Syyte: Tur­val­li­suus­alan opet­ta­ja kouri opis­ke­li­joi­ta ja uhkaili hak­kaa­mi­sel­la

Pohde: Pohde kertoi laa­jois­ta yt-neu­vot­te­luis­ta ja pal­ve­lu­verk­koon suun­ni­tel­luis­ta leik­kauk­sis­ta

Kiinteistökaupat: Oulun kau­pun­ki myy kym­me­nit­täin kiin­teis­tö­jään

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Salla
Auto meni katolleen Sallassa liikenneonnettomuudessa – kuljettaja pääsi omatoimisesti ulos

Auto meni ka­tol­leen Sal­las­sa lii­ken­neon­net­to­muu­des­sa – kul­jet­ta­ja pääsi oma­toi­mi­ses­ti ulos

15.02.2024 08:14
Tilaajille
Hailuoto on ehdolla vuoden retkipaikaksi – Ehdolla kohteita myös Sallasta, Utsjoelta ja Enontekiöltä

Hai­luo­to on ehdolla vuoden ret­ki­pai­kak­si – Eh­dol­la koh­tei­ta myös Sal­las­ta, Uts­joel­ta ja Enon­te­kiöl­tä

11.01.2024 15:24 4
Vartiuksen ja Sallan rajanylityspaikat ovat sulkeutuneet, niiden kautta saapui tänään 92 oletettua turvapaikanhakijaa

Var­tiuk­sen ja Sallan ra­ja­ny­li­tys­pai­kat ovat sul­keu­tu­neet, niiden kautta saapui tänään 92 ole­tet­tua tur­va­pai­kan­ha­ki­jaa

23.11.2023 17:59 3
Selvitimme, millainen on Raja-Joosepin ylityspaikka, ja miksi maarajan ylittäminen raja-asemien ulkopuolella on talvella vaikeaa tai jopa mahdotonta

Sel­vi­tim­me, mil­lai­nen on Ra­ja-Joo­se­pin yli­tys­paik­ka, ja miksi maa­ra­jan ylit­tä­mi­nen ra­ja-ase­mien ul­ko­puo­lel­la on tal­vel­la vaikeaa tai jopa mah­do­ton­ta

23.11.2023 15:54 3
Tilaajille
Sallaan saapui yh­teen­sä 41 tur­va­pai­kan­ha­ki­jaa kah­des­sa erässä, Vartiuksessa rajaliikennettä jouduttu keskeyttämään

Sallaan saapui yh­teen­sä 41 tur­va­pai­kan­ha­ki­jaa kah­des­sa erässä, Var­tiuk­ses­sa ra­ja­lii­ken­net­tä jou­dut­tu kes­keyt­tä­mään

21.11.2023 18:10 20
Tilaajille
Sallan rajalle saapui 35 turvapaikanhakijaa polkupyörineen Venäjältä: "Oli ennakoitavissa, että näin tapahtuu"

Sallan rajalle saapui 35 tur­va­pai­kan­ha­ki­jaa pol­ku­pyö­ri­neen Ve­nä­jäl­tä: "Oli en­na­koi­ta­vis­sa, että näin ta­pah­tuu"

20.11.2023 15:27 12
Tilaajille
Sallan raja-asemalla hiljaista lauantaina – paikalle tuotu muun muassa lämmitettäviä telttoja ja mellakka-aitoja

Sallan ra­ja-ase­mal­la hil­jais­ta lauan­tai­na – pai­kal­le tuotu muun muassa läm­mi­tet­tä­viä telt­to­ja ja mel­lak­ka-ai­to­ja

18.11.2023 15:14 6
Tilaajille
Sallaan ei tullut pakolaisia perjantaina – rajanylityksen estäminen etelässä pidentää Kemijärvellä asuvan inkerinsuomalaisen Susanna Parkkisen matkoja Pietarin seudulle

Sallaan ei tullut pa­ko­lai­sia per­jan­tai­na – ra­ja­ny­li­tyk­sen es­tä­mi­nen ete­läs­sä pi­den­tää Ke­mi­jär­vel­lä asuvan in­ke­rin­suo­ma­lai­sen Susanna Park­ki­sen matkoja Pie­ta­rin seu­dul­le

17.11.2023 17:28 3
Tilaajille
Lentokoneen moottori hajosi ja pilvet olivat tiellä – maastotietokannan päivittäminen oli tällä kaudella vastatuulessa

Len­to­ko­neen moot­to­ri hajosi ja pilvet olivat tiellä – maas­to­tie­to­kan­nan päi­vit­tä­mi­nen oli tällä kau­del­la vas­ta­tuu­les­sa

12.10.2023 11:35 2
Tilaajille
Sallassa kaadettiin kaikkien aikojen suurin hirvisonni: "Punnittiin varmaan viisi kertaa uudestaan"

Sal­las­sa kaa­det­tiin kaik­kien aikojen suurin hir­vi­son­ni: "Pun­nit­tiin varmaan viisi kertaa uu­des­taan"

15.09.2023 09:41 47
Tilaajille
Mannerheim-rististä asekätkennän kautta maanpakoon– Kurt Alakulppi matkusti Suomeen tutustumaan isoisänsä Olavin vaiherikkaaseen historiaan

Man­ner­heim-ris­tis­tä ase­kät­ken­nän kautta maan­pa­koon– ­Kurt Ala­kulp­pi mat­kus­ti Suomeen tu­tus­tu­maan isoi­sän­sä Olavin vai­he­rik­kaa­seen his­to­riaan

27.08.2023 18:00 9
Tilaajille
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus ei tutki valituksia Posion, Sallan ja Kuusamon malminetsintäluvista

Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keus ei tutki va­li­tuk­sia Posion, Sallan ja Kuu­sa­mon mal­mi­net­sin­tä­lu­vis­ta

10.07.2023 13:01 2
Tilaajille
Kun kalastusseurue haluaa illalla baariin, heitä täytyy lähteä hakemaan – Lapissa ravintolayrittäjät kuskaavat asiakkaitaan itse, koska taksit eivät illalla ja yöllä liiku

Kun ka­las­tus­seu­rue haluaa illalla baa­riin, heitä täytyy lähteä ha­ke­maan – Lapissa ra­vin­to­lay­rit­tä­jät kus­kaa­vat asiak­kai­taan itse, koska taksit eivät illalla ja yöllä liiku

13.06.2023 09:15 10
Tilaajille
Oravat veivät villat ja tikat nokkivat hirret – Eero Kairalan mökki Sallassa joutui eläinten kymppitonnin tuhojen kohteeksi

Oravat veivät villat ja tikat nok­ki­vat hirret – Eero Kai­ra­lan mökki Sal­las­sa joutui eläin­ten kymp­pi­ton­nin tuhojen koh­teek­si

11.05.2023 07:24 10
Tilaajille
Lämmityskaapelin kärähtäminen säikäytti Sallassa – hoivakodille hälytettiin varalta toistakymmentä pelastuslaitoksen yksikköä

Läm­mi­tys­kaa­pe­lin kä­räh­tä­mi­nen säi­käyt­ti Sal­las­sa – hoi­va­ko­dil­le hä­ly­tet­tiin varalta tois­ta­kym­men­tä pe­las­tus­lai­tok­sen yk­sik­köä

13.04.2023 22:51
Tilaajille
Suomen ehkä syrjäisin työpaikka etsii työntekijää – Värriön tutkimusasemalle ei mene tietä perille ja työvuorot kestävät 8–9 päivää

Suomen ehkä syr­jäi­sin työ­paik­ka etsii työn­te­ki­jää – Värriön tut­ki­mu­sa­se­mal­le ei mene tietä perille ja työ­vuo­rot kes­tä­vät 8–9 päivää

15.02.2023 17:31 3
Tilaajille
Sallalainen jousenrakentaja Armin Seebass keksi korvaajan eebenpuulle ja norsunluulle – "On huono tunne käyttää sellaista, mikä on vaarassa"

Sal­la­lai­nen jou­sen­ra­ken­ta­ja Armin Seebass keksi kor­vaa­jan ee­ben­puul­le ja nor­sun­luul­le – "On huono tunne käyttää sel­lais­ta, mikä on vaa­ras­sa"

16.01.2023 08:45 3
Tilaajille
Sallatunturiin hankitaan 2,2 miljoonan euron tuolihissi – "Tämä on iso askel, jota vaaditaan mikäli halutaan lisätä myös majoitusta"

Sal­la­tun­tu­riin han­ki­taan 2,2 mil­joo­nan euron tuo­li­his­si – "Tämä on iso askel, jota vaa­di­taan mikäli ha­lu­taan lisätä myös ma­joi­tus­ta"

08.12.2022 13:24 7
Tilaajille
Posion ja Sallan venäläisopiskelijoille kylmäävä tieto syysloman aluksi – Suomesta kotiseuduilleen matkanneita nuorukaisia otettu kiinni Venäjän puolella ja viety värvättäviksi armeijaan

Posion ja Sallan ve­nä­läis­opis­ke­li­joil­le kyl­mää­vä tieto syys­lo­man aluksi – ­Suo­mes­ta ko­ti­seu­duil­leen mat­kan­nei­ta nuo­ru­kai­sia otettu kiinni Venäjän puo­lel­la ja viety vär­vät­tä­vik­si ar­mei­jaan

14.10.2022 19:26 49
Tilaajille
Raja-Joosepin ja Sallan rajanylityspaikoilla on edelleen rauhallista – vain muutama venäläinen on kertonut maahantulon syyksi osittaisen liikekannallepanon

Ra­ja-Joo­se­pin ja Sallan ra­ja­ny­li­tys­pai­koil­la on edel­leen rau­hal­lis­ta – vain muutama ve­nä­läi­nen on ker­to­nut maa­han­tu­lon syyksi osit­tai­sen lii­ke­kan­nal­le­pa­non

23.09.2022 20:50 1
Tilaajille