Kolumni: Yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sis­ta luo­pu­mi­nen on pe­rus­tel­tua – voisiko Ruotsin malli toimia meil­lä­kin?

Luitko jo tämän?: Ou­lu­lais­taus­tai­nen Ma­rian­ne Le­hi­koi­nen auttaa naisia pää­se­mään yrit­tä­jyy­den huip­pu­tu­lok­siin

Vaala
Hallinto-oikeus palautti Vaalan hyvinvointikeskuksen poikkeusluvan käsittelyn takaisin ministeriöön – nykyisessä terveyskeskuksessa on pahoja sisäilmaongelmia

Hal­lin­to-oi­keus pa­laut­ti Vaalan hy­vin­voin­ti­kes­kuk­sen poik­keus­lu­van kä­sit­te­lyn ta­kai­sin mi­nis­te­riöön – ny­kyi­ses­sä ter­veys­kes­kuk­ses­sa on pahoja si­sä­il­ma­on­gel­mia

27.09.2022 14:19 2
Tilaajille
Oulujoessa ohijuoksutuksia ja Oulujärven vedenkorkeus poikkeuksellisen alhaalla – kysyimme, miksi näin

Ou­lu­joes­sa ohi­juok­su­tuk­sia ja Ou­lu­jär­ven ve­den­kor­keus poik­keuk­sel­li­sen al­haal­la – ky­syim­me, miksi näin

06.09.2022 13:15 34
Tilaajille
Rokuanjärvessä on havaittu huomattava määrä sinilevää – myös Hailuodon ja mantereen välillä merkkejä sinilevästä

Ro­kuan­jär­ves­sä on ha­vait­tu huo­mat­ta­va määrä si­ni­le­vää – myös Hai­luo­don ja man­te­reen välillä merk­ke­jä si­ni­le­väs­tä

07.07.2022 15:47 5
Vaalan veturitallissa järjestetään erikoinen elokuvafestivaali, joka perustuu kokonaan yhteen sanaleikkiin – harvinaiset filmikelat pyörivät 70 vuotta vanhalla laitteella

Vaalan ve­tu­ri­tal­lis­sa jär­jes­te­tään eri­koi­nen elo­ku­va­fes­ti­vaa­li, joka pe­rus­tuu ko­ko­naan yhteen sa­na­leik­kiin – har­vi­nai­set fil­mi­ke­lat pyö­ri­vät 70 vuotta van­hal­la lait­teel­la

01.07.2022 19:00 2
Tilaajille
Galleria Villa Väinölä Vaalassa esittelee kesänäyttelyssään satumaisen naivistista taidetta

Gal­le­ria Villa Väinölä Vaa­las­sa esit­te­lee ke­sä­näyt­te­lys­sään sa­tu­mai­sen nai­vis­tis­ta tai­det­ta

01.07.2022 13:41
Kun äänet sattuvat ja kosketus kavahduttaa – vaalalainen Anita Ruonakangas kokee maailman muita voimakkaammin

Kun äänet sat­tu­vat ja kos­ke­tus ka­vah­dut­taa – vaa­la­lai­nen Anita Ruo­na­kan­gas kokee maail­man muita voi­mak­kaam­min

27.06.2022 06:30 2
Tilaajille
STT:n lukiovertailun suurten ja pienten lukioiden kahdenkymmenen kärjet

STT:n lu­kio­ver­tai­lun suurten ja pienten lu­kioi­den kah­den­kym­me­nen kärjet

04.06.2022 02:00
Hallinto-oikeus kumosi Vaalan Turkkiselkään suunnitellun tuulivoimapuiston osayleiskaavan

Hal­lin­to-oi­keus kumosi Vaalan Turk­ki­sel­kään suun­ni­tel­lun tuu­li­voi­ma­puis­ton osa­yleis­kaa­van

27.05.2022 14:12 4
Kirkko-ooppera 1800-luvulla eläneestä Säräisniemen kappalaisesta esitetään uudelleen Vaalassa –  Henrik Schwartzbergin tie rengistä papiksi oli aikanaan poikkeuksellinen

Kirk­ko-oop­pe­ra 1800-lu­vul­la elä­nees­tä Sä­räis­nie­men kap­pa­lai­ses­ta esi­te­tään uu­del­leen Vaa­las­sa –  Henrik Schwartz­ber­gin tie ren­gis­tä papiksi oli ai­ka­naan poik­keuk­sel­li­nen

27.05.2022 08:56
Tilaajille
Vierailimme Pohjois-Pohjanmaan ainoassa naisvankilassa ja tapasimme vangin, jonka elämän suunta kääntyi opiskelemalla – "Teen perheeni ja lapseni ylpeiksi"

Vie­rai­lim­me Poh­jois-Poh­jan­maan ai­noas­sa nais­van­ki­las­sa ja ta­pa­sim­me vangin, jonka elämän suunta kääntyi opis­ke­le­mal­la – "Teen per­hee­ni ja lapseni yl­peik­si"

27.05.2022 06:00 1
Tilaajille
Rata-osuudelle Oulu–Kontiomäki tulee uusia kohtaamispaikkoja pitkille junille – rataosuuden välityskyky paranee

Ra­ta-osuu­del­le Ou­lu–­Kon­tio­mä­ki tulee uusia koh­taa­mis­paik­ko­ja pit­kil­le junille – ra­ta­osuu­den vä­li­tys­ky­ky paranee

22.04.2022 14:05 2
Omakotitalon keittiössä syttyi tulipalo Vaalassa, kaksi henkilöä hengitti savua

Oma­ko­ti­ta­lon keit­tiös­sä syttyi tu­li­pa­lo Vaa­las­sa, kaksi hen­ki­löä hen­git­ti savua

10.04.2022 17:01
Katja Sevanderin vatsanpohjassa on perhosia, kun hänen ensimmäinen kuvataidenäyttelynsä avautuu

Katja Se­van­de­rin vat­san­poh­jas­sa on per­ho­sia, kun hänen en­sim­mäi­nen ku­va­tai­de­näyt­te­lyn­sä avautuu

06.03.2022 11:00
Tilaajille
Maailmantalouden hinnankorotukset läikkyvät maitotilallisen ratkottaviksi – Jos tilanne jatkuu, lopputulos voi olla vuoden lopussa 100 000 euroa pakkasella, sanoo maanviljelijä Tapio Leinonen Vaalasta

Maail­man­ta­lou­den hin­nan­ko­ro­tuk­set läik­ky­vät mai­to­ti­lal­li­sen rat­kot­ta­vik­si – Jos tilanne jatkuu, lop­pu­tu­los voi olla vuoden lopussa 100 000 euroa pak­ka­sel­la, sanoo maan­vil­je­li­jä Tapio Lei­no­nen Vaa­las­ta

27.02.2022 06:00 22
Tilaajille
Omakotitalo syttyi tuleen Vaalassa, huomattavat vahingot

Oma­ko­ti­ta­lo syttyi tuleen Vaa­las­sa, huo­mat­ta­vat va­hin­got

18.02.2022 15:03
Pelastuslaitoksen auto ajoi henkilöauton perään Vaalassa – pöllyävä lumi heikensi näkyvyyden

Pe­las­tus­lai­tok­sen auto ajoi hen­ki­lö­au­ton perään Vaa­las­sa – pöl­lyä­vä lumi hei­ken­si nä­ky­vyy­den

12.02.2022 14:38 6
Kulttuurivaikuttaja Liisa Vähäsarja palasi Suomussalmelta juurilleen ja perusti taidegallerian lapsuudenkotiinsa Vaalaan – "Kaiken taiteen ja hyvän ei tarvitse olla kaupungissa"

Kult­tuu­ri­vai­kut­ta­ja Liisa Vä­hä­sar­ja palasi Suo­mus­sal­mel­ta juu­ril­leen ja perusti tai­de­gal­le­rian lap­suu­den­ko­tiin­sa Vaalaan – "Kaiken taiteen ja hyvän ei tar­vit­se olla kau­pun­gis­sa"

22.01.2022 10:30 2
Tilaajille
Poliisista tuli pikkukylien vakiovieras, jota osataan jo odottaa – Kaleva seurasi oululaisen poliisipartion työvuoroa seudulla, missä virkavalta sai aiemmin aikaan vain supinaa ja pitkiä katseita

Po­lii­sis­ta tuli pik­ku­ky­lien va­kio­vie­ras, jota osataan jo odottaa – Kaleva seurasi ou­lu­lai­sen po­lii­si­par­tion työ­vuo­roa seu­dul­la, missä vir­ka­val­ta sai aiemmin aikaan vain supinaa ja pitkiä kat­sei­ta

04.12.2021 14:48 11
Tilaajille

Vaalan ja Jo­rois­ten välille suun­ni­tel­laan lähes 300 ki­lo­met­rin mit­tais­ta voi­ma­joh­to­yh­teyt­tä

26.10.2021 15:23 2
Arina avaa sähköautojen ABC-latausasemat Pudasjärvelle ja Vaalaan

Arina avaa säh­kö­au­to­jen ABC-la­taus­ase­mat Pu­das­jär­vel­le ja Vaalaan

26.10.2021 14:52 6