Hoitajalakko: Oulun kau­pun­gin maksama lak­ko­päi­vien "hou­ku­tin­ra­ha" suu­tut­taa hoi­ta­jia

Kaleva kysyi: Miksi val­mis­te­lus­sa on koko ajan niin kova kiire? – Hy­vin­voin­ti­alueen päät­tä­jät vas­taa­vat

Luitko jo tämän: Alasti makoilu vaatii 27 as­tet­ta, mutta kuinka alas kodin lämmön voi laskea? Ou­lu­lai­nen tutkija tietää, missä läm­pö­ti­las­sa ihminen pärjää

Koronavirusepidemia
Yrityksille maksettu yli 300 miljoonaa kustannustukea – kolmas hakukierros käynnistymässä

Yri­tyk­sil­le mak­set­tu yli 300 mil­joo­naa kus­tan­nus­tu­kea – kolmas ha­ku­kier­ros käyn­nis­ty­mäs­sä

13.04.2021 13:34 5
Pohjois-Suomen koronakamppailun etulinjassa toimiva naiskolmikko käy läpi epidemiavuotta – "Nyt juostaan kilpaa kuukausi sen suhteen, leviääkö tauti Etelä-Suomesta meille"

Poh­jois-Suo­men ko­ro­na­kamp­pai­lun etu­lin­jas­sa toimiva nais­kol­mik­ko käy läpi epi­de­mia­vuot­ta – "Nyt juos­taan kilpaa kuu­kau­si sen suh­teen, le­viää­kö tauti Ete­lä-Suo­mes­ta meille"

01.04.2021 06:00 18
Tilaajille
Koronaviruksen brittimuunnos saapui Länsi-Pohjaan – Muunnosta todettiin muualla asuvilta otetuissa näytteissä Torniossa

Ko­ro­na­vi­ruk­sen brit­ti­muun­nos saapui Län­si-Poh­jaan – Muun­nos­ta to­det­tiin muualla asu­vil­ta ote­tuis­sa näyt­teis­sä Tor­nios­sa

12.02.2021 11:48
Tilaajille
Onko rokote turvallinen? Miten se tehoaa? Pyysimme vastauksia lukijoiden kysymyksiin asiantuntijoilta, yksi heistä on THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek: "Toivon, että rokotuksilla pääsemme takaisin entiseen normaaliin tai ainakin lähelle sitä"

Onko rokote tur­val­li­nen? Miten se tehoaa? Pyy­sim­me vas­tauk­sia lu­ki­joi­den ky­sy­myk­siin asian­tun­ti­joil­ta, yksi heistä on THL:n yli­lää­kä­ri Hanna No­hy­nek: "Toi­von, että ro­ko­tuk­sil­la pää­sem­me ta­kai­sin en­ti­seen nor­maa­liin tai ainakin lähelle sitä"

25.01.2021 20:43 12
Tilaajille
Tarttuuko korona ladulla? Missä ovat Oulun tartunnat? Korona on osoittanut ihmisten janon tutkittuun tietoon, tämä kävi selkeästi ilmi, kun Kaleva pyysi lukijoilta kysymyksiä viruksesta

Tart­tuu­ko korona la­dul­la? Missä ovat Oulun tar­tun­nat? Korona on osoit­ta­nut ih­mis­ten janon tut­kit­tuun tie­toon, tämä kävi sel­keäs­ti ilmi, kun Kaleva pyysi lu­ki­joil­ta ky­sy­myk­siä vi­ruk­ses­ta

24.01.2021 17:00 24
Tilaajille
Koronarokotukset alkoivat Oulussa – Teho-osaston sairaanhoitaja Päivi Niemi sai koronarokotteen ensimmäisten joukossa

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set al­koi­vat Oulussa – Te­ho-osas­ton sai­raan­hoi­ta­ja Päivi Niemi sai ko­ro­na­ro­kot­teen en­sim­mäis­ten jou­kos­sa

28.12.2020 17:34 6
Tilaajille
Joulu on käytännössä peruttu kovien koettelemusten Britanniassa
Pääkirjoitus

Joulu on käy­tän­nös­sä peruttu kovien koet­te­le­mus­ten Bri­tan­nias­sa

22.12.2020 20:00 1
Tilaajille
Oikeus musiikkiin -somekampanja vaatii tukea tapahtuma-alalle ja oikeudenmukaisemmin kohdistettuja rajoitustoimia – Bättre Folkin Aki Roukala: "Tapahtumissa on huolehdittu turvaväleistä, maskeista ja hygieniasta, ja kuitenkin niiden toteuttaminen estetään"

Oikeus mu­siik­kiin -so­me­kam­pan­ja vaatii tukea ta­pah­tu­ma-alal­le ja oi­keu­den­mu­kai­sem­min koh­dis­tet­tu­ja ra­joi­tus­toi­mia – Bättre Folkin Aki Rou­ka­la: "Ta­pah­tu­mis­sa on huo­leh­dit­tu tur­va­vä­leis­tä, mas­keis­ta ja hy­gie­nias­ta, ja kui­ten­kin niiden to­teut­ta­mi­nen es­te­tään"

22.12.2020 21:22 3
Tilaajille
Ruotsi hätää kärsimässä, suositusten sijaan joudutaan turvautumaan poikkeuksellisiin kieltoihin
Pääkirjoitus

Ruotsi hätää kär­si­mäs­sä, suo­si­tus­ten sijaan jou­du­taan tur­vau­tu­maan poik­keuk­sel­li­siin kiel­toi­hin

17.11.2020 20:00 3
Tilaajille
Rokote valmistuu, pandemian loppu häämöttää – kansalaisten on rokotteen ottoa pohtiessaan syytä kuulla oikeita asiantuntijoita, ei nettipalstojen kansanvalistajia
Pääkirjoitus

Rokote val­mis­tuu, pan­de­mian loppu hää­möt­tää – kan­sa­lais­ten on ro­kot­teen ottoa poh­ties­saan syytä kuulla oikeita asian­tun­ti­joi­ta, ei net­ti­pals­to­jen kan­san­va­lis­ta­jia

11.11.2020 20:00 2
Tilaajille
Kysyimme: Miten kaupoissa hillitään jouluruuhkia – pitenevätkö aukiolot, rajoitetaanko asiakasmäärää?

Ky­syim­me: Miten kau­pois­sa hil­li­tään jou­lu­ruuh­kia – pi­te­ne­vät­kö au­kio­lot, ra­joi­te­taan­ko asia­kas­mää­rää?

08.11.2020 19:00
Tilaajille
Oulun koronatilannetta arvioidaan taas tiistaina – "Suuri osa kiihtymisvaiheen hallintaan tarkoitetuista rajoituksista on Oulussa jo voimassa"

Oulun ko­ro­na­ti­lan­net­ta ar­vioi­daan taas tiis­tai­na – "Suuri osa kiih­ty­mis­vai­heen hal­lin­taan tar­koi­te­tuis­ta ra­joi­tuk­sis­ta on Oulussa jo voi­mas­sa"

02.11.2020 18:57 3
Tilaajille
Ongelmat peruttujen matkojen takaisinmaksussa ovat hellittämään päin – osa matkalle aikoneista on joutunut odottamaan rahojaan kohtuuttoman kauan

On­gel­mat pe­rut­tu­jen mat­ko­jen ta­kai­sin­mak­sus­sa ovat hel­lit­tä­mään päin – osa mat­kal­le ai­ko­neis­ta on jou­tu­nut odot­ta­maan ra­ho­jaan koh­tuut­to­man kauan

26.10.2020 07:01 1
Tilaajille
Henkikulta on lopulta tärkeämpi kuin äskettäin nähty ja koettu arvoton maskigate
Kolumni

Hen­ki­kul­ta on lopulta tär­keäm­pi kuin äs­ket­täin nähty ja koettu arvoton mas­ki­ga­te

20.10.2020 20:00 5
Tilaajille