Suurpetokeskus: Eläin­tar­ha­lu­pa pe­rut­tiin, poliisi jatkaa ri­kos­tut­kin­taa

Pääkirjoitus: Puun käyt­tö­kat­toa ei saa ulottaa hak­kuu­täh­tei­siin

Uniper
Viikko
Omistajaohjausministeri Tuppurainen ei ota kantaa Fortumin nykyjohdon asemaan – "Toimiva johto on yhtiön hallituksen asia"

Omis­ta­ja­oh­jaus­mi­nis­te­ri Tup­pu­rai­nen ei ota kantaa For­tu­min ny­ky­joh­don asemaan – "Toi­mi­va johto on yhtiön hal­li­tuk­sen asia"

21.09.2022 15:46 37
Analyysi: Fortum vältti pahimman erossaan Uniperin kanssa – seikkailu Saksassa ja Venäjällä tuhlasi silti miljardeja, mistä johdon on kannettava vastuu

Ana­lyy­si: Fortum vältti pa­him­man eros­saan Uni­pe­rin kanssa – seik­kai­lu Sak­sas­sa ja Ve­nä­jäl­lä tuhlasi silti mil­jar­de­ja, mistä johdon on kan­net­ta­va vastuu

21.09.2022 15:15 2
Tilaajille
Fortum menettää miljardien sijoitukset, kun Saksa omii Uniperin – kesällä sovittu hätärahoitus maksetaan takaisin

Fortum me­net­tää mil­jar­dien si­joi­tuk­set, kun Saksa omii Uni­pe­rin – kesällä sovittu hä­tä­ra­hoi­tus mak­se­taan ta­kai­sin

21.09.2022 13:41 57
Fortum vahvistaa Uniper-neuvottelujen olevan loppusuoralla – esillä myös Fortumin myöntämän rahoituksen palauttaminen

Fortum vah­vis­taa Uni­per-neu­vot­te­lu­jen olevan lop­pu­suo­ral­la – esillä myös For­tu­min myön­tä­män ra­hoi­tuk­sen pa­laut­ta­mi­nen

20.09.2022 21:13 28
Bloomberg: Saksa kansallistamassa Uniperin, neuvottelut lähes valmiit

Bloom­berg: Saksa kan­sal­lis­ta­mas­sa Uni­pe­rin, neu­vot­te­lut lähes valmiit

20.09.2022 15:23 9
Vanhemmat
Saksan valtio saattaa ryhtyä Uniperin enemmistöomistajaksi, energiayhtiön osake syöksyi pörssissä – Tuppurainen: Suomi ei hyväksy kansallistamista ilman korvausta

Saksan valtio saattaa ryhtyä Uni­pe­rin enem­mis­töo­mis­ta­jak­si, ener­gia­yh­tiön osake syöksyi pörs­sis­sä – Tup­pu­rai­nen: Suomi ei hyväksy kan­sal­lis­ta­mis­ta ilman kor­vaus­ta

14.09.2022 20:11 25
Fortumin Venäjän-omistukset kolminkertaiset verrattuna seuraavina tuleviin eurooppalaisyhtiöihin – professori: "Hirveä summa lankeaa veronmaksajien maksettavaksi"

For­tu­min Ve­nä­jän-omis­tuk­set kol­min­ker­tai­set ver­rat­tu­na seu­raa­vi­na tu­le­viin eu­roop­pa­lais­yh­tiöi­hin – pro­fes­so­ri: "Hirveä summa lankeaa ve­ron­mak­sa­jien mak­set­ta­vak­si"

05.09.2022 16:00 38
Tilaajille
Fortumin toimitusjohtaja Ylellä: Yhtiö tarvitsee miljardeja käyttöpääomaa – "Olemme kääntyneet asiassa Suomen hallituksen puoleen"

For­tu­min toi­mi­tus­joh­ta­ja Ylellä: Yhtiö tar­vit­see mil­jar­de­ja käyt­tö­pää­omaa – "Olemme kään­ty­neet asiassa Suomen hal­li­tuk­sen puo­leen"

27.08.2022 13:17 65
Perussuomalaiset yhdistää Uniper-sotkun ja pääministerin juhlinnan – puolue vaatii asiasta selvitystä eduskunnalle

Pe­rus­suo­ma­lai­set yh­dis­tää Uni­per-sot­kun ja pää­mi­nis­te­rin juh­lin­nan – puolue vaatii asiasta sel­vi­tys­tä edus­kun­nal­le

25.08.2022 13:30 110
Analyysi: Kun valtio-omisteinen pörssiyhtiö ajaa karille, kukaan ei kanna poliittista vastuuta – valtion roolia pörssiyhtiöissä pitää selkeyttää

Ana­lyy­si: Kun val­tio-omis­tei­nen pörs­si­yh­tiö ajaa ka­ril­le, kukaan ei kanna po­liit­tis­ta vas­tuu­ta – valtion roolia pörs­si­yh­tiöis­sä pitää sel­keyt­tää

26.07.2022 18:30 21
Tilaajille
Uniper-sopu joutui heti opposition hampaisiin – Perussuomalaisten Purra: "Ei todellakaan mikään huippudiili Suomen kannalta"

Uni­per-so­pu joutui heti op­po­si­tion ham­pai­siin – Pe­rus­suo­ma­lais­ten Purra: "Ei to­del­la­kaan mikään huip­pu­dii­li Suomen kan­nal­ta"

22.07.2022 21:27 29
Grahn-Laasonen vaatii nopeita avauksia ydinvoimahankkeiden lisäämiseksi – "Ennen kaikkea huolestuttaa sähkön hintojen nousu talvella"

Grahn-Laa­so­nen vaatii nopeita avauk­sia ydin­voi­ma­hank­kei­den li­sää­mi­sek­si – "Ennen kaikkea huo­les­tut­taa sähkön hin­to­jen nousu tal­vel­la"

22.07.2022 18:30 15
Tilaajille
Saksan valtio hankkii 30 prosenttia Uniperista ja tarjoaa miljardien rahoitusta, Fortum pysyy pääomistajana

Saksan valtio hankkii 30 pro­sent­tia Uni­pe­ris­ta ja tarjoaa mil­jar­dien ra­hoi­tus­ta, Fortum pysyy pää­omis­ta­ja­na

22.07.2022 13:40 41
Lähteet Bloombergille: Saksalle ehkä jopa kolmannes Uniperista

Lähteet Bloom­ber­gil­le: Sak­sal­le ehkä jopa kol­man­nes Uni­pe­ris­ta

20.07.2022 15:48 3
Tytti Tuppurainen Kalevalle: Uniperin tilanteessa on kyse Suomen sähköhuoltovarmuudesta – "En osoita syyttävää sormea mihinkään suuntaan"

Tytti Tup­pu­rai­nen Ka­le­val­le: Uni­pe­rin ti­lan­tees­sa on kyse Suomen säh­kö­huol­to­var­muu­des­ta – "En osoita syyt­tä­vää sormea mi­hin­kään suun­taan"

19.07.2022 18:56 37
Tilaajille
Näin Uniper voi käydä sinun kukkarollesi – vaikeat pelastusneuvottelut herkässä vaiheessa ja kansanedustajien suut sulkee rikoslaki

Näin Uniper voi käydä sinun kuk­ka­rol­le­si – vaikeat pe­las­tus­neu­vot­te­lut her­käs­sä vai­hees­sa ja kan­san­edus­ta­jien suut sulkee ri­kos­la­ki

19.07.2022 17:00 7
Tilaajille
Yhtä kysymystä toistettiin ministeri Tuppuraiselle monta kertaa, mutta suoraa vastausta ei tullut – "Informoitiin asiasta"

Yhtä ky­sy­mys­tä tois­tet­tiin mi­nis­te­ri Tup­pu­rai­sel­le monta kertaa, mutta suoraa vas­taus­ta ei tullut – "In­for­moi­tiin asias­ta"

19.07.2022 15:54 2
Tuppurainen Uniperistä: Valtio haluaa estää ylimääräiset, aiheettomat kustannukset suomalaisille veronmaksajille

Tup­pu­rai­nen Uni­pe­ris­tä: Valtio haluaa estää yli­mää­räi­set, ai­heet­to­mat kus­tan­nuk­set suo­ma­lai­sil­le ve­ron­mak­sa­jil­le

19.07.2022 16:00 36
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ve­si­huol­to on pää­tet­ty pitää yh­tei­sis­sä kä­sis­sä, myös säh­kö­verk­ko­jen osalta on luotava vahvat ra­ken­teet, jotta kep­lot­te­lu es­te­tään

19.07.2022 06:00 7
Tilaajille
Purra vaatii eduskuntaa pikaisesti koolle Fortum-kriisistä aiheutuvan tuskanhien vuoksi – tiistain Tuppurainen ei riitä perussuomalaisille

Purra vaatii edus­kun­taa pi­kai­ses­ti koolle For­tum-krii­sis­tä ai­heu­tu­van tus­kan­hien vuoksi – tiis­tain Tup­pu­rai­nen ei riitä pe­rus­suo­ma­lai­sil­le

18.07.2022 13:18 58