Eläimet: Ou­lu­lai­nen per­heen­äi­ti tilasi netistä munia, ja nyt oma­ko­ti­alueel­la ku­jer­taa lähes 60 vii­riäis­tä

Työmaa: Ra­ken­nus­työt koet­te­le­vat Nal­li­ka­rin idylliä tänä kesänä

Urheilu: Oliko Oulun kes­kus­ken­tän alla sa­lai­nen be­to­ni­le­vy, josta Lipon pe­laa­jat saivat etua?

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Kainuun sote
Kainuussa otettiin äärimmäiset keinot käyttöön rokotekattavuuden nostossa: Jaossa ilmaisia ämpäreitä

Kai­nuus­sa otet­tiin ää­rim­mäi­set keinot käyt­töön ro­ko­te­kat­ta­vuu­den nos­tos­sa: Jaossa il­mai­sia äm­pä­rei­tä

01.10.2021 17:10 7
Kainuussa todettu uusia koronatartuntoja 16 marjanpoimijalla –  useita korona-altistumisia kouluissa

Kai­nuus­sa todettu uusia ko­ro­na­tar­tun­to­ja 16 mar­jan­poi­mi­jal­la – useita ko­ro­na-al­tis­tu­mi­sia kou­luis­sa

19.08.2021 09:04 5
Koronatartuntojen jäljitys ruuhkautunut Kainuussa, vain puolet tartunnoista voidaan selvittää – Kainuuseen siirtyneistä, koronaan sairastuneista poimijoista 22 todettu terveeksi

Ko­ro­na­tar­tun­to­jen jäl­ji­tys ruuh­kau­tu­nut Kai­nuus­sa, vain puolet tar­tun­nois­ta voidaan sel­vit­tää – Kai­nuu­seen siir­ty­neis­tä, ko­ro­naan sai­ras­tu­neis­ta poi­mi­jois­ta 22 todettu ter­veek­si

18.08.2021 12:26 1
Koronatartunnan saaneita marjanpoimijoita siirretty Kainuuseen ilman viranomaisten tietoa

Ko­ro­na­tar­tun­nan saa­nei­ta mar­jan­poi­mi­joi­ta siir­ret­ty Kai­nuu­seen ilman vi­ran­omais­ten tietoa

16.08.2021 17:58 7
Kainuun alueellinen koordinaatioryhmä esittää kokoontumisrajoituksia maakuntaan pahentuneen koronatilanteen vuoksi

Kainuun alueel­li­nen koor­di­naa­tio­ryh­mä esittää ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia maa­kun­taan pa­hen­tu­neen ko­ro­na­ti­lan­teen vuoksi

27.07.2021 18:06 7
Kainuun koronatilanteessa käännös parempaan –  ilmaantuvuuden uskotaan laskevan lähiaikoina, varovaisuuteen edelleen syytä

Kainuun ko­ro­na­ti­lan­tees­sa käännös pa­rem­paan – il­maan­tu­vuu­den us­ko­taan las­ke­van lä­hiai­koi­na, va­ro­vai­suu­teen edel­leen syytä

06.07.2021 17:48
Kajaanin kaupunki kiristää koronarajoituksia tilapäisesti – muualla Kainuussa säilyvät perustason rajoitukset

Ka­jaa­nin kau­pun­ki ki­ris­tää ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia ti­la­päi­ses­ti – muualla Kai­nuus­sa säi­ly­vät pe­rus­ta­son ra­joi­tuk­set

23.06.2021 14:30
Oulun koronarokotteet riittävät ensirokotuksiin heinäkuulle asti – rokotusaikaa voi joutua odottamaan

Oulun ko­ro­na­ro­kot­teet riit­tä­vät en­si­ro­ko­tuk­siin hei­nä­kuul­le asti – ro­ko­tus­ai­kaa voi joutua odot­ta­maan

22.06.2021 13:36
Tilaajille
Kainuun soten päivystysapunumerossa oli ongelmia lauantaina aamupäivästä, vika korjattiin nopeasti

Kainuun soten päi­vys­tys­apu­nu­me­ros­sa oli on­gel­mia lauan­tai­na aa­mu­päi­väs­tä, vika kor­jat­tiin no­peas­ti

22.05.2021 16:50
Kainuun sote ampuu alas huhut koronarokotteen aiheuttamasta kuolemantapauksesta – "Kaikilla käytettävissä olevilla rokotteilla on kiistattomasti suuremmat hyödyt kuin haitat"

Kainuun sote ampuu alas huhut ko­ro­na­ro­kot­teen ai­heut­ta­mas­ta kuo­le­man­ta­pauk­ses­ta – "Kai­kil­la käy­tet­tä­vis­sä ole­vil­la ro­kot­teil­la on kiis­tat­to­mas­ti suu­rem­mat hyödyt kuin haitat"

12.04.2021 13:22 25
Kainuun soten tietojärjestelmäpäivitys aiheuttaa käyttökatkon terveyspalveluihin – esimerkiksi sähköinen ajanvaraus koronatestiin tai -rokotukseen ei onnistu

Kainuun soten tie­to­jär­jes­tel­mä­päi­vi­tys ai­heut­taa käyt­tö­kat­kon ter­veys­pal­ve­lui­hin – esi­mer­kik­si säh­köi­nen ajan­va­raus ko­ro­na­tes­tiin tai -ro­ko­tuk­seen ei onnistu

10.04.2021 10:25
Kainuun koronatilanne perustasolla – nykyiset suositukset ja rajoitukset jatkuvat, rokotusvuorossa ikäihmiset

Kainuun ko­ro­na­ti­lan­ne pe­rus­ta­sol­la – ny­kyi­set suo­si­tuk­set ja ra­joi­tuk­set jat­ku­vat, ro­ko­tus­vuo­ros­sa ikä­ih­mi­set

07.04.2021 09:36
Vuokatissa olevilla kah­del­la USA:n hiih­to­maa­jouk­kueen jä­se­nel­lä todettiin koronatartunta

Vuo­ka­tis­sa ole­vil­la kah­del­la USA:n hiih­to­maa­jouk­kueen jä­se­nel­lä to­det­tiin ko­ro­na­tar­tun­ta

03.02.2021 12:22 1
Huoli äidistä valvottaa omaista: "84-vuotias, sydän- ja muistisairas sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksista kipuileva äitini olisi ansainnut ihmisarvoiset elämänsä loppuvuodet"

Huoli äidistä val­vot­taa omais­ta: "84-vuo­tias, sydän- ja muis­ti­sai­ras sekä tuki- ja lii­kun­ta­elin­sai­rauk­sis­ta ki­pui­le­va äitini olisi an­sain­nut ih­mis­ar­voi­set elä­män­sä lop­pu­vuo­det"

31.01.2021 07:00 14
Tilaajille

Kainuun so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon kun­ta­yh­ty­män hal­li­tus kä­sit­te­lee esi­tys­tä yt-neu­vot­te­luis­ta ensi vii­kol­la – edel­li­set yt-neu­vot­te­lut vuo­den­vaih­tees­sa 2019–2020

22.01.2021 10:25
Sotkamon Katinkullan koronaryppäistä ei ole todettu jatkotartuntoja – Kainuun sote-kuntayhtymä huolissaan koronatilanteesta Karjalan tasavallan puolella

Sot­ka­mon Ka­tin­kul­lan ko­ro­na­ryp­päis­tä ei ole todettu jat­ko­tar­tun­to­ja – Kainuun sote-kun­ta­yh­ty­mä huo­lis­saan ko­ro­na­ti­lan­tees­ta Kar­ja­lan ta­sa­val­lan puo­lel­la

30.12.2020 09:24 7
Kotihoidon työntekijällä todettiin koronatartunta Sotkamossa – yhteensä 18 ihmistä asetettiin karanteeniin

Ko­ti­hoi­don työn­te­ki­jäl­lä to­det­tiin ko­ro­na­tar­tun­ta Sot­ka­mos­sa – yh­teen­sä 18 ihmistä ase­tet­tiin ka­ran­tee­niin

22.12.2020 21:21
Kainuun sote: 50 henkilöä karanteeniin Sotkamossa koulussa todetun koronavirustartunnan vuoksi – Terrafamen tartuntaan ei liity uusia tapauksia

Kainuun sote: 50 hen­ki­löä ka­ran­tee­niin Sot­ka­mos­sa kou­lus­sa todetun ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nan vuoksi – Ter­ra­fa­men tar­tun­taan ei liity uusia ta­pauk­sia

17.12.2020 08:22