Kärpät: Pyörälä hur­jas­sa vi­rees­sä juh­la­pe­lis­sään

Työtaistelu: Hoi­ta­jat jat­ka­vat ylityö- ja vuo­ron­vaih­to­kiel­toa Oysissa ja Ou­las­kan­kaal­la

VR

Junalla yksin mat­kus­ta­van on pakko ostaa koko ma­kuu­hyt­ti, oman hytin tyhjän pe­ti­pai­kan voi kui­ten­kin kau­pi­tel­la kenelle haluaa – "Niin voi tehdä"

14.09.2021 19:20 2
Tilaajille

VR lisää Lapin yö­ju­na­vuo­ro­jen määrää, li­sä­vuo­ro­ja tar­jol­la lo­ka­kuun alkuun saakka

20.07.2021 10:22

Kol­mel­le Suomen lii­ken­ne­hank­keel­le yh­teen­sä yli 10 mil­joo­naa euroa EU:lta – mukana myös Oulun ja Tam­pe­reen väliset kak­sois­rai­de­osuu­det

15.07.2021 13:56 19

VR:n nis­ka­len­kis­tä va­pau­tu­nut HSL ke­hit­tää nyt ju­na­pal­ve­lui­den laatua – So­pi­mus­pääl­lik­kö: Lä­hi­rai­de­lii­ken­ne olisi valmis kil­pai­lul­le myös Hel­sin­gin seudun ul­ko­puo­lel­la

14.07.2021 18:30 3
Tilaajille

Ko­koo­mus­lai­set vaa­ti­vat pur­ka­maan VR:n mo­no­po­lin lä­hi­ju­na­lii­ken­tees­sä kaik­kial­la Suo­mes­sa – "Korkea aika tehdä iso ra­ken­teel­li­nen uu­dis­tus rai­de­lii­ken­teel­le"

13.07.2021 16:57 21
Tilaajille

VR uusii yö­ju­nien­sa ka­lus­toa lä­hi­vuo­si­na vas­tauk­se­na li­sään­ty­nee­seen ko­ti­maan mat­kai­luun – "Han­kin­ta pa­ran­taa myös mat­kus­tus­mu­ka­vuut­ta"

06.07.2021 14:37 1

VR sun­nit­te­lee kym­me­nien mil­joo­nien eurojen in­ves­toin­tia uusiin yö­ju­na­vau­nui­hin – "E­ri­tyi­ses­ti Lappi mo­ni­puo­li­si­ne koh­tei­neen kiin­nos­taa"

06.07.2021 09:24 9

Ou­lu-Ka­jaa­ni-vä­lin junat kor­va­taan lin­ja-au­toil­la tors­tai­hin saakka – KS: Myrsky kaatoi puita Oulun ja Kon­tio­mäen vä­li­sel­le ju­na­ra­dal­le

23.06.2021 08:14 1

Oulun ase­ma­kes­kus etenee – kau­pun­gin­joh­ta­ja: "A­se­ma­kes­kuk­sen ke­hit­tä­mi­nen on vält­tä­mä­tön­tä"

15.06.2021 15:42 11
Tilaajille

Ju­na­lii­ken­ne kulkee per­jan­tai­na Oulusta itään, mutta ei poh­joi­seen – Ve­tu­rin­kul­jet­ta­jat ovat ker­to­neet pa­laa­van­sa töihin kello 24 al­ka­viin työ­vuo­roi­hin

21.05.2021 11:10

VR:n Oulun ja useiden muiden kau­pun­kien ve­tu­rin­kul­jet­ta­jat jär­jes­tä­vät vuo­ro­kau­den mit­tai­sen mie­le­nil­mauk­sen, eivätkä saavu per­jan­tai­na töihin – lähes kaikki per­jan­tain junat peruttu

20.05.2021 20:16 36

Ouluun kun­nos­tet­ta­vak­si saa­pu­via Deutsc­he Bahnin vaunuja viety Piek­sä­mäel­le maa­lat­ta­vik­si, en­sim­mäi­set vaunut Ouluun lä­hi­ai­koi­na – "Tar­koi­tuk­se­na on toi­mit­taa junat Norjaan lo­ka­kuun lop­pu­puo­lel­la"

19.05.2021 14:54 2
Tilaajille

VR ryhtyy myymään kesän ajaksi ra­jat­to­man "s­pon­taa­nin mat­kus­te­lun" mah­dol­lis­ta­via lo­ma­lip­pu­ja

19.05.2021 13:08 3

Ko­ti­maan mat­kai­luun uusia hou­ku­tuk­sia tar­jol­la – kesällä VR kan­nus­taa rei­laa­maan ra­joi­tuk­set­ta ympäri Suomea, vas­taa­va lip­pu­tyyp­pi on Mat­ka­huol­lol­la

16.05.2021 18:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Toi­mi­vaa ju­na­ka­lus­toa ei kannata ro­mut­taa

10.05.2021 08:00 1
Tilaajille

VR kun­nos­taa Oulun va­ri­kol­la 60 vuotta vanhoja sak­sa­lai­sia ju­na­vau­nu­ja nor­ja­lai­sil­le, samaan aikaan oma tuo­reem­pi kalusto matkaa ro­mut­ta­mol­le – "Ti­lan­tees­sa ei ole mitään ih­meel­lis­tä"

22.04.2021 06:00 12
Tilaajille

Ro­va­nie­mel­tä läh­te­nyt In­ter­ci­ty-ju­na hyytyi Oulun Alp­pi­lan koh­dal­le – jäi ai­ka­tau­lus­ta tun­ti­kau­pal­la

17.04.2021 15:06 17
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Orit­ka­rin tyhjä ter­mi­naa­li on huo­les­tut­ta­van ke­hi­tyk­sen oire

15.04.2021 16:00 6
Tilaajille

Deutsc­he Bahnin ma­kuu­vau­nut saavat uuden ilmeen VR:n va­ri­kol­la Ou­lus­sa, valmiit luo­muk­set läh­te­vät ti­laa­jal­le Norjaan jou­lu­kuus­sa – "Vaunut voivat he­rät­tää kiin­nos­tus­ta"

09.04.2021 06:00 7
Tilaajille

Laa­ke­ri­vi­ka hi­das­taa yöjunia – Kaikki yk­si­ker­rok­sis­ta vau­nu­ka­lus­toa kus­kaa­vat yöjunat ajavat nyt ta­val­lis­ta hi­taam­min var­muu­den vuoksi

01.04.2021 21:17 11
Tilaajille