Junat: Vaunu putosi kis­koil­ta – ai­heut­taa häi­riö­tä myös Oulusta läh­te­väl­le ja saa­pu­val­le ju­na­lii­ken­teel­le

Hävittäjähankinnat
Suurten panosten hävittäjäkauppa ratkeaa salassa muutaman avainhenkilön kesken – Hankejohtaja luottaa perustellun esityksen riittävän poliitikoille

Suurten pa­nos­ten hä­vit­tä­jä­kaup­pa ratkeaa salassa muu­ta­man avain­hen­ki­lön kesken – Han­ke­joh­ta­ja luottaa pe­rus­tel­lun esi­tyk­sen riit­tä­vän po­lii­ti­koil­le

13.03.2021 07:00 6
Tilaajille
Puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kivinen: Koronan torjunnassa tarvitaan nyt nopeaa reagointia

Puo­lus­tus­voi­main ko­men­ta­ja, ken­raa­li Timo Ki­vi­nen: Koronan tor­jun­nas­sa tar­vi­taan nyt nopeaa rea­goin­tia

04.03.2021 06:00 4
Tilaajille
Suomi pyytää viimeistä tarjousta hävittäjistä huhtikuun loppuun mennessä – indeksiehto voi nostaa hintaa pahimmillaan 1–1,5 miljardilla

Suomi pyytää vii­meis­tä tar­jous­ta hä­vit­tä­jis­tä huh­ti­kuun loppuun men­nes­sä – in­dek­si­eh­to voi nostaa hintaa pa­him­mil­laan 1–1,5 mil­jar­dil­la

22.01.2021 12:21 19
Väite hävittäjähankinnan tuomasta turvallisuudesta perustuu illuusioon, hahmotusvirheeseen
Kolumni

Väite hä­vit­tä­jä­han­kin­nan tuo­mas­ta tur­val­li­suu­des­ta pe­rus­tuu il­luu­sioon, hah­mo­tus­vir­hee­seen

15.11.2020 12:00 20
Tilaajille
Toimiva ilmapuolustus on uskottavan puolustuksen kulmakivi
Kolumni

Toimiva il­ma­puo­lus­tus on us­kot­ta­van puo­lus­tuk­sen kul­ma­ki­vi

04.10.2020 12:00 4
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Hä­vit­tä­jä­han­kin­nan jär­ke­vyyt­tä on har­kit­ta­va – Il­ma­voi­miin pai­not­tu­va ajat­te­lu ei sovi pie­nel­le maalle

20.08.2020 07:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hä­vit­tä­jä­os­tos on lois­to­in­ves­toin­ti – myyjän kan­nal­ta

24.06.2020 05:30 2
Tilaajille
Yöharjoituksesta palannut F-35-hävittäjä putosi USA:ssa, lentäjä selvisi hengissä – konemalli yksi ehdokas Suomen uudeksi hävittäjäksi

Yö­har­joi­tuk­ses­ta pa­lan­nut F-35-hä­vit­tä­jä putosi USA:s­sa, lentäjä selvisi hen­gis­sä – ko­ne­mal­li yksi ehdokas Suomen uudeksi hä­vit­tä­jäk­si

20.05.2020 10:40 6
Komentaja Kivinen kiisti Ylelle väitteet Puolustusvoimien "kummisetäjärjestelmästä" – "Totean, että ne ovat perättömiä"

Ko­men­ta­ja Kivinen kiisti Ylelle väit­teet Puo­lus­tus­voi­mien "kum­mi­se­tä­jär­jes­tel­mäs­tä" – "To­tean, että ne ovat pe­rät­tö­miä"

16.05.2020 11:29 6
Super Hornetissa tarjotaan Suomelle sopivaa amerikkalaishävittäjää – Operointi olisi halpaa ja erikoiskoneella Growlerilla suojattua, mutta ei ilman kysymysmerkkejä

Super Hor­ne­tis­sa tar­jo­taan Suo­mel­le sopivaa ame­rik­ka­lais­hä­vit­tä­jää – Ope­roin­ti olisi halpaa ja eri­kois­ko­neel­la Grow­le­ril­la suo­jat­tua, mutta ei ilman ky­sy­mys­merk­ke­jä

19.02.2020 17:08 33
Ilmavoimien hävittäjätesteissä viimeisenä on vuorossa Super Hornet  – "Growler on elektronisen sodankäynnin mahtikone"

Il­ma­voi­mien hä­vit­tä­jä­tes­teis­sä vii­mei­se­nä on vuo­ros­sa Super Hornet – "G­row­ler on elekt­ro­ni­sen so­dan­käyn­nin mah­ti­ko­ne"

18.02.2020 07:41 81
F-35:n valmistaja lupaa Suomelle hävittäjän tuotantoa – "Emme kerro, kuinka häive rakennetaan, mutta kerromme miten se ylläpidetään"

F-35:n val­mis­ta­ja lupaa Suo­mel­le hä­vit­tä­jän tuo­tan­toa – "Emme kerro, kuinka häive ra­ken­ne­taan, mutta ker­rom­me miten se yl­lä­pi­de­tään"

10.02.2020 16:06 48
Jos Gripen ei lennä tarpeeksi testejä, hävittäjän suoritusarvoja arvioidaan ilmoitettua pessimistisemmin – Saabin tarjous on houkutteleva, mutta itse hävittäjä on vielä arvoitus

Jos Gripen ei lennä tar­peek­si tes­te­jä, hä­vit­tä­jän suo­ri­tus­ar­vo­ja ar­vioi­daan il­moi­tet­tua pes­si­mis­ti­sem­min – Saabin tarjous on hou­kut­te­le­va, mutta itse hä­vit­tä­jä on vielä ar­voi­tus

30.01.2020 17:34 17
Ruotsalaisen Saabin uuden hävittäjän testiviikko alkaa Pirkkalassa – Gripen E lentää ensimmäisestä kertaa Ruotsin rajojen ulkopuolella

Ruot­sa­lai­sen Saabin uuden hä­vit­tä­jän tes­ti­viik­ko alkaa Pirk­ka­las­sa – Gripen E lentää en­sim­mäi­ses­tä kertaa Ruotsin rajojen ul­ko­puo­lel­la

30.01.2020 08:00 15
Hävittäjäehdokkaiden testaus jatkuu Pirkkalassa – vuorossa on ranskalainen Dassault Rafale

Hä­vit­tä­jä­eh­dok­kai­den testaus jatkuu Pirk­ka­las­sa – vuo­ros­sa on rans­ka­lai­nen Das­sault Rafale

21.01.2020 08:00 13
Hävittäjien testaaminen alkaa Eurofighterin lennoilla Pirkkalassa – Jokainen hävittäjävalmistaja testataan talvioloissa tulevan kahden kuukauden aikana

Hä­vit­tä­jien tes­taa­mi­nen alkaa Eu­ro­figh­te­rin len­noil­la Pirk­ka­las­sa – Jo­kai­nen hä­vit­tä­jä­val­mis­ta­ja tes­ta­taan tal­vi­olois­sa tulevan kahden kuu­kau­den aikana

10.01.2020 10:06 6
Hävittäjähankkeen ohjelmajohtaja: Suomen uusien hävittäjien lukumäärä on auki – laivaston suorituskyky on lukumäärää tärkeämpää

Hä­vit­tä­jä­hank­keen oh­jel­ma­joh­ta­ja: Suomen uusien hä­vit­tä­jien lu­ku­mää­rä on auki – lai­vas­ton suo­ri­tus­ky­ky on lu­ku­mää­rää tär­keäm­pää

08.01.2020 14:24 66
Suomen tulevan hävittäjän maaliosastona lentävät nykyiset Hornetit ja Hawkit, kun hävittäjiä testataan ensi viikosta alkaen Pirkkalassa

Suomen tulevan hä­vit­tä­jän maa­li­osas­to­na len­tä­vät ny­kyi­set Hor­ne­tit ja Hawkit, kun hä­vit­tä­jiä tes­ta­taan ensi vii­kos­ta alkaen Pirk­ka­las­sa

02.01.2020 11:11 76
Kestävätkö hävittäjäkandidaatit Suomen talven? – Puolustusvoimien testitapahtuma alkaa tammi-helmikuussa Pirkkalassa ja lentoja tehdään myös yöllä

Kes­tä­vät­kö hä­vit­tä­jä­kan­di­daa­tit Suomen talven? – Puo­lus­tus­voi­mien tes­ti­ta­pah­tu­ma alkaa tam­mi-hel­mi­kuus­sa Pirk­ka­las­sa ja lentoja tehdään myös yöllä

01.11.2019 10:50 12
Puolustusvoimat lähetti tarkennetun tarjouspyynnön Hornetien korvaajista – lopullinen valinta tulevasta hävittäjämallista tehdään vuonna 2021

Puo­lus­tus­voi­mat lähetti tar­ken­ne­tun tar­jous­pyyn­nön Hor­ne­tien kor­vaa­jis­ta – lo­pul­li­nen valinta tu­le­vas­ta hä­vit­tä­jä­mal­lis­ta tehdään vuonna 2021

01.11.2019 09:51 15