Oulu: Val­tio-omis­ta­ja vaatii, että Oulun len­to­yh­tey­det saadaan pa­rem­mik­si

Kadonneet: Suun­nis­tus­ki­sa sai uuden kään­teen, kun Mu­hok­sen met­säs­tä löytyi Kel­los­ta ka­don­nut nainen

Peruskoulu: Ou­lu­lais­opet­ta­ja kertoo, mikä kä­si­työn ope­tuk­ses­sa meni pieleen

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Asemakaava
Hailuodon Marjaniemeen esitetään ekohotellia, tyrskymajoja ja näköalamökkejä – Leirintäalue ei alueelle sovellu pohjavesien vuoksi

Hai­luo­don Mar­ja­nie­meen esi­te­tään eko­ho­tel­lia, tyrs­ky­ma­jo­ja ja nä­kö­ala­mök­ke­jä – Lei­rin­tä­alue ei alueel­le sovellu poh­ja­ve­sien vuoksi

11.05.2023 14:27 17
Tilaajille
Kaleva selvitti: Vain yksi asemakaavavalitus on mennyt läpi viimeisen kymmenen vuoden aikana Pohjois-Pohjanmaalla – "Kaupungilla on oikeus tehdä myös tyhmiä päätöksiä"

Kaleva sel­vit­ti: Vain yksi ase­ma­kaa­va­va­li­tus on mennyt läpi vii­mei­sen kym­me­nen vuoden aikana Poh­jois-Poh­jan­maal­la – "­Kau­pun­gil­la on oikeus tehdä myös tyhmiä pää­tök­siä"

23.03.2023 05:00 51
Tilaajille
Lehto Asunnot rakentaa Aineen tontille Alppilaan satoja asuntoja – "Tämä on meille erittäin merkittävä kohde"

Lehto Asunnot ra­ken­taa Aineen ton­til­le Alp­pi­laan satoja asun­to­ja – "Tämä on meille erit­täin mer­kit­tä­vä kohde"

23.08.2022 21:00 18
Tilaajille
Liiketullin tontille Oulun Limingantullissa on tulossa asuntoja – "Tulee kaupunkikuvallisesti aika näkyvä paikka"

Lii­ke­tul­lin ton­til­le Oulun Li­min­gan­tul­lis­sa on tulossa asun­to­ja – "Tulee kau­pun­ki­ku­val­li­ses­ti aika näkyvä paikka"

16.03.2022 08:00 55
Tilaajille
Allinpuiston päiväkodin ja entisen lastenkodin tontin asemakaavan muutos eteni kaupunginhallituksessa

Al­lin­puis­ton päi­vä­ko­din ja entisen las­ten­ko­din tontin ase­ma­kaa­van muutos eteni kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa

15.02.2022 07:30
Tilaajille
Lävistäjän pommikortteleista muodostuu Oulun näyttävä, yhtenäinen kaupunginosakokonaisuus, mutta vanhojen rakennusten suojelusta ei ole takeita

Lä­vis­tä­jän pom­mi­kort­te­leis­ta muo­dos­tuu Oulun näyt­tä­vä, yh­te­näi­nen kau­pun­gi­no­sa­ko­ko­nai­suus, mutta van­ho­jen ra­ken­nus­ten suo­je­lus­ta ei ole takeita

04.01.2022 15:07 71
Tilaajille
Oulun yhdyskuntalautakunta antoi odotetun päätöksen – Virpiniemen loma-asunnon muutos ympärivuotiseksi maksaa 350 euroa

Oulun yh­dys­kun­ta­lau­ta­kun­ta antoi odo­te­tun pää­tök­sen – Vir­pi­nie­men lo­ma-asun­non muutos ym­pä­ri­vuo­ti­sek­si maksaa 350 euroa

16.11.2021 19:52 3
Tilaajille
Oulun Välivainion asukkaita kummastuttaa, miten pientalovaltaiseksi kaavoitetulle alueelle voi tulla kerrostaloja – liikennejärjestelyistä asukkaat ovat kahta mieltä

Oulun Vä­li­vai­nion asuk­kai­ta kum­mas­tut­taa, miten pien­ta­lo­val­tai­sek­si kaa­voi­te­tul­le alueel­le voi tulla ker­ros­ta­lo­ja – lii­ken­ne­jär­jes­te­lyis­tä asuk­kaat ovat kahta mieltä

19.10.2021 19:43 40
Tilaajille
Oulun kaupungin maanomistus Kaijonharjussa Tapionrannan uudella asuinalueella herättää ihmetystä – "Miksi kaupunki ei lunasta maa-aluetta itselleen?"

Oulun kau­pun­gin maan­omis­tus Kai­jon­har­jus­sa Ta­pion­ran­nan uudella asuin­alueel­la he­rät­tää ih­me­tys­tä – "Miksi kau­pun­ki ei lunasta maa-aluet­ta it­sel­leen?"

11.10.2021 17:37 14
Tilaajille
Vanhan Hiukkavaaran keskuksen uudelleensuunnittelukilpailun voittajakolmikko julkistettiin

Vanhan Hiuk­ka­vaa­ran kes­kuk­sen uu­del­leen­suun­nit­te­lu­kil­pai­lun voit­ta­ja­kol­mik­ko jul­kis­tet­tiin

22.06.2021 14:50 1
Tornihotelli Terwa Tower etenee, suunnitelmat nähtäville

Tor­ni­ho­tel­li Terwa Tower etenee, suun­ni­tel­mat näh­tä­vil­le

08.06.2021 21:05 69
Tilaajille
Pateniemen Sahantien kaavamuutos läpi Oulun valtuustossa – osa asukkaista vastustaa hanketta ja aikoo valittaa

Pa­te­nie­men Sa­han­tien kaa­va­muu­tos läpi Oulun val­tuus­tos­sa – osa asuk­kais­ta vas­tus­taa han­ket­ta ja aikoo va­lit­taa

29.03.2021 21:16 11
Tilaajille
Oulujokivarren kaavoituksen umpikujaa avataan – "Pääasia, että homma lähtee nopeasti liikkeelle ja saadaan vietyä kaupungin kanssa hyvässä ajassa maaliin"

Ou­lu­jo­ki­var­ren kaa­voi­tuk­sen um­pi­ku­jaa avataan – "Pääa­sia, että homma lähtee no­peas­ti liik­keel­le ja saadaan vietyä kau­pun­gin kanssa hyvässä ajassa maa­liin"

15.03.2021 19:00 17
Tilaajille
Kalajoella loma-asuntoja vakituiseen asumiseen – "Mökkiläisiltä ei tullut mitään palautetta. Ilmeisesti kaikki olivat tyytyväisiä menettelyyn, käytäntöön ja ratkaisuun"

Ka­la­joel­la lo­ma-asun­to­ja va­ki­tui­seen asu­mi­seen – "Mök­ki­läi­sil­tä ei tullut mitään pa­lau­tet­ta. Il­mei­ses­ti kaikki olivat tyy­ty­väi­siä me­net­te­lyyn, käy­tän­töön ja rat­kai­suun"

22.02.2021 09:00 3
Tilaajille
Biltemalle suunnitteluvaraus Ritaharjuun – suunnitelmissa 7 200 neliön tavaratalo

Bil­te­mal­le suun­nit­te­lu­va­raus Ri­ta­har­juun – suun­ni­tel­mis­sa 7 200 neliön ta­va­ra­ta­lo

08.02.2021 22:49 29
Tilaajille
Luonnonsuojeluliitto haluaa säästää luonnontilaisen metsän liikerakentamiselta Ritaharjussa, paikalle tulossa Biltema – "Vähän ihmetyttää, että miksi se tontti on tarjottu"

Luon­non­suo­je­lu­liit­to haluaa säästää luon­non­ti­lai­sen metsän lii­ke­ra­ken­ta­mi­sel­ta Ri­ta­har­jus­sa, pai­kal­le tulossa Biltema – "Vähän ih­me­tyt­tää, että miksi se tontti on tar­jot­tu"

28.01.2021 17:58 36
Tilaajille
Madekoskella odotettu asemakaavaa 25 vuotta – "Meidän näkökulmasta maali on koko ajan liikkunut eteenpäin, aina tulee uusia selittelyjä"

Ma­de­kos­kel­la odo­tet­tu ase­ma­kaa­vaa 25 vuotta – "Meidän nä­kö­kul­mas­ta maali on koko ajan liik­ku­nut eteen­päin, aina tulee uusia se­lit­te­ly­jä"

24.11.2020 06:12 11
Tilaajille
Kaupunkilaisilla mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa Raksilan asemakeskuksen suunnitteluun –alueelle on tarkoitus rakentaa ainakin linja-autoasema, liiketiloja, hotelli ja asumista

Kau­pun­ki­lai­sil­la mah­dol­li­suus osal­lis­tua ja vai­kut­taa Rak­si­lan ase­ma­kes­kuk­sen suun­nit­te­luun –a­lueel­le on tar­koi­tus ra­ken­taa ainakin lin­ja-au­toa­se­ma, lii­ke­ti­lo­ja, hotelli ja asu­mis­ta

13.11.2020 11:50 16
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mar­ket­tien pai­koi­tus­alue Rak­si­las­sa – ansa tur­ku­lais­au­toi­li­joil­le

14.09.2020 06:00
Tilaajille
Yhdystorni-korttelin muutoshanke käynnistyy, suunnitelmat tulevat nähtäville

Yh­dys­tor­ni-kort­te­lin muu­tos­han­ke käyn­nis­tyy, suun­ni­tel­mat tulevat näh­tä­vil­le

01.09.2020 19:01 4