Oulun kaupunki: Oulu aikoo ko­rot­taa luot­ta­mus­toi­mis­ta mak­set­ta­via palk­kioi­ta rei­lus­ti

Autismi: Johanna Vuo­ri-Kar­via sai tietää vasta ne­li­kymp­pi­se­nä, miksi hän on eri­lai­nen

Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Bakteerit
Pauligin juustodippikastikkeissa bakteerihavainto – Takaisinveto koskee kahta Santa Maria -tuotetta

Pau­li­gin juus­to­dip­pi­kas­tik­keis­sa bak­tee­ri­ha­vain­to – Ta­kai­sin­ve­to koskee kahta Santa Maria -tuo­tet­ta

22.09.2023 14:50
Juomavesi on keitettävä Rovaniemen Osma-Perttaus vedenjakelualueella

Juo­ma­ve­si on kei­tet­tä­vä Ro­va­nie­men Os­ma-Pert­taus ve­den­ja­ke­lu­alueel­la

07.06.2023 15:42
Holiday Club: Kuusamon Tropiikin tilanne asiakkaille on turvallinen – näytteenotto on rutiinia ja löydöksiin reagoidaan aina, sanoo kiinteistöjohtaja

Holiday Club: Kuu­sa­mon Tro­pii­kin tilanne asiak­kail­le on tur­val­li­nen – näyt­teen­ot­to on ru­tii­nia ja löy­dök­siin rea­goi­daan aina, sanoo kiin­teis­tö­joh­ta­ja

05.04.2023 08:47 1
Tilaajille
Kuusamon Tropiikin märkätiloista löytyi antibiooteille vastustuskykyistä, tulehduksia aiheuttavaa pseudomonas-bakteeria – Ympäristötarkastaja: "Jos bakteeria olisi vedessä, käyttökielto olisi välitön"

Kuu­sa­mon Tro­pii­kin mär­kä­ti­lois­ta löytyi an­ti­bioo­teil­le vas­tus­tus­ky­kyis­tä, tu­leh­duk­sia ai­heut­ta­vaa pseu­do­mo­nas-bak­tee­ria – Ym­pä­ris­tö­tar­kas­ta­ja: "Jos bak­tee­ria olisi ve­des­sä, käyt­tö­kiel­to olisi vä­li­tön"

04.04.2023 14:01 1
Tilaajille
Vesi-Jatulissa ja Oulun uimahallissa on suljettu altaita bakteerilöydösten vuoksi – vauvauinteja ja vesijumppia perutaan

Ve­si-Ja­tu­lis­sa ja Oulun ui­ma­hal­lis­sa on sul­jet­tu altaita bak­tee­ri­löy­dös­ten vuoksi – vau­va­uin­te­ja ja ve­si­jump­pia pe­ru­taan

27.01.2023 14:06 26
Euroopassa sairaalaan joutuneet matkailijat voivat tuoda mukanaan superbakteereja – suurin riski näillä alueilla

Eu­roo­pas­sa sai­raa­laan jou­tu­neet mat­kai­li­jat voivat tuoda mu­ka­naan su­per­bak­tee­re­ja – suurin riski näillä alueil­la

28.03.2022 11:38
Tilaajille
Vanha Kaleva: Oravajahdissa ollut kuusamolaispoika hulmahti suoraan karhunpesään

Vanha Kaleva: Ora­va­jah­dis­sa ollut kuu­sa­mo­lais­poi­ka hul­mah­ti suoraan kar­hun­pe­sään

01.02.2022 10:00
Tilaajille
Useita ilmoituksia EHEC-epidemiaepäilyistä eri puolilta Suomea – bakteeri voi tarttua esimerkiksi raa'asta jauhelihasta tai kasviksista

Useita il­moi­tuk­sia EHEC-epi­de­miae­päi­lyis­tä eri puo­lil­ta Suomea – bak­tee­ri voi tarttua esi­mer­kik­si raa'as­ta jau­he­li­has­ta tai kas­vik­sis­ta

18.08.2021 15:56
Suomalaistutkimus osoitti: Lapsena syödyt runsaat antibioottikuurit muuttavat suun bakteerikantaa heikompaan suuntaan – "Mitä kapeammaksi bakteeristo menee, sitä vähemmän se tukee terveyttä"

Suo­ma­lais­tut­ki­mus osoit­ti: Lapsena syödyt runsaat an­ti­bioot­ti­kuu­rit muut­ta­vat suun bak­tee­ri­kan­taa hei­kom­paan suun­taan – "Mitä ka­peam­mak­si bak­tee­ris­to menee, sitä vä­hem­män se tukee ter­veyt­tä"

29.08.2020 18:16 3
Vesisäiliössä havaittu koliformisia bakteereja Rovaniemellä – juomavesi keitettävä Tennilän, Viirin ja Vanttauskosken alueilla

Ve­si­säi­liös­sä ha­vait­tu ko­li­for­mi­sia bak­tee­re­ja Ro­va­nie­mel­lä – juo­ma­ve­si kei­tet­tä­vä Ten­ni­län, Viirin ja Vant­taus­kos­ken alueil­la

09.07.2020 14:22 2