Kiinteistöt: An­tel­lin tyh­jil­le lei­po­mo­ti­loil­le neu­vo­tel­laan uutta käyttöä

Sote-uudistus: Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueel­le käyt­töön ly­hyem­pi oheis­ni­mi

Luitko jo tämän?: Ou­lu­lais­muu­sik­ko Jarmo Heik­ki­nen kyseli nuorena soit­to­hom­mia Ab­bal­ta, mutta livisti ennen Björnin saa­pu­mis­ta

Fortum
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jäl­ki­vii­sas­te­li­joi­ta piisaa

27.09.2022 05:00 3
Tilaajille
Omistajaohjausministeri Tuppurainen ei ota kantaa Fortumin nykyjohdon asemaan – "Toimiva johto on yhtiön hallituksen asia"

Omis­ta­ja­oh­jaus­mi­nis­te­ri Tup­pu­rai­nen ei ota kantaa For­tu­min ny­ky­joh­don asemaan – "Toi­mi­va johto on yhtiön hal­li­tuk­sen asia"

21.09.2022 15:46 37
Analyysi: Fortum vältti pahimman erossaan Uniperin kanssa – seikkailu Saksassa ja Venäjällä tuhlasi silti miljardeja, mistä johdon on kannettava vastuu

Ana­lyy­si: Fortum vältti pa­him­man eros­saan Uni­pe­rin kanssa – seik­kai­lu Sak­sas­sa ja Ve­nä­jäl­lä tuhlasi silti mil­jar­de­ja, mistä johdon on kan­net­ta­va vastuu

21.09.2022 15:15 2
Tilaajille
Fortum menettää miljardien sijoitukset, kun Saksa omii Uniperin – kesällä sovittu hätärahoitus maksetaan takaisin

Fortum me­net­tää mil­jar­dien si­joi­tuk­set, kun Saksa omii Uni­pe­rin – kesällä sovittu hä­tä­ra­hoi­tus mak­se­taan ta­kai­sin

21.09.2022 13:41 57
Fortum vahvistaa Uniper-neuvottelujen olevan loppusuoralla – esillä myös Fortumin myöntämän rahoituksen palauttaminen

Fortum vah­vis­taa Uni­per-neu­vot­te­lu­jen olevan lop­pu­suo­ral­la – esillä myös For­tu­min myön­tä­män ra­hoi­tuk­sen pa­laut­ta­mi­nen

20.09.2022 21:13 28
Bloomberg: Saksa kansallistamassa Uniperin, neuvottelut lähes valmiit

Bloom­berg: Saksa kan­sal­lis­ta­mas­sa Uni­pe­rin, neu­vot­te­lut lähes valmiit

20.09.2022 15:23 9
Annika Saarikko valtiontaloudesta: Edessä on kahden vaalikauden mittainen urakka – Nivalassa vieraillut valtiovarainministeri puolustaa silti toimia, joiden vuoksi velkataakka on ennätyslukemissa

Annika Saa­rik­ko val­tion­ta­lou­des­ta: Edessä on kahden vaa­li­kau­den mit­tai­nen urakka – Ni­va­las­sa vie­rail­lut val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri puo­lus­taa silti toimia, joiden vuoksi vel­ka­taak­ka on en­nä­tys­lu­ke­mis­sa

19.09.2022 18:00 31
Tilaajille
Saksan valtio saattaa ryhtyä Uniperin enemmistöomistajaksi, energiayhtiön osake syöksyi pörssissä – Tuppurainen: Suomi ei hyväksy kansallistamista ilman korvausta

Saksan valtio saattaa ryhtyä Uni­pe­rin enem­mis­töo­mis­ta­jak­si, ener­gia­yh­tiön osake syöksyi pörs­sis­sä – Tup­pu­rai­nen: Suomi ei hyväksy kan­sal­lis­ta­mis­ta ilman kor­vaus­ta

14.09.2022 20:11 25
Fortumin rahat ovat lopussa ja osakeanti häämöttää – Professori Timo Rothovius: "Ihmettelen, kuinka Fortumin nykyjohto saa jatkaa näiden mokien jälkeen"

For­tu­min rahat ovat lopussa ja osa­ke­an­ti hää­möt­tää – Pro­fes­so­ri Timo Rot­ho­vius: "Ih­met­te­len, kuinka For­tu­min ny­ky­joh­to saa jatkaa näiden mokien jäl­keen"

10.09.2022 12:00 49
Tilaajille
Valtio heittää Fortumille pelastusrenkaan – yhtiö sopi 2,35 miljardin siltarahoituksesta yli 14 prosentin korolla

Valtio heittää For­tu­mil­le pe­las­tus­ren­kaan – yhtiö sopi 2,35 mil­jar­din sil­ta­ra­hoi­tuk­ses­ta yli 14 pro­sen­tin korolla

06.09.2022 15:49 36
Fortumin Venäjän-omistukset kolminkertaiset verrattuna seuraavina tuleviin eurooppalaisyhtiöihin – professori: "Hirveä summa lankeaa veronmaksajien maksettavaksi"

For­tu­min Ve­nä­jän-omis­tuk­set kol­min­ker­tai­set ver­rat­tu­na seu­raa­vi­na tu­le­viin eu­roop­pa­lais­yh­tiöi­hin – pro­fes­so­ri: "Hirveä summa lankeaa ve­ron­mak­sa­jien mak­set­ta­vak­si"

05.09.2022 16:00 38
Tilaajille
Vanhemmat
Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto: Sähköverkot ostettava takaisin valtion hallintaan – "Mitään väkipakolla kansallistamista ei tule tehdä"

Poh­jois-Poh­jan­maan Va­sem­mis­to: Säh­kö­ver­kot os­tet­ta­va ta­kai­sin valtion hal­lin­taan – "­Mi­tään vä­ki­pa­kol­la kan­sal­lis­ta­mis­ta ei tule tehdä"

27.08.2022 22:11 52
Tilaajille
Fortumin toimitusjohtaja Ylellä: Yhtiö tarvitsee miljardeja käyttöpääomaa – "Olemme kääntyneet asiassa Suomen hallituksen puoleen"

For­tu­min toi­mi­tus­joh­ta­ja Ylellä: Yhtiö tar­vit­see mil­jar­de­ja käyt­tö­pää­omaa – "Olemme kään­ty­neet asiassa Suomen hal­li­tuk­sen puo­leen"

27.08.2022 13:17 65
Perussuomalaiset yhdistää Uniper-sotkun ja pääministerin juhlinnan – puolue vaatii asiasta selvitystä eduskunnalle

Pe­rus­suo­ma­lai­set yh­dis­tää Uni­per-sot­kun ja pää­mi­nis­te­rin juh­lin­nan – puolue vaatii asiasta sel­vi­tys­tä edus­kun­nal­le

25.08.2022 13:30 110
Fortumin liiketulos romahti yli yhdeksän miljardia euroa tappiolle – syynä muun muassa Uniperin pitkäaikaiset kaasusopimukset

For­tu­min lii­ke­tu­los romahti yli yh­dek­sän mil­jar­dia euroa tap­piol­le – syynä muun muassa Uni­pe­rin pit­kä­ai­kai­set kaa­su­so­pi­muk­set

25.08.2022 10:03 33
Tarkkaavaisuus herpaantui – valtio luotti Fortumin osaamiseen sokeasti
Pääkirjoitus

Tark­kaa­vai­suus her­paan­tui – valtio luotti For­tu­min osaa­mi­seen so­keas­ti

18.08.2022 20:00 52
Tilaajille
Merikoski katkaisi tuotannon salamoiden leimahdellessa

Me­ri­kos­ki kat­kai­si tuo­tan­non sa­la­moi­den lei­mah­del­les­sa

17.08.2022 18:00 5
Tilaajille
Analyysi: Kun valtio-omisteinen pörssiyhtiö ajaa karille, kukaan ei kanna poliittista vastuuta – valtion roolia pörssiyhtiöissä pitää selkeyttää

Ana­lyy­si: Kun val­tio-omis­tei­nen pörs­si­yh­tiö ajaa ka­ril­le, kukaan ei kanna po­liit­tis­ta vas­tuu­ta – valtion roolia pörs­si­yh­tiöis­sä pitää sel­keyt­tää

26.07.2022 18:30 21
Tilaajille
Uniper-sopu joutui heti opposition hampaisiin – Perussuomalaisten Purra: "Ei todellakaan mikään huippudiili Suomen kannalta"

Uni­per-so­pu joutui heti op­po­si­tion ham­pai­siin – Pe­rus­suo­ma­lais­ten Purra: "Ei to­del­la­kaan mikään huip­pu­dii­li Suomen kan­nal­ta"

22.07.2022 21:27 29
Saksan valtio hankkii 30 prosenttia Uniperista ja tarjoaa miljardien rahoitusta, Fortum pysyy pääomistajana

Saksan valtio hankkii 30 pro­sent­tia Uni­pe­ris­ta ja tarjoaa mil­jar­dien ra­hoi­tus­ta, Fortum pysyy pää­omis­ta­ja­na

22.07.2022 13:40 41