Nato-jäsenyys: Turkki tukee Suomen Na­to-jä­se­nyyt­tä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Ukraina
Viikko
Venäjä teki ohjusiskun Krementshukin kaupunkiin Ukrainassa – isku osui täpötäyteen ostoskeskukseen, ainakin 10 kuoli ja yli 40 haavoittui

Venäjä teki oh­jus­is­kun Kre­men­tshu­kin kau­pun­kiin Uk­rai­nas­sa – isku osui tä­pö­täy­teen os­tos­kes­kuk­seen, ainakin 10 kuoli ja yli 40 haa­voit­tui

27.06.2022 22:18 8
Ukrainan armeija: "Massiivista tulitusta" Valko-Venäjältä kohti Pohjois-Ukrainan Tsernihivin aluetta

Uk­rai­nan ar­mei­ja: "Mas­sii­vis­ta tu­li­tus­ta" Val­ko-Ve­nä­jäl­tä kohti Poh­jois-Uk­rai­nan Tser­ni­hi­vin aluetta

25.06.2022 18:07 13
Brysselissä tehtiin historiallinen päätös antaa EU:n ehdokasmaan asema sotaa käyvälle Ukrainalle

Brys­se­lis­sä tehtiin his­to­rial­li­nen päätös antaa EU:n eh­do­kas­maan asema sotaa käy­väl­le Uk­rai­nal­le

23.06.2022 23:53 11
Ukrainan saamassa EU:n hakijamaan aseman – pääministeri Marinin mukaan päätös näyttää hyvin selvältä

Uk­rai­nan saa­mas­sa EU:n ha­ki­ja­maan aseman – pää­mi­nis­te­ri Marinin mukaan päätös näyttää hyvin sel­väl­tä

23.06.2022 19:28 20
NYT: Ukraina kehottaa kansalaisiaan pakenemaan Venäjän valtaamilta alueilta Ukrainan vastahyökkäyksen alta – Venäjä edennyt Itä-Ukrainassa kohti Sjeverodonetskin länsipuolella sijaitsevaa Lysytshanskia

NYT: Ukraina ke­hot­taa kan­sa­lai­siaan pa­ke­ne­maan Venäjän val­taa­mil­ta alueil­ta Uk­rai­nan vas­ta­hyök­käyk­sen alta – Venäjä edennyt Itä-Uk­rai­nas­sa kohti Sje­ve­ro­do­nets­kin län­si­puo­lel­la si­jait­se­vaa Ly­sy­tshans­kia

22.06.2022 07:52 4
Kuukausi
Ukrainan ja Moldovan jäsenyyspolku esillä huippukokouksessa – Asiantuntija odottaa kannatusta: "Mutta ovatko kaikki jäsenmaat valmiita päätökseen?"

Uk­rai­nan ja Mol­do­van jä­se­nyys­pol­ku esillä huip­pu­ko­kouk­ses­sa – Asian­tun­ti­ja odottaa kan­na­tus­ta: "Mutta ovatko kaikki jä­sen­maat val­mii­ta pää­tök­seen?"

20.06.2022 17:30 5
Tilaajille
Naton Stoltenberg: Sota Ukrainassa voi kestää vielä vuosia

Naton Stol­ten­berg: Sota Uk­rai­nas­sa voi kestää vielä vuosia

19.06.2022 18:34 27
Analyysi: Onko Putin hullu, vakavasti sairas vai yksinkertaisesti paha – ja muuttuiko "kaikki" sittenkään 24. helmikuuta

Ana­lyy­si: Onko Putin hullu, va­ka­vas­ti sairas vai yk­sin­ker­tai­ses­ti paha – ja muut­tui­ko "kaik­ki" sit­ten­kään 24. hel­mi­kuu­ta

19.06.2022 06:30 37
Tilaajille
Etelä-Ukrainan uutistiimi jatkaa sisulla – Suomessa oleva Yuliia Shchetyna luottaa kotiseutuunsa Hersoniin: "Miehitetyllä alueella ei ole turvallista"

Ete­lä-Uk­rai­nan uu­tis­tii­mi jatkaa sisulla – Suo­mes­sa oleva Yuliia Shche­ty­na luottaa ko­ti­seu­tuun­sa Her­so­niin: "Mie­hi­te­tyl­lä alueel­la ei ole tur­val­lis­ta"

18.06.2022 19:56
Tilaajille
Zelenskyi vieraili ensimmäistä kertaa sodan alettua pahoin vaurioituneessa Mykolajivissa Etelä-Ukrainassa

Ze­lens­kyi vie­rai­li en­sim­mäis­tä kertaa sodan alettua pahoin vau­rioi­tu­nees­sa My­ko­la­ji­vis­sa Ete­lä-Uk­rai­nas­sa

18.06.2022 16:33 18
Ukraina sai tukijoita EU:n jäsenehdokkuuden aseman saamiseksi – kannatuksensa ilmaisivat Ranska, Saksa, Italia ja Romania

Ukraina sai tu­ki­joi­ta EU:n jä­sen­eh­dok­kuu­den aseman saa­mi­sek­si – kan­na­tuk­sen­sa il­mai­si­vat Ranska, Saksa, Italia ja Romania

16.06.2022 20:00 32
Ukrainan joukot vetäytyivät Sjevjerodonetskin keskustasta – kaikki kaupungista ulos johtavat sillat on tuhottu, siviilit eivät pääse pakenemaan

Uk­rai­nan joukot ve­täy­tyi­vät Sjev­je­ro­do­nets­kin kes­kus­tas­ta – kaikki kau­pun­gis­ta ulos joh­ta­vat sillat on tu­hot­tu, si­vii­lit eivät pääse pa­ke­ne­maan

13.06.2022 23:55 3
Oululainen eurooppaministeri Tytti Tuppurainen Suomen Nato-jäsenyydestä: "Kyse on myös Naton avointen ovien politiikan uskottavuudesta"

Ou­lu­lai­nen eu­roop­pa­mi­nis­te­ri Tytti Tup­pu­rai­nen Suomen Na­to-jä­se­nyy­des­tä: "Kyse on myös Naton avoin­ten ovien po­li­tii­kan us­kot­ta­vuu­des­ta"

13.06.2022 19:00 20
Tilaajille
Analyysi: Nato-jäsenyydelle tai Venäjän sodan loppumiselle ei osata antaa aikajanaa – Yksi merkittävä muutos kuului Kultarantaan kootun eliitin puheissa

Ana­lyy­si: Na­to-jä­se­nyy­del­le tai Venäjän sodan lop­pu­mi­sel­le ei osata antaa ai­ka­ja­naa – Yksi mer­kit­tä­vä muutos kuului Kul­ta­ran­taan kootun eliitin pu­heis­sa

13.06.2022 16:32 4
Tilaajille
The National Ballet of Odessan Joutsenlampi nähdään Oulussa joulukuussa

The Na­tio­nal Ballet of Odessan Jout­sen­lam­pi nähdään Oulussa jou­lu­kuus­sa

10.06.2022 14:00
Suomi lähettää lisää puolustustarvikeapua Ukrainalle – puolustusministeri Kaikkonen: "Suomi ei unohda Ukrainaa ja ukrainalaisia"

Suomi lä­het­tää lisää puo­lus­tus­tar­vi­ke­apua Uk­rai­nal­le – puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Kaik­ko­nen: "Suomi ei unohda Uk­rai­naa ja uk­rai­na­lai­sia"

10.06.2022 11:48 46
Venäjä keskittää taisteluita Sjevjerodonetskin vallattuun kaupunkiin – Yhdysvallat ja Saksa lähettävät aseapua Ukrainaan

Venäjä kes­kit­tää tais­te­lui­ta Sjev­je­ro­do­nets­kin val­lat­tuun kau­pun­kiin – Yh­dys­val­lat ja Saksa lä­het­tä­vät aseapua Uk­rai­naan

01.06.2022 14:03 38
Venäläiset valtasivat Sjevjerodonetskin lähes täysin, kaupunki miltei raunioina

Ve­nä­läi­set val­ta­si­vat Sjev­je­ro­do­nets­kin lähes täysin, kau­pun­ki miltei rau­nioi­na

31.05.2022 20:52 27
Venäläisjoukot lähestyvät Sjevjerodonetskin keskustaa, Zelenskyi irtisanoi Harkovan turvallisuuspäällikön – uusimmat tiedot sodasta tässä jutussa

Ve­nä­läis­jou­kot lä­hes­ty­vät Sjev­je­ro­do­nets­kin kes­kus­taa, Ze­lens­kyi ir­ti­sa­noi Har­ko­van tur­val­li­suus­pääl­li­kön – uu­sim­mat tiedot sodasta tässä jutussa

30.05.2022 21:08 5
Vanhemmat
Analyysi: Tavoitteena tulee olla vallan vaihtuminen Venäjällä – Putinin sota Ukrainassa ei lopu sotimalla eikä rauhasta sopimalla, vaan juurisyy poistamalla

Ana­lyy­si: Ta­voit­tee­na tulee olla vallan vaih­tu­mi­nen Ve­nä­jäl­lä – Putinin sota Uk­rai­nas­sa ei lopu so­ti­mal­la eikä rau­has­ta so­pi­mal­la, vaan juu­ri­syy pois­ta­mal­la

29.05.2022 18:30 34
Tilaajille