Martti Hetemäki: Suo­mel­la on kolme pahaa on­gel­maa, yksi niistä on EU:n nopein vel­kaan­tu­mis­vauh­ti

Koti-Kaleva: Koti Hei­nä­pääs­sä on kaunis ko­ko­nai­suus ja täynnä vei­kei­tä yk­si­tyis­koh­tia

Luitko jo tämän: Poliisi aloit­taa tut­kin­nan Oulun entisen yh­dys­kun­ta­joh­ta­jan toi­mis­ta

THL
THL alkaa raportoida koronakuolemat kuolemansyyn perusteella – aiempi tapa synkentänyt Suomen koronakuolintilastoja kansainvälisissä vertailuissa

THL alkaa ra­por­toi­da ko­ro­na­kuo­le­mat kuo­le­man­syyn pe­rus­teel­la – aiempi tapa syn­ken­tä­nyt Suomen ko­ro­na­kuo­lin­ti­las­to­ja kan­sain­vä­li­sis­sä ver­tai­luis­sa

07.12.2022 15:33 6
THL: Ilta-Sanomien jutun väitteet ovat "salaliittoteorianomaisia" ja perättömiä – Kymmenet infektioasiantuntijat ilmaisivat tukensa THL:n rokotussuosituksille

THL: Il­ta-Sa­no­mien jutun väit­teet ovat "sa­la­liit­to­teo­ria­no­mai­sia" ja pe­rät­tö­miä – Kym­me­net in­fek­tio­asian­tun­ti­jat il­mai­si­vat tukensa THL:n ro­ko­tus­suo­si­tuk­sil­le

04.11.2022 16:56 2
THL: Sairaaloissa yhä enemmän koronapotilaita – vakavan taudin riski vähentynyt rokotetuilla

THL: Sai­raa­lois­sa yhä enemmän ko­ro­na­po­ti­lai­ta – vakavan taudin riski vä­hen­ty­nyt ro­ko­te­tuil­la

27.10.2022 14:58 7
THL selvittää aikuisväestön hyvinvointia laajalla tutkimuksella – kyselylomakkeen saa 85 000 henkilöä

THL sel­vit­tää ai­kuis­väes­tön hy­vin­voin­tia laa­jal­la tut­ki­muk­sel­la – ­ky­se­ly­lo­mak­keen saa 85 000 hen­ki­löä

05.09.2022 08:28 2
THL: Ikääntyneille ja riskiryhmille koronarokotteen tehosteannos syksyllä – aiempien tartuntojen ja rokotteiden määrällä ei enää väliä

THL: Ikään­ty­neil­le ja ris­ki­ryh­mil­le ko­ro­na­ro­kot­teen te­hos­te­an­nos syk­syl­lä – aiem­pien tar­tun­to­jen ja ro­kot­tei­den mää­räl­lä ei enää väliä

01.09.2022 10:56 14
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työ­ter­veys­lai­tos ja Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin laitos ovat vuo­si­kym­me­niä tut­ki­neet si­sä­il­maa ja ter­veyt­tä

17.08.2022 08:00
Tilaajille
Koronapandemiasta on THL:n mukaan siirrytty koronaendemiaan, eli virus on tullut jäädäkseen – "Tarvittaisiin aikamoinen täyssulku, että leviäminen saataisiin pysähtymään"

Ko­ro­na­pan­de­mias­ta on THL:n mukaan siir­ryt­ty ko­ro­naen­de­miaan, eli virus on tullut jää­däk­seen – "Tar­vit­tai­siin ai­ka­moi­nen täys­sul­ku, että le­viä­mi­nen saa­tai­siin py­säh­ty­mään"

27.07.2022 14:06 13
Tutkimus: äidin vahva kiintymyssuhde lapseen vaikuttaa positiivisesti lapsen kehitykseen

Tut­ki­mus: äidin vahva kiin­ty­mys­suh­de lapseen vai­kut­taa po­si­tii­vi­ses­ti lapsen ke­hi­tyk­seen

26.07.2022 21:34 11
Euroopan viranomaiset suosittelevat neljänsiä koronavirusrokotteita pikaisesti yli 60-vuotiaille – THL:n Nohynek: Suomessa äkkipäätöksiä aikataulun muuttamiselle ei tarvitse tehdä

Eu­roo­pan vi­ran­omai­set suo­sit­te­le­vat nel­jän­siä ko­ro­na­vi­rus­ro­kot­tei­ta pi­kai­ses­ti yli 60-vuo­tiail­le – THL:n No­hy­nek: Suo­mes­sa äk­ki­pää­tök­siä ai­ka­tau­lun muut­ta­mi­sel­le ei tar­vit­se tehdä

11.07.2022 18:21 34
Perussuomalaiset lyttää huumepolitiikan väljentämisen – Muut puolueet ovat varovaisen avoimia tai myönteisiä huumeongelman uusille ratkaisuille

Pe­rus­suo­ma­lai­set lyttää huu­me­po­li­tii­kan väl­jen­tä­mi­sen – Muut puo­lueet ovat va­ro­vai­sen avoimia tai myön­tei­siä huu­me­on­gel­man uusille rat­kai­suil­le

06.07.2022 18:30 14
Tilaajille
THL: Puunpoltto voi heikentää ilmanlaadun pientaloalueella – näin vähennät haitallisia hiukkasia myös mökillä juhannuksena

THL: Puun­polt­to voi hei­ken­tää il­man­laa­dun pien­ta­lo­alueel­la – näin vä­hen­nät hai­tal­li­sia hiuk­ka­sia myös mökillä ju­han­nuk­se­na

22.06.2022 08:37 15
Tilaajille
Isyys jäi selvittämättä, kun lapsi kuoli – "Kaksi miestä joutuu elämään loppuikänsä henkisessä vankilassa, epätietoisuudessa"

Isyys jäi sel­vit­tä­mät­tä, kun lapsi kuoli – "Kaksi miestä joutuu elämään lop­pu­ikän­sä hen­ki­ses­sä van­ki­las­sa, epä­tie­toi­suu­des­sa"

22.05.2022 07:00 5
Tilaajille
Lapset ja nuoret ovat kokeneet enemmän seksuaalista häirintää korona-aikana

Lapset ja nuoret ovat ko­ke­neet enemmän sek­suaa­lis­ta häi­rin­tää ko­ro­na-ai­ka­na

13.04.2022 06:48 1
OYS on joutunut supistamaan toimintaansa koronatilanteen vuoksi – THL: neljättä koronarokoteannosta suositellaan iäkkäille

OYS on jou­tu­nut su­pis­ta­maan toi­min­taan­sa ko­ro­na­ti­lan­teen vuoksi – THL: nel­jät­tä ko­ro­na­ro­ko­te­an­nos­ta suo­si­tel­laan iäk­käil­le

24.03.2022 11:16 3
Tilaajille
THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta on hakenut Pohjois-Savon hyvinvointialuejohtajaksi, kertoo Savon Sanomat

THL:n pää­joh­ta­ja Markku Ter­va­hau­ta on hakenut Poh­jois-Sa­von hy­vin­voin­tia­lue­joh­ta­jak­si, kertoo Savon Sanomat

18.03.2022 17:49
Länsi-Pohjasta on löydetty uutta omikron-muunnosta – THL tehostaa varianttiseurantaa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä

Län­si-Poh­jas­ta on löy­det­ty uutta omik­ron-muun­nos­ta – THL te­hos­taa va­riant­ti­seu­ran­taa Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä

25.02.2022 13:48
Tilaajille
Kemi on Suomen huono-osaisin kunta, Muonio Lapin hyväosaisin

Kemi on Suomen huo­no-osai­sin kunta, Muonio Lapin hy­vä­osai­sin

20.02.2022 16:12 2
Tilaajille
THL tarkentaa tilastointia ja koronakuolemien määrä voi tulla alas – Tanska arvioi jopa kolmasosan omikroniin liittyvistä kuolemista johtuvan muista syistä

THL tar­ken­taa ti­las­toin­tia ja ko­ro­na­kuo­le­mien määrä voi tulla alas – Tanska arvioi jopa kol­mas­osan omik­ro­niin liit­ty­vis­tä kuo­le­mis­ta joh­tu­van muista syistä

17.02.2022 18:30 4
Tilaajille
THL:n Salminen ja Terva­hauta HS:ssa: Koronaepidemian odotetaan laantuvan heinäkuuhun mennessä, mutta terveydenhuollon on varauduttava tulevaan

THL:n Sal­mi­nen ja Ter­va­hau­ta HS:ssa: Ko­ro­na­epi­de­mian odo­te­taan laan­tu­van hei­nä­kuu­hun men­nes­sä, mutta ter­vey­den­huol­lon on va­rau­dut­ta­va tu­le­vaan

02.02.2022 11:31
THL ehdottaa valvottuja huumeiden käyttötiloja – huumekuolemien määrä on kasvanut Suomessa koko 2000-luvun

THL eh­dot­taa val­vot­tu­ja huu­mei­den käyt­tö­ti­lo­ja – ­huu­me­kuo­le­mien määrä on kas­va­nut Suo­mes­sa koko 2000-lu­vun

31.01.2022 11:52 32
Tilaajille