Ihmiset: Ou­lu­lai­sen Paulus Män­ty­län, 33, rin­nas­sa sykkii jo kolmas sydän

Vanhat kuvat: 2000-lu­vun hauskaa hiih­to­elä­mää Oulussa

Luitko jo tämän: Heidi joi itsensä niin hir­veään kän­niin, että heräsi Oulun sel­viä­mis­ase­mal­ta

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Fingrid
Suomen ja Viron välisen sähköyhteyden vika paikannettu ranta-alueelle Virossa – tarkempi paikannus jatkuu

Suomen ja Viron välisen säh­kö­yh­tey­den vika pai­kan­net­tu ran­ta-alueel­le Virossa – tar­kem­pi pai­kan­nus jatkuu

28.01.2024 17:47
Fingrid arvioi tuuli- ja aurinkovoiman tuplaavan kolmessa vuodessa, ja se on hyvä uutinen kahdesta syystä

Fingrid arvioi tuuli- ja au­rin­ko­voi­man tup­laa­van kol­mes­sa vuo­des­sa, ja se on hyvä uutinen kah­des­ta syystä

21.01.2024 21:28 14
Tilaajille
Pörssisäh­kös­tä saa maksaa rei­lus­ti yli 2 euroa perjantaina – Fingrid toivoo malttia kulutukseen

Pörs­si­säh­kös­tä saa maksaa rei­lus­ti yli 2 euroa per­jan­tai­na – Fingrid toivoo malttia ku­lu­tuk­seen

04.01.2024 15:10 76
Tilaajille
Tuulivoimaa on rakennettu niin paljon, että nyt tarvitaan synkronikompensaattori – Kaleva vieraili työmaalla, johon nousee 40 miljoonan euron laitos

Tuu­li­voi­maa on ra­ken­net­tu niin paljon, että nyt tar­vi­taan synk­ro­ni­kom­pen­saat­to­ri – Kaleva vie­rai­li työ­maal­la, johon nousee 40 mil­joo­nan euron laitos

24.10.2023 06:00 49
Tilaajille
Näin nousee Ylikiimingin korpeen voimajohtopylvästä toisensa perään – Asentajapulaa paikataan ulkomaisella työvoimalla

Näin nousee Yli­kii­min­gin korpeen voi­ma­joh­to­pyl­väs­tä toi­sen­sa pe­rää­n – A­sen­ta­ja­pu­laa pai­ka­taan ul­ko­mai­sel­la työ­voi­mal­la

08.09.2023 05:00 22
Tilaajille
Kuusamontien liikenne on soljunut työkoneiden lomassa viime aikoina – Ruskossa vaihdetaan voimajohtoja ja uudistetaan sähköasemaa

Kuu­sa­mon­tien lii­ken­ne on sol­ju­nut työ­ko­nei­den lomassa viime aikoina – Rus­kos­sa vaih­de­taan voi­ma­joh­to­ja ja uu­dis­te­taan säh­kö­ase­maa

17.05.2023 14:12 1
Tilaajille
Raahen seudusta tulossa massiivinen sähkökeskittymä: pohjoisimmat merituulivoima-alueet ehdolla huutokauppaan ensiksi – valitut kohteet julkistetaan keväällä

Raahen seu­dus­ta tulossa mas­sii­vi­nen säh­kö­kes­kit­ty­mä: poh­joi­sim­mat me­ri­tuu­li­voi­ma-alueet ehdolla huu­to­kaup­paan ensiksi – valitut kohteet jul­kis­te­taan ke­vääl­lä

18.03.2023 14:02 37
Tilaajille
Siikajoella ja Limingassa uusitaan sähköverkkoa tuulivoiman liittämiseksi, rakentamistyöt alkavat syksyllä

Sii­ka­joel­la ja Li­min­gas­sa uu­si­taan säh­kö­verk­koa tuu­li­voi­man liit­tä­mi­sek­si, ra­ken­ta­mis­työt alkavat syk­syl­lä

23.01.2023 12:51
Fingridin toimitusjohtajan mukaan kiertävien sähkökatkojen riski on nyt pieni – tarvittaessa joustoa saadaan kertalaakista 500 megawattituntia

Fing­ri­din toi­mi­tus­joh­ta­jan mukaan kier­tä­vien säh­kö­kat­ko­jen riski on nyt pieni – tar­vit­taes­sa joustoa saadaan ker­ta­laa­kis­ta 500 me­ga­wat­ti­tun­tia

22.01.2023 13:00 8
Fingrid ja Elenia tekivät kaupat Pohjois-Pohjanmaalla – "Tämän kokoluokan johtokaupat ovat erittäin harvinaisia Suomessa"

Fingrid ja Elenia tekivät kaupat Poh­jois-Poh­jan­maal­la – "Tämän ko­ko­luo­kan joh­to­kau­pat ovat erit­täin har­vi­nai­sia Suo­mes­sa"

10.01.2023 14:01 6
Oululaisen lapsiperheen kotimaisemaan rakennettiin uutta voimajohtoa – Maa­oi­keus yli kolminkertaisti korvaukset, joita Fing­ri­din pitää maksaa mai­se­ma­hai­tas­ta

Ou­lu­lai­sen lap­si­per­heen ko­ti­mai­se­maan ra­ken­net­tiin uutta voi­ma­joh­toa – Maa­oi­keus yli kol­min­ker­tais­ti kor­vauk­set, joita Fing­ri­din pitää maksaa mai­se­ma­hai­tas­ta

08.01.2023 12:00 36
Tilaajille
Tekstiviesti ja sähköposti varoittavat mahdollisesta sähkökatkosta – Jokaisella sähköverkkoyhtiöllä on oma varautumissuunnitelmansa

Teks­ti­vies­ti ja säh­kö­pos­ti va­roit­ta­vat mah­dol­li­ses­ta säh­kö­kat­kos­ta – Jo­kai­sel­la säh­kö­verk­ko­yh­tiöl­lä on oma va­rau­tu­mis­suun­ni­tel­man­sa

15.12.2022 06:00 11
Tilaajille
Kantaverkkoyhtiö Fingrid jatkaa Suomen ja Ruotsin välisen voimajohdon rakentamista pidemmälle naapuriin – sähkön siirtokapasiteetin kasvu alentaisi sähkön hintaa Suomessa

Kan­ta­verk­ko­yh­tiö Fingrid jatkaa Suomen ja Ruotsin välisen voi­ma­joh­don ra­ken­ta­mis­ta pi­dem­mäl­le naa­pu­riin – sähkön siir­to­ka­pa­si­tee­tin kasvu alen­tai­si sähkön hintaa Suo­mes­sa

05.12.2022 09:29 12
Tilaajille
Fingrid toimittaa Ukrainalle varaosia, jotta maa saa korjattua Venäjän tuhoamaa sähköverkkoa

Fingrid toi­mit­taa Uk­rai­nal­le va­rao­sia, jotta maa saa kor­jat­tua Venäjän tu­hoa­maa säh­kö­verk­koa

02.12.2022 09:34 2
Sähköpulan uhatessa autojen sisälämmittimen käyttö tulisi lopettaa, sanoo Fingridin päällikkö Ylelle – Kireillä pakkasilla lämmittimet vievät ydinvoimalan verran sähköä

Säh­kö­pu­lan uha­tes­sa autojen si­sä­läm­mit­ti­men käyttö tulisi lo­pet­taa, sanoo Fing­ri­din pääl­lik­kö Ylelle – Ki­reil­lä pak­ka­sil­la läm­mit­ti­met vievät ydin­voi­ma­lan verran sähköä

20.11.2022 10:02 65
Fingrid joutui käynnistämään kaksi varavoimalaa tasapainottamaan Suomen sähköjärjestelmää – yhtiön mukaan sähköpula ei silti uhannut

Fingrid joutui käyn­nis­tä­mään kaksi va­ra­voi­ma­laa ta­sa­pai­not­ta­maan Suomen säh­kö­jär­jes­tel­mää – yhtiön mukaan säh­kö­pu­la ei silti uhannut

08.09.2022 12:43 13
Fingrid: Sähköpula voi aiheuttaa sähkökatkoja ensi talvena – pahin tilanne, jos koko Itämeren alueella on yhtä aikaa kovat pakkaset

Fing­rid: Säh­kö­pu­la voi ai­heut­taa säh­kö­kat­ko­ja ensi talvena – pahin ti­lan­ne, jos koko Itä­me­ren alueel­la on yhtä aikaa kovat pak­ka­set

01.09.2022 17:20 15
Tilaajille
Vieraskasvilajien valvonta haasteellista – "Kenenkään pihalle ei olla sakkolappu kourassa menossa"

Vie­ras­kas­vi­la­jien val­von­ta haas­teel­lis­ta – "Ke­nen­kään pihalle ei olla sak­ko­lap­pu kou­ras­sa me­nos­sa"

19.08.2022 19:00 5
Tilaajille
Kantaverkkoyhtiö Fingrid parantaa sähkönsiirtokykyä Iin ja Oulun välillä uudella voimajohdolla –  Taustalla tuulivoiman tuotannon kasvu

Kan­ta­verk­ko­yh­tiö Fingrid pa­ran­taa säh­kön­siir­to­ky­kyä Iin ja Oulun välillä uudella voi­ma­joh­dol­la – Taus­tal­la tuu­li­voi­man tuo­tan­non kasvu

20.12.2021 13:47 7
Ruotsin ja Suomen välisen viidennen järeän sähkön siirtoyhteyden toteuttaminen lähenee – voimalinja alkaa Muhokselta, Ouluun rakennetaan uusi sähköasema

Ruotsin ja Suomen välisen vii­den­nen järeän sähkön siir­to­yh­tey­den to­teut­ta­mi­nen lähenee – voi­ma­lin­ja alkaa Mu­hok­sel­ta, Ouluun ra­ken­ne­taan uusi säh­kö­ase­ma

27.10.2021 18:18 1
Tilaajille