Liikenne: Sii­ka­joen­ky­läl­lä kaikki tie­tä­vät, missä on Suomen surkein tie – ­Ka­le­va testasi reitin

Luitko jo tämän: Kes­ki-ikää lä­hes­ty­vien naisten kuo­le­mat li­sään­ty­neet, ko­ro­na­ta­pauk­set eivät selitä kasvua

Pääkirjoitus: Seppien syn­ty­mi­nen vaatii myös lä­hi­ope­tus­ta ja oh­jaus­ta, ja nyt liian moni am­mat­tiin opis­ke­le­va jää niitä vaille

Ukraina
Viimeisin 4 tuntia
Presidentti Niinistö ei näe estettä ukrainalaisten sotilaiden kouluttamiselle Suomessa

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö ei näe estettä uk­rai­na­lais­ten so­ti­lai­den kou­lut­ta­mi­sel­le Suo­mes­sa

11:50 1
Viikko
Ukrainassa Donetskin alueella kiivaita taisteluita, mutta joukot eivät juuri ole liikkuneet – ISW: Sota kiihtyy kun maa jäätyy

Uk­rai­nas­sa Do­nets­kin alueel­la kii­vai­ta tais­te­lui­ta, mutta joukot eivät juuri ole liik­ku­neet – ISW: Sota kiihtyy kun maa jäätyy

27.11.2022 19:02 12
Uutisanalyysi: Kestävätkö sote-palvelumme ukrainalaisten tuomat lisäpaineet?

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Kes­tä­vät­kö so­te-pal­ve­lum­me uk­rai­na­lais­ten tuomat li­sä­pai­neet?

27.11.2022 06:00 7
Tilaajille
Brittitiedustelu: Venäjä poistanee ydinkärkiä ikääntyneistä ydinohjuksista ampuakseen niitä kärjettöminä Ukrainaan

Brit­ti­tie­dus­te­lu: Venäjä pois­ta­nee ydin­kär­kiä ikään­ty­neis­tä ydin­oh­juk­sis­ta am­puak­seen niitä kär­jet­tö­mi­nä Uk­rai­naan

26.11.2022 12:41 35
Miehitetylle Krimin niemimaalle tehty isku lennokeilla, kertovat Venäjän asettamat viranomaiset

Mie­hi­te­tyl­le Krimin nie­mi­maal­le tehty isku len­no­keil­la, ker­to­vat Venäjän aset­ta­mat vi­ran­omai­set

22.11.2022 21:43
Oulussa järjestetään tukikonsertti ukrainalaisten auttamiseksi – kuusi oululaisartistia nousee torstaina Voimalan lavalle

Oulussa jär­jes­te­tään tu­ki­kon­sert­ti uk­rai­na­lais­ten aut­ta­mi­sek­si – kuusi ou­lu­lais­ar­tis­tia nousee tors­tai­na Voi­ma­lan lavalle

22.11.2022 15:20 4
Kuukausi ja vanhemmat
Venäjä vaivaa kalusto- ja miehistöpula, kertoo Britannian puolustusministeriö – Ukrainan vapautetuilta alueilta löydetty kidutuskammioita

Venäjä vaivaa ka­lus­to- ja mie­his­tö­pu­la, kertoo Bri­tan­nian puo­lus­tus­mi­nis­te­riö – Uk­rai­nan va­pau­te­tuil­ta alueil­ta löy­det­ty ki­du­tus­kam­mioi­ta

21.11.2022 17:57 21
Voimakkaat räjähdykset järisyttivät Zaporizhzhjan ydinvoimala-aluetta Etelä-Ukrainassa – Venäjä ja Ukraina syyttelevät toisiaan

Voi­mak­kaat rä­jäh­dyk­set jä­ri­syt­ti­vät Za­po­rizh­zhjan ydin­voi­ma­la-aluet­ta Ete­lä-Uk­rai­nas­sa – Venäjä ja Ukraina syyt­te­le­vät toi­siaan

20.11.2022 19:07 23
Ukraina tutkii vankien teloitusvideoiden aitoutta – Zelenskyi tyrmää ajatuksen tulitauosta, sillä hänen mukaansa Venäjä vain keräisi voimiaan

Ukraina tutkii vankien te­loi­tus­vi­deoi­den ai­tout­ta – Ze­lens­kyi tyrmää aja­tuk­sen tu­li­tauos­ta, sillä hänen mu­kaan­sa Venäjä vain keräisi voi­miaan

19.11.2022 22:06 33
Ukrainan sotakone on voideltu vapaaehtoistyöntekijöiden hiellä – laajat kansanjoukot ahkeroivat toimittaakseen sotilaille kaiken näiden tarvitseman

Uk­rai­nan so­ta­ko­ne on voi­del­tu va­paa­eh­tois­työn­te­ki­jöi­den hiellä – laajat kan­san­jou­kot ah­ke­roi­vat toi­mit­taak­seen so­ti­lail­le kaiken näiden tar­vit­se­man

19.11.2022 14:58 3
Tilaajille
Zelenskyi tyrmää ajatuksen lyhyestä tulitauosta – hänen mukaansa Venäjä vain keräisi voimiaan

Ze­lens­kyi tyrmää aja­tuk­sen ly­hyes­tä tu­li­tauos­ta – hänen mu­kaan­sa Venäjä vain keräisi voi­miaan

19.11.2022 09:31 36
Herson on Ukrainaa – Ensimmäiset kuvat vapautetusta kotikaupungista tuovat mieleen lämpimiä muistoja: "Kun palaan Hersoniin, hymyilen vastaantulijoille"

Herson on Uk­rai­naa – En­sim­mäi­set kuvat va­pau­te­tus­ta ko­ti­kau­pun­gis­ta tuovat mieleen läm­pi­miä muis­to­ja: "Kun palaan Her­so­niin, hy­myi­len vas­taan­tu­li­joil­le"

19.11.2022 06:30
Tilaajille
Venäjä ilmoitti "linnoittavansa" miehittämäänsä Krimin niemimaata

Venäjä il­moit­ti "lin­noit­ta­van­sa" mie­hit­tä­mään­sä Krimin nie­mi­maa­ta

18.11.2022 13:40 15
Suomelta jälleen lisää puolustustarvikeapua Ukrainalle – yli 55 miljoonan euron lähetys suurin tähän asti

Suo­mel­ta jälleen lisää puo­lus­tus­tar­vi­ke­apua Uk­rai­nal­le – yli 55 mil­joo­nan euron lähetys suurin tähän asti

17.11.2022 13:54 35
Ukrainan sodan laajenemisen uhka lieveni – Puolaan osunut ohjus on osoittautumassa ukrainalaiseksi, Naton pääsihteeri muistuttaa vastuun olevan silti Venäjän

Uk­rai­nan sodan laa­je­ne­mi­sen uhka lieveni – Puolaan osunut ohjus on osoit­tau­tu­mas­sa uk­rai­na­lai­sek­si, Naton pää­sih­tee­ri muis­tut­taa vastuun olevan silti Venäjän

16.11.2022 19:56 20
Ulkoministeri Haavisto toivoo tarkkaa tietoa Puolan räjähdysten syistä: "Olemme sellaisen tapahtuman äärellä, josta tämä eskaloituminen saattaa lähteä liikkeelle"

Ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­to toivoo tarkkaa tietoa Puolan rä­jäh­dys­ten syistä: "Olemme sel­lai­sen ta­pah­tu­man ää­rel­lä, josta tämä es­ka­loi­tu­mi­nen saattaa lähteä liik­keel­le"

16.11.2022 11:27 4
Analyysi: Naton artikla 4:n laukaisu on käyttökelpoinen vastaus Puolaan iskeytyneen ohjuksen tapauksessa – Latviassa hallitus kriisikokouksessa, Nato kokoontuu

Ana­lyy­si: Naton artikla 4:n lau­kai­su on käyt­tö­kel­poi­nen vastaus Puolaan is­key­ty­neen oh­juk­sen ta­pauk­ses­sa – Lat­vias­sa hal­li­tus krii­si­ko­kouk­ses­sa, Nato ko­koon­tuu

16.11.2022 10:07 3
Tilaajille
Zelenskyi: Venäjän iskut sammuttivat ydinvoimaloiden yksiköitä, sähköt saatu palautettua miljoonille

Ze­lens­kyi: Venäjän iskut sam­mut­ti­vat ydin­voi­ma­loi­den yk­si­köi­tä, sähköt saatu pa­lau­tet­tua mil­joo­nil­le

16.11.2022 09:30 2
Ulkoministeri Haavisto kommentoi Ukrainan ja Puolan tilannetta

Ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­to kom­men­toi Uk­rai­nan ja Puolan ti­lan­net­ta

16.11.2022 09:01
Eri puolille Ukrainaa tehty ohjusiskuja, useilla alueilla kärsitään sähkökatkoista – "Tilanne pääkaupungissa on erittäin vaikea"

Eri puo­lil­le Uk­rai­naa tehty oh­ju­sis­ku­ja, useilla alueil­la kär­si­tään säh­kö­kat­kois­ta – "Ti­lan­ne pää­kau­pun­gis­sa on erit­täin vaikea"

15.11.2022 20:00 21