Hallituskriisi
Kuukausi

Ana­lyy­si: Näitä ta­voit­tei­taan puo­lueet saivat läpi puo­li­vä­li­rii­hes­sä – kuka joutui nöyr­ty­mään?

30.04.2021 18:30 4
Tilaajille

Marin ke­hys­rii­hes­tä: So­peu­tuk­set eivät koh­dis­tu kou­lu­tuk­seen, opin­to­so­siaa­li­siin etuuk­siin tai so­te-pal­ve­lui­hin

29.04.2021 22:00 25

Kes­kus­tan Lepän mukaan tur­ve­ky­sy­mys ratkesi mal­lik­kaas­ti – Vih­rei­den Ohi­sa­lo: "Var­mas­ti lii­ken­teen ja maa­ta­lou­den puo­lel­la käydään kes­kus­te­lua, mistä lisää pääs­tö­vä­he­ne­miä tulee"

29.04.2021 11:43 43

Hal­li­tuk­sen joh­to­vii­sik­ko sopi kiis­tan­sa ta­lous­raa­meis­ta, neu­vot­te­lut me­no­so­peu­tuk­sis­ta jat­kui­vat – Nii­nis­tö esitti aiemmin huo­len­sa ke­hys­neu­vot­te­lu­jen krii­siy­ty­mi­ses­tä

28.04.2021 20:01 8
Pääkirjoitus

Hatara sopu kelpaa – hal­li­tuk­sen kaa­tu­mi­nen olisi tullut poik­keuk­sel­li­sen huonoon aikaan

28.04.2021 17:05 21
Tilaajille

Yhden mie­les­tä vas­tuul­li­nen rat­kai­su, toinen uskoo yhä kes­kus­tan läh­te­vän hal­li­tuk­ses­ta – Näin hal­li­tuk­sen pii­na­viik­koa kom­men­toi­vat Poh­jois-Poh­jan­maan pii­ri­joh­ta­jat

28.04.2021 15:57 41
Tilaajille

Me­dia­tie­dot: Hal­li­tus­puo­lueet so­pi­neet ke­hyk­sen ylit­ty­mi­ses­tä 500 mil­joo­nal­la eurolla vuonna 2023 – Tur­peel­le tulossa tukea

28.04.2021 18:00 31

Kom­ment­ti: Laiha sopu li­ha­val­la rii­te­lyl­lä – luot­ta­mus on hei­koil­la ja tunteet pin­nas­sa, mutta hal­li­tus pysyy kasassa

28.04.2021 13:07 3
Tilaajille

Hal­li­tus löysi sovun ja isot ky­sy­myk­set on rat­kot­tu – pää­mi­nis­te­ri Marin: "Olemme tulleet kaikki toi­siam­me vas­taan"

28.04.2021 13:13 48

Kom­ment­ti: Vii­sik­ko joutuu paik­kai­le­maan arpiaan – pu­heis­sa sopu löytyi, mutta ku­lis­seis­sa kiehuu

28.04.2021 16:49 3
Tilaajille
Vanhemmat

Katri Kulmuni Rinteen vaih­ta­mi­ses­ta: "En usko, että tämä nostaa kes­kus­tan kan­na­tus­ta"

14.12.2019 06:00
Tilaajille

Entinen pää­mi­nis­te­ri Antti Rinne va­lit­tiin edus­kun­nan en­sim­mäi­sek­si va­ra­pu­he­mie­hek­si

11.12.2019 15:13 43

Sanna Marinin hal­li­tus sulki en­si­töik­seen mi­nis­te­reil­tä pyö­rö­oven – puolen vuoden ka­rens­si, jos siirtyy "e­tu­ris­ti­rii­dan" syn­nyt­tä­viin teh­tä­viin

10.12.2019 21:50 58

Nä­kö­kul­ma: Uudella hal­li­tuk­sel­la on vain lyhyt ku­her­rus­vai­he – haas­teet pysyvät sa­moi­na, vaikka hal­li­tus vaihtui

10.12.2019 19:37 5

Ko­koo­mus ei tue Antti Rinteen va­lin­taa va­ra­pu­he­mie­hek­si. Sdp:n toi­min­nas­sa "nöy­ryys loistaa pois­sao­lol­laan", sanoo ko­koo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja

10.12.2019 17:13 58

Uusi hal­li­tus puhui ensi kertaa me­dial­le: Pää­mi­nis­te­ri Marin va­kuut­ti 75 pro­sen­tin työl­li­syy­den to­teu­tu­van, puo­luei­den välejä ke­hut­tiin, al-Hol-vas­tauk­sis­sa kier­rel­tiin

10.12.2019 14:16 129

Va­sem­mis­to­liit­to jatkaa sa­moil­la mi­nis­te­reil­lä – "Pe­rus­suo­ma­lai­sil­la ei ole mitään muuta sa­not­ta­vaa, mis­tään"

09.12.2019 17:36 69

Vih­rei­den mi­nis­te­rit aikovat jatkaa uudessa hal­li­tuk­ses­sa – Pu­heen­joh­ta­ja Ohi­sa­lon mukaan myös ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­toon on luot­ta­mus

09.12.2019 16:39 21

Näin sdp:n puo­lue­val­tuus­ton jäsenet kom­men­toi­vat his­to­rial­lis­ta pää­mi­nis­te­ri­va­lin­taan­sa – Mi­nis­te­rik­si pa­laa­val­le Paa­te­rol­le­kin ym­mär­rys­tä

09.12.2019 15:20 5

Nuoruus nosti Marinin va­lin­nan kiin­nos­ta­vak­si ympäri maail­man

09.12.2019 13:12 5