Rikostutkinta: Poh­jois­suo­ma­lais­ta mar­ja­yri­tys­tä epäil­lään ih­mis­kau­pas­ta

Analyysi: Putin ottaa sel­kään­sä monella so­ta­rin­ta­mal­la

Luitko jo tämän: Lyly Rajalan rus­ka­ret­kien suosio pysyy vuo­des­ta toi­seen, nyt selviää miksi

VR
Sähköratavaurio Kempeleessä on korjattu – osa aamun junista korvataan linja-autolla Oulun ja Ruukin välillä

Säh­kö­ra­ta­vau­rio Kem­pe­lees­sä on kor­jat­tu – osa aamun junista kor­va­taan lin­ja-au­tol­la Oulun ja Ruukin välillä

08.09.2022 06:13 13
Junien kulkuun vaikuttavia myrskyhäiriöitä usealla rataosuudella, muutoksia myös Kontiomäki–Oulu-välillä

Junien kulkuun vai­kut­ta­via myrs­ky­häi­riöi­tä usealla ra­tao­suu­del­la, muu­tok­sia myös Kon­tio­mä­ki–Ou­lu-vä­lil­lä

17.08.2022 19:31
Poliisi tutkii Tampereen ja Riihimäen välisen junaradan kaapelivauriota, myös useat Oulun-junat myöhästelleet maanantaina

Poliisi tutkii Tam­pe­reen ja Rii­hi­mäen välisen ju­na­ra­dan kaa­pe­li­vau­rio­ta, myös useat Ou­lun-ju­nat myö­häs­tel­leet maa­nan­tai­na

08.08.2022 18:21
Rautatiehäiriö Riihimäen ja Tampereen välillä ohi – yöjunat saapuvat häiriön takia pohjoiseen aikataulusta myöhässä, joten myös niiden lähtö kohti etelää viivästyy

Rau­ta­tie­häi­riö Rii­hi­mäen ja Tam­pe­reen välillä ohi – yöjunat saa­pu­vat häiriön takia poh­joi­seen ai­ka­tau­lus­ta myö­häs­sä, joten myös niiden lähtö kohti etelää vii­väs­tyy

08.08.2022 11:37
Rataliikenteen häiriö Oulun ja Kemin välillä on korjattu – kuitukaapeli rikkoontui ratatöissä

Ra­ta­lii­ken­teen häiriö Oulun ja Kemin välillä on kor­jat­tu – kui­tu­kaa­pe­li rik­koon­tui ra­ta­töis­sä

11.07.2022 16:18
Junia korvattiin Oulu–Kemi-välillä kuitukaapelin korjaustöiden vuoksi – kaksi yöjunaa saapui määräasemille noin kolme tuntia myöhässä

Junia kor­vat­tiin Ou­lu–­Ke­mi-vä­lil­lä kui­tu­kaa­pe­lin kor­jaus­töi­den vuoksi – kaksi yöjunaa saapui mää­rä­ase­mil­le noin kolme tuntia myö­häs­sä

11.07.2022 15:44 5
Rikkoontunut tavarajuna haittasi Oulun ja Rovaniemen välistä junaliikennettä yöhön saakka

Rik­koon­tu­nut ta­va­ra­ju­na hait­ta­si Oulun ja Ro­va­nie­men välistä ju­na­lii­ken­net­tä yöhön saakka

02.07.2022 09:40 5
Viivästyneen ratatyön aiheuttama junakaaos poiki kirjallisen kysymyksen hallitukselle: "Juhannuksen paluuliikennettä massiivisesti häirinneet ratatyöt olivat huonosti toteutettuja"

Vii­väs­ty­neen ra­ta­työn ai­heut­ta­ma ju­na­kaaos poiki kir­jal­li­sen ky­sy­myk­sen hal­li­tuk­sel­le: "Ju­han­nuk­sen pa­luu­lii­ken­net­tä mas­sii­vi­ses­ti häi­rin­neet ra­ta­työt olivat huo­nos­ti to­teu­tet­tu­ja"

28.06.2022 12:50 17
Oulun rautatieaseman matkustajamäärät ovat nyt jo suurempia kuin ennen pandemiaa, ja täysissä junissa liput ovat kalliimpia – Oulun ja Helsingin välille suunnitteilla lisää juna- ja lentovuoroja

Oulun rau­ta­tie­ase­man mat­kus­ta­ja­mää­rät ovat nyt jo suu­rem­pia kuin ennen pan­de­miaa, ja täy­sis­sä junissa liput ovat kal­liim­pia – Oulun ja Hel­sin­gin välille suun­nit­teil­la lisää juna- ja len­to­vuo­ro­ja

28.06.2022 11:20 27
Tilaajille
Pitkälle yli toistakymmentä tuntia myöhästyneet kaukojunat eivät jatkaneet Oulusta pohjoiseen – "Meille kerrottiin vasta junan saapuessa Ouluun, että loppumatka tulisi taittaa bussilla"

Pit­käl­le yli tois­ta­kym­men­tä tuntia myö­häs­ty­neet kau­ko­ju­nat eivät jat­ka­neet Oulusta poh­joi­seen – "Meille ker­rot­tiin vasta junan saa­pues­sa Ouluun, että lop­pu­mat­ka tulisi taittaa bus­sil­la"

27.06.2022 21:47 25
Tilaajille
Viivästyneet ratatyöt saatiin valmiiksi, junat jopa 14 tuntia myöhässä – myös pohjoisen junissa myöhästymisiä

Vii­väs­ty­neet ra­ta­työt saatiin val­miik­si, junat jopa 14 tuntia myö­häs­sä – myös poh­joi­sen junissa myö­häs­ty­mi­siä

27.06.2022 13:40 17
Laaja järjestelmävika myöhästytti pohjoisen Suomen junaliikennettä perjantaina iltapäivällä, kertoo Finntraffic

Laaja jär­jes­tel­mä­vi­ka myö­häs­tyt­ti poh­joi­sen Suomen ju­na­lii­ken­net­tä per­jan­tai­na il­ta­päi­väl­lä, kertoo Finnt­raf­fic

10.06.2022 19:45
Rautateiden infojärjestelmissä ollut häiriö saatiin korjattua – kuulutukset ja monitorit eivät toimineet asemilla

Rau­ta­tei­den in­fo­jär­jes­tel­mis­sä ollut häiriö saatiin kor­jat­tua – kuu­lu­tuk­set ja mo­ni­to­rit eivät toi­mi­neet ase­mil­la

08.06.2022 14:16 1
Kemin törkeä vahingonteko ja liikenteen häirintä kohdistui tavarajunaan – "On nämä harvinaisia tapauksia"

Kemin törkeä va­hin­gon­te­ko ja lii­ken­teen häi­rin­tä koh­dis­tui ta­va­ra­ju­naan – "On nämä har­vi­nai­sia ta­pauk­sia"

07.05.2022 11:50
Tilaajille
VR keskittää kalustoprojektien toteuttamisen Ouluun, mittavan projektin arvo voi olla jopa 50 miljoonaa euroa – "Tämä on hieno mahdollisuus Oululle ja alueen yrittäjille"

VR kes­kit­tää ka­lus­to­pro­jek­tien to­teut­ta­mi­sen Ouluun, mit­ta­van pro­jek­tin arvo voi olla jopa 50 mil­joo­naa euroa – "Tämä on hieno mah­dol­li­suus Oululle ja alueen yrit­tä­jil­le"

20.04.2022 18:01 9
Tilaajille
VR pysäyttämässä sittenkin tavaraliikenteen itään, prosessi kestänee kuukausia

VR py­säyt­tä­mäs­sä sit­ten­kin ta­va­ra­lii­ken­teen itään, pro­ses­si kes­tä­nee kuu­kau­sia

06.04.2022 18:40 8
Omistajaohjausministeri Tuppurainen kommentoi VR:n tavaraliikenteen jatkumista: "Valtio-omisteisten yhtiöiden täytyy ottaa huomioon tämä muuttunut toimintaympäristö"

Omis­ta­ja­oh­jaus­mi­nis­te­ri Tup­pu­rai­nen kom­men­toi VR:n ta­va­ra­lii­ken­teen jat­ku­mis­ta: "Val­tio-omis­teis­ten yh­tiöi­den täytyy ottaa huo­mioon tämä muut­tu­nut toi­min­taym­pä­ris­tö"

05.04.2022 11:01 18
VR aloittaa pysähdyksissä olleen idän tavaraliikenteen uudelleen – Britannian Venäjän-pakotteet eivät koskekaan VR-konsernin sopimuksia

VR aloit­taa py­säh­dyk­sis­sä olleen idän ta­va­ra­lii­ken­teen uu­del­leen – Bri­tan­nian Ve­nä­jän-pa­kot­teet eivät kos­ke­kaan VR-kon­ser­nin so­pi­muk­sia

30.03.2022 09:50 16
Tilaajille
VR pyrkii palauttamaan tuhannet venäläiset rahtivaunut: "Tavoite on, ettei niitä jäisi Suomeen" – Oulun kautta kulkenut etupäässä rautapellettejä Kostamuksesta

VR pyrkii pa­laut­ta­maan tu­han­net ve­nä­läi­set rah­ti­vau­nut: "Ta­voi­te on, ettei niitä jäisi Suo­meen" – Oulun kautta kul­ke­nut etu­pääs­sä rau­ta­pel­let­te­jä Kos­ta­muk­ses­ta

29.03.2022 19:00 4
Tilaajille
HS: Allegro-junan liikennöinti Helsingin ja Pietarin välillä loppuu lauantaina – Ministeri Tuppurainen ohjeisti VR:ää kirjeellä

HS: Al­leg­ro-ju­nan lii­ken­nöin­ti Hel­sin­gin ja Pie­ta­rin välillä loppuu lauan­tai­na – Mi­nis­te­ri Tup­pu­rai­nen oh­jeis­ti VR:ää kir­jeel­lä

25.03.2022 06:37 2