Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Koti: Vauva pani ou­lu­lai­sen Kar­ja­lan perheen huo­ne­jär­jes­tyk­sen uusiksi

Keskoset: Ii­läi­nen Vera Tur­ti­nen painoi syn­tyes­sään vain 500 grammaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Galleria MABD
Kaleva listasi 11 tapahtumaa Oulun talvessa

Kaleva listasi 11 ta­pah­tu­maa Oulun tal­ves­sa

15.01.2024 06:00 1
Tilaajille
Näyttelyarvio: Oululainen Vesa Ranta kuvasi ihmisiä kuvaamassa Islantia – oivaltavat valokuvat nostavat esiin turismin perimmäisen ristiriidan

Näyt­te­lyar­vio: Ou­lu­lai­nen Vesa Ranta kuvasi ihmisiä ku­vaa­mas­sa Is­lan­tia – oi­val­ta­vat va­lo­ku­vat nos­ta­vat esiin tu­ris­min pe­rim­mäi­sen ris­ti­rii­dan

07.10.2023 12:15 1
Tilaajille
Oululainen galleria rikkoo ennätyksiä lehmätauluilla – Ilmeikkäiden lehmien lempeä katse pysäyttää ja vetoaa näyttelyvieraisiin

Ou­lu­lai­nen gal­le­ria rikkoo en­nä­tyk­siä leh­mä­tau­luil­la – Il­meik­käi­den lehmien lempeä katse py­säyt­tää ja vetoaa näyt­te­ly­vie­rai­siin

21.09.2023 07:00 3
Tilaajille
Näyttelyarvio: Taiteilijoiden leikistä syntyy yhteismaalauksia, joissa muodot törmäilevät iloisesti toisiinsa

Näyt­te­lyar­vio: Tai­tei­li­joi­den lei­kis­tä syntyy yh­teis­maa­lauk­sia, joissa muodot tör­mäi­le­vät iloi­ses­ti toi­siin­sa

15.07.2023 11:00
Tilaajille
Taide tutuksi kävelemällä – Galleriakävely elävöittää Oulun keskustaa ja saa aivonystyrät hyrräämään

Taide tutuksi kä­ve­le­mäl­lä – Gal­le­ria­kä­ve­ly elä­vöit­tää Oulun kes­kus­taa ja saa ai­vo­nys­ty­rät hyr­rää­mään

21.06.2023 06:05 2
Näyttelyarvio: Viiden taiteilijan kesäkattaus tarjoilee sälästä syntyneitä esinekoosteita ja pötkötteleviä pöllöjä

Näyt­te­lyar­vio: Viiden tai­tei­li­jan ke­sä­kat­taus tar­joi­lee sälästä syn­ty­nei­tä esi­ne­koos­tei­ta ja pöt­köt­te­le­viä pöllöjä

16.06.2023 15:35
Tilaajille
Oululaisen Jussi Hukkasen Kolmiotalossa maalaama muotokuva Willy-kissasta palasi Pokkitörmälle

Ou­lu­lai­sen Jussi Huk­ka­sen Kol­mio­ta­los­sa maa­laa­ma muo­to­ku­va Wil­ly-kis­sas­ta palasi Pok­ki­tör­mäl­le

10.05.2023 10:00 2
Tilaajille
Näyttelyarvio: Viivojen ja raitojen kaupunki vie ajatukset klassikkodesigniin ja sisustustrendeihin

Näyt­te­lyar­vio: Vii­vo­jen ja rai­to­jen kau­pun­ki vie aja­tuk­set klas­sik­ko­de­sig­niin ja si­sus­tus­tren­dei­hin

25.03.2023 12:55
Tilaajille
Näyttelyarvio: Kristallikruunuja, tyylikkäitä ihmisiä ja vaaleanpunaisia kuplia puhaltelevia koiria – Rosa Helinin näyttelyssä vallitsee juhlatunnelma

Näyt­te­lyar­vio: Kris­tal­lik­ruu­nu­ja, tyy­lik­käi­tä ihmisiä ja vaa­lean­pu­nai­sia kuplia pu­hal­te­le­via koiria – Rosa Helinin näyt­te­lys­sä val­lit­see juh­la­tun­nel­ma

04.03.2023 12:35
Tilaajille
Kuvataidearvio: Hypnoottiset kasvot, tunteelliset maisemat Anu Riestolan ja Maija Vanhatapion yhteisnäyttelyssä

Ku­va­tai­dear­vio: Hyp­noot­ti­set kasvot, tun­teel­li­set mai­se­mat Anu Ries­to­lan ja Maija Van­ha­ta­pion yh­teis­näyt­te­lys­sä

20.01.2023 15:15
Tilaajille
Kuvataidearvio: Juhlapöydästä tuhkasateeseen – kuvataiteilija Petri Kuljun näyttelyssä lihaisat teokset muuttavat muotoaan

Ku­va­tai­dear­vio: Juh­la­pöy­däs­tä tuh­ka­sa­tee­seen – ku­va­tai­tei­li­ja Petri Kuljun näyt­te­lys­sä li­hai­sat teokset muut­ta­vat muo­toaan

29.10.2022 13:15
Tilaajille
Oululaistaiteilija vei Poikkimaantien varrelta löytämänsä 43-kiloisen jätekasan kotiin ja teki siitä ihmisen suoliston – Petri Kuljulle taide ei pysähdy eivätkä teokset tule valmiiksi

Ou­lu­lais­tai­tei­li­ja vei Poik­ki­maan­tien var­rel­ta löy­tä­män­sä 43-ki­loi­sen jä­te­ka­san kotiin ja teki siitä ihmisen suo­lis­ton – Petri Kul­jul­le taide ei pysähdy eivätkä teokset tule val­miik­si

23.10.2022 10:00 1
Tilaajille
Kuvataidearvio: Arkkitehti havainnoi rakennuksia ja kaupunkitilaa elonmerkkejä unohtamatta

Ku­va­tai­dear­vio: Ark­ki­teh­ti ha­vain­noi ra­ken­nuk­sia ja kau­pun­ki­ti­laa elon­merk­ke­jä unoh­ta­mat­ta

01.10.2022 15:15
Tilaajille
Näyttelyarvio: Hurjista pilvimuodostelmista seesteiseen valonhehkuun – Hannu Lukinin maalauksissa maisema näyttää voimansa

Näyt­te­lyar­vio: Hur­jis­ta pil­vi­muo­dos­tel­mis­ta sees­tei­seen va­lon­heh­kuun – Hannu Lukinin maa­lauk­sis­sa maisema näyttää voi­man­sa

17.09.2022 13:45 2
Tilaajille
Arvio: Öljyvärein maalatut maisema-aiheet kohtaavat kynäruiskun ja graffiteista vaikutteita ammentavat sommittelut

Arvio: Öl­jy­vä­rein maa­la­tut mai­se­ma-ai­heet koh­taa­vat ky­nä­ruis­kun ja graf­fi­teis­ta vai­kut­tei­ta am­men­ta­vat som­mit­te­lut

06.08.2022 13:45
Tilaajille
Galleria Harmajan lopettaminen jätti ison aukon oululaiseen taidemaailmaan, ja nyt taiteilijat ja galleristit pohtivat, löytyykö alalle uutta toimijaa – "Ei galleristiksi noin vain ryhdytä"

Gal­le­ria Har­ma­jan lo­pet­ta­mi­nen jätti ison aukon ou­lu­lai­seen tai­de­maail­maan, ja nyt tai­tei­li­jat ja gal­le­ris­tit poh­ti­vat, löy­tyy­kö alalle uutta toi­mi­jaa – "Ei gal­le­ris­tik­si noin vain ryh­dy­tä"

23.07.2022 09:00
Tilaajille
Tuira tulvii tunnemuistoja – oululaisen Janne-Pekka Mannisen valokuvasarja syntyi maisemissa, joissa hän itse koki nuorena aikuisena rakastumisen ja muita isoja asioita ensimmäistä kertaa elämässään

Tuira tulvii tun­ne­muis­to­ja – ou­lu­lai­sen Jan­ne-Pek­ka Man­ni­sen va­lo­ku­va­sar­ja syntyi mai­se­mis­sa, joissa hän itse koki nuorena ai­kui­se­na ra­kas­tu­mi­sen ja muita isoja asioita en­sim­mäis­tä kertaa elä­mäs­sään

06.07.2022 07:00 5
Tilaajille
Arvio: Marjo Pitkon näyttelyn teoksissa vesi on aina läsnä, vaikka sitä ei näkyisikään

Arvio: Marjo Pitkon näyt­te­lyn teok­sis­sa vesi on aina läsnä, vaikka sitä ei nä­kyi­si­kään

07.05.2022 12:40
Tilaajille
Arvio: Harmoniset maalaukset houkuttavat katsojaa sukeltamaan omiin muistoihin ja mielikuviin

Arvio: Har­mo­ni­set maa­lauk­set hou­kut­ta­vat kat­so­jaa su­kel­ta­maan omiin muis­toi­hin ja mie­li­ku­viin

09.04.2022 13:20
Tilaajille
Turkulainen kuvataiteilija Lotta-Lucia Laine toi kantaaottavat eläinaiheiset teoksensa oululaiseen galleriaan: "Suloisia eläimiä, mutta uhanalaisia tai jo kadonneita lajeja"

Tur­ku­lai­nen ku­va­tai­tei­li­ja Lot­ta-Lu­cia Laine toi kan­taa­ot­ta­vat eläin­ai­hei­set teok­sen­sa ou­lu­lai­seen gal­le­riaan: "Su­loi­sia eläi­miä, mutta uhan­alai­sia tai jo ka­don­nei­ta lajeja"

24.02.2022 10:00
Tilaajille