Hävittäjähankinnat
Mielipide Hannu Ketoharju

Hä­vit­tä­jä­han­kin­nan jär­ke­vyyt­tä on har­kit­ta­va – Il­ma­voi­miin pai­not­tu­va ajat­te­lu ei sovi pie­nel­le maalle

20.08.2020 07:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Kirsti Era

Hä­vit­tä­jä­os­tos on lois­to­in­ves­toin­ti – myyjän kan­nal­ta

24.06.2020 05:30 2
Tilaajille
Yöharjoituksesta palannut F-35-hävittäjä putosi USA:ssa, lentäjä selvisi hengissä – konemalli yksi ehdokas Suomen uudeksi hävittäjäksi

Yö­har­joi­tuk­ses­ta pa­lan­nut F-35-hä­vit­tä­jä putosi USA:s­sa, lentäjä selvisi hen­gis­sä – ko­ne­mal­li yksi ehdokas Suomen uudeksi hä­vit­tä­jäk­si

20.05.2020 10:37 6
Komentaja Kivinen kiisti Ylelle väitteet Puolustusvoimien "kummisetäjärjestelmästä" – "Totean, että ne ovat perättömiä"

Ko­men­ta­ja Kivinen kiisti Ylelle väit­teet Puo­lus­tus­voi­mien "kum­mi­se­tä­jär­jes­tel­mäs­tä" – "To­tean, että ne ovat pe­rät­tö­miä"

16.05.2020 11:29 6
Super Hornetissa tarjotaan Suomelle sopivaa amerikkalaishävittäjää – Operointi olisi halpaa ja erikoiskoneella Growlerilla suojattua, mutta ei ilman kysymysmerkkejä

Super Hor­ne­tis­sa tar­jo­taan Suo­mel­le sopivaa ame­rik­ka­lais­hä­vit­tä­jää – Ope­roin­ti olisi halpaa ja eri­kois­ko­neel­la Grow­le­ril­la suo­jat­tua, mutta ei ilman ky­sy­mys­merk­ke­jä

19.02.2020 17:08 33
Ilmavoimien hävittäjätesteissä viimeisenä on vuorossa Super Hornet  – "Growler on elektronisen sodankäynnin mahtikone"

Il­ma­voi­mien hä­vit­tä­jä­tes­teis­sä vii­mei­se­nä on vuo­ros­sa Super Hornet – "G­row­ler on elekt­ro­ni­sen so­dan­käyn­nin mah­ti­ko­ne"

18.02.2020 07:41 81
F-35:n valmistaja lupaa Suomelle hävittäjän tuotantoa – "Emme kerro, kuinka häive rakennetaan, mutta kerromme miten se ylläpidetään"

F-35:n val­mis­ta­ja lupaa Suo­mel­le hä­vit­tä­jän tuo­tan­toa – "Emme kerro, kuinka häive ra­ken­ne­taan, mutta ker­rom­me miten se yl­lä­pi­de­tään"

10.02.2020 16:06 48
Jos Gripen ei lennä tarpeeksi testejä, hävittäjän suoritusarvoja arvioidaan ilmoitettua pessimistisemmin – Saabin tarjous on houkutteleva, mutta itse hävittäjä on vielä arvoitus

Jos Gripen ei lennä tar­peek­si tes­te­jä, hä­vit­tä­jän suo­ri­tus­ar­vo­ja ar­vioi­daan il­moi­tet­tua pes­si­mis­ti­sem­min – Saabin tarjous on hou­kut­te­le­va, mutta itse hä­vit­tä­jä on vielä ar­voi­tus

30.01.2020 17:34 17
Ruotsalaisen Saabin uuden hävittäjän testiviikko alkaa Pirkkalassa – Gripen E lentää ensimmäisestä kertaa Ruotsin rajojen ulkopuolella

Ruot­sa­lai­sen Saabin uuden hä­vit­tä­jän tes­ti­viik­ko alkaa Pirk­ka­las­sa – Gripen E lentää en­sim­mäi­ses­tä kertaa Ruotsin rajojen ul­ko­puo­lel­la

30.01.2020 08:00 15
Hävittäjäehdokkaiden testaus jatkuu Pirkkalassa – vuorossa on ranskalainen Dassault Rafale

Hä­vit­tä­jä­eh­dok­kai­den testaus jatkuu Pirk­ka­las­sa – vuo­ros­sa on rans­ka­lai­nen Das­sault Rafale

21.01.2020 08:00 13
Hävittäjien testaaminen alkaa Eurofighterin lennoilla Pirkkalassa – Jokainen hävittäjävalmistaja testataan talvioloissa tulevan kahden kuukauden aikana

Hä­vit­tä­jien tes­taa­mi­nen alkaa Eu­ro­figh­te­rin len­noil­la Pirk­ka­las­sa – Jo­kai­nen hä­vit­tä­jä­val­mis­ta­ja tes­ta­taan tal­vi­olois­sa tulevan kahden kuu­kau­den aikana

10.01.2020 10:06 6
Hävittäjähankkeen ohjelmajohtaja: Suomen uusien hävittäjien lukumäärä on auki – laivaston suorituskyky on lukumäärää tärkeämpää

Hä­vit­tä­jä­hank­keen oh­jel­ma­joh­ta­ja: Suomen uusien hä­vit­tä­jien lu­ku­mää­rä on auki – lai­vas­ton suo­ri­tus­ky­ky on lu­ku­mää­rää tär­keäm­pää

08.01.2020 14:24 66
Suomen tulevan hävittäjän maaliosastona lentävät nykyiset Hornetit ja Hawkit, kun hävittäjiä testataan ensi viikosta alkaen Pirkkalassa

Suomen tulevan hä­vit­tä­jän maa­li­osas­to­na len­tä­vät ny­kyi­set Hor­ne­tit ja Hawkit, kun hä­vit­tä­jiä tes­ta­taan ensi vii­kos­ta alkaen Pirk­ka­las­sa

02.01.2020 11:11 76
Kestävätkö hävittäjäkandidaatit Suomen talven? – Puolustusvoimien testitapahtuma alkaa tammi-helmikuussa Pirkkalassa ja lentoja tehdään myös yöllä

Kes­tä­vät­kö hä­vit­tä­jä­kan­di­daa­tit Suomen talven? – Puo­lus­tus­voi­mien tes­ti­ta­pah­tu­ma alkaa tam­mi-hel­mi­kuus­sa Pirk­ka­las­sa ja lentoja tehdään myös yöllä

01.11.2019 10:50 12
Puolustusvoimat lähetti tarkennetun tarjouspyynnön Hornetien korvaajista – lopullinen valinta tulevasta hävittäjämallista tehdään vuonna 2021

Puo­lus­tus­voi­mat lähetti tar­ken­ne­tun tar­jous­pyyn­nön Hor­ne­tien kor­vaa­jis­ta – lo­pul­li­nen valinta tu­le­vas­ta hä­vit­tä­jä­mal­lis­ta tehdään vuonna 2021

01.11.2019 09:51 15
Analyysi: Saabin merivoitto ei ratkaise hävittäjää, koska teknologia on erilaista – voi kuitenkin todistella teollista yhteistyötä

Ana­lyy­si: Saabin me­ri­voit­to ei rat­kai­se hä­vit­tä­jää, koska tek­no­lo­gia on eri­lais­ta – voi kui­ten­kin to­dis­tel­la teol­lis­ta yh­teis­työ­tä

29.09.2019 19:00 18
Kaikki hävittäjäehdokkaat lentävät Suomen talvessa – Valinnan ratkaisee lopulta menestyminen sotapeleissä

Kaikki hä­vit­tä­jä­eh­dok­kaat len­tä­vät Suomen tal­ves­sa – Va­lin­nan rat­kai­see lopulta me­nes­ty­mi­nen so­ta­pe­leis­sä

22.09.2019 18:00 16
Suomen HX-hävittäjähankinnasta kilpailevat korottavat panoksia – Boeing löi pöytään Growlerin ja kolme miljardia

Suomen HX-hä­vit­tä­jä­han­kin­nas­ta kil­pai­le­vat ko­rot­ta­vat pa­nok­sia – Boeing löi pöytään Grow­le­rin ja kolme mil­jar­dia

14.06.2019 21:56 31
Eurofighter Typhoonin valtti on sen eurooppalaisuus – Hävittäjävalmistaja lobbaa konettaan yhteistyömahdollisuuksilla ja suorituskyvyllä

Eu­ro­figh­ter Typ­hoo­nin valtti on sen eu­roop­pa­lai­suus – Hä­vit­tä­jä­val­mis­ta­ja lobbaa ko­net­taan yh­teis­työ­mah­dol­li­suuk­sil­la ja suo­ri­tus­ky­vyl­lä

14.06.2019 20:12 10
Näkökulma: Puolakin aikoo tilata F-35-häivehävittäjää – Suomi on seuraava Venäjän rajanaapuri, joka valitsee uuden hävittäjänsä

Nä­kö­kul­ma: Puo­la­kin aikoo tilata F-35-häi­ve­hä­vit­tä­jää – Suomi on seu­raa­va Venäjän ra­ja­naa­pu­ri, joka va­lit­see uuden hä­vit­tä­jän­sä

29.05.2019 17:30 145