Työelämä: Ou­lu­lai­nen Simo Ke­kä­läi­nen tapasi kiin­nos­ta­van eng­lan­ti­lai­sen ja hieroo nyt kaup­po­ja Va­lio­lii­ga­seu­ran kanssa

Liikenne: Hurjaa yli­no­peut­ta ajanut au­toi­li­ja jäi kiinni Kuu­sa­mon­tiel­lä Oulussa

Luitko jo tämän: Ou­lu­lai­sen Paulus Män­ty­län, 33, rin­nas­sa sykkii jo kolmas sydän

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Oulun kaupungin rakennusvalvonta
Oulun rakennusvalvonnan tuleva johtaja Anu Montin aikoo selvittää murroskautta elävän virastonsa väitetyt ongelmat: "Kun henkilökunta vaihtuu, on hyvä aika muutoksille"

Oulun ra­ken­nus­val­von­nan tuleva johtaja Anu Montin aikoo sel­vit­tää mur­ros­kaut­ta elävän vi­ras­ton­sa väi­te­tyt on­gel­mat: "Kun hen­ki­lö­kun­ta vaih­tuu, on hyvä aika muu­tok­sil­le"

29.10.2023 06:00 50
Tilaajille
Anu Montin valittiin keskiviikkona Oulun kaupungin rakennusvalvonnan uudeksi johtajaksi

Anu Montin va­lit­tiin kes­ki­viik­ko­na Oulun kau­pun­gin ra­ken­nus­val­von­nan uudeksi joh­ta­jak­si

18.10.2023 21:10 24
Tilaajille
Kaksi ehdokasta pääsi loppusuoralle – Oulun kaupungin rakennusvalvonnalle valitaan johtaja keskiviikkona

Kaksi eh­do­kas­ta pääsi lop­pu­suo­ral­le – Oulun kau­pun­gin ra­ken­nus­val­von­nal­le va­li­taan johtaja kes­ki­viik­ko­na

16.10.2023 11:48 18
Tilaajille
HS: OYSin potilaskotitoiminta on vastoin rakennusten käyttötarkoitusta

HS: OYSin po­ti­las­ko­ti­toi­min­ta on vastoin ra­ken­nus­ten käyt­tö­tar­koi­tus­ta

10.10.2023 10:52 42
Kaupunki oli langettamassa roimia uhkasakkoja  kahden tornitalon Airbnb-toiminnasta Oulussa, mutta rakennuslautakunta palautti molemmat päätösesitykset uudelleen valmisteltaviksi

Kau­pun­ki oli lan­get­ta­mas­sa roimia uh­ka­sak­ko­ja kahden tor­ni­ta­lon Airbnb-toi­min­nas­ta Ou­lus­sa, mutta ra­ken­nus­lau­ta­kun­ta pa­laut­ti mo­lem­mat pää­tös­esi­tyk­set uu­del­leen val­mis­tel­ta­vik­si

20.09.2023 20:30 141
Tilaajille
Oulun kaupunki pysäytti Teboilin työmaan Kellossa, koska luvituksessa oli epäselvyyttä – nyt myös naapurustoa kuullaan

Oulun kau­pun­ki py­säyt­ti Te­boi­lin työmaan Kel­los­sa, koska lu­vi­tuk­ses­sa oli epä­sel­vyyt­tä – nyt myös naa­pu­rus­toa kuul­laan

15.09.2023 17:26 40
Tilaajille
Jopa 30 000 euron uhkasakot Oulun Airbnb-vuokraajille – Rautatienkadulla majoituspalvelu pyörii kahdeksan eri omistajan asunnoissa

Jopa 30 000 euron uh­ka­sa­kot Oulun Airbnb-vuok­raa­jil­le – Rau­ta­tien­ka­dul­la ma­joi­tus­pal­ve­lu pyörii kah­dek­san eri omis­ta­jan asun­nois­sa

05.09.2023 18:00 159
Tilaajille
Vantaan putoamiskuolema johti parvekkeiden käyttökieltoon myös oululaistalossa – Lasikaiteista aloitettu laaja selvitys

Vantaan pu­toa­mis­kuo­le­ma johti par­vek­kei­den käyt­tö­kiel­toon myös ou­lu­lais­ta­los­sa – La­si­kai­teis­ta aloi­tet­tu laaja sel­vi­tys

31.05.2023 13:50 36
Tilaajille
Asuntorakentaminen hiipumassa Oulussa – jyrkkää syöksyä rakentamisen kokonaismäärässä ei silti ole ilmennyt

Asun­to­ra­ken­ta­mi­nen hii­pu­mas­sa Oulussa – jyrkkää syöksyä ra­ken­ta­mi­sen ko­ko­nais­mää­räs­sä ei silti ole il­men­nyt

03.03.2023 06:00 37
Tilaajille
"Edes roskakasoja ei ole viety pois" – Haukiputaan Pohjola-opistoa puretaan jälleen, mutta kaikki alueen asukkaat eivät luota projektin etenemiseen

"Edes ros­ka­ka­so­ja ei ole viety pois" – Hau­ki­pu­taan Poh­jo­la-opis­toa pu­re­taan jäl­leen, mutta kaikki alueen asuk­kaat eivät luota pro­jek­tin ete­ne­mi­seen

02.08.2022 18:00 18
Tilaajille
Oulun kaupunki vaatii Olli Rantalan taloon punaista kattoa, vaikka lähes jokaisella naapurilla on harmaa – Rantalalle on vihjattu, että punainen katto laskee talon arvoa

Oulun kau­pun­ki vaatii Olli Ran­ta­lan taloon pu­nais­ta kattoa, vaikka lähes jo­kai­sel­la naa­pu­ril­la on harmaa – Ran­ta­lal­le on vih­jat­tu, että pu­nai­nen katto laskee talon arvoa

22.06.2022 06:02 128
Tilaajille
Esteettömyyden takaaminen ontuu Oulussa, eikä kissan pöydälle nostaminen saa aikaan kuin hätäisiä ratkaisuja: "Vastaukseksi tarjotaan vain kauniita sanoja"

Es­teet­tö­myy­den ta­kaa­mi­nen ontuu Ou­lus­sa, eikä kissan pöy­däl­le nos­ta­mi­nen saa aikaan kuin hä­täi­siä rat­kai­su­ja: "Vas­tauk­sek­si tar­jo­taan vain kau­nii­ta sanoja"

07.06.2022 06:00 4
Tilaajille
Unelmatalo uudisalueelta vaatii Oulussa kompromisseja – kaavoittaja vastaa kritiikkiin: "Tontteja ei kaavoiteta talotehtaan tyyppitalon perusteella"

Unel­ma­ta­lo uu­dis­alueel­ta vaatii Oulussa komp­ro­mis­se­ja – kaa­voit­ta­ja vastaa kri­tiik­kiin: "Tont­te­ja ei kaa­voi­te­ta ta­lo­teh­taan tyyp­pi­ta­lon pe­rus­teel­la"

29.05.2022 06:00 85
Tilaajille
Vuokraisäntä aiheuttaa oululaisille taloyhtiöille jatkuvia ongelmia, selvitimme miten hänen häikäilemätön vuokrausbisneksensä toimii - "Ei siinä talossa uskaltanut asua kukaan"

Vuok­ra­isän­tä ai­heut­taa ou­lu­lai­sil­le ta­lo­yh­tiöil­le jat­ku­via on­gel­mia, sel­vi­tim­me miten hänen häi­käi­le­mä­tön vuok­raus­bis­nek­sen­sä toimii - "Ei siinä talossa us­kal­ta­nut asua kukaan"

09.04.2022 08:00 88
Tilaajille
Oulussa on käynnissä oikeuteen asti johtanut kiista lumenläjitysalueiden laillisuudesta – rakennuslautakunta asetti uhkasakon yritykselle, joka harjoittaa laittomasti lumenläjitystä Temmeksentiellä sijaitsevalla kiinteistöllä

Oulussa on käyn­nis­sä oi­keu­teen asti joh­ta­nut kiista lu­men­lä­ji­tys­aluei­den lail­li­suu­des­ta – ra­ken­nus­lau­ta­kun­ta asetti uh­ka­sa­kon yri­tyk­sel­le, joka har­joit­taa lait­to­mas­ti lu­men­lä­ji­tys­tä Tem­mek­sen­tiel­lä si­jait­se­val­la kiin­teis­töl­lä

24.02.2022 07:00 48
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ka­lus­tet­tu­ja asun­to­ja tar­vi­taan – on eri­kois­ta, että Oulussa pa­hik­sek­si on nos­tet­tu juuri Airbnb

16.02.2022 06:00 39
Tilaajille
Satavuotiaan oululaishuvilan purkamisluvasta kehkeytyi vuosien vääntö, jonka ratkoi lopulta korkein hallinto-oikeus – omistaja pitää poikkeuksellista kiistaa oikeusmurhana

Sa­ta­vuo­tiaan ou­lu­lais­hu­vi­lan pur­ka­mis­lu­vas­ta keh­key­tyi vuosien vääntö, jonka ratkoi lopulta korkein hal­lin­to-oi­keus – omis­ta­ja pitää poik­keuk­sel­lis­ta kiistaa oi­keus­mur­ha­na

14.11.2021 06:00 73
Tilaajille
Torihotelli saavutti välitavoitteensa ajoissa – hotellin pitäisi valmistua kesäkuun loppuun mennessä

To­ri­ho­tel­li saa­vut­ti vä­li­ta­voit­teen­sa ajoissa – ho­tel­lin pitäisi val­mis­tua ke­sä­kuun loppuun men­nes­sä

28.10.2021 13:41 51
Tilaajille
Kysyimme: Saadaanko käytöstä poistetun teollisuushallin kattolumivaara kuriin Oulun Toppilansalmen Siilotiellä?

Ky­syim­me: Saa­daan­ko käy­tös­tä pois­te­tun teol­li­suus­hal­lin kat­to­lu­mi­vaa­ra kuriin Oulun Top­pi­lan­sal­men Sii­lo­tiel­lä?

10.03.2021 07:30 7
Tilaajille
Omakotirakentaminen lisääntyi Oulussa viime vuonna – tonttitarjonnan määrä on kasvanut ja etätyöskentely kasvattaa tilantarvetta

Oma­ko­ti­ra­ken­ta­mi­nen li­sään­tyi Oulussa viime vuonna – tont­ti­tar­jon­nan määrä on kas­va­nut ja etä­työs­ken­te­ly kas­vat­taa ti­lan­tar­vet­ta

02.03.2021 07:00 7
Tilaajille