Sairaanhoito: OYSin päi­vys­tyk­ses­sä on kär­sit­ty kesällä poik­keuk­sel­li­sen kovista ruuh­kis­ta

Onnettomuudet: Li­min­gas­sa säh­kö­mo­pon ja ke­vyt­moot­to­ri­pyö­rän ko­la­ris­sa kuoli ylä­kou­lu­ikäi­nen poika

Oulun hiippakunta
Oulussa alkavilla Kirkkopäivillä muistetaan kirkkopäiväaatteen henkistä isää, Oulun tuomiorovastia ja piispaa J. A. Mannermaata, jonka juuret olivat syvällä kansankirkossa ja Pohjois-Pohjanmaalla

Oulussa al­ka­vil­la Kirk­ko­päi­vil­lä muis­te­taan kirk­ko­päi­vä­aat­teen hen­kis­tä isää, Oulun tuo­mio­ro­vas­tia ja piispaa J. A. Man­ner­maa­ta, jonka juuret olivat syvällä kan­san­kir­kos­sa ja Poh­jois-Poh­jan­maal­la

19.05.2022 06:00 5
Tilaajille
Mahdollisuuksien äärellä – hiippakuntasihteeri Raimo Paaso kokee musiikissaan nyt erityistä vapautta

Mah­dol­li­suuk­sien ää­rel­lä – ­hiip­pa­kun­ta­sih­tee­ri Raimo Paaso kokee mu­sii­kis­saan nyt eri­tyis­tä va­paut­ta

25.03.2022 19:00
Tilaajille
Piispa Jukka Keskitalon muotokuva julkaistiin – "perinteinen mutta tässä päivässä kiinni"

Piispa Jukka Kes­ki­ta­lon muo­to­ku­va jul­kais­tiin – "pe­rin­tei­nen mutta tässä päi­väs­sä kiinni"

11.01.2022 13:41 3
Tilaajille
Luottaen ja luotsaten – piispa Jukka Keskitalolle toivossa on vahva viesti niin tätä päivää kuin ikuisuuttakin ajatellen

Luot­taen ja luot­sa­ten – ­piis­pa Jukka Kes­ki­ta­lol­le toi­vos­sa on vahva viesti niin tätä päivää kuin ikui­suut­ta­kin aja­tel­len

09.01.2022 10:00
Tilaajille
Oulun piispa Jukka Keskitalolle Rintamaveteraaniliiton kunniaristi ja Veteraanivastuun ansioristi – molemmat merkit ovat tunnustus veteraaneja kohtaan tehdystä työstä

Oulun piispa Jukka Kes­ki­ta­lol­le Rin­ta­ma­ve­te­raa­ni­lii­ton kun­nia­ris­ti ja Ve­te­raa­ni­vas­tuun an­sio­ris­ti – ­mo­lem­mat merkit ovat tun­nus­tus ve­te­raa­ne­ja kohtaan teh­dys­tä työstä

16.12.2021 16:08 1
Lauantain perinteinen Hoosianna-juhla siirretään turvallisuussyistä Virtuaalikirkkoon

Lauan­tain pe­rin­tei­nen Hoo­sian­na-juh­la siir­re­tään tur­val­li­suus­syis­tä Vir­tuaa­li­kirk­koon

26.11.2021 14:55 1
Uusia rovasteja Oulun hiippakuntaan – myös ansioituneita kirkkomuusikoita huomioitiin

Uusia ro­vas­te­ja Oulun hiip­pa­kun­taan – ­myös an­sioi­tu­nei­ta kirk­ko­muu­si­koi­ta huo­mioi­tiin

18.11.2021 09:35
Kuusamossa juhlittiin kirkon 70-vuotista taivalta – "Juhla yhtä ihana kuin sääkin"

Kuu­sa­mos­sa juh­lit­tiin kirkon 70-vuo­tis­ta tai­val­ta – "Juhla yhtä ihana kuin sääkin"

29.08.2021 21:51
Tilaajille
Ouluun jaettiin 55 000 euroa työelämän kehityshankkeisiin – Hankkeiden painopisteinä työhyvinvointi ja mielenterveyden tukeminen

Ouluun jaet­tiin 55 000 euroa työ­elä­män ke­hi­tys­hank­kei­siin – Hank­kei­den pai­no­pis­tei­nä työ­hy­vin­voin­ti ja mie­len­ter­vey­den tu­ke­mi­nen

18.08.2021 12:53 4
Emerituspiispa Samuel Salmi rohkaisee pappeja avoimeen keskusteluun – "Jos keskustelua käydään syyttävään sävyyn, vinoillen, haavoja tulee enemmän"

Eme­ri­tus­piis­pa Samuel Salmi roh­kai­see pappeja avoi­meen kes­kus­te­luun – "Jos kes­kus­te­lua käydään syyt­tä­vään sävyyn, vi­noil­len, haavoja tulee enem­män"

19.03.2021 06:00 3
Tilaajille
Oulun hiippakuntaan vihitään sunnuntaina kolme uutta pappia – "Olennaista on sitoutuminen kirkon yhteiseen uskoon"

Oulun hiip­pa­kun­taan vi­hi­tään sun­nun­tai­na kolme uutta pappia – "O­len­nais­ta on si­tou­tu­mi­nen kirkon yh­tei­seen uskoon"

13.02.2021 17:29 10
Juha Rauhala valittiin Oulun hiippakunnan hiippakuntadekaaniksi – aloittaa työnsä 1. maaliskuuta

Juha Rauhala va­lit­tiin Oulun hiip­pa­kun­nan hiip­pa­kun­ta­de­kaa­nik­si – aloit­taa työnsä 1. maa­lis­kuu­ta

14.01.2021 14:52 1
Piispa Jukka Keskitalo esittää hiippakunnille ensi viikolla yhteistä suositusta avioliittokysymyksessä – "Hengelliset asiat ovat hyvin henkilökohtaisia, mikä on positiivista mutta myös haavoittavaa"

Piispa Jukka Kes­ki­ta­lo esittää hiip­pa­kun­nil­le ensi vii­kol­la yh­teis­tä suo­si­tus­ta avio­liit­to­ky­sy­myk­ses­sä – "Hen­gel­li­set asiat ovat hyvin hen­ki­lö­koh­tai­sia, mikä on po­si­tii­vis­ta mutta myös haa­voit­ta­vaa"

17.10.2020 16:45 6
Tilaajille
Seurakuntien työntekijöitä altistui koronavirukselle koulutustilaisuudessa Oulussa, altistuneet määrätty karanteeniin

Seu­ra­kun­tien työn­te­ki­jöi­tä al­tis­tui ko­ro­na­vi­ruk­sel­le kou­lu­tus­ti­lai­suu­des­sa Ou­lus­sa, al­tis­tu­neet mää­rät­ty ka­ran­tee­niin

04.10.2020 15:13 3
Vuoden diakoniatyöntekijäksi valittu oululainen Mirva Kuikka sai kosketuksen diakoniatyöhön jo nuorena: "Olen pienestä pitäen käynyt isän mukana yömajoilla ja kodittomien paikoissa jouluna laulamassa"

Vuoden dia­ko­nia­työn­te­ki­jäk­si valittu ou­lu­lai­nen Mirva Kuikka sai kos­ke­tuk­sen dia­ko­nia­työ­hön jo nuo­re­na: "Olen pie­nes­tä pitäen käynyt isän mukana yö­ma­joil­la ja ko­dit­to­mien pai­kois­sa jouluna lau­la­mas­sa"

17.09.2020 13:00
Tilaajille
Piispa Y. A. Wallinmaan muistokivihanke toi Oulun hiippakuntaan myös piispansauvan
Kolumni

Piispa Y. A. Wal­lin­maan muis­to­ki­vi­han­ke toi Oulun hiip­pa­kun­taan myös piis­pan­sau­van

12.07.2020 12:00
Tilaajille
Árpád Kovács sai kirjallisen huomautuksen - Piispa kehottaa pysymään pappislupauksessaan

Árpád Kovács sai kir­jal­li­sen huo­mau­tuk­sen - Piispa ke­hot­taa py­sy­mään pap­pis­lu­pauk­ses­saan

16.06.2020 16:47 15
Piispanistuin saatiin Ouluun 120 vuotta sitten kampanjan ja kansalliskokouksen avulla
Kolumni

Piis­pan­is­tuin saatiin Ouluun 120 vuotta sitten kam­pan­jan ja kan­sal­lis­ko­kouk­sen avulla

01.06.2020 12:00 3
Tilaajille
Vaalan seurakunta siirtyi Oulun hiippakuntaan – Vuodessa on noin kymmenet ristiäiset ja viidetkymmenet hautajaiset

Vaalan seu­ra­kun­ta siirtyi Oulun hiip­pa­kun­taan – Vuo­des­sa on noin kym­me­net ris­tiäi­set ja vii­det­kym­me­net hau­ta­jai­set

18.01.2020 16:23 5