Valko-Venäjän presidentinvaalit

Jour­na­lis­ti­liit­to vetoaa hal­li­tuk­seen: Suomen pai­nos­tet­ta­va Val­ko-Ve­nä­jää lo­pet­ta­maan jour­na­lis­tien vaino

25.03.2021 10:56
Lukijalta Mielipidekirjoitus

EU:n ul­ko­po­li­tiik­kaa te­hos­tet­ta­va – pat­ti­ti­lan­ne jälleen kerran osoit­taa tarpeen siirtyä mää­rä­enem­mis­tö­pää­tök­siin osassa EU:n ul­ko­po­li­tii­kan ky­sy­myk­siä

29.09.2020 05:30
Tilaajille

Lu­kas­hen­ko piti sa­lai­set vir­kaan­as­tu­jai­set ilman en­nak­ko­il­moi­tuk­sia – sadat kor­kea-ar­voi­set vir­ka­mie­het pai­kal­la, ylei­söl­le ei ker­rot­tu

23.09.2020 13:07 1

No­bel-kir­jai­li­ja Svet­la­na Alek­si­je­vitsh kutsui toi­mit­ta­jat ko­tiin­sa tun­te­mat­to­mien py­rit­tyä sisään – "Ter­ro­ria kansaa vas­taan"

09.09.2020 15:32 1

Val­ko-Ve­nä­jän talous romahti vaa­li­vää­ren­nök­sen ja pro­tes­tien elo­kuus­sa – Lu­kas­hen­ko lähtee Mos­ko­vaan tuen hakuun

07.09.2020 15:15

Poliisi rais­kan­nut pi­dä­tet­ty­jä Val­ko-Ve­nä­jäl­lä pam­puil­la – Kidutus ja pa­hoin­pi­te­ly ollut sys­te­maat­tis­ta, osa pi­dä­te­tyis­tä sa­tun­nai­sia ohi­kul­ki­joi­ta

03.09.2020 12:40 3

Koulut al­koi­vat Mins­kis­sä mel­lak­ka­po­lii­sin kovilla ot­teil­la, kun poliisi pidätti opis­ke­li­joi­ta mie­len­osoi­tuk­ses­sa – YK kertoo saa­neen­sa satoja ra­port­te­ja pi­dä­tet­ty­jen mie­len­osoit­ta­jien ki­du­tuk­sis­ta

01.09.2020 21:09 2

Ana­lyy­si: Onko tämä vasta alkua vai alkaako kan­san­nou­su hiipua? Mie­len­osoi­tuk­set Val­ko-Ve­nä­jäl­lä jat­ku­vat

30.08.2020 08:00 4

Val­ko-Ve­nä­jän pat­ti­ti­lan­ne voi jatkua pitkään – Lu­kas­hen­kol­ta ja mie­len­osoit­ta­jil­ta puut­tu­vat nopeat rat­kai­sut

24.08.2020 17:09 7

Mins­kis­sä on käyn­nis­sä valtava mie­len­osoi­tus "uuden Val­ko-Ve­nä­jän" puo­les­ta – pro­tes­ti sujunut ilman vä­ki­val­tai­suuk­sia

23.08.2020 22:27 5

Lu­kas­hen­koa Suomeen 1990-lu­vul­la paennut Alina Bels­ka­ja ei pys­ty­nyt nuk­ku­maan vaalien jälkeen – "Val­ko-Ve­nä­jäs­tä on tullut dik­ta­tuu­ri Eu­roo­pan kes­kel­lä"

23.08.2020 06:00 2
Tilaajille

Ilkka Kanerva Verk­kouu­ti­sil­le: Val­ko-Ve­nä­jän kriisin kär­jis­ty­mi­nen vai­kut­tai­si Suomen tur­val­li­suus­ym­pä­ris­töön

22.08.2020 20:32 2

Ana­lyy­si: Kym­me­nien tu­han­sien ih­mis­ten ketju on rak­kaus­kir­je naa­pu­ril­le – Val­ko-Ve­nä­jän kan­san­nou­su he­rät­tää laa­jas­ti tun­tei­ta naa­pu­ri­mais­sa

22.08.2020 07:00 1
Tilaajille

Val­ko-Ve­nä­jän pre­si­den­tin Lu­kas­hen­kon otteet ko­ve­ni­vat – määräsi po­lii­sin puh­dis­ta­maan Minskin kadut mie­len­osoit­ta­jis­ta

19.08.2020 20:13 1

Venäjä pitää Val­ko-Ve­nä­jää ja Uk­rai­naa ve­nä­läi­sen maail­man ra­ken­nus­pa­lik­koi­na – näin maiden tilanne eroaa toi­sis­taan

18.08.2020 20:17 3
Tilaajille

Haa­vis­to kes­kus­te­li Val­ko-Ve­nä­jän ul­ko­mi­nis­te­rin kanssa – "Jos lakeja ja ih­mis­oi­keuk­sia on räi­keäs­ti ri­kot­tu, niin jollain tavalla siihen on puu­tut­ta­va"

18.08.2020 23:17

Val­ko-Ve­nä­jäl­lä val­mis­tau­du­taan uusiin mie­len­osoi­tuk­siin – Lu­kas­hen­ko kaipasi nä­ke­mys­tä Pu­ti­nil­ta

15.08.2020 14:05 4

Ana­lyy­si: Val­ko-Ve­nä­jä yrittää hallita pelolla – 7000 ihmistä on pi­dä­tet­ty, heitä ki­du­te­taan ja pi­de­tään nälässä

14.08.2020 07:15 2

Val­ko-Ve­nä­jäl­lä pi­dä­tet­tiin yöllä 700 mie­len­osoit­ta­jaa – pro­tes­tit jat­ku­vat vä­ki­val­las­ta huo­li­mat­ta

13.08.2020 22:55 3

Val­ko-Ve­nä­jän op­po­si­tion pre­si­dent­ti­eh­do­kas on Liet­tuas­sa – kiistää oman kam­pan­jan­sa väit­teet siitä, että hänet pa­ko­tet­tiin läh­te­mään

11.08.2020 11:37