Rikostutkinta: Poh­jois­suo­ma­lais­ta mar­ja­yri­tys­tä epäil­lään ih­mis­kau­pas­ta

Analyysi: Putin ottaa sel­kään­sä monella so­ta­rin­ta­mal­la

Luitko jo tämän: Lyly Rajalan rus­ka­ret­kien suosio pysyy vuo­des­ta toi­seen, nyt selviää miksi

Oulun seurakuntayhtymä
Oulun seurakuntayhtymä valitsi uuden kiinteistöjohtajan, nyt haetaan uutta viestintäjohtajaa

Oulun seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä valitsi uuden kiin­teis­tö­joh­ta­jan, nyt haetaan uutta vies­tin­tä­joh­ta­jaa

14.09.2022 18:00 2
Tilaajille
Oulun seurakuntavaalien videota syytetään puolueellisuudesta, ryhmät esillä epäsuhtaisesti: "En pidä neutraalina"

Oulun seu­ra­kun­ta­vaa­lien videota syy­te­tään puo­lueel­li­suu­des­ta, ryhmät esillä epä­suh­tai­ses­ti: "En pidä neut­raa­li­na"

01.09.2022 18:30 12
Tilaajille
Syksyn seurakuntavaalien ehdokasasettelu on käynnissä – Oulussa ehdokkaiksi toivotaan eri-ikäisiä ja eri tavoin ajattelevia oululaisia

Syksyn seu­ra­kun­ta­vaa­lien eh­do­kas­aset­te­lu on käyn­nis­sä – Oulussa eh­dok­kaik­si toi­vo­taan eri-ikäi­siä ja eri tavoin ajat­te­le­via ou­lu­lai­sia

22.08.2022 11:14 4
Oulun seurakuntayhtymä on luonut neljä kaupunkipyhiinvaellusreittiä Oulun keskustaan – reiteillä voi pohtia muun muassa kiireettömyyttä ja hengellisyyttä

Oulun seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä on luonut neljä kau­pun­ki­py­hiin­vael­lus­reit­tiä Oulun kes­kus­taan – rei­teil­lä voi pohtia muun muassa kii­reet­tö­myyt­tä ja hen­gel­li­syyt­tä

12.07.2022 10:40 3
Kellonkartanon kristillinen kurssikeskus ja kappeli juhlii 60-vuotistaivaltaan Haukiputaalla – katso ohjelma tästä

Kel­lon­kar­ta­non kris­til­li­nen kurs­si­kes­kus ja kappeli juhlii 60-vuo­tis­tai­val­taan Hau­ki­pu­taal­la – katso ohjelma tästä

28.06.2022 18:26 1
Keskustan seurakuntatalo nimettiin kilpailun päätteeksi uudelleen – uusi nimi juontuu Oulun tuomiokirkon historiasta

Kes­kus­tan seu­ra­kun­ta­ta­lo ni­met­tiin kil­pai­lun päät­teek­si uu­del­leen – uusi nimi juontuu Oulun tuo­mio­kir­kon his­to­rias­ta

24.05.2022 11:49
Kirkollisverotulot kasvoivat yllättävän paljon Oulun seurakuntayhtymässä viime vuonna  – yhtymäjohtaja:   miljoonien eurojen ylijäämä johtuu kolmesta asiasta

Kir­kol­lis­ve­ro­tu­lot kas­voi­vat yl­lät­tä­vän paljon Oulun seu­ra­kun­ta­yh­ty­mäs­sä viime vuonna – yh­ty­mä­joh­ta­ja: mil­joo­nien eurojen yli­jää­mä johtuu kol­mes­ta asiasta

29.03.2022 14:02 6
Tilaajille
Ouluilo-keräyksellä 40 000 euroa vähävaraisten auttamiseen

Ou­lui­lo-ke­räyk­sel­lä 40 000 euroa vä­hä­va­rais­ten aut­ta­mi­seen

11.02.2022 14:33 5
Suojelu on aina arvovalinta – Yhteisen historian merkit kuten Valve Oulussa ja Tyrnävän myllykirjasto ovat saaneet Viisikanta-palkinnon

Suojelu on aina ar­vo­va­lin­ta – Yh­tei­sen his­to­rian merkit kuten Valve Oulussa ja Tyr­nä­vän myl­ly­kir­jas­to ovat saaneet Vii­si­kan­ta-pal­kin­non

18.01.2022 09:00 1
Tilaajille
Kellovanhus vaatii huolenpitoa – Oulun tuomiokirkon 176-vuotias tornikello läpäisi jokavuotisen kuntotarkastuksensa ilman suurempia murheita

Kel­lo­van­hus vaatii huo­len­pi­toa – Oulun tuo­mio­kir­kon 176-vuo­tias tor­ni­kel­lo läpäisi jo­ka­vuo­ti­sen kun­to­tar­kas­tuk­sen­sa ilman suu­rem­pia mur­hei­ta

10.01.2022 18:00 2
Tilaajille
Heittäytyminen uuden edessä on palkinnut – Oulussa striimauksista on tullut toimiva osa kirjaston ja kirkon arkea

Heit­täy­ty­mi­nen uuden edessä on pal­kin­nut – Ou­lus­sa strii­mauk­sis­ta on tullut toimiva osa kir­jas­ton ja kirkon arkea

08.01.2022 11:00 2
Tilaajille
Oulun seurakunnat: Jumalanpalveluksiin ja kirkollisiin toimituksiin neljäsosa tilojen väkimäärästä – koronarajoitteet otettu vastaan pääosin hyvin

Oulun seu­ra­kun­nat: Ju­ma­lan­pal­ve­luk­siin ja kir­kol­li­siin toi­mi­tuk­siin nel­jäs­osa tilojen vä­ki­mää­räs­tä – ko­ro­na­ra­joit­teet otettu vastaan pääosin hyvin

22.12.2021 22:46 8
Tilaajille
Oulun seurakuntayhtymän pääemäntä Heli Laitinen koettelee mielellään omia rajoja, vuosi rauhanturvaajana oli hyppy tuntemattomaan: "Kädessä pysyvät kauha, kutimet ja kivääri"

Oulun seu­ra­kun­ta­yh­ty­män pää­emän­tä Heli Lai­ti­nen koet­te­lee mie­lel­lään omia rajoja, vuosi rau­han­tur­vaa­ja­na oli hyppy tun­te­mat­to­maan: "Kä­des­sä pysyvät kauha, kutimet ja ki­vää­ri"

22.12.2021 19:00 2
Tilaajille
"Armottomien ehtojen tilalle ehdotonta armoa" – kirkon on tultava rohkeasti ihmisten pariin toivon sanoma mukanaan, Pekka Asikainen sanoo

"Ar­mot­to­mien ehtojen tilalle eh­do­ton­ta armoa" – ­kir­kon on tultava roh­keas­ti ih­mis­ten pariin toivon sanoma mu­ka­naan, Pekka Asi­kai­nen sanoo

08.10.2021 07:30 2
Tilaajille
Oulun seurakuntayhtymä aloittaa hankkeen, jossa kerätään toisessa maailmansodassa kaatuneiden oululaisten sotilaiden tarinat yhdelle verkkosivustolle

Oulun seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä aloit­taa hank­keen, jossa ke­rä­tään toi­ses­sa maail­man­so­das­sa kaa­tu­nei­den ou­lu­lais­ten so­ti­lai­den tarinat yhdelle verk­ko­si­vus­tol­le

06.10.2021 20:14
Seurakuntayhtymällä seuraavaksi remonttivuorossa kirkolliset tilat – lähes 50-vuotias Intiön kappeli peruskorjataan, uusittu kappeli tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2025

Seu­ra­kun­ta­yh­ty­mäl­lä seu­raa­vak­si re­mont­ti­vuo­ros­sa kir­kol­li­set tilat – lähes 50-vuo­tias Intiön kappeli pe­rus­kor­ja­taan, uusittu kappeli tar­koi­tus ottaa käyt­töön vuonna 2025

17.09.2021 06:00 9
Tilaajille
Tuhkausjonot saatiin purettua – aikajänne kuolemasta uurnan luovutukseen on Oulussa tällä hetkellä reilun kuukauden mittainen

Tuh­kaus­jo­not saatiin pu­ret­tua – ai­ka­jän­ne kuo­le­mas­ta uurnan luo­vu­tuk­seen on Oulussa tällä het­kel­lä reilun kuu­kau­den mit­tai­nen

15.09.2021 06:05
Oulun tuomiokirkossa vietetään sateenkaarimessua ensimmäistä kertaa osana Oulu Pridea

Oulun tuo­mio­kir­kos­sa vie­te­tään sa­teen­kaa­ri­mes­sua en­sim­mäis­tä kertaa osana Oulu Pridea

26.07.2021 20:56 48
Pohjois-Pohjanmaan ensimmäisen pyhiinvaellusreitin avajaisia vietetään torstaina virtuaalisesti

Poh­jois-Poh­jan­maan en­sim­mäi­sen py­hiin­vael­lus­rei­tin ava­jai­sia vie­te­tään tors­tai­na vir­tuaa­li­ses­ti

17.05.2021 13:35 1
Oulun seurakuntayhtymän talous jäi lähes 2,4 miljoonaa euroa plussan puolelle vuonna 2020 – suurin syy ylijäämään olivat koronan vuoksi säästyneet kulut

Oulun seu­ra­kun­ta­yh­ty­män talous jäi lähes 2,4 mil­joo­naa euroa plussan puo­lel­le vuonna 2020 – suurin syy yli­jää­mään olivat koronan vuoksi sääs­ty­neet kulut

25.03.2021 22:01 6