Kärpät: Pyörälä hur­jas­sa vi­rees­sä juh­la­pe­lis­sään

Työtaistelu: Hoi­ta­jat jat­ka­vat ylityö- ja vuo­ron­vaih­to­kiel­toa Oysissa ja Ou­las­kan­kaal­la

Protestit

Myan­ma­ris­sa kuoli kes­ki­viik­ko­na ainakin 38 mie­le­no­soit­ta­jaa, kertoo YK:n eri­kois­lä­het­ti­läs

04.03.2021 06:34

Venäjän kau­pun­geis­sa pi­dä­tet­ty jo lähes 2 300 ihmistä – väki vaatii jo toisena pe­räk­käi­se­nä vii­kon­lop­pu­na Aleksei Na­val­nyin va­paut­ta­mis­ta ja loppua kor­rup­tiol­le

31.01.2021 15:24 12

Wa­shing­to­nin poliisi pidätti ää­ri­oi­keis­to­lai­sen Proud Boysin joh­ta­jan Enrique Tarrion

05.01.2021 09:46 1

Maan­vil­je­li­jöi­den laajat pro­tes­tit le­viä­vät In­tias­sa – "Is­tum­me täällä niin kauan kuin tarve vaatii"

10.12.2020 08:00

"Jos en lopeta ak­tii­vis­ta toi­min­taa­ni niin minut voidaan laittaa van­ki­laan" – Val­ko-Ve­nä­jän johto on tu­kah­dut­ta­nut teh­tai­den pro­tes­te­ja ko­vaot­tei­ses­ti, ja nyt kaksi po­liit­ti­sis­ta syistä työnsä me­net­tä­nyt­tä kertoo ta­ri­nan­sa

15.11.2020 07:00
Tilaajille

So­ti­laat am­pui­vat kohti mie­le­no­soit­ta­jia La­go­sis­sa – "tämä on synkin hetki his­to­rias­sam­me", sanoo ku­ver­nöö­ri

21.10.2020 16:35

"Lu­kas­hen­ko sanoi ha­lua­van­sa ke­hit­tää Val­ko-Ve­nä­jää poh­jois­mai­seen suun­taan" – Haa­vis­to mukana tuo­mit­se­mas­sa vä­ki­val­lan

10.09.2020 13:00 2
Tilaajille

No­bel-kir­jai­li­ja Svet­la­na Alek­si­je­vitsh kutsui toi­mit­ta­jat ko­tiin­sa tun­te­mat­to­mien py­rit­tyä sisään – "Ter­ro­ria kansaa vas­taan"

09.09.2020 15:32 1

Mitä Val­ko-Ve­nä­jäl­tä mui­lu­te­tuil­le mie­hil­le ta­pah­tui? Kravt­sov ja Rod­nen­kov ker­to­vat säkistä päässä ja ur­heas­ta Ma­rias­ta

09.09.2020 11:07
Tilaajille

Val­ko-Ve­nä­jän pro­tes­ti­joh­ta­ja Maria Ko­les­ni­ko­va yri­tet­tiin pa­kot­taa maasta – repi pas­sin­sa ja pi­dä­tet­tiin

08.09.2020 15:50

Yli 100 000 pro­tes­toi­jaa uhkaa Mins­kis­sä po­lii­sin entistä ko­vem­pia otteita – Yli sata pi­dä­tet­ty, ka­duil­la pans­sa­riau­to­ja, ve­si­tyk­ke­jä ja piik­ki­lan­kaa

06.09.2020 21:16 1

Tu­han­net mars­si­vat jälleen Mins­kis­sä, poliisi ottanut jo kiinni pro­tes­toi­jia

30.08.2020 16:01 1

Ovatko kolme kuu­kaut­ta jat­ku­neet BLM-pro­tes­tit tuoneet muu­tok­sia? Wis­con­si­nin mie­le­no­soi­tuk­sis­sa kaksi kuo­lo­nuh­ria, sil­min­nä­ki­jä kertoi am­pu­mis­ta­pauk­ses­ta li­sä­tie­to­ja

26.08.2020 20:21 11

Thai­maa­lai­set us­kal­ta­vat nyt vaatia ka­duil­la mo­nar­kian uu­dis­ta­mis­ta

18.08.2020 11:01

Kuo­hun­ta Val­ko-Ve­nä­jäl­lä kiih­tyy, mitä ta­pah­tuu seu­raa­vak­si? – Asian­tun­ti­ja listaa neljä vaih­toeh­toa: "Jos pro­tes­tit kas­va­vat, eliitti hei­ken­tyy"

17.08.2020 19:46 1

EU otti ensi as­ke­leet Val­ko-Ve­nä­jän pa­kot­tei­den aset­ta­mi­ses­sa – Tieto pro­tes­toi­jien ki­du­tuk­ses­ta ajanut lisää ihmisiä ka­duil­le ja suuriin lak­koi­hin

14.08.2020 21:15 4

Zim­bab­we vaien­taa vas­ta­rin­taa kovin ottein – pi­dä­tet­ty­jä ak­ti­vis­te­ja uhkaa jopa vuo­si­kym­me­nen van­ki­la­tuo­mio

26.07.2020 16:23

Nuorten ka­tu­pro­tes­ti päättyi kym­me­nien pi­dä­tyk­seen Mos­ko­vas­sa – "Täällä ta­pe­taan homoja ja lyödään naisia, eikä ketään koskaan vaadita vas­tuu­seen"

15.07.2020 23:24 2

Serbia taipui mie­le­no­soit­ta­jien tahtoon – vii­kon­lo­puk­si kaa­vail­tu­ja uusia ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia lie­ven­net­tiin

09.07.2020 20:24 1

Ser­bias­sa lei­mah­ti pro­tes­ti uu­del­leen ase­tet­tu­ja ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia vastaan – maan sai­raa­lat ovat täynnä ja hoi­to­hen­ki­lö­kun­ta uupunut

08.07.2020 17:53