Kirkko: Oulun tuo­mio­ro­vas­ti Satu Saa­ri­nen: Samaa su­ku­puol­ta olevien vih­ki­mi­sen aika on nyt

Vanhat kuvat: Nuo­ri­so­muo­ti innosti 2010-lu­vun Oulussa

Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Lapsettomuus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ilman toi­men­pi­tei­tä Oulua odottaa näi­vet­ty­mi­nen – kes­kei­sin merkki hä­lyt­tä­väs­tä ke­hi­tyk­ses­tä on laskeva trendi alle kou­lu­ikäi­sis­sä sekä pe­rus­kou­lu­ikäi­sis­sä lap­sis­sa

13.06.2023 05:30 3
Tilaajille
Oululaislaboratorion seinään on puhkaistu luukku, koska lapsettomuuden hoito on sekuntipeliä – OYSissa sitä tekee joukko alan huippuosaajia, mutta hekään eivät pysty ihmeisiin

Ou­lu­lais­la­bo­ra­to­rion seinään on puh­kais­tu luukku, koska lap­set­to­muu­den hoito on se­kun­ti­pe­liä – OYSissa sitä tekee joukko alan huip­puo­saa­jia, mutta hekään eivät pysty ih­mei­siin

13.05.2023 07:00 2
Tilaajille
Oululaislääkäri Anna Terho teki mullistavan havainnon lapsettomuushoidoista syntyneiden poikien terveydestä: Riski pakastuksesta ilmenee teini-iässä

Ou­lu­lais­lää­kä­ri Anna Terho teki mul­lis­ta­van ha­vain­non lap­set­to­muus­hoi­dois­ta syn­ty­nei­den poikien ter­vey­des­tä: Riski pa­kas­tuk­ses­ta ilmenee tei­ni-iäs­sä

27.04.2023 05:00 27
Tilaajille
Lääkärit suostuivat tutkimaan sodankyläläisen Inga Kavakan kunnolla vasta 13 vuoden kärsimyksen jälkeen — tähystyksen aikana jopa epäuskoinen kirurgi hätkähti näkemästään

Lää­kä­rit suos­tui­vat tut­ki­maan so­dan­ky­lä­läi­sen Inga Kavakan kun­nol­la vasta 13 vuoden kär­si­myk­sen jälkeen — tä­hys­tyk­sen aikana jopa epä­us­koi­nen kirurgi hät­käh­ti nä­ke­mäs­tään

19.03.2023 19:30 11
Tilaajille
Kirja-arvio: Annamari Marttisen kahdennessatoista romaanissa lapsettomuuden kipu erottaa

Kir­ja-ar­vio: An­na­ma­ri Mart­ti­sen kah­den­nes­sa­tois­ta ro­maa­nis­sa lap­set­to­muu­den kipu erottaa

26.02.2023 15:30
Tilaajille
Tahaton lapsettomuus koskee erityisesti kouluttamattomia kaupunkilaismiehiä – Osasyynä tähän on tyttöjen ja poikien koulutuspolkujen eriytyminen
Kolumni

Tahaton lap­set­to­muus koskee eri­tyi­ses­ti kou­lut­ta­mat­to­mia kau­pun­ki­lais­mie­hiä – Osa­syy­nä tähän on tyt­tö­jen ja poikien kou­lu­tus­pol­ku­jen eriy­ty­mi­nen

12.11.2022 18:00 12
Tilaajille
”Toisten raskausuutiset ja tyttölupaukset satuttavat” – Sanni Wallin kokee sylinsä olevan yhä tyhjä, vaikka hänellä on kolme toivottua poikaa

”Tois­ten ras­kaus­uu­ti­set ja tyt­tö­lu­pauk­set sa­tut­ta­vat” – Sanni Wallin kokee sylinsä olevan yhä tyhjä, vaikka hänellä on kolme toi­vot­tua poikaa

03.10.2022 06:30 8
Tilaajille
Lestadiolaisperheiden lapsiluku pienenee, mutta se voi tapahtua monesta syystä – Suomen rauhanyhdistysten keskusyhdistys ei ole lieventänyt kantaansa ehkäisyyn

Les­ta­dio­lais­per­hei­den lap­si­lu­ku pie­ne­nee, mutta se voi ta­pah­tua monesta syystä – Suomen rau­han­yh­dis­tys­ten kes­kus­yh­dis­tys ei ole lie­ven­tä­nyt kan­taan­sa eh­käi­syyn

02.07.2022 20:00 13
Tilaajille
Yhä useampi meistä jää yksin, eivätkä syyt ole aina yksilössä
Kolumni

Yhä useampi meistä jää yksin, eivätkä syyt ole aina yk­si­lös­sä

13.11.2021 16:00 10
Tilaajille
Hedelmättömyys voi johtua myös sukusolujen tasolla tapahtuvasta parinvalinnasta – Akatemiatutkija: Hedelmättömyyden laajempi määritelmä auttaisi lapsettomuushoitojen räätälöinnissä

He­del­mät­tö­myys voi johtua myös su­ku­so­lu­jen tasolla ta­pah­tu­vas­ta pa­rin­va­lin­nas­ta – Aka­te­mia­tut­ki­ja: He­del­mät­tö­myy­den laa­jem­pi mää­ri­tel­mä aut­tai­si lap­set­to­muus­hoi­to­jen rää­tä­löin­nis­sä

07.10.2021 21:44 3
Tilaajille
Pyry Young halusi tietää ennalta mahdollisuutensa tulla isäksi, jos sopiva kumppani löytyy – Tutkimustulos musersi, mutta päivittäin otettava lääke antaa toivoa

Pyry Young halusi tietää ennalta mah­dol­li­suu­ten­sa tulla isäksi, jos sopiva kump­pa­ni löytyy – Tut­ki­mus­tu­los mu­ser­si, mutta päi­vit­täin otet­ta­va lääke antaa toivoa

07.06.2021 06:30
Tilaajille
Äitienpäivää edeltävänä päivänä vietetään Lapsettomien lauantaita – Lapsettomuus koskettaa joka kuudetta paria

Äi­tien­päi­vää edel­tä­vä­nä päivänä vie­te­tään Lap­set­to­mien lauan­tai­ta – Lap­set­to­muus kos­ket­taa joka kuu­det­ta paria

05.05.2021 16:44
Tilaajille
Perheen perustaminen on tunneasia, eikä sitä pitäisi ratkoa vain järkisyillä
Kolumni

Perheen pe­rus­ta­mi­nen on tun­nea­sia, eikä sitä pitäisi ratkoa vain jär­ki­syil­lä

13.03.2021 16:00 5
Tilaajille
Ystävä haluaa synnyttää lappilaisparille lapsen – sijaissynnytys on Suomessa laiton

Ystävä haluaa syn­nyt­tää lap­pi­lais­pa­ril­le lapsen – si­jais­syn­ny­tys on Suo­mes­sa laiton

03.01.2021 14:06 7
Tilaajille
Piia ja Johanna saivat vaihdevuodet jo kolmekymppisinä, ja se oli lapsettomuustuomio – "Mietin olenko nainen ollenkaan"

Piia ja Johanna saivat vaih­de­vuo­det jo kol­me­kymp­pi­si­nä, ja se oli lap­set­to­muus­tuo­mio – "Mietin olenko nainen ol­len­kaan"

28.12.2020 08:00
Tilaajille
OYSin sukusolupankki auttaa tekemään vauvahaaveista totta lahjoitetuilla sukusoluilla – Kaksi vuotta sinkkuna ollut Mirva, 37, päätti lopulta uskaltaa tavoitella äitiyttä

OYSin su­ku­so­lu­pank­ki auttaa te­ke­mään vau­va­haa­veis­ta totta lah­joi­te­tuil­la su­ku­so­luil­la – Kaksi vuotta sink­ku­na ollut Mirva, 37, päätti lopulta us­kal­taa ta­voi­tel­la äi­tiyt­tä

07.11.2020 11:00
Tilaajille