Kirja-arviot
Kuukausi
Arvio: Ildefonso Falcones tarkastelee laajassa ja monitasoisessa romaanissaan työläisten taistelua 1900-luvun alun Espanjassa

Arvio: Il­de­fon­so Fal­co­nes tar­kas­te­lee laa­jas­sa ja mo­ni­ta­soi­ses­sa ro­maa­nis­saan työ­läis­ten tais­te­lua 1900-lu­vun alun Es­pan­jas­sa

18.04.2021 17:00
Tilaajille
Arvio: Elämäkerta esittelee kapinallisen ja seikkailunhaluisen mutta myös murtuneen ja ystäviinsä pettyneen Elin Danielson-Gambogin

Arvio: Elä­mä­ker­ta esit­te­lee ka­pi­nal­li­sen ja seik­kai­lun­ha­lui­sen mutta myös mur­tu­neen ja ys­tä­viin­sä pet­ty­neen Elin Da­niel­son-Gam­bo­gin

14.04.2021 09:00
Tilaajille
Arvio: Hanna Haurun uutuus on herkkä, elegantti ja surumielinen kertomus yksinäisen kirjailijan viimeisen teoksen syntyvaiheista

Arvio: Hanna Haurun uutuus on herkkä, ele­gant­ti ja su­ru­mie­li­nen ker­to­mus yk­si­näi­sen kir­jai­li­jan vii­mei­sen teoksen syn­ty­vai­heis­ta

11.04.2021 17:00
Tilaajille
Arvio: Kuoleman yhtäaikainen luonnollisuus ja käsittämättömyys kohtaavat Ljudmila Ulitskajan tarinoissa yllätyksellisesti

Arvio: Kuo­le­man yh­tä­ai­kai­nen luon­nol­li­suus ja kä­sit­tä­mät­tö­myys koh­taa­vat Ljud­mi­la Ulits­ka­jan ta­ri­nois­sa yl­lä­tyk­sel­li­ses­ti

04.04.2021 19:00 1
Tilaajille
Arvio: Sari Pöyliö jatkaa hurtin huumorin ja vauhdikkaiden juonenkäänteiden tiellä

Arvio: Sari Pöyliö jatkaa hurtin huu­mo­rin ja vauh­dik­kai­den juo­nen­kään­tei­den tiellä

28.03.2021 17:00
Tilaajille
Vanhemmat
Arvio: Esikoiskirjailijan päähenkilönä on aikansa radikaali nainen – Jenny ei epäröi tarttua vähempiosaisten huonoon kohteluun ja työläisten huonoihin asunto-oloihin

Arvio: Esi­kois­kir­jai­li­jan pää­hen­ki­lö­nä on aikansa ra­di­kaa­li nainen – Jenny ei epäröi tarttua vä­hem­pi­osais­ten huonoon koh­te­luun ja työ­läis­ten huo­noi­hin asun­to-oloi­hin

21.03.2021 18:00
Tilaajille
Arvio: Niillas Holmbergin esikoisromaani vavahduttaa kypsyydellään – Halla Helle imaisee suoraan kollektiivisen piilotajunnan syövereihin

Arvio: Niillas Holm­ber­gin esi­kois­ro­maa­ni va­vah­dut­taa kyp­syy­del­lään – Halla Helle imaisee suoraan kol­lek­tii­vi­sen pii­lo­ta­jun­nan syö­ve­rei­hin

15.03.2021 09:00
Tilaajille
Arvio: Vahva symboliikka kannattelee tarinaa hailuotolaisen Liisa Louhelan Kainuuseen sijoittuvassa esikoisteoksessa

Arvio: Vahva sym­bo­liik­ka kan­nat­te­lee tarinaa hai­luo­to­lai­sen Liisa Lou­he­lan Kai­nuu­seen si­joit­tu­vas­sa esi­kois­teok­ses­sa

14.03.2021 18:00 1
Tilaajille
Arvio: Miten on mahdollista, että lempeästä setämiehestä tulee lapsenraiskaaja – Röyhkän ja Aunolan yhteisen esikoisdekkarin henkilökuvaus ansaitsee erityiset propsit

Arvio: Miten on mah­dol­lis­ta, että lem­peäs­tä se­tä­mie­hes­tä tulee lap­sen­rais­kaa­ja – Röyhkän ja Aunolan yh­tei­sen esi­kois­dek­ka­rin hen­ki­lö­ku­vaus an­sait­see eri­tyi­set propsit

13.03.2021 19:00
Tilaajille
Kirja-arvio: Linda Boström Knausgårdin kyky luopua kontrollista on osa hänen kirjoittamisensa vaivattomuutta: ex-mies ei nouse romaanin pahikseksi

Kir­ja-ar­vio: Linda Boström Knausgår­din kyky luopua kont­rol­lis­ta on osa hänen kir­joit­ta­mi­sen­sa vai­vat­to­muut­ta: ex-mies ei nouse ro­maa­nin pa­hik­sek­si

07.03.2021 17:00
Tilaajille
Arvio: Kuuttakymppiä lähentelevä, harvahapsinen, pallomahainen ja tikkujalkainen valtiotieteilijä – sellainen on Hanna Weseliuksen Egon

Arvio: Kuut­ta­kymp­piä lä­hen­te­le­vä, har­va­hap­si­nen, pal­lo­ma­hai­nen ja tik­ku­jal­kai­nen val­tio­tie­tei­li­jä – sel­lai­nen on Hanna We­se­liuk­sen Egon

28.02.2021 19:59
Tilaajille
Anna Jansson tarjoaa huipputyylikkään alkulaukauksen Kristoffer Bark -sarjalleen

Anna Jansson tarjoaa huip­pu­tyy­lik­kään al­ku­lau­kauk­sen Kris­tof­fer Bark -sar­jal­leen

21.02.2021 19:00
Tilaajille
Arvio: Sampo Terhon esikoisromaani on oivaltava ja ironinen ajankuvaus, jota rutikuiva fakta välillä kangistaa

Arvio: Sampo Terhon esi­kois­ro­maa­ni on oi­val­ta­va ja iro­ni­nen ajan­ku­vaus, jota ru­ti­kui­va fakta välillä kan­gis­taa

14.02.2021 17:00 1
Tilaajille
Sekuntien mittelö venyi ja venyi: kirjailija Jarmo Stoorin uskomaton kädenvääntöottelu Sofiassa taipui omaelämäkerralliseksi romaaniksi

Se­kun­tien mittelö venyi ja venyi: kir­jai­li­ja Jarmo Stoorin us­ko­ma­ton kä­den­vään­tö­ot­te­lu So­fias­sa taipui oma­elä­mä­ker­ral­li­sek­si ro­maa­nik­si

04.02.2021 18:00
Tilaajille
Arvio: Ranskalaiskirjailija paljastaa karusti, miten hän joutui vain 13-vuotiaana  seksuaalisen saalistajan hyväksikäyttämäksi

Arvio: Rans­ka­lais­kir­jai­li­ja pal­jas­taa ka­rus­ti, miten hän joutui vain 13-vuo­tiaa­na sek­suaa­li­sen saa­lis­ta­jan hy­väk­si­käyt­tä­mäk­si

03.02.2021 11:00
Tilaajille
Arvio: Kuutti Koski kuvaa 1700-luvulle sijoittuvassa historiallisessa romaanissaan tieteentekemisen iloja ja esteitä

Arvio: Kuutti Koski kuvaa 1700-lu­vul­le si­joit­tu­vas­sa his­to­rial­li­ses­sa ro­maa­nis­saan tie­teen­te­ke­mi­sen iloja ja esteitä

31.01.2021 17:00
Tilaajille
Arvio: Pekka Vaara kuvaa vienalaisten katkeraa historiaa Neuvosto-Venäjällä

Arvio: Pekka Vaara kuvaa vie­na­lais­ten kat­ke­raa his­to­riaa Neu­vos­to-Ve­nä­jäl­lä

24.01.2021 19:00 1
Tilaajille
Arvio: Haruki Murakamin romaanissa yö on kynnys tavanomaisen ja arvoituksellisen välillä

Arvio: Haruki Mu­ra­ka­min ro­maa­nis­sa yö on kynnys ta­van­omai­sen ja ar­voi­tuk­sel­li­sen välillä

17.01.2021 18:00
Tilaajille
Arvio: Ei kai kukaan voinut kantaa Razzlelle kaunaa – Ari Väntänen selvittää kirjassaan, miten Hanoi Rocksin rumpaliksi päätynyt Nicholas Dingley eli

Arvio: Ei kai kukaan voinut kantaa Razz­lel­le kaunaa – Ari Vän­tä­nen sel­vit­tää kir­jas­saan, miten Hanoi Rocksin rum­pa­lik­si pää­ty­nyt Ni­cho­las Dingley eli

11.01.2021 19:10
Tilaajille
Arvio: Barack Obamakin kääntää muistelijoille tyypilliseen tapaan asiat itselleen parhain päin, mutta kirjan sivuilta nousee esille myös vilpittömältä vaikuttava itsekritiikki

Arvio: Barack Oba­ma­kin kääntää muis­te­li­joil­le tyy­pil­li­seen tapaan asiat it­sel­leen parhain päin, mutta kirjan si­vuil­ta nousee esille myös vil­pit­tö­mäl­tä vai­kut­ta­va it­se­kri­tiik­ki

10.01.2021 15:00 2
Tilaajille