Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Ravintolat: Tes­ta­sim­me Oulun Pekurin ra­men-pai­kan

Syyte: Tur­val­li­suus­alan opet­ta­ja kouri opis­ke­li­joi­ta ja uhkaili hak­kaa­mi­sel­la

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Forum24 ihmiset

Oululainen Fanni Heikkinen sai pysäyttävän diagnoosin vain 17-vuotiaana: Parantumaton kuulonalenema, joka pahenee vuosi vuodelta

Ou­lu­lai­nen Fanni Heik­ki­nen sai py­säyt­tä­vän diag­noo­sin vain 17-vuo­tiaa­na: Pa­ran­tu­ma­ton kuu­lo­na­le­ne­ma, joka pahenee vuosi vuo­del­ta

11.02.2024 06:10 5
Kärppäsisarukset Aleksi ja Anna-Kaisa Antti-Roiko puskevat toisiaan eteenpäin urallaan –"Pelityyleissämme on samanlaisia asioita"

Kärp­pä­si­sa­ruk­set Aleksi ja An­na-Kai­sa Ant­ti-Roi­ko pus­ke­vat toi­siaan eteen­päin ural­laan –"­Pe­li­tyy­leis­säm­me on sa­man­lai­sia asioi­ta"

01.02.2024 06:04 1
Luova työ ei jää työhuoneelle – oululainen kulttuuri­persoona Jenna Kauppi inspiroituu ihmisistä ja heidän tarinoistaan

Luova työ ei jää työ­huo­neel­le – ou­lu­lai­nen kult­tuu­ri­per­soo­na Jenna Kauppi ins­pi­roi­tuu ih­mi­sis­tä ja heidän ta­ri­nois­taan

06.01.2024 06:05 4
Oululainen Aino Riipinen haluaa menestyneiden naiskartanlukijoiden joukkoon – "En ole tullut harrastelemaan"

Ou­lu­lai­nen Aino Rii­pi­nen haluaa me­nes­ty­nei­den nais­kar­tan­lu­ki­joi­den jouk­koon – "En ole tullut har­ras­te­le­maan"

25.12.2023 06:10 10
Voimakas raskausajan pahoinvointi sai oululaisen Susanna Lämsän synkkiin ajatuksiin – "En tiedä, mitä uskallan edes kertoa"

Voi­ma­kas ras­kaus­ajan pa­hoin­voin­ti sai ou­lu­lai­sen Susanna Lämsän synk­kiin aja­tuk­siin – "En tiedä, mitä us­kal­lan edes kertoa"

16.12.2023 06:04 1
Muhoslainen kahden lapsen äiti lähti armeijaan – Nyt hän kertoo millaista on majoittua samassa tuvassa miesten kanssa

Mu­hos­lai­nen kahden lapsen äiti lähti ar­mei­jaan – Nyt hän kertoo mil­lais­ta on ma­joit­tua samassa tuvassa miesten kanssa

06.12.2023 06:03 16
Tilaajille
Vaikea tuoksuyliherkkyys hankaloittaa oululaisen Sirkka-Liisa Simosen elämää merkittävästi – "Olen lähes erakoitunut sairauteni takia"

Vaikea tuok­su­yli­herk­kyys han­ka­loit­taa ou­lu­lai­sen Sirk­ka-Lii­sa Simosen elämää mer­kit­tä­väs­ti – "Olen lähes era­koi­tu­nut sai­rau­te­ni takia"

04.12.2023 06:10 27
Välimatka ei ole huolehtimisen este – oululainen Kaisuleena Joenväärä toimii etäomaishoitajana Nivalassa asuville vanhemmilleen

Vä­li­mat­ka ei ole huo­leh­ti­mi­sen este – ou­lu­lai­nen Kai­su­lee­na Joen­vää­rä toimii etä­omais­hoi­ta­ja­na Ni­va­las­sa asu­vil­le van­hem­mil­leen

30.11.2023 06:10 16
Oululaiset Olavi ja Raija Jakkula ovat kolunneet Euroopan joulutoreja ahkerasti jo yli neljännesvuosisadan – "Joulu ei tulekaan, jos ei ole päässyt joulutorireissuun"

Ou­lu­lai­set Olavi ja Raija Jakkula ovat ko­lun­neet Eu­roo­pan jou­lu­to­re­ja ah­ke­ras­ti jo yli nel­jän­nes­vuo­si­sa­dan – "Joulu ei tu­le­kaan, jos ei ole päässyt jou­lu­to­ri­reis­suun"

28.11.2023 14:54 7
Oululainen taitoluistelija Selma Välitalo tehtailee piste-ennätyksiä ja jahtaa maajoukkuepaikkaa – "Olen paremmassa kunnossa kuin koskaan"

Ou­lu­lai­nen tai­to­luis­te­li­ja Selma Vä­li­ta­lo teh­tai­lee pis­te-en­nä­tyk­siä ja jahtaa maa­jouk­kue­paik­kaa – "Olen pa­rem­mas­sa kun­nos­sa kuin kos­kaan"

26.11.2023 06:04 1
Oululainen Jukka Kauppila pääsi mestaruusvauhtiin pitkäaikaisen vaivan löydyttyä – "Olin aina ihmetellyt, miten kroppa hyytyy kuin bensa-auto, jossa on jäätynyt kaasutin"

Ou­lu­lai­nen Jukka Kaup­pi­la pääsi mes­ta­ruus­vauh­tiin pit­kä­ai­kai­sen vaivan löy­dyt­tyä – "Olin aina ih­me­tel­lyt, miten kroppa hyytyy kuin ben­sa-au­to, jossa on jää­ty­nyt kaa­su­tin"

23.11.2023 09:47
Oululle valitaan jälleen oma Lucia-neito – tästä pääset tutustumaan ehdokkaisiin ja äänestämään suosikkiasi

Oululle va­li­taan jälleen oma Lu­cia-nei­to – tästä pääset tu­tus­tu­maan eh­dok­kai­siin ja ää­nes­tä­mään suo­sik­kia­si

15.11.2023 06:00 12
Selviytyjistä pudonnut Riitta-Liisa Roponen muistelee viidakkoseikkailua lämmöllä – "Eniten haastoivat sosiaaliset tilanteet"

Sel­viy­ty­jis­tä pu­don­nut Riit­ta-Lii­sa Roponen muis­te­lee vii­dak­ko­seik­kai­lua läm­möl­lä – "Eniten haas­toi­vat so­siaa­li­set ti­lan­teet"

11.11.2023 06:15 4
Oululainen Jani Isokääntä auttaa eronneita miehiä työkseen – "Ero tulee usein miehelle täytenä yllätyksenä"

Ou­lu­lai­nen Jani Iso­kään­tä auttaa eron­nei­ta miehiä työk­seen – "Ero tulee usein mie­hel­le täytenä yl­lä­tyk­se­nä"

06.11.2023 08:37 4
Oululainen Ville Asikainen, 23, löysi kutsumuksen drag-taiteesta ja kiertää nyt Suomea säihkyvänä Miss Lumierena – ”Haluan olla tienraivaaja”

Ou­lu­lai­nen Ville Asi­kai­nen, 23, löysi kut­su­muk­sen drag-tai­tees­ta ja kiertää nyt Suomea säih­ky­vä­nä Miss Lu­mie­re­na – ”Haluan olla tien­rai­vaa­ja”

20.10.2023 06:15 11
Oululainen 10-vuotias Emppu on maailman parhaita scoottaajia ikäluokassaan – potkulaudan päällä vierähtää lähes kaikki vapaa-aika

Ou­lu­lai­nen 10-vuo­tias Emppu on maail­man par­hai­ta scoot­taa­jia ikä­luo­kas­saan – pot­ku­lau­dan päällä vie­räh­tää lähes kaikki va­paa-ai­ka

14.10.2023 06:15
Pirjo-mummu opetti lapsenlapsensa Jonnen valokuvaamaan – nyt 9-vuotiaan otoksia on esillä luontokeskuksen näyttelyssä ja Vuoden luontokuva -kilpailun finaalissa

Pir­jo-mum­mu opetti lap­sen­lap­sen­sa Jonnen va­lo­ku­vaa­maan – nyt 9-vuo­tiaan otoksia on esillä luon­to­kes­kuk­sen näyt­te­lys­sä ja Vuoden luon­to­ku­va -kil­pai­lun fi­naa­lis­sa

13.10.2023 06:15 5
Kiekkolääkärinä rakkaudesta lajiin – Jukka Tikanto on huolehtinut kärppäpelaajien terveydestä jo 23 vuotta

Kiek­ko­lää­kä­ri­nä rak­kau­des­ta lajiin – Jukka Tikanto on huo­leh­ti­nut kärp­pä­pe­laa­jien ter­vey­des­tä jo 23 vuotta

19.09.2023 06:15
Oululaisen Jenni Ryytyn eksoottinen lemmikkikatras puistattaa monia – "Torakat ovat äärimmäisen kiehtovia ja väärinymmärrettyjä hyönteisiä"

Ou­lu­lai­sen Jenni Ryytyn ek­soot­ti­nen lem­mik­ki­kat­ras puis­tat­taa monia – "To­ra­kat ovat ää­rim­mäi­sen kieh­to­via ja vää­rin­ym­mär­ret­ty­jä hyön­tei­siä"

17.09.2023 06:15 5
"Kissanpaskat!" tokaisi 90-vuotias Anja ja somekansa riemastui – oululaisen sisällöntuottajan mummuvideot keräävät tuhansia katsojia

"Kis­san­pas­kat!" tokaisi 90-vuo­tias Anja ja so­me­kan­sa rie­mas­tui – ou­lu­lai­sen si­säl­lön­tuot­ta­jan mum­mu­vi­deot ke­rää­vät tu­han­sia kat­so­jia

10.09.2023 06:15 7
Suomen ensimmäinen MasterChef-voittaja Joonas Hämäläinen aloittaa pian kauppiaana Ritaharjussa

Suomen en­sim­mäi­nen Mas­terC­hef-voit­ta­ja Joonas Hä­mä­läi­nen aloit­taa pian kaup­piaa­na Ri­ta­har­jus­sa

19.08.2023 06:05 6
Äänikirjoja luetaan urakkapalkalla eikä perfektionismiin ole varaa, kertoo oululaislähtöinen lukija Arttu Kurttila

Ää­ni­kir­jo­ja luetaan urak­ka­pal­kal­la eikä per­fek­tio­nis­miin ole varaa, kertoo ou­lu­lais­läh­töi­nen lukija Arttu Kurt­ti­la

14.08.2023 06:15 3
Oululainen Timo rakentaa liki satavuotiasta T-Fordia kuin ruosteista palapeliä – "Eihän tässä ole mitään järkeä"

Ou­lu­lai­nen Timo ra­ken­taa liki sa­ta­vuo­tias­ta T-For­dia kuin ruos­teis­ta pa­la­pe­liä – "Eihän tässä ole mitään järkeä"

13.08.2023 06:10 5
Epilepsia on muutakin kuin kouristuksia – oululaisen Aulin kohtauksille on tyypillistä toimintakyvyn säilyminen, vaikka tietoisuus häilyy

Epi­lep­sia on muu­ta­kin kuin kou­ris­tuk­sia – ou­lu­lai­sen Aulin koh­tauk­sil­le on tyy­pil­lis­tä toi­min­ta­ky­vyn säi­ly­mi­nen, vaikka tie­toi­suus häilyy

12.08.2023 06:15
Oululainen Robi Tolonen haluaa kääntää Särki Clothing -vaatebrändillään huomion nuorten hyvinvointiin

Ou­lu­lai­nen Robi Tolonen haluaa kääntää Särki Clot­hing -vaa­te­brän­dil­lään huomion nuorten hy­vin­voin­tiin

29.07.2023 06:03 1
Oululainen jääkiekkohuumori tavoitti suomalaiset somessa – Icemachineman36-tilin takaa löytyvä mies suhtautuu suosioon maltilla

Ou­lu­lai­nen jää­kiek­ko­huu­mo­ri ta­voit­ti suo­ma­lai­set somessa – Icemachineman36-ti­lin takaa löytyvä mies suh­tau­tuu suo­sioon mal­til­la

16.07.2023 06:10 1
Oulun apulaispoliisipäällikkö Arto Karnaranta johdattaa pyöräilyjoukkueen Pariisiin – kapteenin tehtävänä on minimoida riskit uuvuttavalla matkalla

Oulun apu­lais­po­lii­si­pääl­lik­kö Arto Kar­na­ran­ta joh­dat­taa pyö­räi­ly­jouk­kueen Pa­rii­siin – kap­tee­nin teh­tä­vä­nä on mi­ni­moi­da riskit uu­vut­ta­val­la mat­kal­la

02.07.2023 06:05 9
Oululainen Nadja Taivassalo pelastaa marketeista hävikkikukkia ja loihtii niistä uusia asetelmia – "Parhaimmillaan kimppu on mennyt kaupaksi viidessä minuutissa"

Ou­lu­lai­nen Nadja Tai­vas­sa­lo pe­las­taa mar­ke­teis­ta hä­vik­ki­kuk­kia ja loihtii niistä uusia ase­tel­mia – "Par­haim­mil­laan kimppu on mennyt kau­pak­si vii­des­sä mi­nuu­tis­sa"

11.06.2023 06:05
Oululainen Meri Saranki sairastui syömishäiriöön 14-vuotiaana – "Terve osa minusta suri ja tunsi häpeää, sairas osa pakotti jatkamaan ja valehtelemaan"

Ou­lu­lai­nen Meri Saranki sai­ras­tui syö­mis­häi­riöön 14-vuo­tiaa­na – "Terve osa minusta suri ja tunsi häpeää, sairas osa pakotti jat­ka­maan ja va­leh­te­le­maan"

02.06.2023 06:10 1
Televisiokamerat seurasivat oululaista Sebastian Hietikkoa au pair -reissulle Etelä-Afrikkaan – "Se oli monella tavalla suurien tunteiden kokemus"

Te­le­vi­sio­ka­me­rat seu­ra­si­vat ou­lu­lais­ta Se­bas­tian Hie­tik­koa au pair -reis­sul­le Ete­lä-Af­rik­kaan – "Se oli monella tavalla suurien tun­tei­den ko­ke­mus"

23.05.2023 13:31 2