Vanhat kuvat: Top­pi­las­sa on nähty asun­to­mes­sut, teol­li­suut­ta ja eris­kum­mal­li­nen rä­jäy­tys­ope­raa­tio

Mielipide: Ves­sa­rau­ha kuuluu myös kou­lu­lai­sil­le

Mainos: Mil­lai­sia luon­to­ju­tu­ja sinä ha­luai­sit lukea? Vastaa ja osal­lis­tu 100€ lah­ja­kor­tin ar­von­taan.

Uusivuosi
Uutenavuotena ainakin 13 silmävammaa ilotulitteista – Oysissa hoidettavana yksi tapaus

Uu­te­na­vuo­te­na ainakin 13 sil­mä­vam­maa ilo­tu­lit­teis­ta – Oysissa hoi­det­ta­va­na yksi tapaus

01.01.2022 17:29 1
Vuoden vaihtuminen työllisti pelastuslaitosta ja poliisia Oulun alueella – Jätekatoksessa yöllä sytytetty palo uhkasi kerrostaloa ja vaurioitti autoja Merikoskenkadulla

Vuoden vaih­tu­mi­nen työl­lis­ti pe­las­tus­lai­tos­ta ja po­lii­sia Oulun alueel­la – Jä­te­ka­tok­ses­sa yöllä sy­ty­tet­ty palo uhkasi ker­ros­ta­loa ja vau­rioit­ti autoja Me­ri­kos­ken­ka­dul­la

01.01.2022 09:25 6
Video: Tienvarret saivat juhlavalaistuksen ulkotulitempauksessa Tyrnävällä

Video: Tien­var­ret saivat juh­la­va­lais­tuk­sen ul­ko­tu­li­tem­pauk­ses­sa Tyr­nä­väl­lä

31.12.2021 21:48 6
Ilotulitteista syttynyt pieniä paloja eri puolilla Suomea – myös Oulun seudulla pari palohälytystä

Ilo­tu­lit­teis­ta syt­ty­nyt pieniä paloja eri puo­lil­la Suomea – myös Oulun seu­dul­la pari pa­lo­hä­ly­tys­tä

31.12.2021 23:28 6
Miljoonia paketteja nakkeja – perinteiset uudenvuoden herkut pitävät pintansa, lisäksi oululaisia juhlapöytiä valtaavat erikoisuudet sekä somehitit

Mil­joo­nia pa­ket­te­ja nakkeja – pe­rin­tei­set uu­den­vuo­den herkut pitävät pin­tan­sa, lisäksi ou­lu­lai­sia juh­la­pöy­tiä val­taa­vat eri­koi­suu­det sekä so­me­hi­tit

31.12.2021 11:00
Tilaajille
Tukes muistuttaa: Ilotulitteiden antaminen lapselle on rikos – viime vuonna sammutettiin 68 rakettien aiheuttamaa tulipaloa

Tukes muis­tut­taa: Ilo­tu­lit­tei­den an­ta­mi­nen lap­sel­le on rikos – viime vuonna sam­mu­tet­tiin 68 ra­ket­tien ai­heut­ta­maa tu­li­pa­loa

30.12.2021 09:59 30
Alkossa varaudutaan juhlijoiden ryntäykseen tavallista jykevämmin ravintolasulkujen vuoksi

Alkossa va­rau­du­taan juh­li­joi­den ryn­täyk­seen ta­val­lis­ta jy­ke­väm­min ra­vin­to­la­sul­ku­jen vuoksi

30.12.2021 06:00 13
Tilaajille
Paukkuarkuus on eläimillä yleistä – piittaamattomuus rakettien ampumisen aikarajoituksista voi pahimmillaan aiheuttaa pahoja vaaratilanteita

Pauk­ku­ar­kuus on eläi­mil­lä yleistä – piit­taa­mat­to­muus ra­ket­tien am­pu­mi­sen ai­ka­ra­joi­tuk­sis­ta voi pa­him­mil­laan ai­heut­taa pahoja vaa­ra­ti­lan­tei­ta

29.12.2021 10:34 6
Tilaajille
OuluZonessa voi viettää paukkuvapaan uudenvuoden – yrittäjän idea lähti aran Viivi-koiran juhlarauhasta

Ou­lu­Zo­nes­sa voi viettää pauk­ku­va­paan uu­den­vuo­den – yrit­tä­jän idea lähti aran Vii­vi-koi­ran juh­la­rau­has­ta

28.12.2021 10:43 5
Tilaajille
Pienhiukkasten määrä jopa kymmenkertaistuu uudenvuodenyönä, ilotulitteet terveysriski etenkin astmaatikoille ja pienille lapsille – Muista ainakin nämä raketteja ammuttaessa

Pien­hiuk­kas­ten määrä jopa kym­men­ker­tais­tuu uu­den­vuo­de­nyö­nä, ilo­tu­lit­teet ter­veys­ris­ki etenkin ast­maa­ti­koil­le ja pie­nil­le lap­sil­le – Muista ainakin nämä ra­ket­te­ja am­mut­taes­sa

28.12.2021 08:16 16
Tilaajille
Ennätykset paukkuvat rakettikaupassa – Koronapandemian takia osa ilotulitteista ei nyt ehtinyt Kiinasta Suomeen uudeksivuodeksi

En­nä­tyk­set pauk­ku­vat ra­ket­ti­kau­pas­sa – Ko­ro­na­pan­de­mian takia osa ilo­tu­lit­teis­ta ei nyt ehtinyt Kii­nas­ta Suomeen uu­dek­si­vuo­dek­si

26.12.2021 18:00 19
Tilaajille
Meren jäältä ei ammuta raketteja Taskisenrannassa, näyttävä uudenvuoden ilotulitus on peruttu – "3 500 euron edestä oli tilattu ilotulitteita"

Meren jäältä ei ammuta ra­ket­te­ja Tas­ki­sen­ran­nas­sa, näyt­tä­vä uu­den­vuo­den ilo­tu­li­tus on peruttu – "3 500 euron edestä oli tilattu ilo­tu­lit­tei­ta"

23.12.2021 18:02 67
Ilotulitteiden aiheuttamat silmävammat sattuvat usein sivustakatsojille – suojalasit on hyvä hankkia koko juhlaväelle, etenkin lapsille

Ilo­tu­lit­tei­den ai­heut­ta­mat sil­mä­vam­mat sat­tu­vat usein si­vus­ta­kat­so­jil­le – ­suo­ja­la­sit on hyvä hankkia koko juh­la­väel­le, etenkin lap­sil­le

23.12.2021 16:59
Oululainen pyroteknikko ryhtyi puuhaamaan naapuruston yhteistä ilotulitusta vuoden viimeisen päivän illalle – "Tavoitteena kaupungin komein"

Ou­lu­lai­nen py­ro­tek­nik­ko ryhtyi puu­haa­maan naa­pu­rus­ton yh­teis­tä ilo­tu­li­tus­ta vuoden vii­mei­sen päivän illalle – "Ta­voit­tee­na kau­pun­gin komein"

10.12.2021 06:15 35
Oulun kaupunki ei järjestä uudenvuoden ilotulitusta tänä vuonna eikä ehkä jatkossakaan – "Niiden tilalle on etsitty muita kivoja, ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja"

Oulun kau­pun­ki ei jär­jes­tä uu­den­vuo­den ilo­tu­li­tus­ta tänä vuonna eikä ehkä jat­kos­sa­kaan – "­Nii­den tilalle on etsitty muita kivoja, ym­pä­ris­tö­ys­tä­väl­li­sem­piä vaih­toeh­to­ja"

08.12.2021 06:10 79
Suomalaiset ostivat ilotulitteita liki ennätysmäärän, kertoo ala – toisin kuin Tukes ennakoi

Suo­ma­lai­set ostivat ilo­tu­lit­tei­ta liki en­nä­tys­mää­rän, kertoo ala – toisin kuin Tukes ennakoi

01.01.2021 21:50 5
Riita rakettien ampumisesta johti pahoinpitelyyn Kajaanissa uudenvuodenaattona

Riita ra­ket­tien am­pu­mi­ses­ta johti pa­hoin­pi­te­lyyn Ka­jaa­nis­sa uu­den­vuo­den­aat­to­na

01.01.2021 16:21
Oulussa vältyttiin ilotulitteiden aiheuttamilta vakavilta silmävammoilta – koko maassa ainakin seitsemän sairaalahoitoa vaatinutta vammaa

Oulussa väl­tyt­tiin ilo­tu­lit­tei­den ai­heut­ta­mil­ta va­ka­vil­ta sil­mä­vam­moil­ta – koko maassa ainakin seit­se­män sai­raa­la­hoi­toa vaa­ti­nut­ta vammaa

01.01.2021 15:26 1
Poliisi keskeytti isot juhlat Oulussa ja Rovaniemellä – poliisia työllistivät pohjoisen uudenvuoden juhlinnassa muun muassa väkivalta, meteli ja rattijuopot

Poliisi kes­keyt­ti isot juhlat Oulussa ja Ro­va­nie­mel­lä – po­lii­sia työl­lis­ti­vät poh­joi­sen uu­den­vuo­den juh­lin­nas­sa muun muassa vä­ki­val­ta, meteli ja rat­ti­juo­pot

01.01.2021 10:58 42
Tilaajille