Säästötoimet: Mitä ti­loil­le käy, kun il­mas­toin­ti sul­je­taan yöksi? Ky­syim­me oleel­li­sia ky­sy­myk­siä Oulun sääs­tö­toi­mis­ta

Kalakauppa: Nor­ja­lai­nen lohi ei ole niin kal­lis­ta kuin ihmiset ku­vit­te­le­vat

Taide: Elisa Her­net­kos­ken Vul­va-sar­ja syntyi van­hois­ta pos­ti­mer­keis­tä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Rakennuslautakunta
Kuukausi
Kaupunki oli langettamassa roimia uhkasakkoja  kahden tornitalon Airbnb-toiminnasta Oulussa, mutta rakennuslautakunta palautti molemmat päätösesitykset uudelleen valmisteltaviksi

Kau­pun­ki oli lan­get­ta­mas­sa roimia uh­ka­sak­ko­ja kahden tor­ni­ta­lon Airbnb-toi­min­nas­ta Ou­lus­sa, mutta ra­ken­nus­lau­ta­kun­ta pa­laut­ti mo­lem­mat pää­tös­esi­tyk­set uu­del­leen val­mis­tel­ta­vik­si

20.09.2023 20:30 139
Tilaajille
Talokaupat Karjasillalla umpikujassa jo 5 vuotta: Hometalon remontti maksaisi satojatuhansia euroja, mutta kaupungilta ei heru purkulupaa

Ta­lo­kau­pat Kar­ja­sil­lal­la um­pi­ku­jas­sa jo 5 vuotta: Ho­me­ta­lon re­mont­ti mak­sai­si sa­to­ja­tu­han­sia euroja, mutta kau­pun­gil­ta ei heru pur­ku­lu­paa

18.09.2023 06:00 105
Tilaajille
Oululaisen taloyhtiön Airbnb-vuokrausta koskeva asia jäi pöydälle, koska osa lautakunnan jäsenistä halusi lisäaikaa perehtyä asiaan

Ou­lu­lai­sen ta­lo­yh­tiön Airbnb-vuok­raus­ta koskeva asia jäi pöy­däl­le, koska osa lau­ta­kun­nan jä­se­nis­tä halusi li­sä­ai­kaa pe­reh­tyä asiaan

07.09.2023 17:35 4
Tilaajille
Jopa 30 000 euron uhkasakot Oulun Airbnb-vuokraajille – Rautatienkadulla majoituspalvelu pyörii kahdeksan eri omistajan asunnoissa

Jopa 30 000 euron uh­ka­sa­kot Oulun Airbnb-vuok­raa­jil­le – Rau­ta­tien­ka­dul­la ma­joi­tus­pal­ve­lu pyörii kah­dek­san eri omis­ta­jan asun­nois­sa

05.09.2023 18:00 159
Tilaajille
Vanhemmat
Oulun ydinkeskustaan nousee Plaanavahti-kerrostalo – 13-kerroksinen rakennus nousee Plaanatornin kanssa samaan kortteliin

Oulun ydin­kes­kus­taan nousee Plaa­na­vah­ti-ker­ros­ta­lo – 13-ker­rok­si­nen ra­ken­nus nousee Plaa­na­tor­nin kanssa samaan kort­te­liin

07.08.2023 17:19 77
Tilaajille
Airbnb-toimintaan halutaan selvempiä pelisääntöjä Oulussakin

Airbnb-toi­min­taan ha­lu­taan sel­vem­piä pe­li­sään­tö­jä Ou­lus­sa­kin

29.03.2023 10:56 37
Tilaajille
Oulussa tarkastellaan lyhytaikaisen majoitustoiminnan ohjeita – Vastaaminen valtuustoaloitteeseen jäi pöydälle

Oulussa tar­kas­tel­laan ly­hyt­ai­kai­sen ma­joi­tus­toi­min­nan ohjeita – Vas­taa­mi­nen val­tuus­to­aloit­tee­seen jäi pöy­däl­le

13.03.2023 21:28 37
Tilaajille
Laaja puun varastokenttä tehdään tulevan Nuottasaaren Oulun kartonkitehtaan yhteyteen

Laaja puun va­ras­to­kent­tä tehdään tulevan Nuot­ta­saa­ren Oulun kar­ton­ki­teh­taan yh­tey­teen

09.02.2023 06:00 16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­voit­tee­na laa­du­kas ym­pä­ris­tö – ra­ken­nus­val­von­ta on la­ki­sää­tei­se­nä vi­ran­omai­se­na oh­jaa­mas­sa ja val­vo­mas­sa mää­räys­ten nou­dat­ta­mis­ta

15.12.2022 05:30 4
Tilaajille
Oulunsalon S-market purkuun, tilalle uusi myymälä – rakennusluvasta päätetään tänään

Ou­lun­sa­lon S-mar­ket pur­kuun, tilalle uusi myymälä – ra­ken­nus­lu­vas­ta pää­te­tään tänään

22.06.2022 06:00 10
Tilaajille
Oulun kaupunginvaltuusto teki uusia luottamushenkilövalintoja – Hanne-Mari Juntunen on uusi kaupunginhallituksen jäsen

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to teki uusia luot­ta­mus­hen­ki­lö­va­lin­to­ja – Han­ne-Ma­ri Jun­tu­nen on uusi kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jäsen

05.04.2022 10:27 1
Tilaajille
Satavuotiaan oululaishuvilan purkamisluvasta kehkeytyi vuosien vääntö, jonka ratkoi lopulta korkein hallinto-oikeus – omistaja pitää poikkeuksellista kiistaa oikeusmurhana

Sa­ta­vuo­tiaan ou­lu­lais­hu­vi­lan pur­ka­mis­lu­vas­ta keh­key­tyi vuosien vääntö, jonka ratkoi lopulta korkein hal­lin­to-oi­keus – omis­ta­ja pitää poik­keuk­sel­lis­ta kiistaa oi­keus­mur­ha­na

14.11.2021 06:00 73
Tilaajille
Haukiputaan kivikoulu sai purkuluvan – purkamisen jälkeen alue asemakaavoitetaan asumiseen

Hau­ki­pu­taan ki­vi­kou­lu sai pur­ku­lu­van – pur­ka­mi­sen jälkeen alue ase­ma­kaa­voi­te­taan asu­mi­seen

09.09.2021 20:20 7
Tilaajille
Oulun kaupungin rakennuslautakunta myönsi Vuolle-toimitalolle rakennusluvan

Oulun kau­pun­gin ra­ken­nus­lau­ta­kun­ta myönsi Vuol­le-toi­mi­ta­lol­le ra­ken­nus­lu­van

26.08.2020 23:59
Tilaajille
Kaukovainiolle kohoaa uusi kerrostalo, Oulunsaloon tulossa päiväkoti – Oulun kaupungin rakennuslautakunta myönsi rakennuslupia

Kau­ko­vai­niol­le kohoaa uusi ker­ros­ta­lo, Ou­lun­sa­loon tulossa päi­vä­ko­ti – Oulun kau­pun­gin ra­ken­nus­lau­ta­kun­ta myönsi ra­ken­nus­lu­pia

12.08.2020 22:29
Terassin rakennustöiden keskeytys pysyi voimassa Pikisaaressa

Te­ras­sin ra­ken­nus­töi­den kes­key­tys pysyi voi­mas­sa Pi­ki­saa­res­sa

12.08.2020 21:19 1
Pikisaaressa väännetään terassista, kiista voi päätyä jopa poliisille – rakennuslautakunta käsittelee asiaa keskiviikkona

Pi­ki­saa­res­sa vään­ne­tään te­ras­sis­ta, kiista voi päätyä jopa po­lii­sil­le – ra­ken­nus­lau­ta­kun­ta kä­sit­te­lee asiaa kes­ki­viik­ko­na

12.08.2020 06:00 31
Tilaajille