Mielipiteet: Hoi­ta­jat an­sait­se­vat pa­rem­paa – lisät eivät voi korvata pe­rus­palk­kaa

Pääkirjoitus: Kes­kus­tan syytä va­rau­tua vai­kei­siin edus­kun­ta­vaa­lei­hin

Sote-uudistus: Onko Oulussa val­mis­ta, kun 18 500 ihmistä vaihtaa ker­ral­la työ­paik­kaa?

Oulun Allas Sea Pool
Kysyimme, mitä kuuluu Kiikeliin suunnitellulle merikylpylälle – "Kyllä Oulun Allas Sea Pool on meidän osaltamme hyvinkin hengissä"

Ky­syim­me, mitä kuuluu Kii­ke­liin suun­ni­tel­lul­le me­ri­kyl­py­läl­le – "Kyllä Oulun Allas Sea Pool on meidän osal­tam­me hy­vin­kin hen­gis­sä"

01.04.2022 08:34 46
Tilaajille
Allas Oululle vuokrataan laituri Kiikelistä – 30 vuodeksi tehtävän sopimuksen vuosivuokra on nyt 18 000 euroa

Allas Oululle vuok­ra­taan laituri Kii­ke­lis­tä – 30 vuo­dek­si teh­tä­vän so­pi­muk­sen vuo­si­vuok­ra on nyt 18 000 euroa

18.05.2021 20:15 14
Tilaajille
Kiikelin merikylpylälle lisäraha, järjestelyllä halutaan turvata hankkeen eteneminen

Kii­ke­lin me­ri­kyl­py­läl­le li­sä­ra­ha, jär­jes­te­lyl­lä ha­lu­taan turvata hank­keen ete­ne­mi­nen

17.05.2021 21:34 41
Tilaajille
Oulun merikylpylää joudutaan vielä odottamaan

Oulun me­ri­kyl­py­lää jou­du­taan vielä odot­ta­maan

16.12.2020 15:37 26
Tilaajille
HS: Ouluunkin merikylpylää suunnitteleva Allas Sea Pool haluaa myydä ravintolaliiketoimintansa ja hakee lyhennysvapaata Helsingin kaupungilta

HS: Ou­luun­kin me­ri­kyl­py­lää suun­nit­te­le­va Allas Sea Pool haluaa myydä ra­vin­to­la­lii­ke­toi­min­tan­sa ja hakee ly­hen­nys­va­paa­ta Hel­sin­gin kau­pun­gil­ta

13.12.2020 13:37 24
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ve­sien­suo­je­lu Oulun pu­nai­sek­si lan­gak­si – ha­luam­me­ko jättää lap­sil­lem­me po­re­am­meet to­rin­ran­taan vai elävän meren?

09.10.2020 06:15
Tilaajille
Allas Sea Pool -hanke etenee – Oulun kaupungille lupa satama-altaan ruoppaamiseen ja kävelysillan rakentamiseen

Allas Sea Pool -hanke etenee – Oulun kau­pun­gil­le lupa sa­ta­ma-al­taan ruop­paa­mi­seen ja kä­ve­ly­sil­lan ra­ken­ta­mi­seen

25.09.2020 13:14 32
Tilaajille
Nyt Tukholmaankin suunnitellaan Allas merikylpylää – Oulun Allas Sea Poolin rakennusaikataulu varmistuu vasta syksymmällä

Nyt Tuk­hol­maan­kin suun­ni­tel­laan Allas me­ri­kyl­py­lää – Oulun Allas Sea Poolin ra­ken­nus­ai­ka­tau­lu var­mis­tuu vasta syk­sym­mäl­lä

02.06.2020 12:57 7
Allas Sea Pool sai rakennusluvat – koronaepidemian vuoksi rakentaminen alkaa ensi vuoden syksyllä, näillä näkymin saunomaan pääsee vasta 2023 alkukesästä

Allas Sea Pool sai ra­ken­nus­lu­vat – ko­ro­na­epi­de­mian vuoksi ra­ken­ta­mi­nen alkaa ensi vuoden syk­syl­lä, näillä näkymin sau­no­maan pääsee vasta 2023 al­ku­ke­säs­tä

15.04.2020 21:51 6
Tilaajille
Kaupunki vuokraa Kiikelin merikylpylälle tontit – rakennuslupa hakuun lähiaikoina

Kau­pun­ki vuokraa Kii­ke­lin me­ri­kyl­py­läl­le tontit – ra­ken­nus­lu­pa hakuun lä­hi­ai­koi­na

29.10.2019 19:11 44
Allas Sea Poolin lykkääminen vuodella oli välttämätöntä – Töölö Urban: "Ei voi sanoa, että mikään olisi mennyt varsinaisesti pieleen"

Allas Sea Poolin lyk­kää­mi­nen vuo­del­la oli vält­tä­mä­tön­tä – Töölö Urban: "Ei voi sanoa, että mikään olisi mennyt var­si­nai­ses­ti pie­leen"

22.08.2019 14:37 33
Oulun Allas Sea Poolin aikataulua jatkettiin vuodella – nyt merikylpylän arvioidaan avautuvan keväällä 2021

Oulun Allas Sea Poolin ai­ka­tau­lua jat­ket­tiin vuo­del­la – nyt me­ri­kyl­py­län ar­vioi­daan avau­tu­van ke­vääl­lä 2021

22.08.2019 10:00 89
Kiikelin Allas Sea Poolin hanke voi siirtyä vuodelle 2020 ­– ”Varaudutaan siihen, että loppusyksyn aikana ei tehdäkään kaupungin valmistelevia töitä”

Kii­ke­lin Allas Sea Poolin hanke voi siirtyä vuo­del­le 2020 – ”Va­rau­du­taan siihen, että lop­pu­syk­syn aikana ei teh­dä­kään kau­pun­gin val­mis­te­le­via töitä”

20.08.2019 14:54 89
Kiikelin Allas Sea Poolista aiotaan jättää rakennuslupahakemus elokuussa, rakentamisen aikataulu tarkentuu syksyn aikana

Kii­ke­lin Allas Sea Poo­lis­ta aiotaan jättää ra­ken­nus­lu­pa­ha­ke­mus elo­kuus­sa, ra­ken­ta­mi­sen ai­ka­tau­lu tar­ken­tuu syksyn aikana

09.08.2019 17:06 32
Oulun keskustaan voisi syntyä omaleimainen pohjoisen arkkitehtuurin ja kulttuurin keidas
Kolumni

Oulun kes­kus­taan voisi syntyä oma­lei­mai­nen poh­joi­sen ark­ki­teh­tuu­rin ja kult­tuu­rin keidas

30.06.2019 10:00 13
Kiikelin merikylpylään pitäisi päästä uimaan ja saunomaan ensi vuonna vuonna

Kii­ke­lin me­ri­kyl­py­lään pitäisi päästä uimaan ja sau­no­maan ensi vuonna vuonna

03.06.2019 13:23 11
HS: Ouluun kylpylää suunnitteleva Helsinki Allas -yhtiö taloudellisissa vaikeuksissa

HS: Ouluun kyl­py­lää suun­nit­te­le­va Hel­sin­ki Allas -yhtiö ta­lou­del­li­sis­sa vai­keuk­sis­sa

31.05.2019 09:18 66
Kysyimme, voisiko Kiikelin kylpylän nimetä oululaista historiaa kunnioittaen Paatiksi – "Sana Allas tulee näkymään nimessä joka tapauksessa"

Ky­syim­me, voisiko Kii­ke­lin kyl­py­län nimetä ou­lu­lais­ta his­to­riaa kun­nioit­taen Paa­tik­si – "Sana Allas tulee nä­ky­mään nimessä joka ta­pauk­ses­sa"

07.03.2019 06:07 56
"Paati" tarjosi kylpijälle höyryä, vihmoa ja pasänkiä –  joulukuussa 1884 avattu Linnansaaren kylpysauna oli aikansa Oulun Allas Sea Pool

"Paati" tarjosi kyl­pi­jäl­le höyryä, vihmoa ja pa­sän­kiä –  jou­lu­kuus­sa 1884 avattu Lin­nan­saa­ren kyl­py­sau­na oli aikansa Oulun Allas Sea Pool

02.03.2019 19:15
Tilaajille
Kiikelin Allas Sea Pool -merikylpylän toteutuminen ei ole ainakaan Oulun kaupungin päätöksenteosta kiinni – kaupunginvaltuusto nuiji pöytään oman, 1,5 miljoonan euron investointirahoituksensa

Kii­ke­lin Allas Sea Pool -me­ri­kyl­py­län to­teu­tu­mi­nen ei ole ai­na­kaan Oulun kau­pun­gin pää­tök­sen­teos­ta kiinni – kau­pun­gin­val­tuus­to nuiji pöytään oman, 1,5 mil­joo­nan euron in­ves­toin­ti­ra­hoi­tuk­sen­sa

25.02.2019 20:10 48