Unelma Hietasaaressa: Ou­lu­lais­per­he re­mon­toi vanhan puu­ta­lon oman nä­köi­sek­si

Valmistuneet: Ou­lu­lai­nen kuk­ka­kaup­pa­yrit­tä­jä myy tänä vii­kon­lop­pu­na lähes tuhat ruusua – lue, miten kukan saa säi­ly­mään pi­dem­pään

Kolumni: Oulu on jäänyt pussin pe­räl­le, ja se tekee monen arjesta rai­vos­tut­ta­van han­ka­laa ja kal­lis­ta

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Ammatit
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Am­mat­ti­opin­to­jen yh­tei­set tut­kin­non osat tukevat am­mat­ti­tai­toa ja hy­vin­voin­tia

27.04.2023 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Aka­tee­mi­set normit olivat tiuk­ko­ja – piti miettiä jät­tää­kö tut­kin­non te­ke­mät­tä, ja mikä todella on elämän tar­koi­tus

13.03.2023 05:30 2
Tilaajille
Oululainen Sami on epäluonnollisten kuolemien ammattilainen – "Ruumiinavaajan työssä ei ole järkytyksen, ällötyksen tai kauhun tunteille sijaa"

Ou­lu­lai­nen Sami on epä­luon­nol­lis­ten kuo­le­mien am­mat­ti­lai­nen – "Ruu­mii­na­vaa­jan työssä ei ole jär­ky­tyk­sen, äl­lö­tyk­sen tai kauhun tun­teil­le sijaa"

11.02.2023 06:20 11
Lukijalta Mielipidekirjoitus

In­si­nöö­re­jä on joka lähtöön – in­si­nöö­ri­kou­lu­tus on yleis­si­vis­tä­vä ”tek­nii­kan alan lukio”

30.01.2023 05:30 6
Tilaajille
Sami Kouva etsi omaa paikkaansa 15 vuotta – sinnikkyys palkittiin: Motivoiva koulutus toi hyvän harjoittelupaikan kautta vakituisen työn
Mainos Urapolkuja-juttusarja

Sami Kouva etsi omaa paik­kaan­sa 15 vuotta – sin­nik­kyys pal­kit­tiin: Mo­ti­voi­va kou­lu­tus toi hyvän har­joit­te­lu­pai­kan kautta va­ki­tui­sen työn

30.12.2022 09:26
Oululainen Suvi Tuomikoski on tehnyt neljääkymmentä eri työtä ja hävennyt sitä – esikoiskirjassaan hän kertoo, miksi niin moni meistä potee ammattiahdistusta

Ou­lu­lai­nen Suvi Tuo­mi­kos­ki on tehnyt nel­jää­kym­men­tä eri työtä ja hä­ven­nyt sitä – esi­kois­kir­jas­saan hän kertoo, miksi niin moni meistä potee am­mat­ti­ah­dis­tus­ta

21.09.2022 06:00 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoi­ta­jan ammatti on hyvä ammatti – ar­vos­ta­mal­la itse omaa am­mat­tia­si sen arvo nousee tois­ten­kin sil­mis­sä

11.09.2022 06:00 13
Tilaajille
Petteri Jämsä ja Laura Rinnekangas löysivät omat alansa mutkan kautta – "Silloin valkeni, että tämä on se työ, jota voisin tehdä"

Petteri Jämsä ja Laura Rin­ne­kan­gas löy­si­vät omat alansa mutkan kautta – "Sil­loin val­ke­ni, että tämä on se työ, jota voisin tehdä"

15.02.2022 06:00
Tilaajille
Vuoden isännöitsijäksi valittu oululainen Terhi Jokinen vaihtoi hortonomin hommat isännöintialaan – ongelmanratkaisija on erikoistunut vanhempiin ja vaativampiin kohteisiin

Vuoden isän­nöit­si­jäk­si valittu ou­lu­lai­nen Terhi Jokinen vaihtoi hor­to­no­min hommat isän­nöin­ti­alaan – on­gel­man­rat­kai­si­ja on eri­kois­tu­nut van­hem­piin ja vaa­ti­vam­piin koh­tei­siin

23.11.2021 06:00 13
Tilaajille
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL vaatii palkka-avoimuutta Suomen työmarkkinoille

Jul­kis­ten ja hy­vin­voin­ti­alo­jen liitto JHL vaatii palk­ka-avoi­muut­ta Suomen työ­mark­ki­noil­le

12.11.2021 10:31 2
Velkojen ulosottoa, hometaloriitoja ja huoltajuuskiistoja – kolme Oulun seudulla toimivaa juristia kertoo vaihtelevasta arjestaan

Vel­ko­jen ulo­sot­toa, ho­me­ta­lo­rii­to­ja ja huol­ta­juus­kiis­to­ja – kolme Oulun seu­dul­la toi­mi­vaa ju­ris­tia kertoo vaih­te­le­vas­ta ar­jes­taan

06.11.2021 06:00 3
Tilaajille
Koronasta on tullut ammattitauti uusille ryhmille – ilmoituksia tekevät opettajat, asentajat ja rakennusalan työntekijät

Ko­ro­nas­ta on tullut am­mat­ti­tau­ti uusille ryh­mil­le – il­moi­tuk­sia tekevät opet­ta­jat, asen­ta­jat ja ra­ken­nus­alan työn­te­ki­jät

30.06.2021 18:30 7
Tilaajille
Johtajuus kiinnostaa tyttöjä – nuorten näkemykset itselleen sopivista aloista ovat kuitenkin yhä hyvin perinteisiä ja sukupuolittuneita

Joh­ta­juus kiin­nos­taa tyttöjä – nuorten nä­ke­myk­set it­sel­leen so­pi­vis­ta aloista ovat kui­ten­kin yhä hyvin pe­rin­tei­siä ja su­ku­puo­lit­tu­nei­ta

24.05.2021 06:30
Tilaajille
Koulutus korkeinta vihreiden ehdokaslistalla, keskustalla useita poliiseja – Selvitimme, millaiset ammatit ja taustat on Oulun kuntavaaliehdokkailla

Kou­lu­tus kor­kein­ta vih­rei­den eh­do­kas­lis­tal­la, kes­kus­tal­la useita po­lii­se­ja – Sel­vi­tim­me, mil­lai­set ammatit ja taustat on Oulun kun­ta­vaa­li­eh­dok­kail­la

13.03.2021 19:16 21
Tilaajille
Oona Pesonen on lapsesta asti halunnut tehdä töitä eläinten kanssa – nyt hän toteuttaa omia unelmiaan eläintenhoitajan koulutuksessa Muhoksella

Oona Pesonen on lap­ses­ta asti ha­lun­nut tehdä töitä eläin­ten kanssa – nyt hän to­teut­taa omia unel­miaan eläin­ten­hoi­ta­jan kou­lu­tuk­ses­sa Mu­hok­sel­la

16.02.2021 07:00
Tilaajille
Sporttinen Seena Arvio on tyytyväinen kolme vuotta sitten tekemästään valinnasta – hän valmistuu toukokuussa liikuntaneuvojaksi nuorten suosimasta koulutuksesta

Sport­ti­nen Seena Arvio on tyy­ty­väi­nen kolme vuotta sitten te­ke­mäs­tään va­lin­nas­ta – hän val­mis­tuu tou­ko­kuus­sa lii­kun­ta­neu­vo­jak­si nuorten suo­si­mas­ta kou­lu­tuk­ses­ta

15.02.2021 17:00
Tilaajille
Prinsessahahmot antoivat Milja Korpelalle voimaa jo kouluvuosina Haukiputaalla – nyt hän on ammattiprinsessa, jonka täytyy osata sadut ulkoa lapsia paremmin

Prin­ses­sa­hah­mot an­toi­vat Milja Kor­pe­lal­le voimaa jo kou­lu­vuo­si­na Hau­ki­pu­taal­la – nyt hän on am­mat­tip­rin­ses­sa, jonka täytyy osata sadut ulkoa lapsia pa­rem­min

25.01.2021 19:09 1
Tilaajille
Yli parikymmentä vuotta kestänyt kiertotie johti Merja Aakon nuoruuden unelma-ammattiin

Yli pa­ri­kym­men­tä vuotta kes­tä­nyt kier­to­tie johti Merja Aakon nuo­ruu­den unel­ma-am­mat­tiin

19.09.2020 15:22
Tilaajille
Ville "Köö" Köngäs tähtää radiojuontajaksi ja viihteen moniosaajaksi – välietappina matkalla unelma-ammattiin toimivat muusikon opinnot

Ville "Köö" Köngäs tähtää ra­dio­juon­ta­jak­si ja viih­teen mo­ni­osaa­jak­si – vä­li­etap­pi­na mat­kal­la unel­ma-am­mat­tiin toi­mi­vat muu­si­kon opinnot

12.09.2020 22:25
Tilaajille