Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Onnettomuudet : Metsä Fibren Kemin bio­tuo­te­teh­taan työ­maal­la kuo­le­maan joh­ta­nut ta­pa­tur­ma

Japani
Japania ravistellut voimakas maanjäristys, koillisrannikolle tsunamivaroitus – viranomaiset tarkistavat Fukushiman ydinvoimalan toimintoja

Japania ra­vis­tel­lut voi­ma­kas maan­jä­ris­tys, koil­lis­ran­ni­kol­le tsu­na­mi­va­roi­tus – vi­ran­omai­set tar­kis­ta­vat Fu­kus­hi­man ydin­voi­ma­lan toi­min­to­ja

16.03.2022 17:48
Arvio: Kun muistaminen kielletään, mitä tapahtuu ihmiselle, kysyy Yoko Ogawan Muistipoliisi-dystopiassaan

Arvio: Kun muis­ta­mi­nen kiel­le­tään, mitä ta­pah­tuu ih­mi­sel­le, kysyy Yoko Ogawan Muis­ti­po­lii­si-dys­to­pias­saan

12.12.2021 16:55
Tilaajille
Oulun yliopiston 6G-tutkimuksesta vastaava professori sai kaksi merkittävää nimitystä Japaniin

Oulun yli­opis­ton 6G-tut­ki­muk­ses­ta vas­taa­va pro­fes­so­ri sai kaksi mer­kit­tä­vää ni­mi­tys­tä Ja­pa­niin

11.11.2021 11:19 5
Arvio: Nobel-palkittu Kazuo Ishiguro palaa scifin pariin romaanissa, jonka päähenkilönä on Keinoystävä Klara

Arvio: No­bel-pal­kit­tu Kazuo Is­hi­gu­ro palaa scifin pariin ro­maa­nis­sa, jonka pää­hen­ki­lö­nä on Kei­no­ys­tä­vä Klara

26.09.2021 15:15
Tilaajille
Vanha Kaleva: Ylioppilasteatteri esiintyi vanhainkodeissa kahvitilaisuudessa

Vanha Kaleva: Yli­op­pi­las­teat­te­ri esiin­tyi van­hain­ko­deis­sa kah­vi­ti­lai­suu­des­sa

02.09.2021 10:00
Tilaajille
Oululaislähtöinen Mekitec yhdisti röntgenin ja leipomoteknologian – nyt yritys ponnistaa globaaleille markkinoille maailman suurimman leipomoyrityksen avulla

Ou­lu­lais­läh­töi­nen Mekitec yhdisti rönt­ge­nin ja lei­po­mo­tek­no­lo­gian – nyt yritys pon­nis­taa glo­baa­leil­le mark­ki­noil­le maail­man suu­rim­man lei­po­mo­yri­tyk­sen avulla

19.08.2021 06:00 1
Tilaajille
Oululainen Augumenta tähtää kovaan ulkomaiseen kasvuun – Yhtiön teknologialla voidaan älylasien avulla  auttaa eri tehtävissä vaikka maapallon toiselle puolelle

Ou­lu­lai­nen Au­gu­men­ta tähtää kovaan ul­ko­mai­seen kasvuun – Yhtiön tek­no­lo­gial­la voidaan äly­la­sien avulla auttaa eri teh­tä­vis­sä vaikka maa­pal­lon toi­sel­le puo­lel­le

02.05.2021 18:00
Tilaajille
Kevät tuli aikaisin Japaniin – perinteistä kirsikkapuiden ihastelua hillitsee turvavälit ja muut koronarajoitukset

Kevät tuli ai­kai­sin Ja­pa­niin – pe­rin­teis­tä kir­sik­ka­pui­den ihas­te­lua hil­lit­see tur­va­vä­lit ja muut ko­ro­na­ra­joi­tuk­set

25.03.2021 10:57
Valtava tsunami tuhosi kaupunkeja Japanin itärannikolla kymmenen vuotta sitten – Fukushiman ydinvoimalaonnettomuuden sotkuja siivotaan arviolta 2050-luvulle saakka

Valtava tsunami tuhosi kau­pun­ke­ja Japanin itä­ran­ni­kol­la kym­me­nen vuotta sitten – Fu­kus­hi­man ydin­voi­ma­la­on­net­to­muu­den sotkuja sii­vo­taan ar­viol­ta 2050-lu­vul­le saakka

10.03.2021 15:28
Lähde Timesille: Japanin hallitus todennut, että Tokion olympialaiset täytyy perua

Lähde Ti­me­sil­le: Japanin hal­li­tus to­den­nut, että Tokion olym­pia­lai­set täytyy perua

22.01.2021 08:05 6
Arvio: Haruki Murakamin romaanissa yö on kynnys tavanomaisen ja arvoituksellisen välillä

Arvio: Haruki Mu­ra­ka­min ro­maa­nis­sa yö on kynnys ta­van­omai­sen ja ar­voi­tuk­sel­li­sen välillä

17.01.2021 18:00
Tilaajille
Suomalaisilla ja japanilaisilla mauilla on yllättäviä yhtäläisyyksiä – oululaisyrittäjät Jenny ja Jussi Kurkela valmistivat kolme annosta, joissa maistuvat molemmat

Suo­ma­lai­sil­la ja ja­pa­ni­lai­sil­la mauilla on yl­lät­tä­viä yh­tä­läi­syyk­siä – ou­lu­lais­yrit­tä­jät Jenny ja Jussi Kurkela val­mis­ti­vat kolme an­nos­ta, joissa mais­tu­vat mo­lem­mat

23.12.2020 07:00
Tilaajille
Pandemia nosti itsemurhalukuja Japanissa – kolme näyttelijää päätyi äärimmäiseen ratkaisuun

Pan­de­mia nosti it­se­mur­ha­lu­ku­ja Ja­pa­nis­sa – kolme näyt­te­li­jää päätyi ää­rim­mäi­seen rat­kai­suun

18.10.2020 15:17 2
Japani pistää puolustusstrategiansa uusiksi – valmistelee maaleja Kiinaan ja muualle mahdollisia iskuja varten

Japani pistää puo­lus­tus­stra­te­gian­sa uusiksi – val­mis­te­lee maaleja Kiinaan ja muualle mah­dol­li­sia iskuja varten

11.10.2020 07:00
Japanissa Yoshihide Suga nousee maan johtoon ohitettuaan pääministeri Shinzo Aben ja kansan ennakkosuosikit

Ja­pa­nis­sa Yos­hi­hi­de Suga nousee maan johtoon ohi­tet­tuaan pää­mi­nis­te­ri Shinzo Aben ja kansan en­nak­ko­suo­si­kit

14.09.2020 14:54
Taifuuni Haishen johtanut laajoihin evakuointeihin Japanissa – Viranomaiset varoittavat rankkasateista ja voimakkaasta tuulesta

Tai­fuu­ni Haishen joh­ta­nut laa­joi­hin eva­kuoin­tei­hin Ja­pa­nis­sa – Vi­ran­omai­set va­roit­ta­vat rank­ka­sa­teis­ta ja voi­mak­kaas­ta tuu­les­ta

06.09.2020 10:33
Koronapandemia syönyt eroavan pääministerin kannatusta – Shinzo Abe jättää tehtävänsä terveysongelmien vuoksi

Ko­ro­na­pan­de­mia syönyt eroavan pää­mi­nis­te­rin kan­na­tus­ta – Shinzo Abe jättää teh­tä­vän­sä ter­veys­on­gel­mien vuoksi

28.08.2020 11:40
Olympialogossa on viisi kysymysmerkkiä – koronan aiheuttama epävarmuus ei hellitä ennen rokotteen löytämistä
Kolumni

Olym­pia­lo­gos­sa on viisi ky­sy­mys­merk­kiä – koronan ai­heut­ta­ma epä­var­muus ei hellitä ennen ro­kot­teen löy­tä­mis­tä

08.08.2020 07:00
Tilaajille
Japanilaisessa teekulttuurissa yhdistyy teen lisäksi rauha, läheisyys ja toisten kunnioitus – Teekulttuuriin pääsee tutustumaan viikon ajan Dammisaaren rapumajalla Oulussa

Ja­pa­ni­lai­ses­sa tee­kult­tuu­ris­sa yh­dis­tyy teen lisäksi rauha, lä­hei­syys ja toisten kun­nioi­tus – Tee­kult­tuu­riin pääsee tu­tus­tu­maan viikon ajan Dam­mi­saa­ren ra­pu­ma­jal­la Oulussa

26.07.2020 22:08
Tilaajille
Japanin rankkasateiden uhriluku yli 40 – sateet yltyvät Kyushun saarella

Japanin rank­ka­sa­tei­den uh­ri­lu­ku yli 40 – sateet yltyvät Kyushun saa­rel­la

06.07.2020 09:27