THL
Viimeisin 4 tuntia

THL: Suo­mes­sa 47 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Suo­mes­sa 7 uutta tar­tun­taa

12:18 31
Kuukausi

STM ja THL esit­tä­vät ti­lan­ne­kat­sauk­sen ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­tees­ta, tänään 93 uutta ko­ro­na­ta­paus­ta – katso tal­len­ne tie­do­tus­ti­lai­suu­des­ta tästä

10.06.2021 11:26

Ko­ro­na­ro­ko­te­tut iso­van­hem­mat voivat tavata le­vol­li­sin mielin lap­sen­lap­siaan – THL: Tar­tun­ta­ris­ki on pieni, kun täysin ro­ko­te­tut ta­paa­vat ro­kot­ta­mat­to­mia

03.06.2021 18:48 14

THL: Ras­kaa­na oleva voi ottaa ko­ro­na­vi­rus­ro­kot­teen nor­maa­lis­ti ikä­ryh­män­sä vuo­rol­la – ko­ro­na­ro­kot­tei­den ja muiden ro­kot­tei­den vä­li­ses­tä va­ro­ajas­ta luo­vu­taan

01.06.2021 20:03

THL:n tut­ki­mus: Ou­lu­lai­sil­la it­se­mur­ha-aja­tuk­sia enemmän kuin koko maassa kes­ki­mää­rin

01.06.2021 18:23 6
Tilaajille

THL: Psyyk­ki­nen kuor­mi­tus on li­sään­ty­nyt ko­ro­na­epi­de­mian toisen aallon aikana – myös lää­kä­riin pääsy vai­keu­tu­nut

01.06.2021 07:52 3
Vanhemmat

THL: Suo­mes­sa todettu 280 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Oulussa kaksi ja Raa­hes­sa kolme uutta ta­paus­ta

06.05.2021 11:49 17
Pääkirjoitus

Luot­ta­mus pää­tök­sen­te­koon on eri­tyi­sen tärkeää krii­seis­sä – uudet tiedot liik­ku­mis­ra­joi­tus­ju­pa­kas­ta ra­paut­ta­vat nyt sitä

14.04.2021 15:10 21
Tilaajille

THL muis­tut­taa: Kotona tehtävä vas­ta-ai­ne­tes­ti ei korvaa ter­vey­den­huol­los­sa teh­tä­vää ko­ro­na­tes­tiä

14.04.2021 13:19

Marin ajoi liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sia sanoen THL:n pitävän niitä vält­tä­mät­tö­mi­nä – THL:n Sal­mi­nen kertoi kui­ten­kin pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nal­le, että muut keinot riit­tä­vät

14.04.2021 08:52 76
Lukijalta Mielipide

Ko­ro­na­ra­joi­tus­ten sää­tä­mi­nen on vaikeaa – hal­li­tus on han­ka­las­sa ase­mas­sa ar­vos­te­li­joi­hin nähden, koska sillä on rat­kai­su­pak­ko

08.04.2021 06:30 1
Tilaajille

Eks­taa­si­kuo­le­mien määrä yli kol­min­ker­tais­tui Suo­mes­sa vuosina 2011–2017, kertoo THL

07.04.2021 09:14

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la todettu neljä uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa Ou­lus­sa, Sii­ka­joel­la ja Yli­vies­kas­sa – Suo­mes­sa todettu jo yli 80 000 tar­tun­taa epi­de­mian aikana

06.04.2021 15:16 35

THL: Alus­ta­vat arviot ko­ro­na­ro­kot­tei­den tehosta saatu – rokotus vähensi koronan vakavaa muotoa huo­mat­ta­vas­ti

31.03.2021 10:08 5

Hal­li­tus jul­kis­ti ra­vin­to­loi­den sul­ke­mi­sa­lueet, Poh­jois-Poh­jan­maal­la sulku jatkuu – Kai­nuus­sa ja Lapissa ra­vin­to­lat saavat olla auki Kit­ti­lää lukuun ot­ta­mat­ta

28.03.2021 20:05 68
Lukijalta Mielipide

Esi­te­tyl­lä ro­ko­tus­ten kes­kit­tä­mi­sel­lä saa­vu­tet­tai­siin vain kahden viikon etu­mat­ka HUS-alueel­le, mutta tuo­tet­tai­siin muulle Suo­mel­le hyvin suuria on­gel­mia

26.03.2021 08:00 7
Tilaajille

THL: Ast­ra­Ze­ne­can ro­kot­teen käyt­tä­mis­tä voidaan jatkaa 65 vuotta täyt­tä­neil­lä – "Mah­dol­li­set hait­ta­ta­pauk­set on sel­vi­tet­tä­vä hyvin huo­lel­li­ses­ti"

24.03.2021 18:40 17

THL suo­sit­te­lee py­sy­mään ko­ti­paik­ka­kun­nal­la pää­siäi­se­nä – "Ko­ro­na­ti­lan­ne on eri­tyi­ses­ti ete­läi­ses­sä Suo­mes­sa en­nä­tys­lu­ke­mis­sa", johtaja Mika Sal­mi­nen va­roit­taa

24.03.2021 18:27 11

Hal­li­tus neu­vot­te­li liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sis­ta il­ta­myö­hään – Op­po­si­tio ei va­kuut­tu­nut tar­pees­ta, hal­li­tus­puo­lueis­sa­kin epä­röin­tiä ennen neu­vot­te­lu­ja

23.03.2021 23:04 29

THL: Suo­mes­sa 856 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, Poh­jois-Poh­jan­maan kaikki 7 tar­tun­taa todettu Oulussa

20.03.2021 19:03 29