Taide: Ou­lu­lai­nen Elsi Tau­riai­nen jul­kai­si maa­laus­vi­deon ja sai 100 000 seu­raa­jaa

Neuvottelutaito: Oulun po­lii­sin neu­vot­te­lu­ryh­män vetäjä kertoo tiu­kim­mat ti­lan­teen­sa

Kolumni: Sek­suaa­li­nen ah­dis­te­lu on rikos ja siihen tulee suh­tau­tua sel­lai­se­na

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Gaza
Kuukausi
Israelin ja Hamasin aselepo päättynyt, Israel sanoo jatkavansa taisteluita

Is­rae­lin ja Hamasin aselepo päät­ty­nyt, Israel sanoo jat­ka­van­sa tais­te­lui­ta

01.12.2023 08:02 4
Kansanmurhia, etnisiä puhdistuksia, kidutusta ja silmitöntä väkivaltaa todistetaan aina uudestaan – Mutta millaiset ihmiset ovat valtion näkökulmasta auttamisen arvoisia?
Essee

Kan­san­mur­hia, etnisiä puh­dis­tuk­sia, ki­du­tus­ta ja sil­mi­tön­tä vä­ki­val­taa to­dis­te­taan aina uu­des­taan – Mutta mil­lai­set ihmiset ovat valtion nä­kö­kul­mas­ta aut­ta­mi­sen ar­voi­sia?

24.11.2023 15:30 12
Tilaajille
Israelin hallitus on hyväksynyt sopimuksen väliaikaisesta aselevosta Gazassa, kertoo pääministerin kanslia

Is­rae­lin hal­li­tus on hy­väk­sy­nyt so­pi­muk­sen vä­li­ai­kai­ses­ta ase­le­vos­ta Ga­zas­sa, kertoo pää­mi­nis­te­rin kanslia

22.11.2023 07:41 3
Gazan al-Shifan sairaala määrättiin evakuoitavaksi, satoja ihmisiä poistunut jalan, lähteet paikan päällä kertovat

Gazan al-Shi­fan sai­raa­la mää­rät­tiin eva­kuoi­ta­vak­si, satoja ihmisiä pois­tu­nut jalan, lähteet paikan päällä ker­to­vat

18.11.2023 15:57
Ulkoministeri Valtonen: Suomelta on tulossa neljä miljoonaa euroa lisäapua Gazaan

Ul­ko­mi­nis­te­ri Val­to­nen: Suo­mel­ta on tulossa neljä mil­joo­naa euroa li­sä­apua Gazaan

13.11.2023 20:06 17
Somejätit rajoittavat palestiinalaisia tukevaa sisältöä herkemmällä sormella – "On nähtävissä selkeä epätasapaino"

So­me­jä­tit ra­joit­ta­vat pa­les­tii­na­lai­sia tukevaa si­säl­töä her­kem­mäl­lä sor­mel­la – "On näh­tä­vis­sä selkeä epä­ta­sa­pai­no"

11.11.2023 14:24 9
Vanhemmat
BBC: Gazasta pääsemässä pois kuutisensataa ihmistä – Israelin mukaan tulitauko onnistuu vasta, kun panttivangit on vapautettu

BBC: Gazasta pää­se­mäs­sä pois kuu­ti­sen­sa­taa ihmistä – Is­rae­lin mukaan tu­li­tau­ko on­nis­tuu vasta, kun pant­ti­van­git on va­pau­tet­tu

07.11.2023 15:58 3
YK:n järjestö vahvisti iskun kouluun Gazassa – rakennusta käytetty kotinsa jättäneiden majoitukseen

YK:n jär­jes­tö vah­vis­ti iskun kouluun Gazassa – ra­ken­nus­ta käy­tet­ty kotinsa jät­tä­nei­den ma­joi­tuk­seen

04.11.2023 20:45 24
Israel ei suostu väliaikaiseen tulitaukoon ilman panttivankien vapauttamista

Israel ei suostu vä­li­ai­kai­seen tu­li­tau­koon ilman pant­ti­van­kien va­paut­ta­mis­ta

03.11.2023 23:18
Gazan suurimpaan pakolaisleiriin iskettiin toistamiseen kahden päivän sisällä – YK:n mukaan voivat olla sotarikoksia

Gazan suu­rim­paan pa­ko­lais­lei­riin is­ket­tiin tois­ta­mi­seen kahden päivän sisällä – YK:n mukaan voivat olla so­ta­ri­kok­sia

01.11.2023 23:05 4
Lääkärit tekevät Gazassa leikkauksia jopa kännykän valossa, järjestöt kertovat – "Mikään ei oikeuta sairaaloiden pommittamista"

Lää­kä­rit tekevät Gazassa leik­kauk­sia jopa kän­ny­kän va­los­sa, jär­jes­töt ker­to­vat – "Mikään ei oikeuta sai­raa­loi­den pom­mit­ta­mis­ta"

31.10.2023 18:14 7
Kun Hamasin hyökkäys Israeliin alkoi, oli Ylivieskassa kasvanut Meri Porat perheineen vaikean valinnan edessä: "Elämäni pelottavimpia kokemuksia"

Kun Hamasin hyök­käys Is­rae­liin alkoi, oli Yli­vies­kas­sa kas­va­nut Meri Porat per­hei­neen vaikean va­lin­nan edessä: "E­lä­mä­ni pe­lot­ta­vim­pia ko­ke­muk­sia"

01.11.2023 10:36 5
Tilaajille
Satoja rakennuksia tuhoutunut ja tuhansia koteja vaurioitunut Gazassa, kertovat Hamasin kontrolloiman alueen viranomaiset

Satoja ra­ken­nuk­sia tu­hou­tu­nut ja tu­han­sia koteja vau­rioi­tu­nut Ga­zas­sa, ker­to­vat Hamasin kont­rol­loi­man alueen vi­ran­omai­set

28.10.2023 15:31
Israelin armeija kertoi tehneensä 150 iskua Gazaan ja tappaneensa yhden Hamasin komentajista

Is­rae­lin armeija kertoi teh­neen­sä 150 iskua Gazaan ja tap­pa­neen­sa yhden Hamasin ko­men­ta­jis­ta

28.10.2023 10:24 19
Mustavalkoiset jakolinjat ovat houkuttelevia selityksiä, mutta ihmisten jakaminen hyviin ja pahoihin ruokkii sotaa
Essee

Mus­ta­val­koi­set ja­ko­lin­jat ovat hou­kut­te­le­via se­li­tyk­siä, mutta ih­mis­ten ja­ka­mi­nen hyviin ja pa­hoi­hin ruokkii sotaa

27.10.2023 15:30 1
Tilaajille
Israelin armeija teki iskuja Gazan keskiosaan – maavoimien tukena hävittäjiä ja drooneja

Is­rae­lin armeija teki iskuja Gazan kes­ki­osaan – maa­voi­mien tukena hä­vit­tä­jiä ja droo­ne­ja

27.10.2023 11:25 6
Gazaan päästettiin taas joitakin avustusrekkoja – humanitaarinen tilanne alueella on katastrofaalinen, YK:n järjestöt sanovat

Gazaan pääs­tet­tiin taas joi­ta­kin avus­tus­rek­ko­ja – hu­ma­ni­taa­ri­nen tilanne alueel­la on ka­tast­ro­faa­li­nen, YK:n jär­jes­töt sanovat

22.10.2023 18:27 2
Humanitaarinen tilanne Gazassa katastrofaalinen, YK:n järjestöt sanovat – lisää avustusrekkoja päässyt rajan yli tänään

Hu­ma­ni­taa­ri­nen tilanne Gazassa ka­tast­ro­faa­li­nen, YK:n jär­jes­töt sanovat – lisää avus­tus­rek­ko­ja päässyt rajan yli tänään

22.10.2023 15:15 8
YK tuomitsee gazalaissairaalaan kohdistuneen iskun, jossa kuoli ainakin 500 ihmistä – Pääsihteeri: "Olen kauhistunut"

YK tuo­mit­see ga­za­lais­sai­raa­laan koh­dis­tu­neen iskun, jossa kuoli ainakin 500 ihmistä – Pää­sih­tee­ri: "Olen kau­his­tu­nut"

18.10.2023 11:17 16
Raketti osui YK:n rauhanturvaajien päämajaan Etelä-Libanonissa – HS:n mukaan paikalla oli muutamia suomalaisia

Raketti osui YK:n rau­han­tur­vaa­jien pää­ma­jaan Ete­lä-Li­ba­no­nis­sa – HS:n mukaan pai­kal­la oli muu­ta­mia suo­ma­lai­sia

16.10.2023 00:04 4