Kiinteistöt: An­tel­lin tyh­jil­le lei­po­mo­ti­loil­le neu­vo­tel­laan uutta käyttöä

Sote-uudistus: Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueel­le käyt­töön ly­hyem­pi oheis­ni­mi

Sote

Poh­jois-Poh­jan­maan asuk­kai­den nä­ke­myk­siä so­te­pal­ve­luis­ta kar­toi­te­taan ky­se­lyl­lä – ky­se­lyyn voi vastata ver­kos­sa

06.04.2021 12:45
Sote-tietojärjestelmiä on mietittävä jo ennen kuin joku menee pieleen
Kolumni

So­te-tie­to­jär­jes­tel­miä on mie­tit­tä­vä jo ennen kuin joku menee pieleen

24.01.2021 12:00 5
Tilaajille
Yli 60 kunnassa syntyy alle 15 lasta vuodessa – soten jälkeen niillä kunnilla ei tehtäviä ole
Kolumni

Yli 60 kun­nas­sa syntyy alle 15 lasta vuo­des­sa – soten jälkeen niillä kun­nil­la ei teh­tä­viä ole

04.12.2020 07:00 1
Hallituspuolueiden eduskuntaryhmät alkavat käsitellä sote-ratkaisua – yksi vihreiden edustaja ilmoitti heti äänestävänsä vastaan

Hal­li­tus­puo­luei­den edus­kun­ta­ryh­mät alkavat kä­si­tel­lä so­te-rat­kai­sua – yksi vih­rei­den edus­ta­ja il­moit­ti heti ää­nes­tä­vän­sä vastaan

12.10.2020 18:30 21
Näkökulma: Sotesta tulee sanomista – kaikkia tyydyttävän paketin kokoaminen on mahdoton tehtävä

Nä­kö­kul­ma: Sotesta tulee sa­no­mis­ta – kaikkia tyy­dyt­tä­vän paketin ko­koa­mi­nen on mah­do­ton tehtävä

11.10.2020 18:32 3
Sote-esityksessä ei tiettävästi isoja muutoksia rahoitusmalliin, vain Länsi-Pohjan ulkoistus mitätöitäisiin näillä näkymin

So­te-esi­tyk­ses­sä ei tiet­tä­väs­ti isoja muu­tok­sia ra­hoi­tus­mal­liin, vain Län­si-Poh­jan ul­kois­tus mi­tä­töi­täi­siin näillä näkymin

10.10.2020 19:32 1
Tilaajille
EK:n johtaja: Tulevat sote-maakunnat ovat vailla todellista valtaa – Ilkka Oksala kysyy, miksi valta keskitetään Helsinkiin

EK:n joh­ta­ja: Tulevat so­te-maa­kun­nat ovat vailla to­del­lis­ta valtaa – Ilkka Oksala kysyy, miksi valta kes­ki­te­tään Hel­sin­kiin

10.10.2020 08:01 2
Hallitus puristi sovun sote-esityksestä – virkamiehet kirjoittavat pakettia viikonlopun, eduskuntaryhmille esittely alkuviikosta

Hal­li­tus puristi sovun so­te-esi­tyk­ses­tä – vir­ka­mie­het kir­joit­ta­vat pa­ket­tia vii­kon­lo­pun, edus­kun­ta­ryh­mil­le esit­te­ly al­ku­vii­kos­ta

09.10.2020 20:49 5
Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson: Rkp ei hyväksy soten rahoitusmallia – puolue haluaa määräaikaisen paikallisen sopimisen kokeilun koko Suomeen

Oi­keus­mi­nis­te­ri An­na-Ma­ja Hen­riks­son: Rkp ei hyväksy soten ra­hoi­tus­mal­lia – puolue haluaa mää­räai­kai­sen pai­kal­li­sen so­pi­mi­sen ko­kei­lun koko Suomeen

26.09.2020 14:50 6