Kolumni: Itämeri on Suomen elä­män­lan­ka, jonka häi­riöi­hin on nyt vii­sas­ta va­rau­tua

Hirvikolarit : Kimmo Hyyppä törmäsi sadan ki­lo­met­rin tun­ti­vauh­dil­la hir­veen, jota hän ei nähnyt missään vai­hees­sa

Myllytulli
Oululainen Pinja Vähäkangas on tehnyt alle 30 neliön asunnostaan kaksion oloisen retrokodin tilaa säästävillä ratkaisuilla

Ou­lu­lai­nen Pinja Vä­hä­kan­gas on tehnyt alle 30 neliön asun­nos­taan kaksion oloisen ret­ro­ko­din tilaa sääs­tä­vil­lä rat­kai­suil­la

01.10.2022 05:00 5
Tilaajille
Oulun Myllytulliin etsitään asukasyhteisöä rakennuttamaan pienkerrostaloa

Oulun Myl­ly­tul­liin et­si­tään asu­kas­yh­tei­söä ra­ken­nut­ta­maan pien­ker­ros­ta­loa

05.08.2022 13:44 2
"Mistä Oulun yliopiston keskustakampukselle nyt löydetään paikka?" ihmettelee toimittaja Antti Ervasti, ja vastaa samantien, että hyviä paikkoja löytyy vaikka kuinka monta

"Mistä Oulun yli­opis­ton kes­kus­ta­kam­puk­sel­le nyt löy­de­tään paik­ka?" ih­met­te­lee toi­mit­ta­ja Antti Er­vas­ti, ja vastaa sa­man­tien, että hyviä paik­ko­ja löytyy vaikka kuinka monta

18.04.2022 06:00 269
Tilaajille
Myllytullista tulee haettavaksi ryhmärakennuttamiseen tarkoitettu tontti, johon voi tehdä persoonallisen kaupunkipientalon

Myl­ly­tul­lis­ta tulee haet­ta­vak­si ryh­mä­ra­ken­nut­ta­mi­seen tar­koi­tet­tu tontti, johon voi tehdä per­soo­nal­li­sen kau­pun­ki­pien­ta­lon

22.03.2022 06:00 14
Tilaajille
Poliisi tutkii K-marketissa tehtyä törkeää ryöstöä Myllytullissa

Poliisi tutkii K-mar­ke­tis­sa tehtyä törkeää ryöstöä Myl­ly­tul­lis­sa

26.07.2021 06:17 2
Myllytullissa aletaan järjestää viikoittaista puistokirppistä – "Kaupunki tarvitsee isolle keskeiselle alueelle järjestettävän ilmaisen kirppistapahtuman."

Myl­ly­tul­lis­sa aletaan jär­jes­tää vii­koit­tais­ta puis­to­kirp­pis­tä – "Kau­pun­ki tar­vit­see isolle kes­kei­sel­le alueel­le jär­jes­tet­tä­vän il­mai­sen kirp­pis­ta­pah­tu­man."

23.07.2021 16:08 15
Tilaajille
Terveydeksi, kansalaiset! – Myllytullin kaupunginosassa Oulun prunnihuoneella nautittiin aikoinaan lähdevettä, jonka uskottiin parantavan lukuisia kansansairauksia reumatismista vatsavaivoihin

Ter­vey­dek­si, kan­sa­lai­set! – Myl­ly­tul­lin kau­pun­gin­osas­sa Oulun prun­ni­huo­neel­la nau­tit­tiin ai­koi­naan läh­de­vet­tä, jonka us­kot­tiin pa­ran­ta­van lu­kui­sia kan­san­sai­rauk­sia reu­ma­tis­mis­ta vat­sa­vai­voi­hin

16.02.2021 18:28
Tilaajille
Kenttätiellä ovi on auki joulunakin – Antti, 29, viettää joulun palvelukeskuksessa: "Olen täällä juuri siksi että minulla on toivoa"

Kent­tä­tiel­lä ovi on auki jou­lu­na­kin – Antti, 29, viettää joulun pal­ve­lu­kes­kuk­ses­sa: "Olen täällä juuri siksi että minulla on toivoa"

24.12.2020 06:04 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Myl­ly­tul­liin elävä kult­tuu­ri­kes­kus – monet Oulun his­to­rias­ta ker­to­vat ra­ken­nuk­set si­jait­se­vat tällä vyö­hyk­keel­lä

21.12.2020 06:00
Tilaajille
Anu Sandelin kulki tien Karjalan evakosta Ouluun Dammisaaren emännäksi – tehtaanjohtajan miniän ei odotettu tekevän töitä tai kitkevän kukkapenkkejä, mutta hän päätti toisin

Anu San­de­lin kulki tien Kar­ja­lan eva­kos­ta Ouluun Dam­mi­saa­ren emän­näk­si – teh­taan­joh­ta­jan miniän ei odo­tet­tu tekevän töitä tai kit­ke­vän kuk­ka­penk­ke­jä, mutta hän päätti toisin

15.08.2020 17:00
Tilaajille
Valjastehtaan paksut tiiliseinät luovat tunnelmaa loft-kolmioon Myllytullissa: lähes nelimetrinen kerroskorkeus, näkyviin jäävät välipohjapalkistot sekä suuret ruutuikkunat tuovat asuntoarkkitehtuuriin historian havinaa

Val­jas­teh­taan paksut tii­li­sei­nät luovat tun­nel­maa loft-kol­mioon Myl­ly­tul­lis­sa: lähes ne­li­met­ri­nen ker­ros­kor­keus, nä­ky­viin jäävät vä­li­poh­ja­pal­kis­tot sekä suuret ruu­tu­ik­ku­nat tuovat asun­to­ark­ki­teh­tuu­riin his­to­rian havinaa

01.06.2020 07:00
Tilaajille