JUURI NYT: Ko­ro­na­vil­kus­ta jul­kais­tiin päi­vi­tet­ty versio – THL: mo­lem­mat ro­ko­tuk­set saa­neil­ta ei enää edel­ly­te­tä ka­ran­tee­nia al­tis­tu­mis­ta­pauk­sis­sa

TILAAJIEN SUOSITUIN: Syy­te:Pe­las­tus­lai­tok­sen työn­te­ki­jä sai mat­ka­lah­ja­kort­te­ja kii­tok­sek­si kymp­pi­ton­nien pe­su­ai­ne­ti­lauk­sis­ta

al-Holin leirin suomalaiset

Suo­je­lu­po­lii­si Syyrian lei­reil­tä pa­laa­vis­ta lap­sis­ta: "Tar­vit­se­vat laajaa tukea to­den­nä­köi­ses­ti vuosien ajan"

20.05.2021 06:30
Tilaajille

Ul­ko­mi­nis­te­riön al-Hol -kulut 357 000 euroa – Laskuja ja to­sit­tei­ta ei luo­vu­te­ta tur­val­li­suus­syis­tä

19.01.2021 06:00 17
Tilaajille
Pääkirjoitus

Lasten etu ja oi­keu­det ovat en­si­si­jai­sia – kotiin pa­laa­vien ai­kuis­ten mah­dol­li­nen osal­li­suus hir­mu­te­koi­hin sel­vi­tet­tä­vä

21.12.2020 20:00 12
Tilaajille

Ul­ko­asiain­va­lio­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Mika Niikko (ps.) sai tiedon al-Ho­lin ko­tiut­ta­mi­sis­ta per­jan­tai­na – "Asia hoitui, kuten oli so­vit­tu"

21.12.2020 12:32 10

Kom­ment­ti: Haa­vis­to selvisi al-Hol-ju­pa­kas­ta moit­teil­la, mutta miten käy vir­ka­mies­ten? – Ko­vem­mat sank­tiot he­rät­täi­si­vät kes­kus­te­lua oi­keu­den­mu­kai­suu­des­ta

20.12.2020 13:48 6
Pääkirjoitus

Haa­vis­to-ko­hu tu­leh­dut­taa hal­li­tuk­sen il­ma­pii­riä pahasti – kovia pai­nei­ta on puo­luei­den välillä ja niiden sisällä

16.12.2020 20:00 43
Tilaajille

Nä­kö­kul­ma: Haa­vis­to-vyyh­ti iski voi­mak­kaim­man myrskyn kes­kus­taan – kent­tä­vä­ki ei sääs­te­le sa­no­jaan

16.12.2020 12:25 43

Ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­ton kyy­kyt­tä­mä kon­su­li­pääl­lik­kö kertoi mo­tii­vien­sa tulleen ky­see­na­lais­te­tuik­si: "Minun on arveltu olevan persu, ko­koo­mus­lai­nen tai ke­pu­lai­nen"

15.12.2020 19:11 4
Tilaajille

Pe­rus­suo­ma­lai­set valmis jät­tä­mään epä­luot­ta­mus­lau­seen mi­nis­te­ri Haa­vis­tos­ta – "Haa­vis­ton on syytä erota, mikäli hal­li­tus tahtoo toimia us­kot­ta­vas­ti"

10.12.2020 16:35 29

Haa­vis­to-jäl­ki­pyyk­ki jatkuu: Pu­he­mies Veh­vi­läi­nen kut­su­nut pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan johdon koolle

10.12.2020 09:51 24

Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta vah­vis­ti: Edel­ly­tyk­siä syyt­teen nos­ta­mi­sel­le Haa­vis­toa vastaan ei ole

09.12.2020 19:13 11

Haa­vis­to tunsi hel­po­tus­ta pevin pää­tök­sen jäl­keen: "Pa­rem­pi joutua pe­rus­te­le­maan avun an­ta­mis­ta kuin aut­ta­mat­ta jät­tä­mis­tä "

09.12.2020 18:57 25

Haa­vis­to-muis­tu­tuk­sen vuosi sitten al­le­kir­joit­ta­nut kan­san­edus­ta­ja aikoo sel­vit­tää, miten paljon "vi­her­pe­sua" va­lio­kun­nan mie­tin­tö­teks­tiin on pää­ty­nyt

09.12.2020 15:10 7
Tilaajille

Ul­ko­mi­nis­te­riö ko­tiut­ta­nut al-Ho­lis­ta kaksi or­po­las­ta – useita suo­ma­lais­per­hei­tä paennut omin voimin

09.12.2020 12:49 1
Tilaajille

HS ja IL: Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan mukaan syy­te­kyn­nys ul­ko­mi­nis­te­ri Pekka Haa­vis­toa (vihr.) kohtaan ei ylity

09.12.2020 12:27 50

Jul­kisoi­keu­den pro­fes­so­ri ou­dok­suu, jos pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta ei löydä yk­si­mie­li­syyt­tä – "O­sa­puol­ten pitäisi rau­hoit­tua ja saada Haa­vis­to-mie­tin­tö val­miik­si"

09.12.2020 12:12 3

HS: Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan enem­mis­tö katsoo Haa­vis­ton rik­ko­neen vir­ka­vel­vol­li­suut­taan muttei niin, että syy­te­kyn­nys ylit­tyi­si

08.12.2020 22:50 7

Nä­kö­kul­ma: Riit­tää­kö hal­li­tus­kump­pa­nei­den luot­ta­mus Pekka Haa­vis­toon, jos tämä saa pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan moit­teet?

08.12.2020 16:58 28

Ul­ko­mi­nis­te­ri Pekka Haa­vis­ton kohtalo al-Ho­lin ju­pa­kas­sa ratkeaa – pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nal­ta odo­te­taan kantaa tällä vii­kol­la

07.12.2020 06:00 6

Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta kuulee vir­ka­ri­kok­ses­ta epäil­tyä ul­ko­mi­nis­te­ri Pekka Haa­vis­toa – va­lio­kun­ta on jo pe­reh­ty­nyt esi­tut­kin­ta­pöy­tä­kir­jaan

30.09.2020 09:26 2