Ylioppilaat: Ou­lu­lai­nen Lauri Lohi kertoo, miten hän kir­joit­ti täydet pisteet äi­din­kie­len ko­kees­ta

Unelma Hietasaaressa: Ou­lu­lais­per­he re­mon­toi vanhan puu­ta­lon oman nä­köi­sek­si

Valmistuneet: Ou­lu­lai­nen kuk­ka­kaup­pa­yrit­tä­jä myy tänä vii­kon­lop­pu­na lähes tuhat ruusua – lue, miten kukan saa säi­ly­mään pi­dem­pään

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Japani
Kun Annakaisa Vääräniemi lähti Oulusta maailmalle, ei hän aikonut ikinä tulla takaisin – 72 maan kiertämisen jälkeen kotipesä löytyi kuitenkin synnyinkaupungista

Kun An­na­kai­sa Vää­rä­nie­mi lähti Oulusta maail­mal­le, ei hän aikonut ikinä tulla ta­kai­sin – 72 maan kier­tä­mi­sen jälkeen ko­ti­pe­sä löytyi kui­ten­kin syn­nyin­kau­pun­gis­ta

22.02.2023 18:00 8
Tilaajille
Yhteistyötä Japaniin haetaan Oulusta lisää – luonnon lisäksi Suomessa kiinnostaa 6G

Yh­teis­työ­tä Ja­pa­niin haetaan Oulusta lisää – luonnon lisäksi Suo­mes­sa kiin­nos­taa 6G

02.09.2022 16:00 3
Tilaajille
Oululaislähtöinen Heikala on 1,3 miljoonalla seuraajallaan yksi Instagramin suurimmista suomalaisnimistä, mutta silti monelle täysin tuntematon – Tokiossa asuva taiteilija inspiroituu niin animesta kuin Muumilaakson tarinoista

Ou­lu­lais­läh­töi­nen Heikala on 1,3 mil­joo­nal­la seu­raa­jal­laan yksi Ins­ta­gra­min suu­rim­mis­ta suo­ma­lais­ni­mis­tä, mutta silti monelle täysin tun­te­ma­ton – To­kios­sa asuva tai­tei­li­ja ins­pi­roi­tuu niin ani­mes­ta kuin Muu­mi­laak­son ta­ri­nois­ta

31.07.2022 08:00 3
Tilaajille
Japanin ex-pääministerin  Shinzo Aben ampumisesta epäilty on tunnustanut teon – Abea ammuttiin vaalitilaisuudessa

Japanin ex-pää­mi­nis­te­rin Shinzo Aben am­pu­mi­ses­ta epäilty on tun­nus­ta­nut teon – Abea am­mut­tiin vaa­li­ti­lai­suu­des­sa

08.07.2022 19:33 3
Japanin ex-pääministeri Shinzo Abe on kuollut ampumisessa saamiinsa vammoihin – Abea ammuttiin vaalitilaisuudessa

Japanin ex-pää­mi­nis­te­ri Shinzo Abe on kuollut am­pu­mi­ses­sa saa­miin­sa vam­moi­hin – Abea am­mut­tiin vaa­li­ti­lai­suu­des­sa

08.07.2022 12:19 3
Japania ravistellut voimakas maanjäristys, koillisrannikolle tsunamivaroitus – viranomaiset tarkistavat Fukushiman ydinvoimalan toimintoja

Japania ra­vis­tel­lut voi­ma­kas maan­jä­ris­tys, koil­lis­ran­ni­kol­le tsu­na­mi­va­roi­tus – vi­ran­omai­set tar­kis­ta­vat Fu­kus­hi­man ydin­voi­ma­lan toi­min­to­ja

16.03.2022 17:48
Arvio: Kun muistaminen kielletään, mitä tapahtuu ihmiselle, kysyy Yoko Ogawan Muistipoliisi-dystopiassaan

Arvio: Kun muis­ta­mi­nen kiel­le­tään, mitä ta­pah­tuu ih­mi­sel­le, kysyy Yoko Ogawan Muis­ti­po­lii­si-dys­to­pias­saan

12.12.2021 16:55
Tilaajille
Oulun yliopiston 6G-tutkimuksesta vastaava professori sai kaksi merkittävää nimitystä Japaniin

Oulun yli­opis­ton 6G-tut­ki­muk­ses­ta vas­taa­va pro­fes­so­ri sai kaksi mer­kit­tä­vää ni­mi­tys­tä Ja­pa­niin

11.11.2021 11:19 5
Arvio: Nobel-palkittu Kazuo Ishiguro palaa scifin pariin romaanissa, jonka päähenkilönä on Keinoystävä Klara

Arvio: No­bel-pal­kit­tu Kazuo Is­hi­gu­ro palaa scifin pariin ro­maa­nis­sa, jonka pää­hen­ki­lö­nä on Kei­no­ys­tä­vä Klara

26.09.2021 15:15
Tilaajille
Vanha Kaleva: Ylioppilasteatteri esiintyi vanhainkodeissa kahvitilaisuudessa

Vanha Kaleva: Yli­op­pi­las­teat­te­ri esiin­tyi van­hain­ko­deis­sa kah­vi­ti­lai­suu­des­sa

02.09.2021 10:00
Tilaajille
Oululaislähtöinen Mekitec yhdisti röntgenin ja leipomoteknologian – nyt yritys ponnistaa globaaleille markkinoille maailman suurimman leipomoyrityksen avulla

Ou­lu­lais­läh­töi­nen Mekitec yhdisti rönt­ge­nin ja lei­po­mo­tek­no­lo­gian – nyt yritys pon­nis­taa glo­baa­leil­le mark­ki­noil­le maail­man suu­rim­man lei­po­mo­yri­tyk­sen avulla

19.08.2021 06:00 1
Tilaajille
Oululainen Augumenta tähtää kovaan ulkomaiseen kasvuun – Yhtiön teknologialla voidaan älylasien avulla  auttaa eri tehtävissä vaikka maapallon toiselle puolelle

Ou­lu­lai­nen Au­gu­men­ta tähtää kovaan ul­ko­mai­seen kasvuun – Yhtiön tek­no­lo­gial­la voidaan äly­la­sien avulla auttaa eri teh­tä­vis­sä vaikka maa­pal­lon toi­sel­le puo­lel­le

02.05.2021 18:00
Tilaajille
Kevät tuli aikaisin Japaniin – perinteistä kirsikkapuiden ihastelua hillitsee turvavälit ja muut koronarajoitukset

Kevät tuli ai­kai­sin Ja­pa­niin – pe­rin­teis­tä kir­sik­ka­pui­den ihas­te­lua hil­lit­see tur­va­vä­lit ja muut ko­ro­na­ra­joi­tuk­set

25.03.2021 10:57
Valtava tsunami tuhosi kaupunkeja Japanin itärannikolla kymmenen vuotta sitten – Fukushiman ydinvoimalaonnettomuuden sotkuja siivotaan arviolta 2050-luvulle saakka

Valtava tsunami tuhosi kau­pun­ke­ja Japanin itä­ran­ni­kol­la kym­me­nen vuotta sitten – Fu­kus­hi­man ydin­voi­ma­la­on­net­to­muu­den sotkuja sii­vo­taan ar­viol­ta 2050-lu­vul­le saakka

10.03.2021 15:28
Lähde Timesille: Japanin hallitus todennut, että Tokion olympialaiset täytyy perua

Lähde Ti­me­sil­le: Japanin hal­li­tus to­den­nut, että Tokion olym­pia­lai­set täytyy perua

22.01.2021 08:05 6
Arvio: Haruki Murakamin romaanissa yö on kynnys tavanomaisen ja arvoituksellisen välillä

Arvio: Haruki Mu­ra­ka­min ro­maa­nis­sa yö on kynnys ta­van­omai­sen ja ar­voi­tuk­sel­li­sen välillä

17.01.2021 18:00
Tilaajille
Suomalaisilla ja japanilaisilla mauilla on yllättäviä yhtäläisyyksiä – oululaisyrittäjät Jenny ja Jussi Kurkela valmistivat kolme annosta, joissa maistuvat molemmat

Suo­ma­lai­sil­la ja ja­pa­ni­lai­sil­la mauilla on yl­lät­tä­viä yh­tä­läi­syyk­siä – ou­lu­lais­yrit­tä­jät Jenny ja Jussi Kurkela val­mis­ti­vat kolme an­nos­ta, joissa mais­tu­vat mo­lem­mat

23.12.2020 07:00
Tilaajille
Pandemia nosti itsemurhalukuja Japanissa – kolme näyttelijää päätyi äärimmäiseen ratkaisuun

Pan­de­mia nosti it­se­mur­ha­lu­ku­ja Ja­pa­nis­sa – kolme näyt­te­li­jää päätyi ää­rim­mäi­seen rat­kai­suun

18.10.2020 15:17 2
Japani pistää puolustusstrategiansa uusiksi – valmistelee maaleja Kiinaan ja muualle mahdollisia iskuja varten

Japani pistää puo­lus­tus­stra­te­gian­sa uusiksi – val­mis­te­lee maaleja Kiinaan ja muualle mah­dol­li­sia iskuja varten

11.10.2020 07:00
Japanissa Yoshihide Suga nousee maan johtoon ohitettuaan pääministeri Shinzo Aben ja kansan ennakkosuosikit

Ja­pa­nis­sa Yos­hi­hi­de Suga nousee maan johtoon ohi­tet­tuaan pää­mi­nis­te­ri Shinzo Aben ja kansan en­nak­ko­suo­si­kit

14.09.2020 14:54