Joukkoliikenne: Pro­fes­so­ri: Työ­eh­to­so­pi­mus­ta ei tar­vit­se so­vel­taa, jos kul­jet­ta­jat ovat yrit­tä­jän ase­mas­sa

Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Luonto: Kii­min­gis­tä löytyi täysin tun­te­ma­ton sie­ni­la­ji

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Oikeusasiamies
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kal­toin­koh­te­lu pitää saada lop­pu­maan, vam­mais­pal­ve­luis­sa on oltava riit­tä­vä hen­ki­lös­tö­mää­rä

01.04.2023 05:30
Tilaajille
Eduskunnan oikeusasiamiehelle tehty useita kanteluita Helsingin poliisin toiminnasta Erdogan-mielenilmauksissa

Edus­kun­nan oi­keus­asia­mie­hel­le tehty useita kan­te­lui­ta Hel­sin­gin po­lii­sin toi­min­nas­ta Er­do­gan-mie­le­nil­mauk­sis­sa

29.03.2023 14:15 4
Eduskunnan oikeusasiamiehelle on tullut kaksi kantelua poliisin kuvauskiellosta Aalistunturilla – oikeusasiamies ei toistaiseksi tutki asiaa

Edus­kun­nan oi­keus­asia­mie­hel­le on tullut kaksi kan­te­lua po­lii­sin ku­vaus­kiel­los­ta Aa­lis­tun­tu­ril­la – oi­keu­sa­sia­mies ei tois­tai­sek­si tutki asiaa

28.02.2023 16:42 3
Pohjoisen syyttäjät ovat purkaneet vanhoja rästejä urakalla, pahimmat rästit Oulussa – Syyttäjät uupuvat, oikeusasiamies huolissaan esitutkintojen kestosta

Poh­joi­sen syyt­tä­jät ovat pur­ka­neet vanhoja rästejä ura­kal­la, pa­him­mat rästit Oulussa – Syyt­tä­jät uu­pu­vat, oi­keus­asia­mies huo­lis­saan esi­tut­kin­to­jen kes­tos­ta

30.10.2022 08:00 2
Tilaajille
Poliisihallitus kumosi oikeusasiamiehen moittiman ohjauskirjeen – linjaus saattoi vaarantaa hoidon tarpeessa olevien ja sivullisten henkilöiden terveyttä

Po­lii­si­hal­li­tus kumosi oi­keus­asia­mie­hen moit­ti­man oh­jaus­kir­jeen – linjaus saat­toi ­vaa­ran­taa hoidon tar­pees­sa olevien ja si­vul­lis­ten hen­ki­löi­den ter­veyt­tä

22.07.2022 15:25 2
Oikeusasiamies: Oulun koronaeristystoimet olivat lainvastaisia – Ylilääkäri: ”Tietysti kaupunki tarkastelee toimintaansa”

Oi­keu­sa­sia­mies: Oulun ko­ro­na­eris­tys­toi­met olivat lain­vas­tai­sia – Yli­lää­kä­ri: ”Tie­tys­ti kau­pun­ki tar­kas­te­lee toi­min­taan­sa”

15.01.2022 06:02 25
Tilaajille
Oikeusasiamies antoi kovaa sapiskaa THL:lle – moitteet otettava onkeen
Pääkirjoitus

Oi­keus­asia­mies antoi kovaa sa­pis­kaa THL:lle – moit­teet otet­ta­va onkeen

26.07.2021 20:00 8
Tilaajille
Tehy: TAYS määräsi koronalle altistuneet hoitajat ja lääkärit töihin, asiasta kanneltu oikeusasiamiehelle

Tehy: TAYS määräsi ko­ro­nal­le al­tis­tu­neet hoi­ta­jat ja lää­kä­rit töihin, asiasta kan­nel­tu oi­keus­asia­mie­hel­le

07.12.2020 18:13 8
Oulun kaupunki ei antanut avustajahakemuksiin valituskelpoista hallintopäätöstä – apulaisoikeusasiamies pitää kaupungin menettelyä laittomana ja moitittavana

Oulun kau­pun­ki ei antanut avus­ta­ja­ha­ke­muk­siin va­li­tus­kel­pois­ta hal­lin­to­pää­tös­tä – apu­lais­oi­keus­asia­mies pitää kau­pun­gin me­net­te­lyä lait­to­ma­na ja moi­tit­ta­va­na

06.10.2020 14:09 11
Tilaajille
Oikeusasiamies puuttui Limingan koulukodin toimintaan – Nuorten keskuudessa kiristämistä, hyväksikäyttöä, kiusaamista ja aseistettua varustautumista

Oi­keus­asia­mies puuttui Li­min­gan kou­lu­ko­din toi­min­taan – Nuorten kes­kuu­des­sa ki­ris­tä­mis­tä, hy­väk­si­käyt­töä, kiu­saa­mis­ta ja aseis­tet­tua va­rus­tau­tu­mis­ta

01.07.2020 14:53 14
Tilaajille
Yle: Korkeakoulujen pääsykokeista koronakeväänä kanneltu eduskunnan oikeusasiamiehelle poikkeuksellisen paljon

Yle: Kor­kea­kou­lu­jen pää­sy­ko­keis­ta ko­ro­na­ke­vää­nä kan­nel­tu edus­kun­nan oi­keus­asia­mie­hel­le poik­keuk­sel­li­sen paljon

27.06.2020 11:12 1
Rajavartiolaitos antoi selvityksen – Perusoikeuksien toteutuminen sisärajavalvonnassa on otettu huomioon ja virheistä otetaan opiksi

Ra­ja­var­tio­lai­tos antoi sel­vi­tyk­sen – Pe­rusoi­keuk­sien to­teu­tu­mi­nen si­sä­ra­ja­val­von­nas­sa on otettu huo­mioon ja vir­heis­tä otetaan opiksi

10.06.2020 18:49 1
Tilaajille