Valmistuneet
Kolumni

Nuoret tar­vit­se­vat uskoa tu­le­vaan, mutta ny­ky­het­ki tar­joi­lee sitä kit­saas­ti

05.06.2021 16:00 7
Tilaajille

Kainuun am­mat­ti­opis­tos­ta val­mis­tuu opis­ke­li­joi­ta am­mat­tiin kol­mel­ta paik­ka­kun­nal­ta – katso täältä lista val­mis­tu­neis­ta

03.06.2021 15:38
Tilaajille

Kainuun am­mat­ti­opis­tos­ta ke­vät­lu­ku­kau­del­la 2020 val­mis­tu­neet

29.05.2020 12:30

Ruukin maa­seu­tu­opis­tos­ta ke­vät­lu­ku­kau­del­la 2020 val­mis­tu­neet

28.05.2020 09:59

Kou­lu­tus­kun­ta­yh­ty­mä OSAO:s­ta ke­vät­lu­ku­kau­del­la 2020 val­mis­tu­neet

15.03.2021 14:54 1

Oulun kon­ser­va­to­rion am­ma­til­li­ses­ta kou­lu­tuk­ses­ta ke­vät­lu­ku­kau­del­la 2020 val­mis­tu­neet

27.05.2020 13:24

Suomen Dia­ko­nia­opis­ton Oulun kam­puk­sel­ta ke­vät­lu­ku­kau­del­la 2020 val­mis­tu­neet

27.05.2020 10:38

Pe­rä­poh­jo­lan Opis­tos­ta ke­vät­lu­ku­kau­del­la 2020 val­mis­tu­neet

26.05.2020 15:17

Saa­me­lais­alueen kou­lu­tus­kes­kuk­ses­ta ke­vät­lu­ku­kau­del­la 2020 val­mis­tu­neet

26.05.2020 15:10

Oulun Pal­ve­lu­alan Opis­tos­ta ke­vät­lu­ku­kau­del­la 2020 val­mis­tu­neet

26.05.2020 15:00

Poh­jois-Suo­mes­sa am­mat­tiin val­mis­tu­vien ni­mi­lis­to­ja on jul­kis­tet­tu - lu­ku­kau­si saattaa kestää ju­han­nuk­seen saakka

26.05.2020 13:49

Lapin kou­lu­tus­kes­kus REDUsta ja Lapin ur­hei­lu­opis­tos­ta ke­vät­lu­ku­kau­del­la 2020 val­mis­tu­neet

26.05.2020 13:33
Tilaajille

Am­mat­ti­opis­to Lap­pias­ta ke­vät­lu­ku­kau­del­la 2020 val­mis­tu­neet

26.05.2020 13:31
Tilaajille

Kou­lu­tus­kes­kus JEDUsta ke­vät­lu­ku­kau­del­la 2020 val­mis­tu­neet

26.05.2020 13:31

Raahen Por­va­ri- ja Kaup­pa­kou­lus­ta ke­vät­lu­ku­kau­del­la 2020 val­mis­tu­neet

26.05.2020 13:30