Vaalikone: Löydä sinulle sopivin ehdokas Kalevan vaa­li­ko­nees­ta

Pääkirjoitus: Kisa vaalien yk­kös­pai­kas­ta on nyt huip­pu­ki­reä, ja siksi pienet mo­kai­lut tai on­nis­tu­mi­set voivat rat­kais­ta lop­pu­tu­lok­sen

Rikokset: Yli­vies­kan kou­lu­puu­ko­tuk­ses­ta epäilty van­git­tu

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Viro
Viron vaaleissa puntarissa oli myös Ukrainalle osoitettu runsas tuki

Viron vaa­leis­sa pun­ta­ris­sa oli myös Uk­rai­nal­le osoi­tet­tu runsas tuki

05.03.2023 21:39 3
Kaja Kallas Venäjän hyökkäyssodasta: Vuosi sitten meitä ei uskottu ja samat maat sanovat taas tietävänsä paremmin

Kaja Kallas Venäjän hyök­käys­so­das­ta: Vuosi sitten meitä ei uskottu ja samat maat sanovat taas tie­tä­vän­sä pa­rem­min

19.02.2023 15:26 11
Viileä virolainen Kristi Raik osoitti suomalaisille Venäjän vaaran ja sai kiitokseksi palautetulvan – "Ukraina pitäisi nopeasti ottaa Naton jäseneksi, kun sota pysähtyy"

Viileä vi­ro­lai­nen Kristi Raik osoitti suo­ma­lai­sil­le Venäjän vaaran ja sai kii­tok­sek­si pa­lau­te­tul­van – "Uk­rai­na pitäisi no­peas­ti ottaa Naton jä­se­nek­si, kun sota py­säh­tyy"

04.02.2023 18:30 13
Tilaajille
Venäjä karkottaa Viron Moskovan-suurlähettilään – Viro vastasi karkottamalla Venäjän lähettilään Tallinnasta

Venäjä kar­kot­taa Viron Mos­ko­van-suur­lä­het­ti­lään – Viro vastasi kar­kot­ta­mal­la Venäjän lä­het­ti­lään Tal­lin­nas­ta

23.01.2023 14:51 7
Estonia-tutkimusten alustavien johtopäätösten mukaan Estonia ei ollut merikelpoinen

Es­to­nia-tut­ki­mus­ten alus­ta­vien joh­to­pää­tös­ten mukaan Estonia ei ollut me­ri­kel­poi­nen

23.01.2023 12:53 20
Viro lähettää tähän asti suurimman aseapupakettinsa Ukrainalle

Viro lä­het­tää tähän asti suu­rim­man ase­apu­pa­ket­tin­sa Uk­rai­nal­le

19.01.2023 15:18 16
Nyt puhuu kultasakaalin kettuna ampunut sodankyläläinen metsästäjä: "Oli se jonkinlainen shokki"

Nyt puhuu kul­ta­sa­kaa­lin kettuna ampunut so­dan­ky­lä­läi­nen met­säs­tä­jä: "Oli se jon­kin­lai­nen shokki"

01.01.2023 10:00 10
Tilaajille
Oulun kaupunginhallitus vierailee Virossa syyskuussa

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus vie­rai­lee Virossa syys­kuus­sa

02.09.2022 10:17 17
Ukrainan sota repii jakolinjoja Viron venäläisten keskelle
Kolumni

Uk­rai­nan sota repii ja­ko­lin­jo­ja Viron ve­nä­läis­ten kes­kel­le

31.08.2022 06:00 2
Tilaajille
Suomen ja Baltian maiden ulkoasiainvaliokuntien puheenjohtajat vierailevat Ukrainassa – "Venäjä pitää panna maksamaan"

Suomen ja Baltian maiden ul­ko­asiain­va­lio­kun­tien pu­heen­joh­ta­jat vie­rai­le­vat Uk­rai­nas­sa – "Venäjä pitää panna mak­sa­maan"

25.08.2022 12:26 18
Panssarivaunu, jonka kyljessä on punatähti
Kolumni

Pans­sa­ri­vau­nu, jonka kyl­jes­sä on pu­na­täh­ti

03.08.2022 06:00 7
Tilaajille
Britannia, Viro ja Islanti ratifioivat Suomen ja Ruotsin liittymisen Natoon – Viron puolustusministeri: "Naton asema maalla, merellä ja ilmassa kasvaa merkittävästi"

Bri­tan­nia, Viro ja Islanti ra­ti­fioi­vat Suomen ja Ruotsin liit­ty­mi­sen Natoon – Viron puo­lus­tus­mi­nis­te­ri: "Naton asema maalla, merellä ja ilmassa kasvaa mer­kit­tä­väs­ti"

06.07.2022 20:53 3
Turkki pelasi pari vuotta sitten Natossa Baltialla niin kuin nyt Suomella ja Ruotsilla
Kolumni

Turkki pelasi pari vuotta sitten Natossa Bal­tial­la niin kuin nyt Suo­mel­la ja Ruot­sil­la

06.07.2022 06:00 19
Tilaajille
Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, Viron vuosittain vastaanottamien pakolaisten määrä tuhatkertaistui
Kolumni

Kun Venäjä hyök­kä­si Uk­rai­naan, Viron vuo­sit­tain vas­taan­ot­ta­mien pa­ko­lais­ten määrä tu­hat­ker­tais­tui

08.06.2022 06:00 11
Tilaajille
Viron hallitus on tehnyt päätöksen Suomen ja Ruotsin Nato-hakemusten hyväksymisestä

Viron hal­li­tus on tehnyt pää­tök­sen Suomen ja Ruotsin Na­to-ha­ke­mus­ten hy­väk­sy­mi­ses­tä

19.05.2022 15:14 3
Useat Nato-maat reagoineet positiivisesti Suomen Nato-ilmoitukseen – "Suomi on sotilaallisesti erittäin vahva maa"

Useat Na­to-maat rea­goi­neet po­si­tii­vi­ses­ti Suomen Na­to-il­moi­tuk­seen – "Suomi on so­ti­laal­li­ses­ti erit­täin vahva maa"

12.05.2022 13:55 2
Virolaiskapellimestari Risto Joost: "Arvo Pärt on minulle ikuisuuden säveltäjä. Yhtä ajankohtainen menneisyydessä kuin tulevaisuudessakin."

Vi­ro­lais­ka­pel­li­mes­ta­ri Risto Joost: "Arvo Pärt on minulle ikui­suu­den sä­vel­tä­jä. Yhtä ajan­koh­tai­nen men­nei­syy­des­sä kuin tu­le­vai­suu­des­sa­kin."

13.04.2022 17:45
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tur­va­ta­kuut Virolle

23.03.2022 05:14 1
Tilaajille
Viro lupasi tänään täyden tukensa Suomelle, jos se pyrkii Naton jäseneksi

Viro lupasi tänään täyden tukensa Suo­mel­le, jos se pyrkii Naton jä­se­nek­si

07.03.2022 20:32 3
Suomi ja Viro houkuttelemaan yhdessä osaajia digitaaliseen ja vihreään siirtymään – Uusi yhteistyöraportti esiteltiin Tallinnassa pääministereille

Suomi ja Viro hou­kut­te­le­maan yhdessä osaajia di­gi­taa­li­seen ja vih­reään siir­ty­mään – Uusi yh­teis­työ­ra­port­ti esi­tel­tiin Tal­lin­nas­sa pää­mi­nis­te­reil­le

07.03.2022 17:50 2
Tilaajille