Pääkirjoitus: Am­mat­ti­lii­tot pu­ris­te­le­vat hal­li­tus­ta vielä lempein ottein – mutta tuskin pitkään

Kyselyt: Lähes 7 000 lukijaa kertoi Kalevan pi­ka­ky­se­lys­sä mie­li­pi­teen­sä am­mat­ti­liit­to­jen toi­mis­ta

Torihotelli: Kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Pirjo Sirviö yritti estää to­ri­ho­tel­lin kah­des­ti mutta epä­on­nis­tui

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Luontokuvaus
Ihmisiä pelkäämätön majava ihastuttaa keskellä asuinaluetta Oulussa – Mikä sai aran metsien asukin asettumaan vilkkaan ulkoilureitin varrelle?

Ihmisiä pel­kää­mä­tön majava ihas­tut­taa kes­kel­lä asui­na­luet­ta Oulussa – Mikä sai aran metsien asukin aset­tu­maan vilk­kaan ul­koi­lu­rei­tin var­rel­le?

14.09.2023 18:00 18
Tilaajille
Tiesitkö, että hirven, metson tai neitoperhosen voi nähdä kaupungin välittömässä läheisyydessä Oulussa? Nyt kuvat niistä ilahduttavat paikallisella luontopolulla

Tie­sit­kö, että hirven, metson tai nei­to­per­ho­sen voi nähdä kau­pun­gin vä­lit­tö­mäs­sä lä­hei­syy­des­sä Ou­lus­sa? Nyt kuvat niistä ilah­dut­ta­vat pai­kal­li­sel­la luon­to­po­lul­la

16.08.2023 16:52
Tilaajille
Hannu Hautala oli kova tekemään töitä, mutta myös pidetty seuramies – Ystävät muistelevat edesmennyttä luontokuvaajaa

Hannu Hautala oli kova te­ke­mään töitä, mutta myös pidetty seu­ra­mies – Ystävät muis­te­le­vat edes­men­nyt­tä luon­to­ku­vaa­jaa

20.07.2023 17:00 2
Tilaajille
Näin rakastettu luontovalokuvaaja Hannu Hautala kuvaili työtään ainutlaatuisessa bunkkerissaan – "Mua peljättää, että ennen pitkää haavoittunut tai loukkaantunut karhu käy ihmisen päälle"

Näin ra­kas­tet­tu luon­to­va­lo­ku­vaa­ja Hannu Hautala kuvaili työtään ai­nut­laa­tui­ses­sa bunk­ke­ris­saan – "Mua pel­jät­tää, että ennen pitkää haa­voit­tu­nut tai louk­kaan­tu­nut karhu käy ihmisen päälle"

20.07.2023 09:46
Tilaajille
Luontokuvauksen pioneeri Hannu Hautala on kuollut – Koillismaalaisen luonnon kuvaaja seurasi alan kehitystä loppuun saakka

Luon­to­ku­vauk­sen pio­nee­ri Hannu Hautala on kuollut – Koil­lis­maa­lai­sen luonnon kuvaaja seurasi alan ke­hi­tys­tä loppuun saakka

20.07.2023 13:41 3
Tilaajille
Vitivalkoinen orava tuli pihapiiriin Siikajoella – "Blondiksihan se vaimo sitä kutsuu"

Vi­ti­val­koi­nen orava tuli pi­ha­pii­riin Sii­ka­joel­la – "B­lon­dik­si­han se vaimo sitä kutsuu"

01.02.2023 06:00 10
Tilaajille
Vastajäätynyt Kilpisjärvi on sykähdyttävän upea – Seikkailimme jäisessä satumaassa juuri ennen kaamosta

Vas­ta­jää­ty­nyt Kil­pis­jär­vi on sy­käh­dyt­tä­vän upea – Seik­kai­lim­me jäi­ses­sä sa­tu­maas­sa juuri ennen kaa­mos­ta

23.11.2022 19:00
Tilaajille
"Maisemaa, eläimiä, lintuja, kasveja..." – oululainen Sami Säily kuvaa luontoa mahdollisimman monipuolisesti, jotta mielenkiinto säilyy

"Mai­se­maa, eläi­miä, lin­tu­ja, kas­ve­ja..." – ou­lu­lai­nen Sami Säily kuvaa luontoa mah­dol­li­sim­man mo­ni­puo­li­ses­ti, jotta mie­len­kiin­to säilyy

21.10.2022 15:15
Tilaajille
Luontoa rakastava valokuvaaja Toni Eskelinen oli Kärpissä muutaman sekunnin liigamaalivahti, mutta hänellä on enemmän Instagram-seuraajia kuin monilla oululaisilla NHL-pelaajilla – "Aivan ensimmäiseksi kuvaamisen kohteina kiinnostivat luonto ja retkeily"

Luontoa ra­kas­ta­va va­lo­ku­vaa­ja Toni Es­ke­li­nen oli Kär­pis­sä muu­ta­man se­kun­nin lii­ga­maa­li­vah­ti, mutta hänellä on enemmän Ins­tag­ram-seu­raa­jia kuin monilla ou­lu­lai­sil­la NHL-pe­laa­jil­la – "Aivan en­sim­mäi­sek­si ku­vaa­mi­sen koh­tei­na kiin­nos­ti­vat luonto ja ret­kei­ly"

01.10.2022 16:30 1
Tilaajille
Valkoinen pöllö taikoi tunturiin sadun – "Ensimmäisenä tulee mieleen, että sen täytyy olla joku ylisen maailman olento", Jorma Luhta sanoo

Val­koi­nen pöllö taikoi tun­tu­riin sadun – "En­sim­mäi­se­nä tulee mie­leen, että sen täytyy olla joku ylisen maail­man olen­to", Jorma Luhta sanoo

17.09.2022 08:00 1
Tilaajille
Instagramin kauniista kuvista saa väärän käsityksen Suomen luonnon tilasta – Some on täynnä epärealistisen koskematonta luontoa ja uhanalaisia eläimiä, koska algoritmi suosii kiiltokuvia

Ins­tag­ra­min kau­niis­ta kuvista saa väärän kä­si­tyk­sen Suomen luonnon tilasta – Some on täynnä epä­rea­lis­ti­sen kos­ke­ma­ton­ta luontoa ja uha­na­lai­sia eläi­miä, koska al­go­rit­mi suosii kiil­to­ku­via

11.04.2022 16:00 10
Tilaajille
Sosiaalisessa mediassa pyörii revontulikuvia, joista osa on räikeitä väärennöksiä – Revontulitutkija Jouni Jussila kertoo, milloin hälytyskellojen pitäisi soida

So­siaa­li­ses­sa me­dias­sa pyörii re­von­tu­li­ku­via, joista osa on räi­kei­tä vää­ren­nök­siä – Re­von­tu­li­tut­ki­ja Jouni Jussila kertoo, milloin hä­ly­tys­kel­lo­jen pitäisi soida

06.03.2022 19:00 5
Tilaajille
Tällaista on tuijottaa huuhkajaa silmästä silmään – Limingasta löytyy maailmanlaajuisesti harvinainen mahdollisuus tarkkailla näyttävää petolintua lähietäisyydeltä

Täl­lais­ta on tui­jot­taa huuh­ka­jaa sil­mäs­tä silmään – Li­min­gas­ta löytyy maail­man­laa­jui­ses­ti har­vi­nai­nen mah­dol­li­suus tark­kail­la näyt­tä­vää pe­to­lin­tua lä­hie­täi­syy­del­tä

13.02.2022 14:00 4
Tilaajille
Jari Romppainen kertoo, miltä tuntui kun miljoonien seuraajien tilit alkoivat jakaa hänen revontulikuviaan – Ranualainen opettaja hurahti valokuvaukseen, kun hänen ruskakuvansa löysi yleisön Instagramista

Jari Romp­pai­nen kertoo, miltä tuntui kun mil­joo­nien seu­raa­jien tilit al­koi­vat jakaa hänen re­von­tu­li­ku­viaan – ­Ra­nua­lai­nen opet­ta­ja hurahti va­lo­ku­vauk­seen, kun hänen rus­ka­ku­van­sa löysi yleisön Ins­tag­ra­mis­ta

05.02.2022 14:30 3
Tilaajille
Oululaiset Marjatta ja Pertti Kaikkonen karkottivat koronakurimusta ja kokosivat kotiarkiston kirjoitelmista ja valokuvista omakustanteen – "Kirja on ylistys pohjoisen luonnolle ja ihmisille"

Ou­lu­lai­set Mar­jat­ta ja Pertti Kaik­ko­nen kar­kot­ti­vat ko­ro­na­ku­ri­mus­ta ja ko­ko­si­vat ko­tiar­kis­ton kir­joi­tel­mis­ta ja va­lo­ku­vis­ta oma­kus­tan­teen – "Kirja on ylistys poh­joi­sen luon­nol­le ja ih­mi­sil­le"

27.09.2021 09:30
Tilaajille
Ällistyttävä metsäkauris, laulu keväälle ja poro sateenkaaren päässä voittoon Kuusamon Nature Photo -luontokuvakilpailun aikuisten sarjoissa – katso kuvat tästä

Äl­lis­tyt­tä­vä met­sä­kau­ris, laulu ke­vääl­le ja poro sa­teen­kaa­ren päässä voit­toon Kuu­sa­mon Nature Photo -luon­to­ku­va­kil­pai­lun ai­kuis­ten sar­jois­sa – katso kuvat tästä

11.09.2021 21:06
Tilaajille
Eija Kujansuu on valvonut öisin jo viisi vuotta, koska silloin metsäjänis ei arkaile – havaintojensa perusteella hän ei pidä lajin tieteellisestä nimestä eikä metsästysajankohdasta

Eija Ku­jan­suu on val­vo­nut öisin jo viisi vuotta, koska silloin met­sä­jä­nis ei arkaile – ha­vain­to­jen­sa pe­rus­teel­la hän ei pidä lajin tie­teel­li­ses­tä nimestä eikä met­säs­ty­sa­jan­koh­das­ta

14.03.2021 08:00 3
Tilaajille
Tutkimusjohtaja Juho Rahkonen uskoo, että Suomen hyvä koronatilanne johtuu asumisen väljyydestä ja etäisyyttä suosivasta kulttuurista – uusia näkökulmia hän etsii tekemällä asioista hankalampia

Tut­ki­mus­joh­ta­ja Juho Rah­ko­nen uskoo, että Suomen hyvä ko­ro­na­ti­lan­ne johtuu asu­mi­sen väl­jyy­des­tä ja etäi­syyt­tä suo­si­vas­ta kult­tuu­ris­ta – uusia nä­kö­kul­mia hän etsii te­ke­mäl­lä asiois­ta han­ka­lam­pia

03.02.2021 22:51 6
Tilaajille
Vuosi sitten luontokuvaaja Eeva Mäkinen vietti enemmän aikaa Koillismaalla makuupussissa kuin kotona Helsingissä – sitten hän oivalsi, ettei edestakaisin ajamisessa ole järkeä

Vuosi sitten luon­to­ku­vaa­ja Eeva Mäkinen vietti enemmän aikaa Koil­lis­maal­la ma­kuu­pus­sis­sa kuin kotona Hel­sin­gis­sä – sitten hän oi­val­si, ettei edes­ta­kai­sin aja­mi­ses­sa ole järkeä

29.01.2021 11:08 2
Tilaajille