Rikosepäilyt: Haa­pa­jär­ven kär­ki­po­lii­tik­koa epäil­tiin myös tör­keäs­tä vir­ka­ri­kok­ses­ta

Asuntomurrot: Oulussa mur­tau­dut­tiin aamulla oma­ko­ti­ta­loon Kor­ven­ky­läs­sä

Luitko jo tämän: Kem­pe­lees­sä ke­hi­tet­ty deit­ti­so­vel­lus menee suoraan asiaan

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

ennakkoäänestys
Kuukausi
Toppilan K-Supermarketin ennakkoäänestyspisteen yläpuolella oli valvontakamera – "Näyttäisi siltä, että kamera on aika lähellä"

Top­pi­lan K-Su­per­mar­ke­tin en­nak­ko­ää­nes­tys­pis­teen ylä­puo­lel­la oli val­von­ta­ka­me­ra – "Näyt­täi­si siltä, että kamera on aika lä­hel­lä"

09.02.2024 20:39 16
Tilaajille
Sotaveteraanit äänestivät innokkaasti Oulun Veljeskodilla – "Kun vaan löytyy oikea mies, sellainen kuin nykyinenkin on"

So­ta­ve­te­raa­nit ää­nes­ti­vät in­nok­kaas­ti Oulun Vel­jes­ko­dil­la – "Kun vaan löytyy oikea mies, sel­lai­nen kuin ny­kyi­nen­kin on"

02.02.2024 06:00 3
Tilaajille
Oulun vaalipiirissä presidentinvaalien ennakkoäänestys alkoi huomattavasti ensimmäistä kierrosta vilkkaammin

Oulun vaa­li­pii­ris­sä pre­si­den­tin­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys alkoi huo­mat­ta­vas­ti en­sim­mäis­tä kier­ros­ta vilk­kaam­min

31.01.2024 20:34 20
Presidentinvaalien toisen kierroksen ennakkoäänestys alkaa tänään – Katso tästä Oulun kaikki ää­nes­tys­pai­kat

Pre­si­den­tin­vaa­lien toisen kier­rok­sen en­nak­ko­ää­nes­tys alkaa tänään – Katso tästä Oulun kaikki ää­nes­tys­pai­kat

31.01.2024 06:00 24
Tilaajille
Estääkö lakko ennakkoäänestyksen? Oulun kaupungin lakimies Jukka Lampén vakuuttaa, että äänestäminen onnistuu torstaina markettien aulatiloissa

Estääkö lakko en­nak­koää­nes­tyk­sen? Oulun kau­pun­gin la­ki­mies Jukka Lampén va­kuut­taa, että ää­nes­tä­mi­nen on­nis­tuu tors­tai­na mar­ket­tien au­la­ti­lois­sa

29.01.2024 21:00 5
Tilaajille
Ennakkoäänten tulokset julki, Stubb ja Haavisto johdossa – Oulun vaalipiirissä ääniä kahmi eniten Olli Rehn

En­nak­ko­ään­ten tu­lok­set julki, Stubb ja Haa­vis­to joh­dos­sa – Oulun vaa­li­pii­ris­sä ääniä kahmi eniten Olli Rehn

28.01.2024 20:32 6
Presidentinvaalin jännitys kasautuu loppumetreille, kakkoskierrokselle menijät voivat ratketa pienillä eroilla
Pääkirjoitus

Pre­si­den­tin­vaa­lin jän­ni­tys ka­sau­tuu lop­pu­met­reil­le, kak­kos­kier­rok­sel­le menijät voivat ratketa pie­nil­lä eroilla

24.01.2024 17:00 22
Vanhemmat
Ennakkoäänien määrä presidentinvaaleissa hipoo jo miljoonaa, Oulun vaalipiirin innokkaimmat äänestäjät Hailuodossa

En­nak­ko­ää­nien määrä pre­si­den­tin­vaa­leis­sa hipoo jo mil­joo­naa, Oulun vaa­li­pii­rin in­nok­kaim­mat ää­nes­tä­jät Hai­luo­dos­sa

20.01.2024 19:16 11
Presidentinvaalien ensimmäisen ennakkoäänestyspäivän aktiivisuus jäi reilusti viime vaaleja alhaisemmaksi Oulun vaalipiirissä

Pre­si­den­tin­vaa­lien en­sim­mäi­sen en­nak­ko­ää­nes­tys­päi­vän ak­tii­vi­suus jäi rei­lus­ti viime vaaleja al­hai­sem­mak­si Oulun vaa­li­pii­ris­sä

19.01.2024 12:51 2
Tilaajille
Ensimmäinen ennakkoäänestyspäivä lähti käyntiin Oulun yliopistolla vilkkaana  – Oulun vaalipiirissä ennakkoäänten määrä jäi selvästi edellisiä vaaleja pienemmäksi

En­sim­mäi­nen en­nak­ko­ää­nes­tys­päi­vä lähti käyn­tiin Oulun yli­opis­tol­la vilk­kaa­na  – Oulun vaa­li­pii­ris­sä en­nak­ko­ään­ten määrä jäi sel­väs­ti edel­li­siä vaaleja pie­nem­mäk­si

18.01.2024 17:06 6
Tilaajille
Taktinen äänestys jakaa mielipiteitä, mutta demokratiassa on myös oikeus torjua inhokkiehdokkaita
Pääkirjoitus

Tak­ti­nen ää­nes­tys jakaa mie­li­pi­tei­tä, mutta de­mo­kra­tias­sa on myös oikeus torjua in­hok­kieh­dok­kai­ta

16.01.2024 17:00 6
Mitä isompi kauppakeskus oli Oulussa äänestyspaikkana, sitä enemmän sinne tuli väkeä antamaan ennakkoäänensä

Mitä isompi kaup­pa­kes­kus oli Oulussa ää­nes­tys­paik­ka­na, sitä enemmän sinne tuli väkeä an­ta­maan en­nak­ko­ää­nen­sä

02.04.2023 05:00 4
Tilaajille
Kysyimme neljältä ennakkoon äänestäneeltä oululaiselta, löytyikö ehdokas helposti – ”Numero lappuun vaan”

Ky­syim­me nel­jäl­tä en­nak­koon ää­nes­tä­neel­tä ou­lu­lai­sel­ta, löy­tyi­kö ehdokas hel­pos­ti – ”Numero lappuun vaan”

30.03.2023 12:52 11
Eduskuntavaalien ennakkoäänestys alkoi vilkkaasti Oulussa, eniten ääniä on toistaiseksi annettu kauppakeskus Valkean äänestyspaikalla

Edus­kun­ta­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys alkoi vilk­kaas­ti Ou­lus­sa, eniten ääniä on tois­tai­sek­si annettu kaup­pa­kes­kus Valkean ää­nes­tys­pai­kal­la

22.03.2023 15:56 7
Tilaajille
Vaaleissa on vielä runsaasti ääniä otettavana – Eduskuntatutkija enteilee hidasta alkua ennakkoäänestykselle: "Ehdokas saatetaan päättää vasta äänestyskopissa"

Vaa­leis­sa on vielä run­saas­ti ääniä otet­ta­va­na – Edus­kun­ta­tut­ki­ja en­tei­lee hidasta alkua en­nak­koää­nes­tyk­sel­le: "Eh­do­kas saa­te­taan päättää vasta ää­nes­tys­ko­pis­sa"

21.03.2023 16:38 5
Tilaajille
Mainonta kasvaa ja kampanjointi kiihtyy, kun vaalikuume kasvaa kohisten

Mai­non­ta kasvaa ja kam­pan­join­ti kiih­tyy, kun vaa­li­kuu­me kasvaa ko­his­ten

16.03.2023 18:00 6
Tilaajille
Seurakuntavaalien ennakkoäänestys jatkuu vielä lauantaina – Oulussa ääniä annettu kolmena ensimmäisenä päivänä edellisvaaleja vähemmän

Seu­ra­kun­ta­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys jatkuu vielä lauan­tai­na – Oulussa ääniä annettu kolmena en­sim­mäi­se­nä päivänä edel­lis­vaa­le­ja vä­hem­män

11.11.2022 19:28 2
Ennakkoäänestyksen tulos Lapissa: Keskusta saa eniten paikkoja aluevaltuustoon

En­nak­ko­ää­nes­tyk­sen tulos La­pis­sa: Kes­kus­ta saa eniten paik­ko­ja alue­val­tuus­toon

23.01.2022 20:22
Tilaajille
Vaali-into jää yhä arvailujen varaan – korkeaksi se tuskin nousee, vaikka pöydällä ovat kansalaisille keskeiset asiat
Pääkirjoitus

Vaa­li-in­to jää yhä ar­vai­lu­jen varaan – kor­keak­si se tuskin nousee, vaikka pöy­däl­lä ovat kan­sa­lai­sil­le kes­kei­set asiat

19.01.2022 20:00 6
Tilaajille
Vaalirikkomusepäily Pohjois-Pohjanmaalla – oikeusministeriö tietoinen asiasta

Vaa­li­rik­ko­mus­epäi­ly Poh­jois-Poh­jan­maal­la – oi­keus­mi­nis­te­riö tie­toi­nen asiasta

19.01.2022 15:25 9
Tilaajille