Kolumni: Iivo Nis­ka­nen on vii­mei­sen vuoden ajan luullut ja ku­vi­tel­lut liikaa

Hiihto: Suo­si­tun Iinatin hiih­to­la­dun tau­ko­ka­tos romahti

Luitko jo tämän: Nämä pojat kan­ta­vat Kärppiä tu­le­vai­suu­des­sa

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

AKT
Metsäyhtiö Keitele joutuu maksamaan AKT:lle vahingonkorvauksia vuosien takaisesta kiistasta

Met­sä­yh­tiö Keitele joutuu mak­sa­maan AKT:lle va­hin­gon­kor­vauk­sia vuosien ta­kai­ses­ta kiis­tas­ta

24.01.2024 14:19 2
AKT lähtee isosti mukaan helmikuun alun laajoihin lakkoihin

AKT lähtee isosti mukaan hel­mi­kuun alun laa­joi­hin lak­koi­hin

19.01.2024 16:56 23
HS: AKT pysäyttää suurten kaupunkien bussiliikenteen torstaina – puheenjohtaja ei vahvista eikä kiistä tietoja

HS: AKT py­säyt­tää suurten kau­pun­kien bus­si­lii­ken­teen tors­tai­na – pu­heen­joh­ta­ja ei vah­vis­ta eikä kiistä tietoja

10.12.2023 16:30 70
Talvipäivät kokoaa AKT:n väen Ouluun, kevään TES-neuvottelukierros saamassa jatkoa parin vuoden päästä: "Emme todellakaan ole tyytyväisiä"

Tal­vi­päi­vät kokoaa AKT:n väen Ouluun, kevään TES-neu­vot­te­lu­kier­ros saa­mas­sa jatkoa parin vuoden päästä: "Emme to­del­la­kaan ole tyy­ty­väi­siä"

17.03.2023 11:47 10
Tilaajille
Linja-autoliikenteen lakko päättyi sopuun myöhään perjantaina – Oulussa Koskilinjat pyrkii palaamaan normaaliin aikatauluun sunnuntaina

Lin­ja-au­to­lii­ken­teen lakko päättyi sopuun myöhään per­jan­tai­na – Oulussa Kos­ki­lin­jat pyrkii pa­laa­maan nor­maa­liin ai­ka­tau­luun sun­nun­tai­na

04.03.2023 20:37 40
Vielä tänään selviää, jatkuuko bussilakko – AKT ja ALT saivat neuvottelutuloksen aikaan myös linja-autoalalle

Vielä tänään sel­viää, jat­kuu­ko bus­si­lak­ko – AKT ja ALT saivat neu­vot­te­lu­tu­lok­sen aikaan myös lin­ja-au­to­alal­le

03.03.2023 21:17
Koskilinjat jatkaa perjantaina lakon aikaista liikennöintiä muutamalla kymmenellä autolla – torstaina matkustajia oli keskiviikkoa enemmän, mutta kaikki mahtuivat kyytiin

Kos­ki­lin­jat jatkaa per­jan­tai­na lakon ai­kais­ta lii­ken­nöin­tiä muu­ta­mal­la kym­me­nel­lä autolla – tors­tai­na mat­kus­ta­jia oli kes­ki­viik­koa enem­män, mutta kaikki mah­tui­vat kyytiin

02.03.2023 18:00 23
Tilaajille
Lakko kertoo aina epäonnistumisesta – onneksi ahtaajien lakossa voittivat lopulta järki ja kohtuus
Pääkirjoitus

Lakko kertoo aina epä­on­nis­tu­mi­ses­ta – onneksi ah­taa­jien lakossa voit­ti­vat lopulta järki ja kohtuus

01.03.2023 21:00 19
Tilaajille
Osapuolet pääsivät sopuun ahtausalan työriidassa – kaksi viikkoa kestänyt lakko satamissa päättyy

Osa­puo­let pää­si­vät sopuun ah­taus­alan työ­rii­das­sa – kaksi viikkoa kes­tä­nyt lakko sa­ta­mis­sa päättyy

01.03.2023 20:43 21
Koskilinjat liikennöi parinkymmenen auton voimin lakosta huolimatta – "Yksi vuoro aamulla oli niin täynnä, etteivät kaikki halukkaat mahtuneet kyytiin"

Kos­ki­lin­jat lii­ken­nöi pa­rin­kym­me­nen auton voimin lakosta huo­li­mat­ta – "Yksi vuoro aamulla oli niin täynnä, ett­ei­vät kaikki ha­luk­kaat mah­tu­neet kyy­tiin"

01.03.2023 15:59 21
Tilaajille
Oulun keskustan bussipysäkit olivat ensimmäisenä lakkoaamuna tavanomaista hiljaisempia – "On hankalaa arvioida, milloin bussit kulkevat, kun on ilmoitettu vain lähtöajat"

Oulun kes­kus­tan bus­si­py­sä­kit olivat en­sim­mäi­se­nä lak­ko­aa­mu­na ta­van­omais­ta hil­jai­sem­pia – "On han­ka­laa ar­vioi­da, milloin bussit kul­ke­vat, kun on il­moi­tet­tu vain läh­töa­jat"

01.03.2023 12:21 8
Tilaajille
Linja-autoalan lakko alkoi – näin kuljettajien lakko vaikuttaa Oulun joukkoliikenteeseen

Lin­ja-au­to­alan lakko alkoi – näin kul­jet­ta­jien lakko vai­kut­taa Oulun jouk­ko­lii­ken­tee­seen

01.03.2023 06:13 55
Oulun kaupungin järjestämät koulukyydit kulkevat lakosta huolimatta – oppilaiden vanhempia suositellaan tarvittaessa viemään koululaiset itse tai kimppakyydillä

Oulun kau­pun­gin jär­jes­tä­mät kou­lu­kyy­dit kul­ke­vat lakosta huo­li­mat­ta – op­pi­lai­den van­hem­pia suo­si­tel­laan tar­vit­taes­sa viemään kou­lu­lai­set itse tai kimp­pa­kyy­dil­lä

28.02.2023 16:13 10
Kierrätyspisteet voivat täyttyä yli äyräidensä AKT:n uuden lakon aikana – tilanne voi olla paha etenkin Oulun seudulla

Kier­rä­tys­pis­teet voivat täyttyä yli äy­räi­den­sä AKT:n uuden lakon aikana – tilanne voi olla paha etenkin Oulun seu­dul­la

28.02.2023 15:20 6
Bussikuskien lakko voi vaikuttaa yli puoleen Oulun seudun paikallisliikenteen linjoista – Koskilinjojen tavoitteena keskittää resursseja aamun ja iltapäivän busseihin

Bus­si­kus­kien lakko voi vai­kut­taa yli puoleen Oulun seudun pai­kal­lis­lii­ken­teen lin­jois­ta – Kos­ki­lin­jo­jen ta­voit­tee­na kes­kit­tää re­surs­se­ja aamun ja il­ta­päi­vän bus­sei­hin

27.02.2023 14:55 49
Tilaajille
Bussikuskien vessat odottavat ensi vuonna alkavaa sopimuskautta, juuri nyt kukaan ei ota vastuuta – liikennöitsijät ja Oulun kaupunki pallottelevat asiaa toisilleen

Bus­si­kus­kien vessat odot­ta­vat ensi vuonna alkavaa so­pi­mus­kaut­ta, juuri nyt kukaan ei ota vas­tuu­ta – lii­ken­nöit­si­jät ja Oulun kau­pun­ki pal­lot­te­le­vat asiaa toi­sil­leen

23.02.2023 18:30 29
Tilaajille
Oulun jätehuolto voi takkuilla kuljetusalan lakon pitkittyessä – Kaupoissa riittää kuitenkin ruokaa

Oulun jä­te­huol­to voi tak­kuil­la kul­je­tus­alan lakon pit­kit­tyes­sä – Kau­pois­sa riittää kui­ten­kin ruokaa

20.02.2023 19:23 3
Tilaajille
AKT hylkäsi ahtausalan työriitaan annetun sovintoehdotuksen, muissakaan neuvotteluissa ei edistystä – lakot jatkuvat

AKT hylkäsi ah­taus­alan työ­rii­taan annetun so­vin­toeh­do­tuk­sen, muis­sa­kaan neu­vot­te­luis­sa ei edis­tys­tä – lakot jat­ku­vat

20.02.2023 00:00 65
AKT:n lakko uhkaa täyttää myymälöitä palautuspulloilla ja -tölkeillä – kierrätysyhtiö vetoaa säilyttämään niitä kotona "mahdollisuuksien mukaan"

AKT:n lakko uhkaa täyttää myy­mä­löi­tä pa­lau­tus­pul­loil­la ja -töl­keil­lä – kier­rä­tys­yh­tiö vetoaa säi­lyt­tä­mään niitä kotona "mah­dol­li­suuk­sien mukaan"

16.02.2023 14:20
AKT:n lakko hiljensi rekkarallin Oulun satamassa, vain lakosta tietämätön liettualaiskuski joutui pyörtämään takaisin – kysyimme lakkovahdeilta, miettivätkö he lakon seurauksia?

AKT:n lakko hil­jen­si rek­ka­ral­lin Oulun sa­ta­mas­sa, vain lakosta tie­tä­mä­tön liet­tua­lais­kus­ki joutui pyör­tä­mään ta­kai­sin – ky­syim­me lak­ko­vah­deil­ta, miet­ti­vät­kö he lakon seu­rauk­sia?

15.02.2023 15:00 66
Tilaajille