Rakentaminen: Ta­lo­teh­taan toi­mi­tus­joh­ta­ja ih­met­te­lee Oulun ahdasta kaa­voi­tus­ta

MM-kisat: Suvi Aherto on pais­ki­nut kaksi ja puoli vuotta hommia ko­ti­ki­so­jen on­nis­tu­mi­sen eteen

VR
Kemin törkeä vahingonteko ja liikenteen häirintä kohdistui tavarajunaan – "On nämä harvinaisia tapauksia"

Kemin törkeä va­hin­gon­te­ko ja lii­ken­teen häi­rin­tä koh­dis­tui ta­va­ra­ju­naan – "On nämä har­vi­nai­sia ta­pauk­sia"

07.05.2022 11:50
Tilaajille
VR keskittää kalustoprojektien toteuttamisen Ouluun, mittavan projektin arvo voi olla jopa 50 miljoonaa euroa – "Tämä on hieno mahdollisuus Oululle ja alueen yrittäjille"

VR kes­kit­tää ka­lus­to­pro­jek­tien to­teut­ta­mi­sen Ouluun, mit­ta­van pro­jek­tin arvo voi olla jopa 50 mil­joo­naa euroa – "Tämä on hieno mah­dol­li­suus Oululle ja alueen yrit­tä­jil­le"

20.04.2022 18:01 9
Tilaajille
VR pysäyttämässä sittenkin tavaraliikenteen itään, prosessi kestänee kuukausia

VR py­säyt­tä­mäs­sä sit­ten­kin ta­va­ra­lii­ken­teen itään, pro­ses­si kes­tä­nee kuu­kau­sia

06.04.2022 18:40 8
Omistajaohjausministeri Tuppurainen kommentoi VR:n tavaraliikenteen jatkumista: "Valtio-omisteisten yhtiöiden täytyy ottaa huomioon tämä muuttunut toimintaympäristö"

Omis­ta­ja­oh­jaus­mi­nis­te­ri Tup­pu­rai­nen kom­men­toi VR:n ta­va­ra­lii­ken­teen jat­ku­mis­ta: "Val­tio-omis­teis­ten yh­tiöi­den täytyy ottaa huo­mioon tämä muut­tu­nut toi­min­taym­pä­ris­tö"

05.04.2022 11:01 18
VR aloittaa pysähdyksissä olleen idän tavaraliikenteen uudelleen – Britannian Venäjän-pakotteet eivät koskekaan VR-konsernin sopimuksia

VR aloit­taa py­säh­dyk­sis­sä olleen idän ta­va­ra­lii­ken­teen uu­del­leen – Bri­tan­nian Ve­nä­jän-pa­kot­teet eivät kos­ke­kaan VR-kon­ser­nin so­pi­muk­sia

30.03.2022 09:50 16
Tilaajille
VR pyrkii palauttamaan tuhannet venäläiset rahtivaunut: "Tavoite on, ettei niitä jäisi Suomeen" – Oulun kautta kulkenut etupäässä rautapellettejä Kostamuksesta

VR pyrkii pa­laut­ta­maan tu­han­net ve­nä­läi­set rah­ti­vau­nut: "Ta­voi­te on, ettei niitä jäisi Suo­meen" – Oulun kautta kul­ke­nut etu­pääs­sä rau­ta­pel­let­te­jä Kos­ta­muk­ses­ta

29.03.2022 19:00 4
Tilaajille
HS: Allegro-junan liikennöinti Helsingin ja Pietarin välillä loppuu lauantaina – Ministeri Tuppurainen ohjeisti VR:ää kirjeellä

HS: Al­leg­ro-ju­nan lii­ken­nöin­ti Hel­sin­gin ja Pie­ta­rin välillä loppuu lauan­tai­na – Mi­nis­te­ri Tup­pu­rai­nen oh­jeis­ti VR:ää kir­jeel­lä

25.03.2022 06:37 2
VR varautuu tarvittaessa jopa lisäämään junavuoroja Venäjän liikenteessä – "Toteutamme omistajamme Suomen valtion toivetta tässä tilanteessa"

VR va­rau­tuu tar­vit­taes­sa jopa li­sää­mään ju­na­vuo­ro­ja Venäjän lii­ken­tees­sä – "To­teu­tam­me omis­ta­jam­me Suomen valtion toi­vet­ta tässä ti­lan­tees­sa"

04.03.2022 12:53
Tilaajille
VR lopettaa ei-välttämättömän yhteydenpidon Venäjän rautatieyhtiön kanssa – Allegro-juna jatkaa liikennöimistä, Ukrainan passilla voi matkustaa ilmaiseksi

VR lo­pet­taa ei-vält­tä­mät­tö­män yh­tey­den­pi­don Venäjän rau­ta­tie­yh­tiön kanssa – Al­leg­ro-ju­na jatkaa lii­ken­nöi­mis­tä, Uk­rai­nan pas­sil­la voi mat­kus­taa il­mai­sek­si

01.03.2022 16:54 1
Matkailu alkaa päästä uudenlaiseen vauhtiin
Pääkirjoitus

Mat­kai­lu alkaa päästä uu­den­lai­seen vauh­tiin

20.02.2022 20:00 9
Tilaajille
Vanha Kaleva: Superjuna kirii matkan Helsingistä Ouluun liki seitsemään tuntiin

Vanha Kaleva: Su­per­ju­na kirii matkan Hel­sin­gis­tä Ouluun liki seit­se­mään tuntiin

17.02.2022 10:00
Tilaajille
VR:n kaikissa junissa on jälleen voimassa maskipakko tästä päivästä alkaen

VR:n kai­kis­sa junissa on jälleen voi­mas­sa mas­ki­pak­ko tästä päi­väs­tä alkaen

17.12.2021 12:10 26
Liikenteenohjausjärjestelmän vika haittasi junaliikennettä Oulun ja Kemin välillä, junat olivat jopa 90 minuuttia myöhässä

Lii­ken­teen­oh­jaus­jär­jes­tel­män vika hait­ta­si ju­na­lii­ken­net­tä Oulun ja Kemin vä­lil­lä, junat olivat jopa 90 mi­nuut­tia myö­häs­sä

15.12.2021 14:37 6
Kaksi veturia rikkoutui peräkanaa Tervolassa – juna Rovaniemelle myöhästyi kaksi tuntia

Kaksi veturia rik­kou­tui pe­rä­ka­naa Ter­vo­las­sa – juna Ro­va­nie­mel­le myö­häs­tyi kaksi tuntia

04.12.2021 17:15 4
Tilaajille
Valokuitukaapelin rikko aiheutti häiriöitä matkustajajunaliikenteeseen Oulu-Kemi -välillä, liikenne palautunut nyt normaaliksi

Va­lo­kui­tu­kaa­pe­lin rikko ai­heut­ti häi­riöi­tä mat­kus­ta­ja­ju­na­lii­ken­tee­seen Ou­lu-Ke­mi -vä­lil­lä, lii­ken­ne pa­lau­tu­nut nyt nor­maa­lik­si

02.12.2021 15:36 2
Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalille haetaan käyttöä kahdeksan vuoden toimimattomuuden jälkeen

Orit­ka­rin yh­dis­tet­ty­jen kul­je­tus­ten ter­mi­naa­lil­le haetaan käyttöä kah­dek­san vuoden toi­mi­mat­to­muu­den jälkeen

09.11.2021 18:29 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Avoin kirje VR:lle: Milloin Iihin pääsee ju­nal­la?

27.10.2021 05:30 1
Tilaajille
Maskipakko päättyy VR:n junissa, jatkossa voimassa on suositus

Mas­ki­pak­ko päättyy VR:n ju­nis­sa, jat­kos­sa voi­mas­sa on suo­si­tus

25.10.2021 09:41 5
VR lisää junavuoroja syyslomien lähestyessä, oululaiset suuntaavat Helsinkiin, Tampereelle ja Turkuun – "Kaikissa junissa on vielä hyvin tilaa avausviikonlopulle"

VR lisää ju­na­vuo­ro­ja syys­lo­mien lä­hes­tyes­sä, ou­lu­lai­set suun­taa­vat Hel­sin­kiin, Tam­pe­reel­le ja Turkuun – "Kai­kis­sa junissa on vielä hyvin tilaa avaus­vii­kon­lo­pul­le"

12.10.2021 12:20 2
Tilaajille
Junalla yksin matkustavan on pakko ostaa koko makuuhytti, oman hytin tyhjän petipaikan voi kuitenkin kaupitella kenelle haluaa – "Niin voi tehdä"

Junalla yksin mat­kus­ta­van on pakko ostaa koko ma­kuu­hyt­ti, oman hytin tyhjän pe­ti­pai­kan voi kui­ten­kin kau­pi­tel­la kenelle haluaa – "Niin voi tehdä"

14.09.2021 19:20 3
Tilaajille