Vaalitentti: Katso tal­len­ne Kalevan vaa­li­ten­tis­tä, mukana kuusi ni­me­käs­tä eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä

Pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

Joukkoliikenne: Oulussa ha­lu­taan ke­hit­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä työ­paik­ka- ja asuin­alueil­la – kolme pal­ve­lu­ta­so­vaih­to­eh­toa esillä rat­kai­suik­si

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Valokuvaus
Oulun kaupunki kuvauttaa 1 740 kilometriä omaa tie- ja puistoverkostoaan – "Tällä säästetään aikaa ja rahaa"

Oulun kau­pun­ki ku­vaut­taa 1 740 ki­lo­met­riä omaa tie- ja puis­to­ver­kos­toaan – "Tällä sääs­te­tään aikaa ja rahaa"

08.03.2023 06:10 9
Liminkalainen valokuvaaja Onni Wiljami Kinnunen on niittänyt mainetta siellä, missä kulkeekin – yrittäjällä on vielä täyttymättömiäkin haaveita

Li­min­ka­lai­nen va­lo­ku­vaa­ja Onni Wiljami Kin­nu­nen on niit­tä­nyt mai­net­ta siellä, missä kul­kee­kin – yrit­tä­jäl­lä on vielä täyt­ty­mät­tö­miä­kin haa­vei­ta

25.12.2022 18:24
Tilaajille
Kaijonharjussa avataan lauantaina ulkoilmanäyttely – asukkaiden päivittäisten reittien varrelle ripustetaan valokuvia

Kai­jon­har­jus­sa avataan lauan­tai­na ul­ko­il­ma­näyt­te­ly – asuk­kai­den päi­vit­täis­ten reit­tien var­rel­le ri­pus­te­taan va­lo­ku­via

25.11.2022 14:45
Timo Remeksen käsissä valokuva voi syntyä peltipurkilla ja pastakoneella, maailman katsominen neulanreikäkameran läpi on oulunsalolaiselle insinöörille terapiaa

Timo Re­mek­sen käsissä va­lo­ku­va voi syntyä pel­ti­pur­kil­la ja pas­ta­ko­neel­la, maail­man kat­so­mi­nen neu­lan­rei­kä­ka­me­ran läpi on ou­lun­sa­lo­lai­sel­le in­si­nöö­ril­le te­ra­piaa

30.10.2022 12:00 1
Tilaajille
Öinen kuva hopeisena luikertelevasta Kitkajoesta toi kuusamolaisella Jarmo Manniselle voiton Vuoden Luontokuvan maisemasarjassa

Öinen kuva ho­pei­se­na lui­ker­te­le­vas­ta Kit­ka­joes­ta toi kuu­sa­mo­lai­sel­la Jarmo Man­ni­sel­le voiton Vuoden Luon­to­ku­van mai­se­ma­sar­jas­sa

22.10.2022 18:00 6
Tilaajille
Luontoa rakastava valokuvaaja Toni Eskelinen oli Kärpissä muutaman sekunnin liigamaalivahti, mutta hänellä on enemmän Instagram-seuraajia kuin monilla oululaisilla NHL-pelaajilla – "Aivan ensimmäiseksi kuvaamisen kohteina kiinnostivat luonto ja retkeily"

Luontoa ra­kas­ta­va va­lo­ku­vaa­ja Toni Es­ke­li­nen oli Kär­pis­sä muu­ta­man se­kun­nin lii­ga­maa­li­vah­ti, mutta hänellä on enemmän Ins­ta­gram-seu­raa­jia kuin monilla ou­lu­lai­sil­la NHL-pe­laa­jil­la – "Aivan en­sim­mäi­sek­si ku­vaa­mi­sen koh­tei­na kiin­nos­ti­vat luonto ja ret­kei­ly"

01.10.2022 16:30 1
Tilaajille
Voisiko autioituneen asuinalueen jättääkin luonnon armoille? Arttu Hirvosta koukuttavat paikat, joita luonto valtaa hitaasti takaisin

Voisiko au­tioi­tu­neen asuin­alueen jät­tää­kin luonnon ar­moil­le? Arttu Hir­vos­ta kou­kut­ta­vat paikat, joita luonto valtaa hi­taas­ti ta­kai­sin

13.09.2022 16:30
Tilaajille
Oululaista kulttuurihistoriaa halutaan koota kuvapankkiin – "Kuvaamattomia kohteita riittää"

Ou­lu­lais­ta kult­tuu­ri­his­to­riaa ha­lu­taan koota ku­va­pank­kiin – "Ku­vaa­mat­to­mia koh­tei­ta riit­tää"

06.08.2022 06:50 4
Toukokuun lukijakuvassa metsäjänisten veikeä värisuora kirmailee pellolla ja suuntaa talvesta kesään

Tou­ko­kuun lu­ki­ja­ku­vas­sa met­sä­jä­nis­ten veikeä vä­ri­suo­ra kir­mai­lee pel­lol­la ja suuntaa tal­ves­ta kesään

03.06.2022 10:36 2
Tilaajille
Arvio: Jarmo Koposen valokuvanäyttely avaa näkymiä autioihin paikkoihin maailman eri puolilta: "Näyttely toimii kuin matkakirjallisuus nojatuolissa koettuna"

Arvio: Jarmo Koposen va­lo­ku­va­näyt­te­ly avaa näkymiä au­tioi­hin paik­koi­hin maail­man eri puo­lil­ta: "Näyt­te­ly toimii kuin mat­ka­kir­jal­li­suus no­ja­tuo­lis­sa koet­tu­na"

26.03.2022 16:15
Tilaajille
Arvio: Aika, paikka, valo -ryhmän valokuvaajien näyttely tarjoaa tallennettuja silmänräpäyksiä ja luonnon hidasta aikaa

Arvio: Aika, paikka, valo -ryhmän va­lo­ku­vaa­jien näyt­te­ly tarjoaa tal­len­net­tu­ja sil­män­rä­päyk­siä ja luonnon hidasta aikaa

26.03.2022 12:30
Tilaajille
Vaatteet pois ja mallinukke kainaloon – Oulussa järjestettävissä Älä mahdu muottiin -kuvauksissa juhlistetaan ihmiskehojen moninaisuutta

Vaat­teet pois ja mal­li­nuk­ke kai­na­loon – Oulussa jär­jes­tet­tä­vis­sä Älä mahdu muot­tiin -ku­vauk­sis­sa juh­lis­te­taan ih­mis­ke­ho­jen mo­ni­nai­suut­ta

11.11.2021 07:30
Tilaajille
Arvio: Jaani Föhr tavoittaa kuviinsa harvemmin ikuistettua arjen runoutta

Arvio: Jaani Föhr ta­voit­taa ku­viin­sa har­vem­min ikuis­tet­tua arjen ru­nout­ta

16.10.2021 15:00
Tilaajille
Ällistyttävä metsäkauris, laulu keväälle ja poro sateenkaaren päässä voittoon Kuusamon Nature Photo -luontokuvakilpailun aikuisten sarjoissa – katso kuvat tästä

Äl­lis­tyt­tä­vä met­sä­kau­ris, laulu ke­vääl­le ja poro sa­teen­kaa­ren päässä voit­toon Kuu­sa­mon Nature Photo -luon­to­ku­va­kil­pai­lun ai­kuis­ten sar­jois­sa – katso kuvat tästä

11.09.2021 21:06
Tilaajille
Naiset oululaisten valokuvien takana – Oulaisten valokuvaamon perustanut Betty Nyberg aloitti uransa Oulussa kuulun valokuvaajan Ina Liljeqvistin jalanjäljissä

Naiset ou­lu­lais­ten va­lo­ku­vien takana – Ou­lais­ten va­lo­ku­vaa­mon pe­rus­ta­nut Betty Nyberg aloitti uransa Oulussa kuulun va­lo­ku­vaa­jan Ina Lil­jeq­vis­tin ja­lan­jäl­jis­sä

03.08.2021 18:00
Tilaajille
Onko tämä uhka vai mahdollisuus – oululaisessa taidepajassa tutkaillaan tulevaisuuksia ja sulatellaan suhtautumista robottikoiraan

Onko tämä uhka vai mah­dol­li­suus – ou­lu­lai­ses­sa tai­de­pa­jas­sa tut­kail­laan tu­le­vai­suuk­sia ja su­la­tel­laan suh­tau­tu­mis­ta ro­bot­ti­koi­raan

08.06.2021 06:00 1
Tilaajille
Lapsista otettuja arkipäiväisiä kuvia seksualisoidaan netissä – "On tärkeää suojella lapsia tämän tyyppiseltä väkivallalta"

Lap­sis­ta otet­tu­ja ar­ki­päi­väi­siä kuvia sek­sua­li­soi­daan netissä – "On tärkeää suo­jel­la lapsia tämän tyyp­pi­sel­tä vä­ki­val­lal­ta"

07.06.2021 00:05
Tilaajille
Rovaniemeläinen Jani Fofonoff kuuli takapihaltaan kovaa äläkkää – Varpushaukan hyökkäys harakan kimppuun tallentui kameralle

Ro­va­nie­me­läi­nen Jani Fo­fo­noff kuuli ta­ka­pi­hal­taan kovaa äläkkää – Var­pus­hau­kan hyök­käys harakan kimp­puun tal­len­tui ka­me­ral­le

08.05.2021 11:00 3
Tilaajille
Nuoret aikuiset kaipaavat hidastamista – oululaisen Juho Rasmuksen harrastuksissa ei kiirehditä ja suoriteta: "Jos ihmiset tajuaisivat höllätä vähän, se voisi tehdä meistä jopa tehokkaampia"

Nuoret ai­kui­set kai­paa­vat hi­das­ta­mis­ta – ou­lu­lai­sen Juho Ras­muk­sen har­ras­tuk­sis­sa ei kii­reh­di­tä ja suo­ri­te­ta: "Jos ihmiset ta­juai­si­vat höllätä vähän, se voisi tehdä meistä jopa te­hok­kaam­pia"

18.03.2021 19:00 3
Tilaajille