Stora Enson Oulun tehdas

Ely: Stora Enson Oulun tehtaan ha­ju­hait­to­jen juu­ri­syy selvisi – Hait­to­ja kui­ten­kin yhä esiin­tyy, li­sä­toi­men­pi­tei­tä vaa­di­taan

21.05.2021 16:09 8
Tilaajille

Oulun kar­ton­ki­teh­das vi­hit­tiin käyt­töön vir­tuaa­li­ses­ti – toi­ses­ta kar­ton­ki­ko­nees­ta Ouluun ei ole vielä tietoa

20.05.2021 15:25 2
Tilaajille

Ely-kes­kus: Osa Stora Enson ha­ju­pääs­töis­tä on ym­pä­ris­tö­lu­van vas­tai­sia – teh­das­ta jou­dut­tu val­vo­maan hajujen vuoksi lähes päi­vit­täin

23.04.2021 14:35 32

Oulun kar­ton­ki­teh­taal­la luja usko tu­le­vai­suu­teen – Stora Enson ir­ti­sa­no­mat ovat työl­lis­ty­neet hyvin

21.04.2021 17:38 6
Tilaajille

Stora Enson teh­taal­la per­jan­tai­aa­mu­na ta­pah­tu­nut ha­ju­pääs­tö ai­heut­ti pa­lau­te­vyö­ryn Oulun kau­pun­gil­le – "Tuom­moi­nen haju ei var­mas­ti ole ter­veel­lis­tä ih­mi­sil­le", Kuu­si­luo­dos­sa asuva Ve­li-Mat­ti Jaakola epäilee

16.04.2021 16:14 39
Tilaajille

Oulussa riesana ilman epä­puh­tau­det – "Ei tar­vit­se olla hen­gi­tys­sai­ras saa­dak­seen oireita kevään epä­puh­taas­ta il­mas­ta"

11.04.2021 18:00 6
Tilaajille

Öl­jy­va­hin­ko Stora Enson Oulun tehtaan alueel­la: öljyä valui mereen satojen metrien alueel­le, pääs­tö­läh­tees­tä ei tietoa

02.04.2021 20:35 37

Stora Ensolta tup­rut­te­le­vat hajut ovat tuttuja Hei­nä­pään asuk­kail­le jo pit­käl­tä ajalta, mutta nyt ne ovat olleet voi­mak­kaam­pia – "On mie­ti­tyt­tä­nyt, mil­lai­sia vai­ku­tuk­sia ha­ju­hai­toil­la on ter­vey­del­le"

24.03.2021 20:47 26
Tilaajille

Yksi Stora Enson Oulun tehtaan ha­ju­pääs­tö­läh­teis­tä on pai­kan­net­tu, mutta monta on­gel­maa on vielä rat­kais­ta­va­na – "Ha­ju­kyn­nys on niin pieni, että se haisee pie­ni­nä­kin pi­toi­suuk­si­na"

24.03.2021 17:51 5
Tilaajille

Stora Enson tehtaan ai­heut­ta­mis­ta ha­ju­hai­tois­ta on va­li­tet­tu ely-kes­kuk­sel­le useaan ot­tee­seen – ely vaatii teh­das­ta kii­reh­ti­mään haitan kor­jaa­mi­ses­sa

23.03.2021 15:00 18
Tilaajille

Stora Enson ha­ju­hai­tat eivät ota lop­puak­seen – "Me osa­sim­me näitä on­gel­mia odot­taa, mutta va­li­tet­ta­vas­ti ne ovat jat­ku­neet pi­dem­pään kuin us­koim­me"

11.03.2021 19:18 8
Tilaajille

Il­man­laa­tu romahti huo­nok­si Oulussa – lukija kysyy, joh­tui­ko se Stora Ensosta

10.03.2021 13:03 21
Tilaajille

Stora Enson voi­mak­kaat hajut ovat häm­men­tä­neet Oulussa – hajuja on vuo­ta­nut sekä pii­pus­ta että maan tasalta

29.01.2021 15:59 16
Tilaajille

Muu­tos­työt val­miit: Kar­ton­ki­ko­ne käyn­nis­tyy Oulun Stora Ensolla

29.01.2021 14:22 8

Stora Enson sel­lu­teh­taan käyn­nis­tys voi ai­heut­taa ha­ju­hait­to­ja Oulussa

07.01.2021 13:38

Stora Enson teh­das­alueel­la työs­ken­te­le­vää huo­let­ta­vat ko­ro­na­tes­ti­käy­tän­nöt, oi­ree­ton voi palata töihin testin jälkeen – yhtiön mukaan taus­tal­la vi­ran­omais­oh­jeet

04.01.2021 22:06 1
Tilaajille

Stora Enson toi­sel­la tes­taus­kier­rok­sel­la löytyi 40 ko­ro­na­tar­tun­taa – tes­tauk­sia aiotaan jatkaa Oulun teh­taal­la tois­tai­sek­si

10.12.2020 14:55 44

Sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä jäl­ji­te­tään Oulun Stora Enson ko­ro­na­tar­tun­to­ja vuo­rois­sa ja yli­töi­nä – Lää­kä­ri: "Mas­sa­seu­lon­ta mah­dol­lis­ti epi­de­mian näin nopean ra­jaa­mi­sen"

04.12.2020 17:06 17
Tilaajille

Oulun kau­pun­gin ter­veys­joh­ta­ja Mä­ki­ta­lo: "Olemme vielä tu­ke­vas­ti le­viä­mis­vai­hees­sa" – Vi­ran­omai­set käyvät nyt tu­kah­du­tus­pe­liä aikaa vastaan

03.12.2020 20:00 17
Tilaajille

Miten Stora Ensolla var­mis­te­taan, ettei sinne pääse virusta kan­ta­via hen­ki­löi­tä? "Am­mat­ti­lai­set ovat täällä hoi­ta­mas­sa asiaa"

03.12.2020 16:46 9
Tilaajille