Juuri nyt: Oulun kes­kus­tan ja Top­pi­lan tu­li­pa­lo­jen sy­tyt­tä­jäk­si epäilty otettu kiinni

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

ITÄMERI
Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on muuttanut myös Itämeren ekologista uhkakuvaa – Yllättäväksi uhaksi nousevat myös toisen maailmansodan jätteet

Venäjän hyök­käys­so­ta Uk­rai­naan on muut­ta­nut myös Itä­me­ren eko­lo­gis­ta uh­ka­ku­vaa – Yl­lät­tä­väk­si uhaksi nou­se­vat myös toisen maail­man­so­dan jätteet

07.08.2023 08:00 2
Tilaajille
Kolme venäläistä sotilaskonetta havaittu Itämeren yllä ilman transpondereita – britannialaiset ja saksalaiset hävittäjät tekivät tunnistuslennon

Kolme ve­nä­läis­tä so­ti­las­ko­net­ta ha­vait­tu Itä­me­ren yllä ilman trans­pon­de­rei­ta – bri­tan­nia­lai­set ja sak­sa­lai­set hä­vit­tä­jät tekivät tun­nis­tus­len­non

26.04.2023 12:31 5
Itämeri on Suomen elämänlanka, jonka häiriöihin on nyt viisasta varautua
Kolumni

Itämeri on Suomen elä­män­lan­ka, jonka häi­riöi­hin on nyt vii­sas­ta va­rau­tua

01.10.2022 16:00 10
Tilaajille
Pelätty kyttyrälohi levinnee pian Itämerellekin – "Tämä on pahin skenaario"

Pelätty kyt­ty­rä­lo­hi le­vin­nee pian Itä­me­rel­le­kin – "Tämä on pahin ske­naa­rio"

23.08.2022 09:49 3
Tilaajille
Haminassa löytynyt mursu palasi takaisin rannalle – HS: eläin todennäköisesti peräisin Norjan Huippuvuorilta

Ha­mi­nas­sa löy­ty­nyt mursu palasi ta­kai­sin ran­nal­le – HS: eläin to­den­nä­köi­ses­ti pe­räi­sin Norjan Huip­pu­vuo­ril­ta

15.07.2022 22:10 25
Vegaaniruokavalio ei olekaan ympäristöystävällisin – Kalaa syömällä voit muuttaa ravinnejalanjälkesi jopa negatiiviseksi, mutta Norjan lohella se ei onnistu

Ve­gaa­ni­ruo­ka­va­lio ei olekaan ym­pä­ris­tö­ys­tä­väl­li­sin – Kalaa syö­mäl­lä voit muuttaa ra­vin­ne­ja­lan­jäl­ke­si jopa ne­ga­tii­vi­sek­si, mutta Norjan lohella se ei onnistu

02.05.2022 06:05 18
Tilaajille
Ilmastonmuutos muokkaa Itämerta – Yhä useammin toistuvat lämpöaallot voivat vaikuttaa meren ekosysteemiin

Il­mas­ton­muu­tos muokkaa Itä­mer­ta – Yhä useam­min tois­tu­vat läm­pö­aal­lot voivat vai­kut­taa meren eko­sys­tee­miin

11.04.2022 09:00 4
Tilaajille
Pohjanlahti olisi potentiaalinen kaivos – Itämeren pohjalla kasvavista irrallisista kiekoista voisi saada kobolttia

Poh­jan­lah­ti olisi po­ten­tiaa­li­nen kaivos – Itä­me­ren poh­jal­la kas­va­vis­ta ir­ral­li­sis­ta kie­kois­ta voisi saada ko­bolt­tia

01.03.2022 06:00 4
Tilaajille
Ukrainan kriisi heitti varjon myös Itämerelle, eikä lukkiutunut asetelma lupaa sen haihtumista
Pääkirjoitus

Uk­rai­nan kriisi heitti varjon myös Itä­me­rel­le, eikä luk­kiu­tu­nut ase­tel­ma lupaa sen haih­tu­mis­ta

17.01.2022 20:00 14
Tilaajille
Presidentti Tarja Halonen ihastui pienen oululaistaiteilijan Itämeri-piirustukseen – nyt teos koristaa kestokassia ympäristökasvatuksen hyväksi

Pre­si­dent­ti Tarja Halonen ihastui pienen ou­lu­lais­tai­tei­li­jan Itä­me­ri-pii­rus­tuk­seen – nyt teos ko­ris­taa kes­to­kas­sia ym­pä­ris­tö­kas­va­tuk­sen hyväksi

17.12.2021 08:54 4
Kaksi rahtilaivaa törmäsi toisiinsa Itämerellä, toinen laivoista uppoamassa

Kaksi rah­ti­lai­vaa törmäsi toi­siin­sa Itä­me­rel­lä, toinen lai­vois­ta up­poa­mas­sa

13.12.2021 09:30
Kahden rahtialuksen törmäyksen syyksi epäillään törkeää ruorijuoppoutta ja törkeää varomattomuutta – kahta kadonnutta ihmistä ei enää etsitä Itämerellä

Kahden rah­ti­aluk­sen tör­mäyk­sen syyksi epäil­lään törkeää ruo­ri­juop­pout­ta ja törkeää va­ro­mat­to­muut­ta – kahta ka­don­nut­ta ihmistä ei enää etsitä Itä­me­rel­lä

13.12.2021 15:39 10
Estonian hylyn tutkijat: "Uusi havainto autokannen ovista haastaa virallisen version tapahtumista"

Es­to­nian hylyn tut­ki­jat: "Uusi ha­vain­to au­to­kan­nen ovista haastaa vi­ral­li­sen version ta­pah­tu­mis­ta"

29.09.2021 11:21 10
Tilaajille
Itämerennorpan pyyntikiintiö jakaa mielipiteitä: WWF vaatii kiintiön laskua, kalastajat toivovat nostoa – "Kalastajat ne alkavat olemaan uhanalaisempia kuin norpat"

Itä­me­ren­nor­pan pyyn­ti­kiin­tiö jakaa mie­li­pi­tei­tä: WWF vaatii kiin­tiön laskua, ka­las­ta­jat toi­vo­vat nostoa – "Ka­las­ta­jat ne alkavat olemaan uhan­alai­sem­pia kuin norpat"

21.07.2021 06:00 3
Tilaajille
Lisää aluksia Itämeren liikenteeseen kesäksi – varustamot toivovat, että rokotustodistuksen kanssa pääsisi laivamatkalle

Lisää aluksia Itä­me­ren lii­ken­tee­seen kesäksi – va­rus­ta­mot toi­vo­vat, että ro­ko­tus­to­dis­tuk­sen kanssa pääsisi lai­va­mat­kal­le

06.05.2021 11:38 1
Tilaajille
Itämerellä työskennellyt hailuotolainen Pentti Huttunen väittää laivojen olevan onneaan uhmaavia "pommeja" – "Ei pidä paikkaansa", vastaa Suomen Varustamot

Itä­me­rel­lä työs­ken­nel­lyt hai­luo­to­lai­nen Pentti Hut­tu­nen väittää lai­vo­jen olevan onneaan uh­maa­via "pom­me­ja" – "Ei pidä paik­kaan­sa", vastaa Suomen Va­rus­ta­mot

17.10.2020 18:06 4
Tilaajille
Viro käynnistää alustavan arvioinnin Estonia-dokumentin kuvamateriaalista, Suomi mukana – Otkes: rungon reiälle voi olla monta selitystä

Viro käyn­nis­tää alus­ta­van ar­vioin­nin Es­to­nia-do­ku­men­tin ku­va­ma­te­riaa­lis­ta, Suomi mukana – Otkes: rungon reiälle voi olla monta se­li­tys­tä

02.10.2020 18:19
Estoniasta kohuvideon kuvannut Linus Andersson: En tehnyt eettisesti väärin – "Vaurion löytyminen aiheutti epämiellyttäviä tunteita"

Es­to­nias­ta ko­hu­vi­deon ku­van­nut Linus An­ders­son: En tehnyt eet­ti­ses­ti väärin – "Vau­rion löy­ty­mi­nen ai­heut­ti epä­miel­lyt­tä­viä tun­tei­ta"

02.10.2020 18:00 1
Tilaajille
Estonia upposi, mutta nousee pintaan yhä uudelleen: Ruotsalaisdokumentin väitteet harmittavat onnettomuudesta selvinnyttä ja tapauksen kanssa työskennelleitä ammattilaisia

Estonia upposi, mutta nousee pintaan yhä uu­del­leen: Ruot­sa­lais­do­ku­men­tin väit­teet har­mit­ta­vat on­net­to­muu­des­ta sel­vin­nyt­tä ja ta­pauk­sen kanssa työs­ken­nel­lei­tä am­mat­ti­lai­sia

30.09.2020 19:00 2
Tilaajille
Suomalaistoimittaja pääsi yhtenä harvoista näkemään videon Estonian kyljen repeämästä: "Saksan päässä siitä jauhettiin pitkään ja kaikenlaisia salaliittoteorioitakin esitettiin"

Suo­ma­lais­toi­mit­ta­ja pääsi yhtenä har­vois­ta nä­ke­mään videon Es­to­nian kyljen re­peä­mäs­tä: "Saksan päässä siitä jau­het­tiin pitkään ja kai­ken­lai­sia sa­la­liit­to­teo­rioi­ta­kin esi­tet­tiin"

29.09.2020 18:19 7
Tilaajille