Vaalitentti: Katso tal­len­ne Kalevan vaa­li­ten­tis­tä, mukana kuusi ni­me­käs­tä eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä

Pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

Joukkoliikenne: Oulussa ha­lu­taan ke­hit­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä työ­paik­ka- ja asuin­alueil­la – kolme pal­ve­lu­ta­so­vaih­to­eh­toa esillä rat­kai­suik­si

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Saamelaiskäräjälaki
Johanna Ojala-Niemelä saamelaiskäräjälain kaatumisen jälkijossittelusta:  "Minulle yritetään jättää käteen mustan pekan kortti"

Johanna Oja­la-Nie­me­lä saa­me­lais­kä­rä­jä­lain kaa­tu­mi­sen jäl­ki­jos­sit­te­lus­ta: "Mi­nul­le yri­te­tään jättää käteen mustan pekan kortti"

26.02.2023 15:42 15
Tilaajille
Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Ojala-Niemelä antoi demarikansanedustajalle virheellistä tietoa valiokunnan kokouksesta – keskustan Lohi pääsi paikalle, eikä saamelaiskäräjälaki edennyt

Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Oja­la-Nie­me­lä antoi de­ma­ri­kan­sa­ne­dus­ta­jal­le vir­heel­lis­tä tietoa va­lio­kun­nan ko­kouk­ses­ta – kes­kus­tan Lohi pääsi pai­kal­le, eikä saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki edennyt

26.02.2023 19:48 29
Saamelaiskäräjälaki kaatui perustuslakivaliokuntaan, laki ei ehdi enää käsittelyyn ennen vaalitaukoa

Saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki kaatui pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­taan, laki ei ehdi enää kä­sit­te­lyyn ennen vaa­li­tau­koa

24.02.2023 10:57 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Saa­me­lais­kä­rä­jä­lain siir­tä­mi­nen seu­raa­val­le vaa­li­kau­del­le on riski Suomen al­ku­pe­räis­kan­sa­po­li­tii­kal­le

18.02.2023 05:30 3
Tilaajille
Saamelaiskäräjälaki voi vielä ehtiä eduskuntaan – perustuslakivaliokunta sai viikon verran lisäaikaa mietinnön tekemiseen

Saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki voi vielä ehtiä edus­kun­taan – pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta sai viikon verran li­sä­ai­kaa mie­tin­nön te­ke­mi­seen

16.02.2023 22:09
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uusi saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki ei toisi saa­me­lais­kä­rä­jil­le ve­to-oi­keut­ta

27.01.2023 05:00 2
Tilaajille
Saamelaiskäräjälaki lähti eduskuntaan riitaisena

Saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki lähti edus­kun­taan rii­tai­se­na

17.11.2022 14:37 11
Millainen on saamelaiskäräjien kokoonpano, mistä se päättää ja miten päättäjät valitaan? Kokosimme tähän juttuun tietoja saamelaisten parlamentista, joka päätyi poliittisen myrskyn keskiöön

Mil­lai­nen on saa­me­lais­kä­rä­jien ko­koon­pa­no, mistä se päättää ja miten päät­tä­jät va­li­taan? Ko­ko­sim­me tähän juttuun tietoja saa­me­lais­ten par­la­men­tis­ta, joka päätyi po­liit­ti­sen myrskyn kes­kiöön

17.11.2022 12:49 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Saa­me­lais­kä­rä­jä­lain ko­lo­niaa­li­nen varjo – an­ne­taan saa­me­lai­sil­le mah­dol­li­suus ke­hit­tää omaa it­se­hal­lin­toe­lin­tään kan­sain­vä­lis­ten ih­mis­oi­keuk­sien mu­kai­ses­ti

15.11.2022 05:30 4
Tilaajille
Saarikko ja Marin ajautuivat julkiseen nokitteluun – Saamelaiskäräjälaki etenemässä viime tingassa eduskuntaan, mutta keskusta pyrkii estämään sen

Saa­rik­ko ja Marin ajau­tui­vat jul­ki­seen no­kit­te­luun – Saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki ete­ne­mäs­sä viime tin­gas­sa edus­kun­taan, mutta kes­kus­ta pyrkii es­tä­mään sen

10.11.2022 13:56 58
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ih­mis­oi­keu­det eivät voi olla komp­ro­mis­si, ehdotus saa­me­lais­kä­rä­jä­lain uu­dis­ta­mi­sek­si kir­joi­tet­ta­va uusiksi

19.10.2022 05:00
Tilaajille
Marin pitää polttoaineiden hintatilannetta vakavana – pääministeri näkee tarvetta lisätoimille

Marin pitää polt­to­ai­nei­den hin­ta­ti­lan­net­ta va­ka­va­na – pää­mi­nis­te­ri näkee tar­vet­ta li­sä­toi­mil­le

21.03.2022 10:43 29
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uusi suunta saa­me­lais­po­li­tiik­kaan

23.02.2022 04:30
Tilaajille