Pekka Haavisto
"Lukashenko sanoi haluavansa kehittää Valko-Venäjää pohjoismaiseen suuntaan" – Haavisto mukana tuomitsemassa väkivallan

"Lu­kas­hen­ko sanoi ha­lua­van­sa ke­hit­tää Val­ko-Ve­nä­jää poh­jois­mai­seen suun­taan" – Haa­vis­to mukana tuo­mit­se­mas­sa vä­ki­val­lan

10.09.2020 13:00 2
Tilaajille
Ulkoministeri Haavisto vaatii, että Navalnyin myrkytys selvitetään – Presidentti Niinistö: "Kemiallisen aseen käyttö on järkyttävä"

Ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­to vaatii, että Na­val­nyin myr­ky­tys sel­vi­te­tään – Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö: "Ke­mial­li­sen aseen käyttö on jär­kyt­tä­vä"

02.09.2020 21:31 0
Haavisto keskusteli Valko-Venäjän ulkoministerin kanssa – "Jos lakeja ja ihmisoikeuksia on räikeästi rikottu, niin jollain tavalla siihen on puututtava"

Haa­vis­to kes­kus­te­li Val­ko-Ve­nä­jän ul­ko­mi­nis­te­rin kanssa – "Jos lakeja ja ih­mis­oi­keuk­sia on räi­keäs­ti ri­kot­tu, niin jollain tavalla siihen on puu­tut­ta­va"

18.08.2020 16:31 0
Poliittisen syksyn sävel ja eduskunnan humppahulina ylittävät hulluudellaan kieroutuneimmatkin mielikuvituksentuotteet
Kolumni Antti Ronkainen

Po­liit­ti­sen syksyn sävel ja edus­kun­nan hump­pa­hu­li­na ylit­tä­vät hul­luu­del­laan kie­rou­tu­neim­mat­kin mie­li­ku­vi­tuk­sen­tuot­teet

18.08.2020 12:00 1
Tilaajille
EU harkitsee pakotteita Valko-Venäjälle – Haavisto: "Raja reagoinnille menee väkivaltaisuuksissa"

EU har­kit­see pa­kot­tei­ta Val­ko-Ve­nä­jäl­le – Haa­vis­to: "Raja rea­goin­nil­le menee vä­ki­val­tai­suuk­sis­sa"

12.08.2020 22:15 4
Perustuslakivaliokunta otti vastaan Haaviston esitutkinnan – Rikosnimikkeitä ei vahvisteta, ministerinä jatkamiselle ei juridista estettä

Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta otti vastaan Haa­vis­ton esi­tut­kin­nan – Ri­kos­ni­mik­kei­tä ei vah­vis­te­ta, mi­nis­te­ri­nä jat­ka­mi­sel­le ei ju­ri­dis­ta estettä

14.07.2020 12:24 14
EU:n ulkoministerit tapasivat ensi kertaa kasvokkain sitten maaliskuun – Haavisto Hongkongin turvallisuuslaista: "Luovutussopimusta ei enää voida soveltaa"

EU:n ul­ko­mi­nis­te­rit ta­pa­si­vat ensi kertaa kas­vok­kain sitten maa­lis­kuun – Haa­vis­to Hong­kon­gin tur­val­li­suus­lais­ta: "Luo­vu­tus­so­pi­mus­ta ei enää voida so­vel­taa"

13.07.2020 21:16 1
Perustuslakivaliokunta kokoontui saamaan yli tuhannen sivun Haavisto-materiaalin – Häkkänen jäävännyt itsensä esitutkintamateriaalin käsittelystä

Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta ko­koon­tui saamaan yli tu­han­nen sivun Haa­vis­to-ma­te­riaa­lin – Häk­kä­nen jää­vän­nyt itsensä esi­tut­kin­ta­ma­te­riaa­lin kä­sit­te­lys­tä

13.07.2020 15:17 0
Mäenpään tapaus varjostaa Haavistoa – kesäkuun periaatteiden säilyminen on kysymysmerkki, kun ulkoministerin syytteestä äänestetään syksyllä

Mäen­pään tapaus var­jos­taa Haa­vis­toa – ke­sä­kuun pe­ri­aat­tei­den säi­ly­mi­nen on ky­sy­mys­merk­ki, kun ul­ko­mi­nis­te­rin syyt­tees­tä ää­nes­te­tään syk­syl­lä

10.07.2020 16:32 3
Tilaajille
Halla-ahon mielestä Haaviston uskottavuus kärsii rikosepäilyistä – Mykkänen uskoo hänen ammatti-ihmisenä pystyvän hoitamaan ulkopolitiikkaa

Hal­la-ahon mie­les­tä Haa­vis­ton us­kot­ta­vuus kärsii ri­kos­epäi­lyis­tä – Myk­kä­nen uskoo hänen am­mat­ti-ih­mi­se­nä pys­ty­vän hoi­ta­maan ul­ko­po­li­tiik­kaa

10.07.2020 08:07 20
Pekka Haavistoa epäillään kahdesta rikoksesta, mutta syytteeseen on vielä pitkä tie – näin ministerivastuuasia etenee

Pekka Haa­vis­toa epäil­lään kah­des­ta ri­kok­ses­ta, mutta syyt­tee­seen on vielä pitkä tie – näin mi­nis­te­ri­vas­tuu­asia etenee

10.07.2020 06:00 4
Helsingin Sanomat: Poliisi epäilee ulkoministeri Haavistoa kahdesta rikoksesta – esitutkinta-aineisto on toimitettu perustuslakivaliokunnalle

Hel­sin­gin Sa­no­mat: Poliisi epäilee ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­toa kah­des­ta ri­kok­ses­ta – esi­tut­kin­ta-ai­neis­to on toi­mi­tet­tu pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nal­le

08.07.2020 15:57 15
Esitutkinta Pekka Haavistosta valmistunut, materiaalia "toista tuhatta sivua" –miten ministeriä koskeva oikeuskäsittely voi alkaa ja kuinka oikeutta istuttaisiin?

Esi­tut­kin­ta Pekka Haa­vis­tos­ta val­mis­tu­nut, ma­te­riaa­lia "toista tuhatta sivua" –miten mi­nis­te­riä koskeva oi­keus­kä­sit­te­ly voi alkaa ja kuinka oi­keut­ta is­tut­tai­siin?

06.07.2020 14:58 2
Helmikuussa alkanut esitutkinta ulkoministeri Haaviston ministerivastuuasiassa on valmistunut – apulaisvaltakunnansyyttäjä käy läpi laajan aineiston vielä tämän viikon aikana

Hel­mi­kuus­sa alkanut esi­tut­kin­ta ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­ton mi­nis­te­ri­vas­tuu­asias­sa on val­mis­tu­nut – apu­lais­val­ta­kun­nan­syyt­tä­jä käy läpi laajan ai­neis­ton vielä tämän viikon aikana

06.07.2020 13:38 4
Moni ei tiedä vielä suosikkiaan seuraavaksi presidentiksi – Sanna Marin on noussut Pekka Haaviston tuntumaan, mutta kiinnostaako tehtävä häntä?

Moni ei tiedä vielä suo­sik­kiaan seu­raa­vak­si pre­si­den­tik­si – Sanna Marin on noussut Pekka Haa­vis­ton tun­tu­maan, mutta kiin­nos­taa­ko tehtävä häntä?

02.07.2020 07:00 0
Ulkoministeri Haavisto al-Holista palanneista: "Leiristä lähteneistä on tullut erilaisia tietoja useita viikkoja"

Ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­to al-Ho­lis­ta pa­lan­neis­ta: "Lei­ris­tä läh­te­neis­tä on tullut eri­lai­sia tietoja useita viik­ko­ja"

01.06.2020 13:32 1