Saksa
Viimeisin 4 tuntia
Lukijalta Mielipide Tuomas Koponen

Nord Stream 2 -pa­kot­teet oli­si­vat keino testata ta­lou­del­li­sen vai­kut­ta­mi­sen tehoa Ve­nä­jään

06:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
Berliinissä kirjava joukko vastusti koronarajoituksia – mielenosoittajien joukkoon heitettiin polttopullo

Ber­lii­nis­sä kirjava joukko vas­tus­ti ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia – mie­len­osoit­ta­jien jouk­koon hei­tet­tiin polt­to­pul­lo

29.08.2020 21:06 2
Mikä on Putin-kriitikko Navalnyin Saksaan lennättänyt humanitaarinen elokuvasäätiö ja mitä se tekee?

Mikä on Pu­tin-krii­tik­ko Na­val­nyin Saksaan len­nät­tä­nyt hu­ma­ni­taa­ri­nen elo­ku­va­sää­tiö ja mitä se tekee?

26.08.2020 19:34 0
"Kyse lähes varmasti myrkytyksestä", hoidon teho vielä epävarmaa – Saksa asetti koomassa olevan Putin-kriitikko Aleksei Navalnyin ympärivuorokautiseen vartiointiin

"Kyse lähes var­mas­ti myr­ky­tyk­ses­tä", hoidon teho vielä epä­var­maa – Saksa asetti koo­mas­sa olevan Pu­tin-krii­tik­ko Aleksei Na­val­nyin ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­seen var­tioin­tiin

24.08.2020 18:30 0
Putin-kriitikko Navalnyistä löydetty kemikaalia, venäläislääkärit väittävät, että hänellä on "verensokerista aiheutunut metabolinen sairaus" – Sairaala antoi viimein luvan kuljettaa oppositiojohtaja hoidettavaksi Saksaan

Pu­tin-krii­tik­ko Na­val­nyis­tä löy­det­ty ke­mi­kaa­lia, ve­nä­läis­lää­kä­rit väit­tä­vät, että hänellä on "ve­ren­so­ke­ris­ta ai­heu­tu­nut me­ta­bo­li­nen sai­raus" – Sai­raa­la antoi viimein luvan kul­jet­taa op­po­si­tio­joh­ta­ja hoi­det­ta­vak­si Saksaan

21.08.2020 14:56 8
Elokuvasäätiö hakee Aleksei Navalnyin ambulanssilennolla Saksaan, Ranska tarjoaa turvapaikkaa – venäläinen oppositiojohtaja makaa koomassa epäillyn myrkytyksen seurauksena

Elo­ku­va­sää­tiö hakee Aleksei Na­val­nyin am­bu­lans­si­len­nol­la Sak­saan, Ranska tarjoaa tur­va­paik­kaa – ve­nä­läi­nen op­po­si­tio­joh­ta­ja makaa koo­mas­sa epäil­lyn myr­ky­tyk­sen seu­rauk­se­na

20.08.2020 22:45 0
Itämeren kaasuputkesta tuli maailmanpolitiikan kuuma peruna – Lähiviikkoina ratkeaa, pysähtyykö rakennushanke viime kilometreillä

Itä­me­ren kaa­su­put­kes­ta tuli maail­man­po­li­tii­kan kuuma peruna – Lä­hi­viik­koi­na rat­keaa, py­säh­tyy­kö ra­ken­nus­han­ke viime ki­lo­met­reil­lä

12.08.2020 18:17 3
Joillekin omakuvan rakentaminen tapahtuu kasvosuojia vastustamalla – maskit jakavat saksalaisia yhä voimakkaammin, ja ääripäät ovat yhä äänekkäämpiä

Joil­le­kin oma­ku­van ra­ken­ta­mi­nen ta­pah­tuu kas­vo­suo­jia vas­tus­ta­mal­la – maskit jakavat sak­sa­lai­sia yhä voi­mak­kaam­min, ja ää­ri­päät ovat yhä ää­nek­kääm­piä

07.08.2020 22:11 0
Tilaajille
Baijeri vaatii pakollisia koronatestejä lentokentille ja koventaa sakkoja viruksen levittyä farmilla

Baijeri vaatii pa­kol­li­sia ko­ro­na­tes­te­jä len­to­ken­til­le ja ko­ven­taa sakkoja vi­ruk­sen le­vit­tyä far­mil­la

27.07.2020 14:51 0
Berliinissä henkilöauto ajoi väkijoukkoon – seitsemän loukkaantui, ainakin kolmella vammat vakavia

Ber­lii­nis­sä hen­ki­lö­au­to ajoi vä­ki­jouk­koon – seit­se­män louk­kaan­tui, ainakin kol­mel­la vammat vakavia

26.07.2020 12:22 0
EU-johtajat jatkavat rahaneuvotteluja kolmatta päivää – Merkel pitää mahdollisena, ettei sopua saavuteta

EU-joh­ta­jat jat­ka­vat ra­ha­neu­vot­te­lu­ja kol­mat­ta päivää – Merkel pitää mah­dol­li­se­na, ettei sopua saa­vu­te­ta

19.07.2020 11:17 1
Koronakevät romahdutti henkilökorttien hakijoiden määrän Suomessa – Saksan ja Ruotsin edustoissa on ollut vipinää

Ko­ro­na­ke­vät ro­mah­dut­ti hen­ki­lö­kort­tien ha­ki­joi­den määrän Suo­mes­sa – Saksan ja Ruotsin edus­tois­sa on ollut vipinää

13.07.2020 07:00 1
Saksan sisäministeri perui rasismia poliisissa kartoittavan tutkimuksen – "Näyttää siltä, että jotain halutaan salata"

Saksan si­sä­mi­nis­te­ri perui ra­sis­mia po­lii­sis­sa kar­toit­ta­van tut­ki­muk­sen – "Näyt­tää siltä, että jotain ha­lu­taan salata"

09.07.2020 20:28 1
Tilaajille
Marin välitti Merkelille Suomen kannan EU:n kokoukseen: "Suomi ja Saksa ymmärtävät nyt entistä paremmin toistensa näkemyksiä"

Marin välitti Mer­ke­lil­le Suomen kannan EU:n ko­kouk­seen: "Suomi ja Saksa ym­mär­tä­vät nyt entistä pa­rem­min tois­ten­sa nä­ke­myk­siä"

30.06.2020 17:41 3
Saksan matkailu voi avautua heinäkuussa – Laivayhtiössä iloista odotusta: "Rajan soisi avautuvan saksalaisten tavaroiden lisäksi myös ihmisille"

Saksan mat­kai­lu voi avautua hei­nä­kuus­sa – Lai­va­yh­tiös­sä iloista odo­tus­ta: "Rajan soisi avau­tu­van sak­sa­lais­ten ta­va­roi­den lisäksi myös ih­mi­sil­le"

23.06.2020 18:53 0
Saksassa teurastamon työntekijät sairastuivat joukolla covid-19-tautiin, luoteisen Güterslohin alueelle uusia liikkumisrajoituksia

Sak­sas­sa teu­ras­ta­mon työn­te­ki­jät sai­ras­tui­vat jou­kol­la co­vid-19-tau­tiin, luo­tei­sen Gü­ters­lo­hin alueel­le uusia liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sia

23.06.2020 13:45 0
Saksalaispoliitikon ampumisesta syytetty oikeuden eteen

Sak­sa­lais­po­lii­ti­kon am­pu­mi­ses­ta syy­tet­ty oi­keu­den eteen

16.06.2020 15:16 0
"Tunnelma muistutti Berliinin muurin murtumista" – liikuttuneita ihmisiä on virrannut Saksan rajojen yli aamusta alkaen

"Tun­nel­ma muis­tut­ti Ber­lii­nin muurin mur­tu­mis­ta" – lii­kut­tu­nei­ta ihmisiä on vir­ran­nut Saksan rajojen yli aamusta alkaen

15.06.2020 16:26 0
Analyysi: Demokratia on nyt kriisissä, ja se voi koitua äärioikeiston voitoksi – Saksassa oikeistopopulististen puolueiden kannatus on koronakriisin myötä laskenut

Ana­lyy­si: De­mo­kra­tia on nyt krii­sis­sä, ja se voi koitua ää­ri­oi­keis­ton voi­tok­si – Sak­sas­sa oi­keis­to­po­pu­lis­tis­ten puo­luei­den kan­na­tus on ko­ro­na­krii­sin myötä las­ke­nut

13.06.2020 18:36 1
Tilaajille
Saksa aikoo sallia matkustamisen Euroopassa kesäkuun puolivälistä lähtien – turistit voivat matkailla kaikissa EU-maissa

Saksa aikoo sallia mat­kus­ta­mi­sen Eu­roo­pas­sa ke­sä­kuun puo­li­vä­lis­tä lähtien – tu­ris­tit voivat mat­kail­la kai­kis­sa EU-mais­sa

26.05.2020 10:03 1