Valtiovarainministeriö
Viimeisin tunti
Ykkösvirkamiehen nimitystä on vatvottu jo yli vuoden ajan, eikä loppua näy – valtiovarainministeriö laittoi viran uudelleen haettavaksi

Yk­kös­vir­ka­mie­hen ni­mi­tys­tä on vat­vot­tu jo yli vuoden ajan, eikä loppua näy – val­tio­va­rain­mi­nis­te­riö laittoi viran uu­del­leen haet­ta­vak­si

15:18 2
Vanhemmat
Vanhanen: Suomen menestyksen ratkaisee se, miten yritykset kestävät kriisin yli ja saavat kiinni epidemian jälkeen viriävästä kansainvälisestä kysynnästä

Van­ha­nen: Suomen me­nes­tyk­sen rat­kai­see se, miten yri­tyk­set kes­tä­vät kriisin yli ja saavat kiinni epi­de­mian jälkeen vi­riä­väs­tä kan­sain­vä­li­ses­tä ky­syn­näs­tä

07.10.2020 11:17 0
Valtiovarainministeriö paransi talousennustettaan – elpyminen voi tyssätä koronan kiihtymiseen

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­riö paransi ta­lous­en­nus­tet­taan – el­py­mi­nen voi tyssätä koronan kiih­ty­mi­seen

05.10.2020 12:18 1
Lukijalta Mielipide Mono Kuoppala

Jär­jes­töt mukaan ke­hit­tä­mään hy­vin­voin­ti­pal­ve­lui­ta

15.09.2020 05:30 0
Tilaajille
Hallinto- ja kehitysjohtaja Juha Majanen valtiovarainministeriön kansliapäälliköksi vuoden loppuun

Hal­lin­to- ja ke­hi­tys­joh­ta­ja Juha Majanen val­tio­va­rain­mi­nis­te­riön kans­lia­pääl­li­kök­si vuoden loppuun

08.09.2020 12:44 0
Hetemäen seuraajan valinta uhkaa venyä edelleen, ministeriö voi joutua turvautumaan sijaisjärjestelyyn

He­te­mäen seu­raa­jan valinta uhkaa venyä edel­leen, mi­nis­te­riö voi joutua tur­vau­tu­maan si­jais­jär­jes­te­lyyn

03.09.2020 06:00 0
Suomalaisten digitaidot hyvällä tasolla – suuri osa suomalaisista käyttää älypuhelinta ja tietokonetta, tabletin käyttö vielä vähäistä

Suo­ma­lais­ten di­gi­tai­dot hyvällä tasolla – suuri osa suo­ma­lai­sis­ta käyttää äly­pu­he­lin­ta ja tie­to­ko­net­ta, tab­le­tin käyttö vielä vä­häis­tä

31.08.2020 11:02 4
Kokoomuksen työllisyyspaketti: Rahaministeriön ideat käyttöön, paikallinen sopiminen työpaikoille ja superkotitalousvähennys

Ko­koo­muk­sen työl­li­syys­pa­ket­ti: Ra­ha­mi­nis­te­riön ideat käyt­töön, pai­kal­li­nen so­pi­mi­nen työ­pai­koil­le ja su­per­ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys

19.08.2020 10:39 5
Valtiovarainministeriön virkamiehiltä kova lista työllisyystoimia: eläkeputki pois, työttömyysturvaan heikennyksiä, vuorotteluvapaa pois

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­riön vir­ka­mie­hil­tä kova lista työl­li­syys­toi­mia: elä­ke­put­ki pois, työt­tö­myys­tur­vaan hei­ken­nyk­siä, vuo­rot­te­lu­va­paa pois

14.08.2020 15:37 81
Mitkä ovat valtiovarainministeriön ehdotukset työllisyyden kohentamiseksi? – katso tallenne tiedotustilaisuudesta

Mitkä ovat val­tio­va­rain­mi­nis­te­riön eh­do­tuk­set työl­li­syy­den ko­hen­ta­mi­sek­si? – katso tal­len­ne tie­do­tus­ti­lai­suu­des­ta

14.08.2020 12:45 4
Rahaministeri Matti Vanhasen mukaan eläkeputken rukkaamista harkitaan – aika ei ole oikea veronkevennyksille

Ra­ha­mi­nis­te­ri Matti Van­ha­sen mukaan elä­ke­put­ken ruk­kaa­mis­ta har­ki­taan – aika ei ole oikea ve­ron­ke­ven­nyk­sil­le

11.08.2020 06:00 2
Jyrki Katainen muistaa erityisesti yhden puhelun Raimo Sailaksen kanssa hetkeltä, jolloin pankit olisivat saattaneet kaatua seuraavalla viikolla

Jyrki Ka­tai­nen muistaa eri­tyi­ses­ti yhden puhelun Raimo Sai­lak­sen kanssa het­kel­tä, jolloin pankit oli­si­vat saat­ta­neet kaatua seu­raa­val­la vii­kol­la

17.07.2020 15:00 4
Ministeriö: sopeutuksen tarve 5 miljardia – päätökset toimista nopeasti budjettiriiheen mennessä

Mi­nis­te­riö: so­peu­tuk­sen tarve 5 mil­jar­dia – pää­tök­set toi­mis­ta no­peas­ti bud­jet­ti­rii­heen men­nes­sä

16.06.2020 12:33 1
Katri Kulmuni purki tuntojaan koulutuskohun jälkeen: "Tämä on ollut kokemus, jollaista en toivoisi pahimmalle vihamiehellenikään" – Vahvisti hakevansa jatkoa keskustan puheenjohtajana

Katri Kulmuni purki tun­to­jaan kou­lu­tus­ko­hun jäl­keen: "Tämä on ollut ko­ke­mus, jol­lais­ta en toi­voi­si pa­him­mal­le vi­ha­mie­hel­le­ni­kään" – Vah­vis­ti ha­ke­van­sa jatkoa kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­ja­na

13.06.2020 11:01 4
Tekir-selvitysten julkistus siirtyi torstaille – TEMin sisäinen tarkastus tarvitsi lisäaikaa

Te­kir-sel­vi­tys­ten jul­kis­tus siirtyi tors­tail­le – TEMin si­säi­nen tar­kas­tus tar­vit­si li­sä­ai­kaa

11.06.2020 07:59 0
Martti Hetemäelle jälleen jatkoaikaa valtiovarainministeriön kansliapäällikkönä

Martti He­te­mäel­le jälleen jat­ko­ai­kaa val­tio­va­rain­mi­nis­te­riön kans­lia­pääl­lik­kö­nä

10.06.2020 16:44 0
Presidentti nimitti Matti Vanhasen valtiovarainministeriksi – Edeltäjä Katri Kulmuni vapautettiin samalla tehtävästä

Pre­si­dent­ti nimitti Matti Van­ha­sen val­tio­va­rain­mi­nis­te­rik­si – Edel­tä­jä Katri Kulmuni va­pau­tet­tiin samalla teh­tä­väs­tä

09.06.2020 09:37 0
Kohu esiintymiskoulutuksesta oli viimeinen niitti – nämä asiat vaikuttivat Kulmunin eropäätökseen valtiovarainministerin tehtävästä

Kohu esiin­ty­mis­kou­lu­tuk­ses­ta oli vii­mei­nen niitti – nämä asiat vai­kut­ti­vat Kul­mu­nin ero­pää­tök­seen val­tio­va­rain­mi­nis­te­rin teh­tä­väs­tä

05.06.2020 15:24 19
Valtiovarainministeri Katri Kulmuni eroaa ministerin tehtävästään,  katso aikajana Kulmunin urasta

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Katri Kulmuni eroaa mi­nis­te­rin teh­tä­väs­tään, katso ai­ka­ja­na Kul­mu­nin urasta

05.06.2020 15:16 26
Poliisi ei aloita esitutkintaa valtiovarainministeriön virkamiehistä – tutkintapyyntö koski sote- ja maakuntauudistuksen lainvalmistelua

Poliisi ei aloita esi­tut­kin­taa val­tio­va­rain­mi­nis­te­riön vir­ka­mie­his­tä – tut­kin­ta­pyyn­tö koski sote- ja maa­kun­ta­uu­dis­tuk­sen lain­val­mis­te­lua

20.05.2020 18:28 1