Pääkirjoitus: Opis­ke­li­joi­den pro­tes­tit ker­to­vat pe­rus­tel­luis­ta huo­lis­ta

Kalevan kysely: Ar­ve­lut­ta­vat­ko Oulun Ki­vi­sy­dä­men py­sä­köin­ti­jär­jes­tel­män muu­tok­set?

Matkailu: Täl­lais­ta on Lapin mat­kai­luy­ri­tyk­sis­sä, joista työn­te­ki­jät puhuvat lähes pel­käs­tään hyvää

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Myllytulli
Kalevan pikakysely: Tätä kaikkea lukijat haluavat Oulun vankila-alueelle tulevaisuudessa – yksi toive nousi ylitse muiden

Kalevan pi­ka­ky­se­ly: Tätä kaikkea lukijat ha­lua­vat Oulun van­ki­la-alueel­le tu­le­vai­suu­des­sa – yksi toive nousi ylitse muiden

28.08.2023 17:00 28
Tilaajille
Vastaa kyselyyn: Mitä uutta toimintaa haluaisit vankilan tiloihin Oulun Myllytulliin? Sopiiko paikka uudelle asuntorakentamiselle?

Vastaa ky­se­lyyn: Mitä uutta toi­min­taa ha­luai­sit van­ki­lan ti­loi­hin Oulun Myl­ly­tul­liin? Sopiiko paikka uudelle asun­to­ra­ken­ta­mi­sel­le?

25.08.2023 11:13 19
Oulun Myllytullin vankilan myyntiä valmistellaan – alueelle suunnitteilla myös uusia asuntoja

Oulun Myl­ly­tul­lin van­ki­lan myyntiä val­mis­tel­laan – alueel­le suun­nit­teil­la myös uusia asun­to­ja

24.08.2023 12:35 36
Tietomaan rakennustyöt alkavat purku- ja maansiirtotöillä

Tie­to­maan ra­ken­nus­työt alkavat purku- ja maan­siir­to­töil­lä

17.08.2023 10:27 6
Arkkitehtuurikilpailun voittajatyöstä Loggia tehdään Myllytulliin uusi Oulun museo- ja tiedekeskus Luuppi

Ark­ki­teh­tuu­ri­kil­pai­lun voit­ta­ja­työs­tä Loggia tehdään Myl­ly­tul­liin uusi Oulun museo- ja tie­de­kes­kus Luuppi

12.01.2023 17:47 13
Tilaajille
Oulun Energian tulevat uudet toimititilat tehdään täsmälleen vanhaan paikkaan Myllytulliin puretun tilalle

Oulun Ener­gian tulevat uudet toi­mi­ti­ti­lat tehdään täs­mäl­leen vanhaan paik­kaan Myl­ly­tul­liin puretun tilalle

04.01.2023 14:31 26
Tilaajille
Oululainen Pinja Vähäkangas on tehnyt alle 30 neliön asunnostaan kaksion oloisen retrokodin tilaa säästävillä ratkaisuilla

Ou­lu­lai­nen Pinja Vä­hä­kan­gas on tehnyt alle 30 neliön asun­nos­taan kaksion oloisen ret­ro­ko­din tilaa sääs­tä­vil­lä rat­kai­suil­la

01.10.2022 05:00 6
Tilaajille
Oulun Myllytulliin etsitään asukasyhteisöä rakennuttamaan pienkerrostaloa

Oulun Myl­ly­tul­liin et­si­tään asu­kas­yh­tei­söä ra­ken­nut­ta­maan pien­ker­ros­ta­loa

05.08.2022 13:44 2
"Mistä Oulun yliopiston keskustakampukselle nyt löydetään paikka?" ihmettelee toimittaja Antti Ervasti, ja vastaa samantien, että hyviä paikkoja löytyy vaikka kuinka monta

"Mistä Oulun yli­opis­ton kes­kus­ta­kam­puk­sel­le nyt löy­de­tään paik­ka?" ih­met­te­lee toi­mit­ta­ja Antti Er­vas­ti, ja vastaa sa­man­tien, että hyviä paik­ko­ja löytyy vaikka kuinka monta

18.04.2022 06:00 270
Tilaajille
Myllytullista tulee haettavaksi ryhmärakennuttamiseen tarkoitettu tontti, johon voi tehdä persoonallisen kaupunkipientalon

Myl­ly­tul­lis­ta tulee haet­ta­vak­si ryh­mä­ra­ken­nut­ta­mi­seen tar­koi­tet­tu tontti, johon voi tehdä per­soo­nal­li­sen kau­pun­ki­pien­ta­lon

22.03.2022 06:00 14
Tilaajille
Poliisi tutkii K-marketissa tehtyä törkeää ryöstöä Myllytullissa

Poliisi tutkii K-mar­ke­tis­sa tehtyä törkeää ryöstöä Myl­ly­tul­lis­sa

26.07.2021 06:17 2
Myllytullissa aletaan järjestää viikoittaista puistokirppistä – "Kaupunki tarvitsee isolle keskeiselle alueelle järjestettävän ilmaisen kirppistapahtuman."

Myl­ly­tul­lis­sa aletaan jär­jes­tää vii­koit­tais­ta puis­to­kirp­pis­tä – "Kau­pun­ki tar­vit­see isolle kes­kei­sel­le alueel­le jär­jes­tet­tä­vän il­mai­sen kirp­pis­ta­pah­tu­man."

23.07.2021 16:08 15
Tilaajille
Terveydeksi, kansalaiset! – Myllytullin kaupunginosassa Oulun prunnihuoneella nautittiin aikoinaan lähdevettä, jonka uskottiin parantavan lukuisia kansansairauksia reumatismista vatsavaivoihin

Ter­vey­dek­si, kan­sa­lai­set! – Myl­ly­tul­lin kau­pun­gin­osas­sa Oulun prun­ni­huo­neel­la nau­tit­tiin ai­koi­naan läh­de­vet­tä, jonka us­kot­tiin pa­ran­ta­van lu­kui­sia kan­san­sai­rauk­sia reu­ma­tis­mis­ta vat­sa­vai­voi­hin

16.02.2021 18:28
Tilaajille
Kenttätiellä ovi on auki joulunakin – Antti, 29, viettää joulun palvelukeskuksessa: "Olen täällä juuri siksi että minulla on toivoa"

Kent­tä­tiel­lä ovi on auki jou­lu­na­kin – Antti, 29, viettää joulun pal­ve­lu­kes­kuk­ses­sa: "Olen täällä juuri siksi että minulla on toivoa"

24.12.2020 06:04 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Myl­ly­tul­liin elävä kult­tuu­ri­kes­kus – monet Oulun his­to­rias­ta ker­to­vat ra­ken­nuk­set si­jait­se­vat tällä vyö­hyk­keel­lä

21.12.2020 06:00
Tilaajille
Anu Sandelin kulki tien Karjalan evakosta Ouluun Dammisaaren emännäksi – tehtaanjohtajan miniän ei odotettu tekevän töitä tai kitkevän kukkapenkkejä, mutta hän päätti toisin

Anu San­de­lin kulki tien Kar­ja­lan eva­kos­ta Ouluun Dam­mi­saa­ren emän­näk­si – teh­taan­joh­ta­jan miniän ei odo­tet­tu tekevän töitä tai kit­ke­vän kuk­ka­penk­ke­jä, mutta hän päätti toisin

15.08.2020 17:00
Tilaajille
Valjastehtaan paksut tiiliseinät luovat tunnelmaa loft-kolmioon Myllytullissa: lähes nelimetrinen kerroskorkeus, näkyviin jäävät välipohjapalkistot sekä suuret ruutuikkunat tuovat asuntoarkkitehtuuriin historian havinaa

Val­jas­teh­taan paksut tii­li­sei­nät luovat tun­nel­maa loft-kol­mioon Myl­ly­tul­lis­sa: lähes ne­li­met­ri­nen ker­ros­kor­keus, nä­ky­viin jäävät vä­li­poh­ja­pal­kis­tot sekä suuret ruu­tu­ik­ku­nat tuovat asun­to­ark­ki­teh­tuu­riin his­to­rian havinaa

01.06.2020 07:00
Tilaajille