Aluevaalit: Po­li­tii­kan penk­ki­ur­hei­luun hu­rah­ta­nut ou­lu­lai­nen Ville Koi­vu­nie­mi jän­nit­tää vaa­li­tu­lok­sen lisäksi omaa ve­don­lyön­tiään

Aluevaalit: Ehdokas vielä löy­tä­mät­tä? Katso Kalevan alue­vaa­li­ko­nees­ta sopiva ehdokas

THL
Kuukausi
THL painottaa rokotuksia ja oireisten kotieristystä omikron-epidemiassa – tartuntahuippu ehkä jo tammi-helmikuun vaihteessa

THL pai­not­taa ro­ko­tuk­sia ja oi­reis­ten ko­ti­eris­tys­tä omik­ron-epi­de­mias­sa – tar­tun­ta­huip­pu ehkä jo tam­mi-hel­mi­kuun vaih­tees­sa

18.01.2022 15:37 1
THL vetää isoa tutkimusta vaikean koronataudin riskitekijöistä kuten perimästä –  myös suomalaisten yleisimmällä veriryhmällä on merkitystä

THL vetää isoa tut­ki­mus­ta vaikean ko­ro­na­tau­din ris­ki­te­ki­jöis­tä kuten pe­ri­mäs­tä – myös suo­ma­lais­ten ylei­sim­mäl­lä ve­ri­ryh­mäl­lä on mer­ki­tys­tä

17.01.2022 18:30
Tilaajille
Uusi ohje sairaanhoitopiiriltä Pohjois-Pohjanmaalle: Koronatestiin terveydenhuoltoon vain poikkeustapauksissa – THL:n mukaan koronan sairastaneet eivät tarvitse kolmatta rokotusta

Uusi ohje sai­raan­hoi­to­pii­ril­tä Poh­jois-Poh­jan­maal­le: Ko­ro­na­tes­tiin ter­vey­den­huol­toon vain poik­keus­ta­pauk­sis­sa – THL:n mukaan koronan sai­ras­ta­neet eivät tar­vit­se kol­mat­ta ro­ko­tus­ta

14.01.2022 17:07 8
THL muuttaa karanteeniohjetta: jatkossa viisi päivää voi riittää – epidemian huippua ei ole vielä saavutettu

THL muuttaa ka­ran­tee­nioh­jet­ta: jat­kos­sa viisi päivää voi riittää – epi­de­mian huippua ei ole vielä saa­vu­tet­tu

13.01.2022 16:41
Ilta-Sanomat: THL suosittaa anniskeluravintoloiden täyssulkua kolmeksi viikoksi, hallitus käsittelee asiaa tällä viikolla

Il­ta-Sa­no­mat: THL suo­sit­taa an­nis­ke­lu­ra­vin­to­loi­den täys­sul­kua kol­mek­si vii­kok­si, hal­li­tus kä­sit­te­lee asiaa tällä vii­kol­la

12.01.2022 12:22 3
THL: Pohjois-Pohjanmaalla todettu 195 uutta koronavirustartuntaa, joista 131 Oulussa – OYSin potilasmäärä laski hieman maanantaista

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la todettu 195 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, joista 131 Oulussa – OYSin po­ti­las­mää­rä laski hieman maa­nan­tais­ta

11.01.2022 13:19
Pohjois-Pohjanmaalla todettu viikonlopun aikana 1 168 uutta koronatartuntaa, joista 894 Oulussa – koko maassa 23 325 uutta tapausta

Poh­jois-Poh­jan­maal­la todettu vii­kon­lo­pun aikana 1 168 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, joista 894 Oulussa – koko maassa 23 325 uutta ta­paus­ta

10.01.2022 14:04
THL ehdottaa eristys- ja karanteeniajan lyhentämistä viiteen päivään

THL eh­dot­taa eris­tys- ja ka­ran­tee­ni­ajan ly­hen­tä­mis­tä viiteen päivään

05.01.2022 18:53
STM ja THL: Suomessa on löydetty tähän mennessä 363 varmistettua omikrontartuntaa – sairaalakuormitus yhä huolestuttava

STM ja THL: Suo­mes­sa on löy­det­ty tähän men­nes­sä 363 var­mis­tet­tua omik­ron­tar­tun­taa – sai­raa­la­kuor­mi­tus yhä huo­les­tut­ta­va

05.01.2022 12:27
THL:n Salminen kehottaa päättäjiä harkitsemaan terveydenhuollon resurssien lisäämistä – "Koronaan ei voida ikuisesti suhtautua toisin kuin muihin tauteihin"

THL:n Sal­mi­nen ke­hot­taa päät­tä­jiä har­kit­se­maan ter­vey­den­huol­lon re­surs­sien li­sää­mis­tä – "Ko­ro­naan ei voida ikui­ses­ti suh­tau­tua toisin kuin muihin tau­tei­hin"

31.12.2021 08:00 5
Tilaajille
Vanhemmat
THL: Kolmas rokoteannos suojaa työikäisiä myös omikronmuunnokselta, paras suoja Modernan rokotteella

THL: Kolmas ro­ko­te­an­nos suojaa työ­ikäi­siä myös omik­ron­muun­nok­sel­ta, paras suoja Mo­der­nan ro­kot­teel­la

22.12.2021 21:02
THL päivitti koronatestausohjeita: raskaana olevat ja yli viisi kuukautta sitten rokotetut testiin lievilläkin oireilla, kotitestikin käy tietyissä tapauksissa

THL päi­vit­ti ko­ro­na­tes­tau­soh­jei­ta: ras­kaa­na olevat ja yli viisi kuu­kaut­ta sitten ro­ko­te­tut testiin lie­vil­lä­kin oi­reil­la, ko­ti­tes­ti­kin käy tie­tyis­sä ta­pauk­sis­sa

22.12.2021 17:50
THL:n ylilääkäri Nohynek: Lähipäivinä pohditaan, onko koronan rokotusväliä syytä lyhentää – suojateho saattaa parantua, jos saa eri laadun rokotteen kullakin rokotuskerralla

THL:n yli­lää­kä­ri No­hy­nek: Lä­hi­päi­vi­nä poh­di­taan, onko koronan ro­ko­tus­vä­liä syytä ly­hen­tää – suo­ja­te­ho saattaa pa­ran­tua, jos saa eri laadun ro­kot­teen kul­la­kin ro­ko­tus­ker­ral­la

12.12.2021 09:03 2
Tilaajille
Koronapassin lukeminen ei ole aina onnistunut – Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta kerrotaan, että ongelmien pitäisi olla nyt takanapäin

Ko­ronapas­sin lu­ke­mi­nen ei ole aina on­nis­tu­nut – Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sel­ta ker­ro­taan, että on­gel­mien pitäisi olla nyt ta­ka­na­päin

08.12.2021 15:05 3
Tilaajille
"Ihmisiä on käynyt rokotuksella kahden viime viikon aikana tavallista enemmän" – Ideaparkin rokotuspisteellä ajoittaista ruuhkaa

"Ih­mi­siä on käynyt ro­ko­tuk­sel­la kahden viime viikon aikana ta­val­lis­ta enem­män" – Idea­par­kin ro­ko­tus­pis­teel­lä ajoit­tais­ta ruuhkaa

02.12.2021 19:53 1
THL: Suomessa todettu ensimmäinen omikronvariantin aiheuttama koronatartunta – sairastunut palannut Suomeen Ruotsista

THL: Suo­mes­sa todettu en­sim­mäi­nen omik­ron­va­rian­tin ai­heut­ta­ma ko­ro­na­tar­tun­ta – sai­ras­tu­nut pa­lan­nut Suomeen Ruot­sis­ta

02.12.2021 14:25
THL suosittelee riskiryhmään kuuluvien lasten rokottamista ja kolmatta annosta kaikille yli 18-vuotiaille – marraskuun loppupuolella tilastoitiin 112 uutta koronakuolemaa

THL suo­sit­te­lee ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vien lasten ro­kot­ta­mis­ta ja kol­mat­ta annosta kai­kil­le yli 18-vuo­tiail­le – mar­ras­kuun lop­pu­puo­lel­la ti­las­toi­tiin 112 uutta ko­ro­na­kuo­le­maa

02.12.2021 16:53
THL: Pohjois-Pohjanmaalla 97 uutta koronavirustartuntaa, joista 74 Oulussa – tehohoidossa olevien potilaiden määrä noussut OYSissa

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la 97 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, joista 74 Oulussa – te­ho­hoi­dos­sa olevien po­ti­lai­den määrä noussut OYSissa

30.11.2021 12:11
Asiantuntijat eri linjoilla kolmannen rokoteannoksen kiireellisyydestä – HUSin Lehtonen kritisoi THL:n Nohynekin näkemyksiä

Asian­tun­ti­jat eri lin­joil­la kol­man­nen ro­ko­te­an­nok­sen kii­reel­li­syy­des­tä – HUSin Leh­to­nen kri­ti­soi THL:n No­hy­ne­kin nä­ke­myk­siä

29.11.2021 22:14
Koronapukilla on pelottavan paljon aputonttuja
Kolumni

Ko­ro­na­pu­kil­la on pe­lot­ta­van paljon apu­tont­tu­ja

29.11.2021 06:00 11
Tilaajille