Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Ravintolat: Tes­ta­sim­me Oulun Pekurin ra­men-pai­kan

Syyte: Tur­val­li­suus­alan opet­ta­ja kouri opis­ke­li­joi­ta ja uhkaili hak­kaa­mi­sel­la

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

polkupyöräbaana
Linnanmaalle tehdään ensi kesänä massiivisia liikennejärjestelytöitä – Linnanmaantielle tulee uusi turbokiertoliittymä ja uusia kaistoja siihen

Lin­nan­maal­le tehdään ensi kesänä mas­sii­vi­sia lii­ken­ne­jär­jes­te­ly­töi­tä – Lin­nan­maan­tiel­le tulee uusi tur­bo­kier­to­liit­ty­mä ja uusia kais­to­ja siihen

19.09.2023 17:09 27
Tilaajille
Valtuustoryhmien talousarvioaloitteissa yhdyskuntalautakunnalle vihreät kunnostautuvat innokkaimpina – pääsääntöisesti aloitteet torpataan tai vastataan asioiden olevan jo reilassa

Val­tuus­to­ryh­mien ta­lous­ar­vio­aloit­teis­sa yh­dys­kun­ta­lau­ta­kun­nal­le vihreät kun­nos­tau­tu­vat in­nok­kaim­pi­na – pää­sään­töi­ses­ti aloit­teet tor­pa­taan tai vas­ta­taan asioi­den olevan jo rei­las­sa

21.08.2023 07:00 24
Tilaajille
Punainen polkupyöräbaana Raksilasta Hiukkavaaraan etenee vaiheittain – Oulujoen yli rakennetaan uusi kevyen liikenteen silta mutta ei ihan heti

Pu­nai­nen pol­ku­pyö­rä­baa­na Rak­si­las­ta Hiuk­ka­vaa­raan etenee vai­heit­tain – Ou­lu­joen yli ra­ken­ne­taan uusi kevyen lii­ken­teen silta mutta ei ihan heti

27.03.2023 05:00 49
Tilaajille
Oulussa otettiin käyttöön uudet liikennemerkit – näillä tienylityspaikoilla autoilijan pitää aina väistää pyöräilijää

Oulussa otet­tiin käyt­töön uudet lii­ken­ne­mer­kit – näillä tien­yli­tys­pai­koil­la au­toi­li­jan pitää aina väistää pyö­räi­li­jää

12.10.2022 12:41 68
Nämä ovat viisi Oulun vaarallisinta risteystä – "Ei kannata olettaa, että autoilija noudattaa aina liikennesääntöjä"

Nämä ovat viisi Oulun vaa­ral­li­sin­ta ris­teys­tä – "Ei kannata olet­taa, että au­toi­li­ja nou­dat­taa aina lii­ken­ne­sään­tö­jä"

18.09.2022 16:55 158
Tilaajille
Oulun Heinäpäässä kaadettiin lintujen pesimäaikana puita Kembaanan tieltä, ja asukkaat närkästyivät – kaupungin ja ely-keskuksen mukaan puiden kaataminen oli asianmukaista

Oulun Hei­nä­pääs­sä kaa­det­tiin lin­tu­jen pe­si­mä­ai­ka­na puita Kem­baa­nan tieltä, ja asuk­kaat när­käs­tyi­vät – kau­pun­gin ja ely-kes­kuk­sen mukaan puiden kaa­ta­mi­nen oli asian­mu­kais­ta

05.07.2022 18:30 101
Tilaajille
Kembaanan rakentaminen alkaa tänään, työmaa vaikuttaa liikenteeseen Heinäpään alueella

Kem­baa­nan ra­ken­ta­mi­nen alkaa tänään, työmaa vai­kut­taa lii­ken­tee­seen Hei­nä­pään alueel­la

20.04.2022 12:19 18
Oulun talviset pyörätiet saavat kaupunkilaisilta hyvät arvosanat – kunnossapitoon panostamisesta on tullut itsestään osa kaupungin strategiaa

Oulun tal­vi­set pyö­rä­tiet saavat kau­pun­ki­lai­sil­ta hyvät ar­vo­sa­nat – kun­nos­sa­pi­toon pa­nos­ta­mi­ses­ta on tullut it­ses­tään osa kau­pun­gin stra­te­giaa

03.03.2022 17:00 30
Tilaajille
Oulun pyöräbaanaverkosto kasvoi jälleen: Maikkulan baanan ensimmäinen osa valmis ja ajettavissa

Oulun pyö­rä­baa­na­ver­kos­to kasvoi jäl­leen: Maik­ku­lan baanan en­sim­mäi­nen osa valmis ja ajet­ta­vis­sa

12.08.2021 13:02 25
Oulun pyöräbaana

Oulun pyö­rä­baa­na

12.07.2021 18:00
Tilaajille
Polkupyörällä läpi punaisten baanojen – Oulun kaupunki näyttäytyy kesällä kauneimmillaan pyörän selästä

Pol­ku­pyö­räl­lä läpi pu­nais­ten baa­no­jen – Oulun kau­pun­ki näyt­täy­tyy kesällä kau­neim­mil­laan pyörän selästä

12.07.2021 18:00 30
Tilaajille
Pyöräbaanan rakentaminen Maikkulaan alkaa – Oulunsuuntie saa uuden alikulkukäytävän

Pyö­rä­baa­nan ra­ken­ta­mi­nen Maik­ku­laan alkaa – Ou­lun­suun­tie saa uuden ali­kul­ku­käy­tä­vän

30.03.2021 08:41 39

Maik­ku­lan baanan suun­ni­tel­mat näh­tä­vil­le

27.10.2020 19:28 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Satsaus Lin­nan­maal­le kan­nat­taa jat­kos­sa­kin, Rak­si­lan alue tuottaa kau­pun­gil­le par­hai­ten asun­to­jen ja yri­tys­ten kautta

18.10.2020 06:00 9
Tilaajille
Oulu saa Suomen ensimmäisen pyöräilijöiden ja kävelijöiden infojärjestelmän – Näyttöruudut kertovat liikkujien määristä, talvikunnossapidon tilanteesta tai opastavat tapahtumien aikana

Oulu saa Suomen en­sim­mäi­sen pyö­räi­li­jöi­den ja kä­ve­li­jöi­den in­fo­jär­jes­tel­män – Näyt­tö­ruu­dut ker­to­vat liik­ku­jien mää­ris­tä, tal­vi­kun­nos­sa­pi­don ti­lan­tees­ta tai opas­ta­vat ta­pah­tu­mien aikana

08.10.2020 09:52 18
Toimittaja ajoi upean Linnabaanan pyörällä Linnanmaalta keskustaan kamera rinnassaan – video näyttää puolen tunnin matkan tapahtumat kuin pikakelauksella

Toi­mit­ta­ja ajoi upean Lin­na­baa­nan pyö­räl­lä Lin­nan­maal­ta kes­kus­taan kamera rin­nas­saan – video näyttää puolen tunnin matkan ta­pah­tu­mat kuin pi­ka­ke­lauk­sel­la

08.06.2020 11:39 18
Tilaajille