Finnair

Finn­ai­rin asiak­kai­den tietoja vuo­ta­nut tie­to­mur­ros­sa – asiak­kai­ta ke­ho­te­taan vaih­ta­maan sa­la­sa­na

04.03.2021 12:45

Finnair vaatii kai­kil­ta Suo­men-len­noil­le tu­le­vil­ta ko­ro­na­to­dis­tus­ta – Lennot Bri­tan­nias­ta jat­ku­vat maa­nan­tai­na

22.01.2021 23:00

Finnair lisää lentoja ke­vääl­lä ja kesällä – yh­den­suun­tais­ten lip­pu­jen tar­jon­taan useita pa­ran­nuk­sia

15.01.2021 13:29

Finnair myi en­nak­koon useita tu­han­sia lippuja pe­ru­tuil­le len­noil­le Bri­tan­nias­ta Suomeen – Len­to­kiel­to on jat­ku­nut pian neljä viikkoa

14.01.2021 06:00

Motti purettu huh­ti­kuun alusta – Finnair jatkaa lentoja Kemiin ja nel­jäl­le muulle maa­kun­ta­ken­täl­le kol­mi­sen viikkoa suun­ni­tel­tua pi­dem­pään

08.01.2021 13:15

Viittä maa­kun­ta­kent­tää uhkaa taas len­to­mot­ti huh­ti­kuus­sa – Finnair ei lennä enää sil­loin, eikä uusi kil­pai­lu­tus ole päässyt nyt vielä edes al­ka­maan

06.01.2021 06:00 3

Yli 10 mat­kus­ta­jaa kään­ny­tet­tiin Finn­ai­rin Ams­ter­da­min-len­nol­ta – suo­men­kie­li­nen ko­ro­na­tes­ti­to­dis­te ei kelpaa

01.01.2021 23:51 1

Len­to­kiel­to Bri­tan­nias­ta pi­te­nee, Finnair valmis jat­ka­maan lentoja no­peas­ti – "Käyn­nis­täm­me lennot Suomeen heti, kun se on mah­dol­lis­ta"

01.01.2021 12:53 6

Valtio aikoo jatkaa pan­de­mian pii­naa­man Finn­ai­rin tu­ke­mis­ta – mi­nis­te­rin mukaan pääs­tö­vä­hen­nyk­siä seu­ra­taan, mutta uusia vaa­ti­muk­sia ei tule

16.12.2020 12:12

Finnair alkoi myydä vir­tuaa­li­len­to­ja Ro­va­nie­mel­le – ai­ka­tau­lut on jo jul­kais­tu

08.12.2020 11:46
Tilaajille

Finnair jul­kis­ti tal­vi­kau­den len­to-oh­jel­man­sa poh­joi­seen – Ro­va­nie­mel­le 22 viik­ko­vuo­roa

05.11.2020 14:37
Tilaajille

Karun tu­lok­sen esi­tel­leel­lä Finn­ai­ril­la terävä viesti hal­li­tuk­sel­le – "Sa­la­ma­nis­ku to­den­nä­köi­sem­pi kuin korona len­to­ko­nees­sa"

28.10.2020 16:29 6

Am­mat­ti­liit­to Pro panttaa Finn­ai­rin hen­ki­lö­kun­nan sääs­tö­so­pi­muk­sen al­le­kir­joi­tus­ta ir­ti­sa­no­mis­ten takia

21.10.2020 14:51

Finnair vä­hen­tää noin 600 työ­paik­kaa Suo­mes­sa ja jatkaa lähes koko hen­ki­lös­tön lo­mau­tuk­sia – len­to­lii­ken­teen toi­pu­mi­nen kestää useam­pia vuosia

20.10.2020 10:58 6

Finn­ai­rin kone oli mat­kal­la Kuu­sa­moon – päätyi il­mei­ses­ti sään vuoksi Ouluun

17.10.2020 23:01 3

Finnair karsii tal­vi­kau­den lentoja ky­syn­nän puut­teen vuoksi – Kemiin len­ne­tään Kok­ko­lan kautta, Ka­jaa­niin Jy­väs­ky­län kautta

06.10.2020 14:15 3

Työ­ryh­män esitys: Valtion tulisi ostaa len­to­lii­ken­net­tä Kemin, Ka­jaa­nin, Kok­ko­lan, Joen­suun ja Jy­väs­ky­län len­to­ase­mil­le

30.09.2020 11:57
Tilaajille

Timo Harakan työ­ryh­mä esit­tää, että valtio ostaisi lentoja vii­del­le maa­kun­ta­ken­täl­le ensi vuoden loppuun asti – Finnair lo­pet­taa nämä lennot maa­lis­kuus­sa

17.09.2020 16:01 14

Lapissa vie­rail­lut mi­nis­te­ri Tytti Tup­pu­rai­nen: "Mat­kus­tus­ra­joi­tus­ten ke­ven­nyk­sil­lä oli tar­koi­tus hel­pot­taa talven ti­laus­len­to­jen jär­jes­tä­mis­tä"

12.09.2020 18:21 1
Tilaajille

Vielä on epä­sel­vää, millä tavalla valtio lähtisi tur­vaa­maan maa­kun­ta­len­to­ja – Finn­ai­rin oma rat­kai­su on siir­ty­mäs­sä lo­ka­kuun alkuun

10.09.2020 17:04 4