Virkaanastujaiset: Stubb astui vir­kaan­sa, Oulussa oltiin myr­ty­nei­tä ja toi­veik­kai­ta

Retkeily: Tun­net­ko nämä 6 paikkaa Oulun edus­tal­la?

Maakuntaliitto: Seppo Määttä hakee Poh­jois-Poh­jan­maan liiton hal­lin­to­joh­ta­jak­si

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Teollisuus
Tältä näyttää maailman suurin kahden puulajin kuivauskone, joka pystyy kuivaamaan 4 500 tonnia sellua vuorokaudessa

Tältä näyttää maail­man suurin kahden puu­la­jin kui­vaus­ko­ne, joka pystyy kui­vaa­maan 4 500 tonnia sellua vuo­ro­kau­des­sa

28.02.2024 08:00 11
Tilaajille
Kuivajääpuhalluksiin erikoistunut oululainen Hielo Oy kertoo ja näyttää nykyaikaisen puhdistusmenetelmän edut
Mainos Hielo

Kui­va­jää­pu­hal­luk­siin eri­kois­tu­nut ou­lu­lai­nen Hielo Oy kertoo ja näyttää ny­ky­ai­kai­sen puh­dis­tus­me­ne­tel­män edut

29.01.2024 06:00
Kemin uusi tehdas päästää niin paljon höyryä, että se näkyy avaruuteen – Perämereen päästettynä hukkalämpö olisi syönyt jäät laajalta alueelta

Kemin uusi tehdas päästää niin paljon höyryä, että se näkyy ava­ruu­teen – Pe­rä­me­reen pääs­tet­ty­nä huk­ka­läm­pö olisi syönyt jäät laa­jal­ta alueel­ta

16.01.2024 14:58 13
Tilaajille
Stora Enso rakentaa Ouluun miljardin tehdasta, vaikka yhtiön tulos romahti – "Laman aikana on hyvä rakentaa"

Stora Enso ra­ken­taa Ouluun mil­jar­din teh­das­ta, vaikka yhtiön tulos romahti – "Laman aikana on hyvä ra­ken­taa"

02.11.2023 05:00 33
Tilaajille
Metsä Fibren jättilaitos Kemissä käynnistyi ilman yllätyksiä – sellua valmistuu jo tänään asiakkaille

Metsä Fibren jät­ti­lai­tos Kemissä käyn­nis­tyi ilman yl­lä­tyk­siä – sellua val­mis­tuu jo tänään asiak­kail­le

20.09.2023 15:38 11
Tilaajille
Uudet taloustiedot: Suomen teollisuustuotannon notkelma syvenee − Sota Ukrainassa ja vihreä siirtymä tuovat lohtua teollisuusyritysten synkkenevään syksyyn

Uudet ta­lous­tie­dot: Suomen teol­li­suus­tuo­tan­non not­kel­ma syvenee − Sota Uk­rai­nas­sa ja vihreä siir­ty­mä tuovat lohtua teol­li­suus­yri­tys­ten synk­ke­ne­vään syksyyn

10.08.2023 16:24 7
Tilaajille
Haapaveden Teollisuuskiinteistöt Oy rakennuttaa uutta tuotantotilaa Darekonin käyttöön

Haa­pa­ve­den Teol­li­suus­kiin­teis­töt Oy ra­ken­nut­taa uutta tuo­tan­to­ti­laa Da­re­ko­nin käyt­töön

08.08.2023 14:53
Stora Enson tulos sukelsi – toimitusjohtaja ei näe merkkejä kysynnän paranemisesta

Stora Enson tulos sukelsi – toi­mi­tus­joh­ta­ja ei näe merk­ke­jä ky­syn­nän pa­ra­ne­mi­ses­ta

21.07.2023 11:56 11
Oulu-kirjainten valmistusmateriaali syntyy teollisuuden jätteistä – Oulun yliopistolla tutkitaan, millä kaikella sementtiä voitaisiin korvata

Ou­lu-kir­jain­ten val­mis­tus­ma­te­riaa­li syntyy teol­li­suu­den jät­teis­tä – Oulun yli­opis­tol­la tut­ki­taan, millä kai­kel­la se­ment­tiä voi­tai­siin korvata

03.07.2023 06:00 8
Tilaajille
Fortum ja Terrafame aloittavat yhteistyön akkumateriaalien kierrättämiseksi

Fortum ja Ter­ra­fa­me aloit­ta­vat yh­teis­työn ak­ku­ma­te­riaa­lien kier­rät­tä­mi­sek­si

15.06.2023 14:04
Aaltopahvipakkauksia valmistava DS Smith investoi Suomen-toimintoihin – Iin tehdas saa modernimpaa konekalustoa

Aal­to­pah­vi­pak­kauk­sia val­mis­ta­va DS Smith in­ves­toi Suo­men-toi­min­toi­hin – Iin tehdas saa mo­der­nim­paa ko­ne­ka­lus­toa

17.04.2023 13:40
Tilaajille
Oulu mukana hankkeessa, joka hakee teollista yhteistyötä USA:n kanssa

Oulu mukana hank­kees­sa, joka hakee teol­lis­ta yh­teis­työ­tä USA:n kanssa

22.02.2023 16:10 5
Kemin biotuotetehdas sai Tukesin kemikaaliturvallisuusluvan – suurimpia onnettomuusvaaroja tehtaalla ovat laaja tulipalo, klooridioksidivuoto ja soodakattilaräjähdys

Kemin bio­tuo­te­teh­das sai Tukesin ke­mi­kaa­li­tur­val­li­suus­lu­van – suu­rim­pia on­net­to­muus­vaa­ro­ja teh­taal­la ovat laaja tu­li­pa­lo, kloo­ri­di­ok­si­di­vuo­to ja soo­da­kat­ti­la­rä­jäh­dys

24.01.2023 10:16 2
Tilaajille
Puheenaihe: Onko Oulu enää ICT-kaupunki vai kasvaako se suurteollisuudesta, Sunnuntaikäräjät pohtii

Pu­hee­nai­he: Onko Oulu enää ICT-kau­pun­ki vai kas­vaa­ko se suur­teol­li­suu­des­ta, Sun­nun­tai­kä­rä­jät pohtii

21.11.2022 11:20
Tilaajille
POHTO oli mukana rakentamassa Nokia-vetoista Oulun ihmettä ja linjaa, että menestystä voi saavuttaa vain osaamisella – ”Menestyneet yritykset ovat 100-prosenttisesti koulutusmyönteisiä”
Mainos POHTO Oy

POHTO oli mukana ra­ken­ta­mas­sa No­kia-ve­tois­ta Oulun ihmettä ja linjaa, että me­nes­tys­tä voi saa­vut­taa vain osaa­mi­sel­la – ”Me­nes­ty­neet yri­tyk­set ovat 100-pro­sent­ti­ses­ti kou­lu­tus­myön­tei­siä”

31.10.2022 09:03
Oululaisten työntekijöiden löytäminen Stora Enson tehtaalle voi osoittautua haasteeksi – "Tällä hetkellä osaavasta työvoimasta on pulaa", TE-toimiston johtajaksi nimitetty Pirjo Juntunen toteaa

Ou­lu­lais­ten työn­te­ki­jöi­den löy­tä­mi­nen Stora Enson teh­taal­le voi osoit­tau­tua haas­teek­si – "Tällä het­kel­lä osaa­vas­ta työ­voi­mas­ta on pulaa", TE-toi­mis­ton joh­ta­jak­si ni­mi­tet­ty Pirjo Jun­tu­nen toteaa

24.10.2022 17:00 48
Tilaajille
Rajusti noussut sähkön hinta sai oululaisen hirsitalovalmistajan Mammuttihirren siirtymään pelkkiin yötöihin: "Säästöpotentiaali jopa tuhansia euroja työvuoroa kohti"

Rajusti noussut sähkön hinta sai ou­lu­lai­sen hir­si­ta­lo­val­mis­ta­jan Mam­mut­ti­hir­ren siir­ty­mään pelk­kiin yö­töi­hin: "Sääs­tö­po­ten­tiaa­li jopa tu­han­sia euroja työ­vuo­roa kohti"

04.09.2022 19:00 38
Tilaajille
Pohjois-Suomen Finnveran yritysrahoituksissa menossa ennätysvuosi – erityisesti teollisuuden investoinnit porskuttavat lujaa Pohjois-Pohjanmaalla

Poh­jois-Suo­men Finn­ve­ran yri­tys­ra­hoi­tuk­sis­sa menossa en­nä­tys­vuo­si – eri­tyi­ses­ti teol­li­suu­den in­ves­toin­nit pors­kut­ta­vat lujaa Poh­jois-Poh­jan­maal­la

23.08.2022 16:00 4
Tilaajille
Sieviläinen Scanfil-konserni ylsi vuoden 2022 alkupuoliskolla ennätysliikevaihtoon 409,5 miljoonalla eurolla

Sie­vi­läi­nen Scan­fil-kon­ser­ni ylsi vuoden 2022 al­ku­puo­lis­kol­la en­nä­tys­lii­ke­vaih­toon 409,5 mil­joo­nal­la eurolla

05.08.2022 10:55 1