulos kaikille sopimusaloille

Kun­ta-alan pitkä työ­eh­to­so­pi­mus­kiis­ta rat­kea­mas­sa – neu­vot­te­lu­tu­los kai­kil­le so­pi­mus­aloil­le

27.05.2020 22:11 1